Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2016/58

USNESENÍ 58.zasedání rady města Dačice
konané dne 14.11.2016 v zasedací místnosti rady
1463/58/RM/2016 Petice "Vraťte nám pomník!"
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí přijatou petici s tím, že petici nelze vyhovět z důvodů pokročilého stavu prací na akci "Revitalizace Kancnýřova sadu"
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1464/58/RM/2016 Petice "Zastavte výstavbu kruhového objezdu na Palackého náměstí"
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí petici "Zastavte výstavbu kruhového objezdu na Palackého náměstí".
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informaci o zadání studie řešení průsečné křižovatky na Palackého náměstí.
III. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uložit radě města předložení informace o výsledku studie řešení průsečné křižovatky na Palackého náměstí.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1465/58/RM/2016 Smlouva o spolupráci s OHK J. Hradec
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh Smlouvy o spolupráci s OHK J. Hradec dle přílohy usnesení
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1466/58/RM/2016 Palivové dřevo pro seniory
I. Rada města schvaluje poskytnutí slevy pro seniory při nákupu dřeva na otop od Městských lesů Dačice s.r.o. za podmínek uvedených v usnesení.
II. Rada města ukládá řediteli Městských lesů Dačice s.r.o. zajistit s účinností od 3. 11. 2016 pro seniory při nákupu dřeva na otop od Městských lesů Dačice s.r.o. za podmínek uvedených v usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1467/58/RM/2016 Žádost o dotaci v rámci státní podpory sportu pro rok 2017 - Výstavba sportovní haly v Dačicích

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

 1. Schválit podání žádosti o dotaci v rámci  programu 133 510 Podpora materiálně technické základny sportu, vyhlášeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) na realizaci akce "Výstavba sportovní haly v Dačicích''.
 2. Schválit financování vlastního podílu realizace akce "Výstavba sportovní haly v Dačicích''.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1468/58/RM/2016 Schválení Strategického plánu rozvoje města Dačice pro roky 2016-2025 (s výhledem do roku 2030)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Strategický plán rozvoje města Dačice pro roky 2016-2025 (s výhledem do roku 2030).
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1469/58/RM/2016 Schválení financování akce "Přístavba učeben k ZŠ v ulici Komenského v Dačicích"
I. Rada města schvaluje financování realizace akce "Přístavba učeben k ZŠ v ulici Komenského v Dačicích".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1470/58/RM/2016 Návrh rozpočtu města na r. 2017 - 2. čtení
I. Rada města souhlasí s návrhem rozpočtu města Dačice na rok 2017 a s jeho předložením zastupitelstvu města.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit k rozpočtu města Dačice na rok 2017 následující usnesení:

zastupitelstvo města

1) schvaluje rozpočet města Dačice na rok 2017 v těchto objemech:

příjmy: 162.147,50 tis. Kč

výdaje: 172.794,10 tis. Kč

schodek rozpočtu: -10.646,60 tis. Kč

financování - splátky jistiny přijatého úvěru: -2.334,00 tis. Kč

financování - použití finančních prostředků z minulých let: 12.980,60 tis. Kč

2) zmocňuje radu města Dačice provádět změny rozpočtu r. 2017 prostřednictvím rozpočtových opatření do výše 2 mil. Kč včetně v rámci jedné položky jednoho rozpočtového opatření, bez omezení celkové úhrnné výše 2 mil. Kč:
vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků (dotační tituly státu) a to včetně prostředků, které jsou městu poukázány s určením objemů konkrétním příspěvkovým organizacím,
k čerpání prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastupitelstvo města o nich již věcně rozhodlo, k čerpání a přijetí prostředků v souladu s věcným usnesením zastupitelstva města pro čerpání strukturálních fondů EU;
starostu města a místostarostu města provádět rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku, kdy provedení rozpočtového opatření schválí svými podpisy a zařadí jej do posledního materiálu rozpočtových změn rozpočtového roku 2017. Přesuny mezi položkami rozpočtu, které nemění výši upraveného rozpočtu, mohou schvalovat bez omezení, stejně tak jako zvýšení příjmových položek rozpočtu. Změnu rozpočtu, která zvýší výdaje rozpočtu, mohou provádět jen do výše 500,00 tis. Kč jedné položky jednoho rozpočtového opatření. Současně jsou povinni o provedených změnách rozpočtu podat informaci na nejbližším zasedání rady a zastupitelstva města.

Rada města informuje o schválených rozpočtových opatřeních zastupitelstvo města na jeho nejbližším jednání.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1471/58/RM/2016 Nakládání s komunálním odpadem - ceny pro rok 2017
I. Rada města schvaluje návrh Cenové přílohy pro rok 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Cenové přílohy pro rok 2017 v projednaném a schváleném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1472/58/RM/2016 Pronájem garáže č. 1 u domu 162/V
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněné garáže č. 1, o  velikosti 13,09 m2, u bytového domu  Tř. 9. května  162/V v Dačicích s ░░░░ .

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na garáž č. 1 u bytového domu  Tř. 9. května  162/V v Dačicích.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1473/58/RM/2016 Výpověď z bytu č. 1, Dolní Němčice 15 a nabídka veřejnosti
I. Rada města schvaluje

 1. ukončení nájmu bytu č. 1 v bytovém domě 15 v Dolních Němčicích s ░░░░ dohodou ke dni 31. 12. 2016.
 2. nabídku volného startovacího bytu č. 1, Dolní Němčice čp. 15  veřejnosti, tak jak je uvedeno v usnesení.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájmu bytu č. 1,  v bytovém domě 15 v Dolních Němčicích s osobou uvedenou v usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1474/58/RM/2016 Povolení podnájmu nebytových prostor
I. Rada města schvaluje podnájem nebytových prostor v přízemí budovy OC Antonínská 15/II v Dačicích, tj. kanceláře č. 55, skladu č. 56 včetně společně užívaných prostor Pavlu Jeřábkovi, dle zákona č. 89/2012 Sb., § 2215, za účelem společné činnosti nájemce s jeho kolegy finančními poradci, na dobu neurčitou s tím, že pokud bude ukončena nájemní smlouva s Pavlem Jeřábkem, skončí i podnájem třetí osobě.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1475/58/RM/2016 Pronájem parkovacích stání ve dvoře čp. 4/I
I. Rada města schvaluje uzavření nájemních smluv na pronájem čtyř parkovacích stání ve dvoře budovy čp. 4/I s nájemníky nebytových prostor v budově čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích takto: parkovací stání č. 1 o ploše 18,2 m2 - s Ing. Josefem Havlíčkem, firma AUDIT, DANĚ H+V s.r.o.,  parkovací stání č. 2 o ploše 12,5 m2 - s Ing. Alenou Voňkovou, firma AUDIT, DANĚ H+V s.r.o., parkovací stání č. 3 o ploše 13,5 m2 - s Ing. Zdeňkem Hejtmanem, firma AQUAPRIS a parkovací stání č. 4 o ploše 14,5 m2 - s Vlastou Bačákovou, od 1. 1. 2017 na dobu neurčitou, za vzájemně dohodnuté roční nájemné ve výši 1.500,- Kč + DPH platné sazbě (v současné době činí sazba 21%)  za jedno parkovací stání s tím, že pokud s nimi bude ukončena nájemní smlouva na nebytové prostory, bude ukončena i smlouva na parkovací stání.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemních smluv na pronájem parkovacích stání ve dvoře budovy čp. 4/I s nájemníky nebytových prostor v budově čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích s Ing. Josefem Havlíčkem, firma AUDIT, DANĚ H+V s.r.o., s Ing. Alenou Voňkovou, firma AUDIT, DANĚ H+V s.r.o., s Ing. Zdeňkem Hejtmanem, firma AQUAPRIS a s Vlastou Bačákovou.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1476/58/RM/2016 Dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení věcného břemene ze dne 17. 12. 2009, uzavřené mezi městem Dačice, jako prodávajícím a oprávněným z věcného břemene na straně jedné, a manželi MVDr. Milošem Zudou a Janou Zudovou, oba bytem Vápovská 236/III, Dačice, jako kupujícími a povinnými z věcného břemene na straně druhé, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1478/58/RM/2016 Ceník náhrad za zatížení majetku města
I. Rada města schvaluje Ceník náhrad za zatížení majetku města Dačice, dle přílohy usnesení č. 1, účinný od 1. 12. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1479/58/RM/2016 A.01.15. Nájemní smlouva a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene služebnosti - Povodí (163)
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy a smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Povodím Moravy s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, na dočasné užívání a umístění kanalizačních šachet a výústního objektu v rámci vybudování dešťové kanalizace na části pozemků p. č. 2839/32 a p. č. 2839/8 v k. ú. Dačice, a dále uložení kabelu VO a HDPE trubek pro optickou síť na části pozemku p. č. 2839/10 v k. ú. Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1480/58/RM/2016 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídající věcnému břemenu na p. č. 2431/20 v k. ú. Dačice (167)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti v rámci stavby "Požární zbrojnice pro SDH", jejíž součástí bude zřízení stavby hlavního uzávěru plynu na služebném pozemku p. č. 2431/20 v k. ú. Dačice, mezi Městem Dačice jako budoucím oprávněným, a paní ░░░░, jako budoucím povinným, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1481/58/RM/2016 Dodatek č. 1 - Oprava chodníku v ul. Mládežnická v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2016 uzavřené mezi Městem Dačice, jako objednatelem, a firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., jako zhotovitelem, na akci "Rekonstrukce chodníku v ul. Mládežnická v Dačicích", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1482/58/RM/2016 Dodatek č. 2 - Oprava místních komunikací v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 7. 2016 uzavřené mezi Městem Dačice, jako objednatelem, a firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., jako zhotovitelem, na akci "Rekonstrukce místních komunikací v Dačicích", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1483/58/RM/2016 Prodej částí pozemku p. č. 2271/42 v k. ú. Dačice (100) (106)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

 1. schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 5. 10. 2016 uzavřené mezi Městem Dačice, jako prodávajícím, a ░░░░, jako kupujícím, jejímž předmětem byl prodej části pozemku p. č. 2271/42 v k. ú. Dačice o výměře 1.056 m2, oddělené GPL č. 2728-7779/2016 ze dne 30. 8. 2016 a označené jako nově vzniklý pozemek p. č. 2271/182
 2. schválit  změnu části usnesení č. 323/12/ZM/2016 ze dne 14. 9. 2016, bod. II, odst. 3, tak, že nově zní: zastupitelstvo města schvaluje prodej části pozemku p. č. 2271/42, dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2728-7779/2016, o výměře 1.960 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ za účelem výstavby objektu služeb - autodílny se zázemím za sjednanou kupní cenu ve výši 1.000 Kč/m2, tj. 1.960.000 Kč celkem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1484/58/RM/2016 Oprava plochy v KD Beseda

I. Rada města schvaluje

 1. přidělení veřejné zakázky uchazeči SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56  Telč, IČ 25172654.
 2. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56  Telč, IČ 25172654, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje

1.starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56  Telč, IČ 25172654.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1485/58/RM/2016 B.02.28 - Naučný okruh pro děti v Kázku - zrušení ZŘ
I. Rada města schvaluje
1.zrušení zadávacího řízení na akci s názvem "B.02.28 - Naučný okruh pro děti v Kázku".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1486/58/RM/2016 Vyhlášení VŘ - B.02.28 - VZ - Naučný okruh pro děti v Kázku

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "B.02.28 - VZ - Naučný okruh pro děti v Kázku" dle přílohy usnesení.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "B.02.28 - VZ - Naučný okruh pro děti v Kázku".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "B.02.28 - VZ - Naučný okruh pro děti v Kázku".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "B.02.28 - VZ - Naučný okruh pro děti v Kázku".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1487/58/RM/2016 Použití prostředků fondu investic - ZŠ v ul. Komenského
I. Rada města schvaluje použití prostředků fondu investic Základní školy Dačice, Komenského 7 ve výši 3.433 Kč na náklady související se zhotovením bezdrátové datové sítě na pracovišti v ulici Komenského.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1488/58/RM/2016 Souhlas s přijetím finančních darů - MŠ Dačice

I. Rada města vydává

 1. souhlas s přijetím finančního daru ve výši 1.000 Kč na nákup hraček a učebních pomůcek pro děti na pracovišti v ul. Boženy Němcové od rodiny Plucarovy, Hradišťko 31, 380 01 Dačice;
 2. souhlas s přijetím finančního daru ve výši 5.000 Kč na nákup hraček a učebních pomůcek pro děti na pracovišti v D. Němčicích od firmy PREKAB CZ, s.r.o., Chlumova 5429/1a, 586 01 Jihlava.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1489/58/RM/2016 Odměňování vedoucích pracovníků PO ve školství k 1. 12. 2016
I. Rada města schvaluje navrhovanou výši měsíčního platu u jmenovaných pracovníků dle přílohy s účinností od 1. 12. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1490/58/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 21/2016
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2016 v těchto objemech: příjmy 1.548,01 tis. Kč, výdaje 928,01 tis. Kč, financování -620,00 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1491/58/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 22/2016
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 22/2016 v těchto objemech: příjmy 60,00 tis. Kč, výdaje 0,00 tis. Kč, financování - 60,00 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1492/58/RM/2016 Porušení povinností příjemce veřejné finanční podpory
I. Rada města nepožaduje vypovědět Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí veřejné finanční podpory ze dne 14. 8. 2015 uzavřenou s FK Volfířov z.s. za porušení povinností stanovených v článku III. odst. 5 Smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru