Obsah

USNESENÍ 59.zasedání rady města Dačice
konané dne 24.11.2016 v zasedací místnosti rady


1493/59/RM/2016 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci akce ,,Revitalizace Kancnýřova sadu''
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí podpory se Státním fondem životního prostředí ČR ve výši 271.229 Kč na realizaci akce ''Revitalizace Kancnýřova sadu''.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí podpory, uzavírané se Státním fondem životního prostředí ČR, na realizaci akce ''Revitalizace Kancnýřova sadu''.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1494/59/RM/2016 Pronájem pozemku p. č. 2633/290 v k. ú. Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku  v k. ú. Dačice p. č. 2633/290  o výměře 6172 m2, odděleného geometrickým plánem č. 2724-724/2016 ze dne 9. 8. 2016 z pozemku p. č. 2633/58, mezi městem Dačice, jako nájemcem, a Střední školou technickou a obchodní, Strojírenská 304, Dačice, jako pronajímatelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta