Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2016/55

USNESENÍ 55.zasedání rady města Dačice
konané dne 19.10.2016 v zasedací místnosti rady
1396/55/RM/2016 Žádost o souhlas s uspořádáním charitativní akce Vánoční kamion Coca-Cola 2016
I. Rada města souhlasí s uspořádáním charitativní akce Vánoční kamion Coca-Cola 2016 v Dačicích, Havlíčkovo náměstí, dne 20. 12. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1397/55/RM/2016 Odměňování vedoucích pracovníků příspěvkových organizací působících v oblasti kultury - od 1. 11. 2016
I. Rada města schvaluje změnu platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací města působících v oblasti kultury s účinností od 1. 11. 2016
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1398/55/RM/2016 Kulatý stůl s mládeží na téma Volnočasové aktivity pro neorganizovanou mládež - výstupy
I. Rada města bere na vědomí výstupy vzešlé z kulatého stolu s mládeží na téma Volnočasové aktivity pro neorganizovanou mládež ze dne 20. září 2016 ve znění dle přílohy usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1399/55/RM/2016 Nabídka pronájmu garáže u domu 162/V
I. Rada města schvaluje nabídku uvolněné garáže č. 1  u bytového domu 162/V, ul. Tř. 9. května, Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1400/55/RM/2016 Nájemné v DPS - stávající nájemci
I. Rada města bere na vědomí skutečnost, že v roce 2017 nedojde ke zvýšení nájemného v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích, kde je vybíráno bývalé (regulované) nájemné. Nájemci budou platit stejné nájemné jako v roce 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1401/55/RM/2016 Výměna bytu č. 6, 304/I za byt č. 7, 305/I
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 6, 304/I ul. Bratrská, o velikosti 1+1, uživatel ░░░░, za byt č. 7, 305/I ul. Bratrská o velikosti 1+1, volný po pí. ░░░░. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 11. 2016 - do 31. 1. 2017, za podmínky, že paní ░░░░ doloží příjmy za období 1 roku, které nepřesáhnou 1,5 násobek průměrné měsíční mzdy za národní hospodářství zveřejněné Českým statistickým úřadem.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1402/55/RM/2016 Souhlas s umístěním sítě elektronických komunikací v budovách čp. 153/I a čp. 221/I
I. Rada města schvaluje udělení  souhlasů firmě STARNET, s.r.o., Žižkova 226/3, Č. Budějovice:

 1. s umístěním sítě elektronických komunikací v budově  čp. 221/I v Bratrské ulici v Dačicích, za úhradu Kč 3.000,-- za připojení tohoto domu.
 2. s umístěním sítě elektronických komunikací v budově  čp. 153/I v Bratrské ulici v Dačicích, bez úhrady poplatku za připojení tohoto domu.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem předložených souhlasů firmě STARNET, s.r.o.:

 1. s umístěním sítě elektronických komunikací v budově  čp. 221/I v Bratrské ulici v Dačicích, za úhradu Kč 3.000,-- za připojení tohoto domu.
 2. s umístěním sítě elektronických komunikací v budově  čp. 153/I v Bratrské ulici v Dačicích, bez úhrady poplatku za připojení tohoto domu.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1403/55/RM/2016 Pronájem garáže č. 5 na Nivách
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněné garáže č. 5, o velikosti 15,68 m2, u bytového domu Nivy 161-165/IV  v Dačicích s ░░░░
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1404/55/RM/2016 Veřejnoprávní smlouva - výkon působnosti speciálního stavebního úřadu
I. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Dačice a obcí Dobrohošť, se sídlem Dobrohošť 18, IČO: 00512788, za podmínek dle přílohy č. 1 usnesení, na základě níž bude město Dačice pro obec Dobrohošť zajišťovat výkon přenesené působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací podle § 16 odst. 1 zákona o pozemních komunikacích.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy s obcí Dobrohošť na úseku výkonu působnosti speciálního stavebního úřadu ve věcech místních komunikací.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1405/55/RM/2016 Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích, která je přílohou usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1406/55/RM/2016 Stavební úpravy budovy občanské komise Lipolec
I. Rada města schvaluje žádost členů občanské komise Lipolec na úpravu projektu řešícího stavební úpravy budovy občanské komise Lipolec.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1407/55/RM/2016 Ukončení činnosti občanské komise Lipolec
I. Rada města bere na vědomí rozhodnutí o ukončení činnosti občanské komise místní části Lipolec
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1408/55/RM/2016 Plná moc - Podepsání žádosti o dotaci na Přístavbu k ZŠ Komenského
I. Rada města schvaluje udělení plné moci Projektové kanceláři Kraje Vysočina, p. o. k zastupování města Dačice ve věci projektu "Přístavba k ZŠ Komenského".
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu udělení plné moci zmocněnci Projektové kanceláři Kraje Vysočina, p. o. k zastupování města Dačice ve věci projektu "Přístavba k ZŠ Komenského" při výše specifikovaných úkonech.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1409/55/RM/2016 Veřejné osvětlení - kupní a nájemní smlouva od 1. 11. 2016
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Kupní smlouvě na dodávku světla ze dne 26. 5. 2016 dle přílohy usnesení č. 1 a Dodatku č. 5 k Nájemní smlouvě na veřejné osvětlení ze dne 26. 5. 2016 dle přílohy usnesení č. 2 se společností Technické služby Dačice s.r.o. se sídlem U Stadionu 50/V, Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků výše uvedených dodatků.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1410/55/RM/2016 Prodej nemovitostí v k. ú. Malý Pěčín (92)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej  nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to pozemku p. č. 222/3 - trvalý travní porost o výměře 111 m2 do společného jmění manželů ░░░░, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno a dle doporučení občanské komise v Malém Pěčíně.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej  nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to pozemku p. č. 222/2 – ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 10 m2 do společného jmění manželů ░░░░, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno a dle doporučení občanské komise v Malém Pěčíně.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1411/55/RM/2016 Pronájem části pozemku p. č. 2271/7 v k. ú. Dačice (60)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2271/7 - orná půda o výměře 14 m2, mezi Městem Dačice jako pronajímatelem a společností Hospodářský dvůr Bohuslavice s.r.o., se sídlem v Bohuslavicích 10, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1412/55/RM/2016 Prodej části pozemku p. č. 1640/1 v k. ú. Hostkovice (108)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Hostkovice u Dolních Němčic, a to části pozemku p. č. 1640/1 o přibližné výměře 14 m2, do společného jmění manželů ░░░░, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

1413/55/RM/2016 Prodej části pozemku p. č. 1691/1 v k. ú. Dačice (109)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1691/1 - zahrada v obci a katastrálním území Dačice,  o přibližné výměře 145 m2, do výlučného vlastnictví paní Edity Valenové, bytem Husova 142/V, 380 01 Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1414/55/RM/2016 Nabídka koupě pozemku p. č. 2633/176 v k. ú. Dačice (69)
I. Rada města projednala nabídku koupě id. podílu nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to:

 • id. podíl ve výši 1/2 pozemku p. č. 2633/176 - ostatní plocha, manipulační plocha o celkové výměře 705 m2, z podílového spoluvlastnictví ░░░░.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1415/55/RM/2016 Koupě stavby garáže na pozemku p. č. 74/1 v k. ú. Dačice (70)
I. Rada města odkládá rozhodnutí na odkup stavby garáže bez č. p. umístěné na pozemku p. č. 74/1v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví  pana ░░░░, jako prodávajícím, a městem Dačice jako kupujícím, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1416/55/RM/2016 Koupě pozemku p. č. 2218/2 v k. ú. Dačice (71)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 2218/2 o celkové výměře 1202  m2 - ostatní plocha, v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví paní Valérie Svobodové, bytem Šaldova 544/6, 186 00 Praha - Karlín, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1417/55/RM/2016 Koupě lesního pozemku p. č. 2330/1 v k. ú. Dačice (72)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku v k. ú. Dačice p. č. 2330/1 - lesní pozemek, o celkové výměře 9416 m2  z výlučného vlastnictví paní Marie Černovské, bytem Fričova 2508/5, 616 00 Brno, jako prodávající, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1418/55/RM/2016 D.03.01. Kupní smlouva p. č. 124/3 a p. č. 124/2 v k. ú. Dačice (74)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitostí v k. ú. Dačice ve výlučném vlastnictví ČR -  Státního pozemkového úřadu, sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, v rámci investiční akce "Protipovodňové opatření v Dačicích", a to:

 • pozemku p. č. 124/2 o celkové výměře 19 m2,
 • pozemku p. č. 124/3 o celkové výměře 43 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2720-7738/2016 z  pozemku p. č. 124/1 v k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1419/55/RM/2016 Zřízení věcného břemene "ZTV sídliště lokalita Za Školou" (164)
I. Rada města schvaluje uzavření bezúplatných smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu "ZTV sídliště RD v lokalitě Za Školou" a to,

 • věcné břemeno vymezené GPL 2704-7626/2016, spočívající v právu umístění inženýrské sítě jednotné kanalizace na pozemku p. č. 1684 v k. ú. Dačice mezi městem Dačice, jako oprávněným, a spotřebním družstvem Jednota s. d. Jindřichův Hradec, sídlem sídliště Vajgar 595, 377 01 Jindřichův Hradec, jako povinným, dle přílohy usnesení č. 1.
 • věcné břemeno vymezené GPL 2703-7628/2016, spočívající v právu umístění inženýrské sítě přívodního vodovodu k vodojemu na pozemku p. č. 1937/2 v k. ú. Dačice mezi městem Dačice, jako oprávněným a Vodovodem Landštejn, sídlem sídliště Krajířova 27/I, 380 01 Dačice, jako povinným, dle přílohy usnesení č. 2.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o zřízení věcného břemene v rámci stavby "ZTV sídliště RD v lokalitě Za Školou".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1420/55/RM/2016 Pronájem části pozemku p. č. 559/16 v k. ú. Bílkov (57)
I. Rada města neschvaluje pronájem části pozemku p. č. 559/16 v obci Dačice a katastrálním území Bílkov o výměře 23 m2 ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1421/55/RM/2016 Smlouva o zřízení věcného břemene na p. č. 205/5, p. č. 549/15 a p. č. 549/17 v k. ú. Velký Pěčín (117)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, mezi městem Dačice, jako povinným, a  společností E.ON, se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení  NN, kabelová skříň NN a uzemnění na pozemcích p. č. 205/5, p. č. 2782/1, p. č. 549/15, p. č. 549/17 a 549/18 v k. ú. Velký Pěčín pro stavbu "Velký Pěčín - předávací stanice plynu - NN", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Velký Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1422/55/RM/2016 Prodej volné bytové jednotky 88/2 v k. ú. Dačice (86)
I. Rada města bere na vědomí výsledek 5. kola veřejné nabídky na prodej nemovitostí zapsaných na LV 3496 pro obec a k. ú. Dačice formou aukce, a to volné bytové jednotky č. 2 v domě čp. 88/II v Dačicích, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku p. č. 237.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti v obci a k. ú. Dačice, a to bytové jednotky č. 2 o celkové podlahové ploše bytu 100,54 m2 (154,82 m2 včetně lodžie a sklepa) včetně spoluvlastnického podílu ve výši 101/417 na společných částech domu a pozemku p. č. 237 za kupní cenu ve výši 2.066.688,- ░░░░
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1423/55/RM/2016 Pronájem části pozemku p. č. 488 v k. ú. Dačice
I. Rada města schvaluje pronájem části pozemku v k. ú. Dačice p. č. 488 o výměře 400 m2 společnosti SATES Čechy s.r.o., se sídlem Radkovská 252, 588 56  Telč, IČO: 25172654, za účelem umístnění zařízení staveniště pro stavbu "Revitalizace Kancnýřova sadu" v Dačicích dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem výše uvedené nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1424/55/RM/2016 Prodej části pozemku p. č. 2247/1 v k. ú. Dačice (104)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2247/1 - vodní plocha, zamokřená plocha o přibližné výměře 56 m2, za cenu určenou znaleckým posudkem s přičtením nákladů spojených s realizací prodeje, do výlučného vlastnictví ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1425/55/RM/2016 Návrh na podání žádosti o provedení KPÚ v k. ú. Hradišťko u Dačic (84)
I. Rada města schvaluje předložení žádosti na Státní pozemkový úřad v Jindřichově Hradci o provedení komplexní pozemkové úpravy v obci Dačice a k. ú. Hradišťko u Dačic, a to:

 • pozemků zapsaných v katastru nemovitostí ve výlučném vlastnictví Města Dačice  na LV 10001 pro obec Dačice a katastrální území Hradišťko u Dačic o celkové výměře 5.3759 ha, a to p. č. 24/9, 24/27, 24/28, 51/1, 51/2, 51/5, 51/6, 61, 85, 87, 140, 145/1, 167/5, 167/10, 167/11, 167/12, 167/14, 174, 212/24, 212/26, 224, 248/2, 255, 268/4, 269/7, 296, 332/39, 332/40, 368, 410, 469/3, 469/50, 499/1, 499/8, 499/12, 499/13, 544, 545, 584/14, 590/3, 590/8, 590/10, 590/14, 602/5, 602/7, 602/23, 602/24, 602/27, 720/7, 726, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem žádosti o provedení pozemkové úpravy v k. ú. Hradišťko.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1426/55/RM/2016 D.03.01. Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku p. č. 1542 v k. ú. Dačice (85)

I. Rada města schvaluje uzavření bezúplatné smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p. č. 1542 v k. ú. Dačice, mezi společností C + R  Projekt spol. s r.o., sídlem Budějovická 1518/13A, 140 00 Praha, jako vlastníkem pozemku, a městem Dačice, jako stavebníkem a investorem stavby "Protipovodňového opatření v Dačicích", konkrétně pro SO 3 mobilní hrazení a pevnou ochrannou zeď, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1427/55/RM/2016 Směna pozemků v k. ú. Dačice a k. ú. Bílkov (18)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků v obci Dačice a k. ú. Bílkov a k. ú. Dačice, a to takto:

 • pozemky v k. ú. Dačice p. č. 1993/16 - orná půda o přibližné výměře 45 m2, p. č. 1993/22 - orná půda o přibližné výměře 130 m2 a p. č. 1993/17 - orná půda o celkové výměře 45 m2 ve výlučném vlastnictví města Dačice směnit za
 • pozemek v k. ú. Bílkov p. č. 548/14 - trvalý travní porost o přibližné výměře 4.800 m2 ve výlučném vlastnictví░░░░

S finančním vyrovnáním ve prospěch ░░░░ za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1428/55/RM/2016 Plná moc - Kanalizační řád města Dačic a připojených částí Borek a Bílkov
I. Rada města schvaluje udělení plné moci zmocněnci ČEVAK a.s., se sídlem Severní 8/2264, České Budějovice, ve věci zastupování zmocnitele Města Dačice při řízení o vydání vodohospodářského rozhodnutí  - Kanalizačního řádu města Dačice a připojených částí Borek a Bílkov, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele  k podpisu plné moci dle přechozího bodu.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1429/55/RM/2016 Lokalita Za Školou - Veřejná nabídka na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 4. kolo (77)
I. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 4. kolo, a to pozemků dle dosud nezapsaných GPL č. 2644-7259/2015 a č. 2685-7521/2015 v k. ú. Dačice  p. č. 2945/2, 2945/14, 2945/16, 2945/17, 2945/19, 2945/20, 2945/21, 2945/23,  2945/24, 2945/26, 2945/33, 2945/41 a 2945/42, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1430/55/RM/2016 Koupě pozemků v k. ú. Dačice (68)
I. Rada města odkládá rozhodnutí schválit koupi nemovitostí v obci a k. ú. Dačice, a to pozemku p. č. 1955/2 - orná půda o výměře 4126 m2 a p. č. 1924/1 - trvalý travní porost o výměře 434 m2, z výlučného vlastnictví ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1431/55/RM/2016 Plán zimní údržby 2016/2017
I. Rada města schvaluje Operační plán zimní údržby místních komunikací pro Město Dačice 2016/2017 dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1432/55/RM/2016 Dodatek č. 1 ke SOD - Rekonstrukce místních komunikací v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 7. 2016 se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., IČ 48035599 na zhotovení díla "Rekonstrukce místních komunikací v Dačicích", kterým se navyšuje cena díla dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1433/55/RM/2016 Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou 6 měsíců mezi městem Dačice a Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika podnikající prostřednictvím své organizační složky umístěné v Jindřichově Hradci, Klášterská 126/II, IČO org. složky 49060724.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1434/55/RM/2016 Souhlas s přijetím finančního daru - ŠJ Dačice
I. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru ve výši 17.628 Kč na úhradu stravného pro 5 žáků Základní školy Dačice, Neulingerova 108 na období od 1. 11. 2016 do 30. 6. 2017 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s. v rámci jejího charitativního projektu OBĚDY PRO DĚTI.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1435/55/RM/2016 Provoz v MŠ Dačice - podzimní a vánoční prázdniny
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí omezení provozu v Mateřské škole Dačice v době podzimních prázdnin ve dnech 26. a 27. 10. 2016 a přerušení provozu v Mateřské škole Dačice v době vánočních prázdnin ve dnech 23. 12. 2016 - 2. 1. 2017 dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1436/55/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 20/2016
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2016 v těchto objemech: příjmy 260,00 tis. Kč, výdaje 260,00 tis. Kč, financování 0,00 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1437/55/RM/2016 Zprávy o činnosti ZŠ, MŠ a ŠJ - školní rok 2015/2016

I. Rada města bere na vědomí

 1. Výroční zprávu o činnosti Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec za šk. rok 2015/2016,
 2. Výroční zprávu o činnosti Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec za šk. rok 2015/2016,
 3. Zprávu o činnosti Mateřské školy Dačice za šk. rok 2015/2016,
 4. Zprávu o činnosti Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 za šk. rok 2015/2016.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1438/55/RM/2016 Odměny vedoucím pracovníkům PO ve školství
I. Rada města schvaluje výši odměn pro vedoucí pracovníky příspěvkových organizací zřízených Městem Dačice v oblasti školství za školní rok 2015/2016 tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1439/55/RM/2016 Nabídka společnosti Terra Group Investment, a. s. - zapojení do projektu Obec občanům
I. Rada města bere na vědomí realizaci projektu Obec občanům společností Terra Group Investment, a. s. ve správním obvodu města Dačice.
II. Rada města neschvaluje dohodu o poskytnutí součinnosti města Dačice při realizaci projektu Obec občanům prostřednictvím obecní energetické soutěže pro domácnosti občanů žijících ve správním obvodu Dačic, podnikatele a spolky.
III. Rada města schvaluje zajištění vhodných prostor pro pracovníka (poradce) projektu Obec občanům pro realizaci projektu ve správním obvodu města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1440/55/RM/2016 Zápis z jednání sociální komise
I. Rada města bere na vědomí zápis z jednání sociální komise, které se konalo 19. 9. 2016
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru