Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2016/60

USNESENÍ 60.zasedání rady města Dačice
konané dne 30.11.2016 v zasedací místnosti rady
1495/60/RM/2016 Měsíční nájem u nově obsazovaných bytů v DPS - stará část
I. Rada města schvaluje výši měsíčního nájmu u nově obsazovaných bytů v DPS (stará část) pro rok 2017 zvýšit na - 53 Kč/m2 podlahové plochy bytu a za podmínky pravidelného čerpání sjednaných sociálních služeb uvedených ve smlouvách.
Pokud nový nájemce nebude čerpat sjednané sociální služby uvedené ve smlouvě, bude upraveno nájemné na 84  Kč/m2 podlahové plochy bytu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1496/60/RM/2016 Pronájem bytu č. 5, čp. 161/IV, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 5 o velikosti  1+1 v ul. Nivy 161/IV, Dačice s panem  ░░░░ do 28. 2. 2017 s možností prodloužení.
Pokud nebude ve stanoveném termínu 30 dnů od schválení radou města se zájemcem uzavřena nájemní smlouva, bude tato smlouva uzavřena s dalším v pořadí.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 5 v bytovém domě 161/IV, ul. Nivy v  Dačicích s ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1497/60/RM/2016 Povolení podnájmu nebytových prostor
I. Rada města schvaluje podnájem nebytových prostor v prvním patře budovy čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích, tj. kanceláře č. 114, skladu č. 115 včetně společně užívaných prostor haly, chodby a sociálního zařízení firmě AUDIT, DANĚ H+V s.r.o., dle zákona č. 89/2012 Sb., § 2215, za účelem společné činnosti nájemce s účetní a daňovou poradkyní, na dobu neurčitou s tím, že pokud bude ukončena nájemní smlouva s firmou AUDIT, DANĚ H+V s.r.o., skončí i podnájem třetí osobě.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1498/60/RM/2016 Prodloužení nájemní smlouvy na nebytové prostory v čp. 4 a 5/I s p. Beránkem
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené 29. 1. 2007 s ░░░░, bytem Na Strážkách 456, Veselí nad Lužnicí na podnájem nebytových prostor v budově čp. 4/ a 5/I na Palackého náměstí v Dačicích pro provoz herny a baru, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31. 1. 2018 a mění se platba nájemného na pravidelné měsíční splátky ve výši 17.535,- Kč + DPH v platné sazbě.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 4 k nájemní smlouvě uzavřené 29. 1. 2007 s ░░░░, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31. 1. 2018 a mění se platba nájemného na  měsíční splátky.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
1499/60/RM/2016 Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2017
I. Rada města schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1500/60/RM/2016 Komunitní plánování sociálních služeb - partnerství s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy
I. Rada města schvaluje zapojení do Operačního programu Podpora procesů plánování sociálních služeb na obecní úrovni.
II. Rada města schvaluje partnerství s Centrem pro komunitní práci jižní Čechy, Dvořákova 21, České Budějovice při zapojení do Operačního programu Zaměstnanost, výzva číslo 03_16_063 k předkládání žádostí na podporu procesů plánování sociálních služeb na obecní úrovni; další aktualizaci Komunitního plánu sociálních služeb ORP Dačice. Centrum pro komunitní práci jižní Čechy, Dvořákova 21, České Budějovice bude žadatelem o grant a realizátorem projektu. Město Dačice bude garantem.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1501/60/RM/2016 Zrušení usnesení - veřejnoprávní smlouva na výkon působnosti speciálního stavebního úřadu s obcí Dobrohošť
I. Rada města ruší usnesení č. 1404/55/RM/2016/ ze dne 19. 10. 2016, kterým bylo schváleno uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Dačice a obcí Dobrohošť, se sídlem Dobrohošť 18, IČO: 00512788, za podmínek dle přílohy č. 1 usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1502/60/RM/2016 OZV o místním poplatku za komunální odpad
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, která je přílohou usnesení jako příloha č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]1503/60/RM/2016 Obecně závazná vyhláška, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody ZŠ zřízených městem Dačice, která je přílohou usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1504/60/RM/2016 Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2016
I. Rada města schvaluje Plán inventur k 31. 12. 2016 sestavený v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a směrnice rady města č. 6/2012 článku 4 bod 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1505/60/RM/2016 Dodatek č. 60 - pojištění hmotného majetku Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213
I. Rada města schvaluje dodatek č. 60 k pojistné smlouvě č. 690001033 ze dne 1. 1. 1996 mezi Městem Dačice, IČ 00246476 a Kooperativa pojišťovnou, a.s., Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, IČ 47116617, kterým došlo k rozšíření živelního pojištění, pojištění krádeže a loupeže, vandalismu a pojištění elektroniky o nového pojištěného a to Základní školu Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec, IČ 75000041 bez vlivu na výši pojistného.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 60 k pojistné smlouvě č. 690001033 ze dne 1. 1. 1996.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1506/60/RM/2016 Souhlas s přijetím finančního daru - MŠ Dačice
I. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru ve výši 2.000 Kč na nákup plynové lahve na akci "Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi" od firmy PKD, s.r.o., Dělnická 413/V., 380 01 Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1507/60/RM/2016 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Komenského 7 na rok 2016 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1508/60/RM/2016 ZŠ ul. Komenského - změna použití prostředků rezervního fondu a fondu investic
I. Rada města ruší usnesení č. 1262/48/RM/2016 ze dne 10. 8. 2016.

II. Rada města schvaluje

 1. použití prostředků fondu investic Základní školy Dačice, Komenského 7 na pořízení herních prvků na venkovní sportoviště v areálu základní školy v ul. Komenského ve výši 207.600 Kč;
 2. použití prostředků rezervního fondu Základní školy Dačice, Komenského 7 na pořízení herních prvků na venkovní sportoviště v areálu základní školy v ul. Komenského ve výši 21.780 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1509/60/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 23/2016
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2016 v těchto objemech: příjmy 2.215,69 tis. Kč, výdaje - 7,31 tis. Kč, financování - 2.223,00 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1510/60/RM/2016 Návrh rozpočtu města na r. 2017 - 3. čtení
I. Rada města souhlasí s návrhem rozpočtu města Dačice na rok 2017 a s jeho předložením zastupitelstvu města
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit k rozpočtu města Dačice na rok 2017 následující usnesení:

zastupitelstvo města

1) schvaluje rozpočet města Dačice na rok 2017 v těchto objemech:

příjmy: 162.147,50 tis. Kč
výdaje: 172.794,10 tis. Kč

schodek rozpočtu: -10.646,60 tis. Kč
financování - splátky jistiny přijatého úvěru: -2.334,00 tis. Kč

financování - použití finančních prostředků z minulých let: 12.980,60 tis. Kč

2) zmocňuje radu města Dačice provádět změny rozpočtu r. 2017 prostřednictvím rozpočtových opatření do výše 2 mil. Kč včetně v rámci jedné položky jednoho rozpočtového opatření, bez omezení celkové úhrnné výše 2 mil. Kč:
vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků (dotační tituly státu) a to včetně prostředků, které jsou městu poukázány s určením objemů konkrétním příspěvkovým organizacím,¨k čerpání prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastupitelstvo města o nich již věcně rozhodlo, k čerpání a přijetí prostředků v souladu s věcným usnesením zastupitelstva města pro čerpání strukturálních fondů EU;
starostu města a místostarostu města provádět rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku, kdy provedení rozpočtového opatření schválí svými podpisy a zařadí jej do posledního materiálu rozpočtových změn rozpočtového roku 2017. Přesuny mezi položkami rozpočtu, které nemění výši upraveného rozpočtu, mohou schvalovat bez omezení, stejně tak jako zvýšení příjmových položek rozpočtu. Změnu rozpočtu, která zvýší výdaje rozpočtu, mohou provádět jen do výše 500,00 tis. Kč jedné položky jednoho rozpočtového opatření. Současně jsou povinni o provedených změnách rozpočtu podat informaci na nejbližším zasedání rady a zastupitelstva města.
Rada města informuje o schválených rozpočtových opatřeních zastupitelstvo města na jeho nejbližším jednání.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1511/60/RM/2016 Vyhodnocení VZ na dodávky akce "VZ - Naučný okruh pro děti v Kázku"

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhodnocení veřejné zakázky "VZ - Naučný okruh pro děti v Kázku" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky uchazeči Mgr. Adam Kout, Lhotky 63, 294 06 Březno, IČ: 87681790,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Mgr. Adam Kout, Lhotky 63, 294 06 Březno, IČ: 87681790.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - Mgr. Adam Kout, Lhotky 63, 294 06 Březno, IČ: 87681790.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1512/60/RM/2016 Hasičská zbrojnice pro SDH Dačice - SOD prováděcí projekt
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro zadání a provedení stavby "D.01.04 Hasičská zbrojnice pro SDH Dačice" se společností f-plan, spol. s r.o., náměstí Míru 460, 378 81 Slavonice, IČ 26089297 tak, jak je v příloze usnesení uvedena.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo na vypracování projektové dokumentace pro zadání a provedení stavby "D.01.04 Hasičská zbrojnice pro SDH Dačice" se společností f-plan, spol. s r.o., náměstí Míru 460, 378 81 Slavonice, IČ 26089297.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1513/60/RM/2016 Vyhodnocení veřejné zakázky s názvem "VZ - Úklidové služby v budovách Městského úřadu Dačice, Městské policie, obchodního centra Antonínská a Domu s pečovatelskou službou Dačice"

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhodnocení veřejné zakázky "VZ - Úklidové služby v budovách Městského úřadu Dačice, Městské policie, obchodního centra Antonínská a Domu s pečovatelskou službou Dačice" uvedený v písemné zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky uchazeči SaJ a.s., Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4, IČ: 256 43 169,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem SaJ a.s., Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4, IČ: 256 43 169.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - SaJ a.s., Novodvorská 1062/12, 142 00 Praha 4, IČ: 256 43 169.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1514/60/RM/2016 Kalkulace ceny stočného pro město Dačice a místní části na rok 2017

I. Rada města schvaluje

 1. kalkulaci ceny stočného na rok 2017 pro město Dačice a místní části dle přílohy usnesení č. 1.
 2. dotaci ceny stočného v místních částech bez možnosti připojení na centrální ČOV dle přílohy usnesení č. 1.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1515/60/RM/2016 Dodatek č. 3 - Oprava místních komunikací v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 13. 7. 2016 uzavřené mezi Městem Dačice, jako objednatelem, a firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., jako zhotovitelem, na akci "Rekonstrukce místních komunikací v Dačicích", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 3.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1516/60/RM/2016 Dodatek č. 2 - Oprava chodníku v ul. Mládežnická v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 10. 2016 uzavřené mezi Městem Dačice, jako objednatelem, a firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., jako zhotovitelem, na akci "Rekonstrukce chodníku v ul. Mládežnická v Dačicích", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1517/60/RM/2016 A.01.16. Koupě části pozemku p. č. 593/1 a p. č. 483 v k. ú. Dačice (25) (26) (79)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi  části pozemků v rámci investiční akce "Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Na Peráčku - I. etapa, mezi městem Dačice jako kupujícím, a níže uvedenými vlastníky jako prodávajícími:

 • ░░░░, jako prodávajícími ze společného jmění manželů, na odkup dílu "b" o výměře 1 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2745-1739/2016 z pozemku p. č. 593/1 v k. ú. Dačice, za cenu ve výši 400,- Kč,
 • podílovými spoluvlastníky panem ░░░░ jako prodávajícími, na odkup části pozemku o výměře 3 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2745-1739/2016 z pozemku p. č. 543/1 v k. ú. Dačice, za celkovou cenu ve výši 1200,- Kč,
 • podílovými spoluvlastníky panem ░░░░ v podílu k 1/3, na odkup dílu "a" o výměře 3 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2745-1739/2016 z pozemku p. č. 483 v k. ú. Dačice, za celkovou cenu ve výši 3.000,- Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1518/60/RM/2016 Směna pozemků v k. ú. Dačice část p. č. 1691/1 - "Studie parkoviště Dačice III" (19)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků v obci a k. ú. Dačice bez finančního vyrovnání, a to pozemku  p. č. 1674 - druh pozemku o výměře 220 m2 z podílového spoluvlastnictví pana Jaromíra Maříka, bytem Pálovice 6, 675 31 Pálovice, k id. 1/2, a paní Jitky Maříkové, bytem Antonínská 1, 380 01 Dačice, k id. 1/2, do výlučného vlastnictví města Dačice, za pozemek p. č. 1691/3 - druh pozemku zahrada o výměře 260 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2735-7832/2016 z pozemku p. č. 1691/1 z výlučného vlastnictví města Dačice, do spoluvlastnictví pana ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1519/60/RM/2016 Smlouva o zřízení věcného břemene na p. č. 21/1 a p. č. 21/3 v k. ú. Hradišťko u Dačic (147)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích p. č. 21/1 a p. č. 21/3 v k. ú. Hradišťko u Dačic, mezi městem Dačice, jako povinným, a  společností E.ON, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN pro stavbu  "Hradišťko, Vlasák - přípojka NN", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1520/60/RM/2016 Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě o pachtu zemědělských pozemků (67)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k pachtovní smlouvě o pachtu zemědělských pozemků uzavřené mezi společností Lučina Dolní Němčice s.r.o., Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, jako pachtýřem, a městem Dačice, jako propachtovatelem, jehož předmětem je rozšíření pachtu o pozemky p. č. 2324/8 - orná půda o výměře 425 m2  a p. č. 2331/4 - orná půda o výměře 132 m2 v k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 3 k pachtovní smlouvě.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1521/60/RM/2016 Koupě podílu pozemku st. 143/2 v k. ú. Bílkov (78)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi id. podílu nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to id. podíl ve výši 7/52 pozemku st. 143/2 - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 4 m2, z podílového vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1522/60/RM/2016 Smlouva o výpůjčce plynárenského zařízení na pozemcích p. č. 2762/1 a 488 v k. ú. Dačice (67)
I. Rada města schvaluje výpůjčku plynárenského zařízení - prodloužení plynovodu v ul. Pantočkova na pozemcích p. č. 2762/1 a p. č. 488 v k. ú. Dačice, mezi společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako vypůjčitelem, a městem Dačice, jako půjčitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce se společností E.ON Distribuce, a.s.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1523/60/RM/2016 Priority plánu společných zařízení v rámci komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chlumec u Dačic (19)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit priority realizace plánu společných zařízení v rámci Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chlumec u Dačic, a to takto:

1. C 8 - CESTA K VODOJEMU
2. C 12 - CESTA K HRADIŠŤKU
3. C 10 a C 19 - CESTA K VNOROVICÍM
4. C 4 - CESTA K MARTINOVSKÉMU RYBNÍKU
5. C 1 a C 22 - CESTA DO K. Ú. DAČICE K LOKALITĚ ZA ŠKOLOU

dle specifikace v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1524/60/RM/2016 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na p. č. 2709/1 v k. ú. Dačice (166)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p. č. 2709/1 v k. ú. Dačice, mezi společností Rybářství Lipnice a.s., sídlem Lipnice 20, 380 01 Český Rudolec, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, spočívající v právu oprávněného mít na dotčeném pozemku umístěné vodní dílo, toto vodní dílo užívat, udržovat, provozovat a provádět na něm úpravy, dále v právu přístupu a příjezdu na dotčený pozemek, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2709/1 v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1525/60/RM/2016 Žádost o povolení sídla spolku v objektu města Dačice (21)
I. Rada města schvaluje povolení sídla spolku Občanský spolek při ZŠ Dačice, Komenského v objektu čp. 7, v ul. Komenského v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1526/60/RM/2016 Zápis z jednání komise dopravy MěÚ Dačice
I. Rada města bere na vědomí zápis č. 3/2016 z jednání komise dopravy MěÚ Dačice
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1527/60/RM/2016 Zápis ze schůze stavební komise
I. Rada města bere na vědomí zápis ze schůze stavební komise ze dne 16. 11. 2016
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
4
27
3
28
5
29
4
30
3
1
5
2
4
3
4
4
4
5
3
6
5
7
4
8
5
9
3
10
5
11
4
12
3
13
4
14
8
15
4
16
3
17
2
18
2
19
3
20
3
21
5
22
3
23
4
24
3
25
3
26
5
27
5
28
6
29
4
30
4
31
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru