Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2016/61

USNESENÍ 61.zasedání rady města Dačice
konané dne 7.12.2016 v zasedací místnosti rady

1528/61/RM/2016 Poskytnutí sociální výpomoci z prostředků města
I. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádných jednorázových sociálních výpomocí z prostředků města rodinám s nezaopatřenými dětmi, které jsou uznány rodinou v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., jejichž nezletilému dítěti je vyplácen příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb., rodinám s větším počtem dětí a rodinám, které se pohybují na hranici chudoby. Celková výše mimořádných finančních výpomocí činí 39.999 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1529/61/RM/2016 Pronájem zahrady u domu 86-88/II v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 240, díl - d1, o výměře 30 m2 u bytového domu 86-88/II ul. U Nemocnice v Dačicích s ústavem Otevřená Okna, z.ú., J. Hradec za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 1. 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 240, díl - d1, o výměře 30 m2 u bytového domu 86-88/II ul. U Nemocnice v Dačicích s ústavem Otevřená Okna, z.ú., J. Hradec.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1530/61/RM/2016 Prodloužení pachtu zahrady u domu 63/I v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 384, díl - c, o výměře 177 m2 u bytového domu 63/I ul. Göthova v Dačicích s paní ░░░░ za cenu 9,- Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 384, díl - c, o výměře 177 m2 u bytového domu 63/I ul. Göthova v Dačicích s osobou uvedenou v usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1531/61/RM/2016 Prodloužení nájmu garáže č. 9 u bytových domů 161-5/IV
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2  k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2015 pro ░░░░ na garáž č. 9, o velikosti 15,68 m2 ul. Nivy 161-165/IV v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah na dobu určitou  do 31. 12. 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na garáž č. 9, Nivy s osobou uvedenou v usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1532/61/RM/2016 Prodloužení nájmu garáže č. 16 u bytových domů 161-5/IV
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2  k nájemní smlouvě ze dne 25. 5. 2015 pro ░░░░ na garáž č. 16, o velikosti 15,68 m2 ul. Nivy 161-165/IV v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah na dobu určitou  do 31. 12. 2017.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 k nájemní smlouvě na garáž č. 16, Nivy s osobou uvedenou v usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1533/61/RM/2016 Ukončení nájemní smlouvy na místnosti č. 55 a 56 v OCA
I. Rada města neschvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené 29. 12. 2004 s Pavlem Jeřábkem dohodou k 31. 12. 2016 s tím, že v případě, že bude na tyto prostory uzavřena nájemní smlouva s novým zájemcem, bude smlouva s p. Jeřábkem ukončena dohodou před uplynutím tříměsíční výpovědní lhůty.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1534/61/RM/2016 Zvýšení nájemného v bytě č. 3 v domě 58/I
I. Rada města schvaluje nezvýšení nájemného v bytě č. 3 v domě 58/I na Palackého náměstí v Dačicích nájemcům Jiřímu Federovi a Olze Federové od 1. 1. 2017.
II. Rada města bere na vědomí, že zvýšení nájemného bude možno sjednat dodatkem k nájemní smlouvě až od 1. 6. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1535/61/RM/2016 Výpověď a pronájem bytu č. 9, 175/I v zájmu města

I. Rada města schvaluje

  1. ukončení nájmu bytu č. 9 v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích s ░░░░ dohodou ke dni 31. 12. 2016.
  2. pronájem bytu č. 9, o velikosti 2+1, v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích pro ░░░░, trvale bytem Dlouhá 461/V, 380 01 Dačice dle Směrnice rady města č. 1/2016 ze dne 27. 1. 2016, část druhá, Čl. 6. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2017 - do 31. 12. 2020 s možností prodloužení pokud bude trvat pracovní poměr na MěÚ Dačice.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájmu bytu č. 9 v domě 175/I ul. Bratrská v Dačicích s osobou uvedenou v usnesení a nájemní smlouvy na tento byt s osobou uvedenou v usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1536/61/RM/2016 Situace nájemce bytu č. 4, Dačice 87/II
I. Rada města rozhoduje, že nebude nájemci bytu č. 4 v domě 87/II, ul. U Nemocnice v Dačicích ░░░░ prodloužena nájemní smlouva z důvodu, že tento byt poškozuje tím, že má odpojený plyn i elektřinu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1537/61/RM/2016 Realizace investiční akce ,,Vodovod Hostkovice - Lipolec''
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr realizace investiční akce s názvem "Vodovod Hostkovice - Lipolec" s termínem dokončení realizace akce nejpozději do 31. 12. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1538/61/RM/2016 Předložení žádosti o grant Jihočeského kraje v rámci programu Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje - Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice
I. Rada města schvaluje předložení žádosti v rámci programu Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje vyhlášeném Jihočeským krajem na realizaci akce: Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1539/61/RM/2016 Modernizace ČOV Dačice - dodatek č. 3 ke SOD
I. Rada města schvaluje dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo ze dne 4. 2. 2014 se společností AQUA - STYL spol. s r.o., U Cihelny 438/6, 796 07 Držovice, IČ 16367758 na akci Modernizace ČOV Dačice tak, jak je v příloze usnesení uveden.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1540/61/RM/2016 Plná moc - Podepsání žádosti o dotaci na Přístavbu ZŠ Komenského
I. Rada města schvaluje udělení plné moci Projektové kanceláři Kraje Vysočina, p.o. k zastupování města Dačice ve věci projektu "Přístavba k ZŠ Komenského".
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu udělení plné moci zmocněnci Projektové kanceláři Kraje Vysočina, p.o. k zastupování města Dačice ve věci projektu "Přístavba k ZŠ Komenského" při výše specifikovaných úkonech.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1541/61/RM/2016 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky 88/1 (86)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o převodu vlastnictví bytové jednotky uzavřené dne 22. 9. 2016 mezi převodcem Městem Dačice a nabyvatelkou ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1542/61/RM/2016 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy (4. kolo) (77)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

  • schválit prodej pozemku p. č. 2945/2 o výměře 806 m2, odděleného z pozemku p. č. 1925/1 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do společného jmění osob uvedených v usnesení za kupní cenu ve výši  717.340,- Kč (tj. 890,- Kč/m2),
  • schválit prodej pozemku p. č. 2945/14 o výměře  734 m2, odděleného z pozemků p. č. 1925/1, 1926/2 a 1937/20  dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví osoby uvedené v usnesení za kupní cenu ve výši 653.260,- Kč (tj. 890,- Kč/m2).

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1543/61/RM/2016 Pronájem části pozemku p. č. 185/1 v k. ú. Dačice (68)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 185/1 o výměře 20 m2 nájemci Česká republika - Úřad práce České republiky, Dobrovského 1278/25, Praha 7, Krajská pobočka České Budějovice, Klavíkova 7, České Budějovice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1544/61/RM/2016 Pronájem nemovitostí v k. ú. Dačice - části p. č. 1331/118 a 1331/129 (69)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 1. 9. 1996 na pronájem nemovitostí v k. ú. Dačice, a to části pozemku p. č. 1331/118 o výměře 464 m2 a pozemku p. č. 1331/129 o výměře 381 m2  mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společnosti FCC Dačice, s.r.o., sídlem U Stadionu 50/V, Dačice, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1545/61/RM/2016 Pronájem části nemovitosti p. č. 2671 v k. ú. Dačice (71)
I. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 2671 v k. ú. Dačice o výměře 1m2 společnosti GRANDIA INVEST s.r.o., sídlem Nová 577, 533 74 Horní Jelení, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1546/61/RM/2016 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku p. č. 148 v k. ú. Dačice (88)
I. Rada města ruší usnesení č. 1450/57/RM/2016.
II. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku p. č. 148 v k. ú. Dačice mezi městem Dačice, jako investorem a stavebníkem, a společností JSWK s.r.o., sídlem Palackého nám. 50, 380 01 Dačice, jako vlastníkem  pozemku, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1547/61/RM/2016 Pronájem nemovitostí v k. ú. Dačice - části p. č. 1331/118 a 1331/125 (70)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě ze dne 17. 1. 2002 na pronájem nemovitostí v k. ú. Dačice, a to části pozemku p. č. 1331/118 o výměře 3090 m2 a pozemku p. č. 1331/125 o výměře 1522 m2  mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností Technické služby Dačice s.r.o., sídlem U Stadionu 50/V, Dačice, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1548/61/RM/2016 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti - "Dačice - VN kabel pro KGJ" (143)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, mezi městem Dačice, jako povinným, a  společností E.ON, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení  VN na pozemcích p. č. 716/19, p. č. 716/21, p. č. 2429/161, p. č. 2781/1 a 2781/3 v k. ú. Dačice pro stavbu "Dačice - VN kabel pro KGJ", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1549/61/RM/2016 Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě o pachtu zemědělských pozemků (67)
I. Rada města ruší usnesení č. 1520/60/RM/2016.
II. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 k Pachtovní smlouvě o pachtu zemědělských pozemků uzavřené mezi společností Lučina Dolní Němčice s.r.o., Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, jako pachtýřem, a městem Dačice, jako propachtovatelem, jehož předmětem je zúžení pachtu o pozemky p. č. 2324/8 - orná půda o výměře 425 m2, p. č. 2331/4 - orná půda o výměře 132 m2 a p. č. 2431/8 - orná půda o výměře 4677 m2 v k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 3.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1550/61/RM/2016 Koupě části pozemku p. č. 715 v k. ú. Dačice
I. Rada města souhlasí s jednáním ve věci koupě části pozemku p. č. 715 v k. ú. Dačice o přibližné výměře 455 m2  včetně části stavby čp. 224/V z výlučného vlastnictví společnosti Teplospol  a.s., sídlem sídl. Vajgar 585, J. Hradec, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1551/61/RM/2016 Změna závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2016 - MŠ Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazných ukazatelů rozpočtu Mateřské školy Dačice na rok 2016 - změnu příspěvku na provoz na příspěvek na investice ve výši 40.000 Kč.
Příspěvek od zřizovatele na rok 2016 po této změně je následující:

  1. příspěvek na provoz ve výši 4.098.500 Kč
  2. příspěvek na investice ve výši 40.000 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1552/61/RM/2016 Aktualizace odpisového plánu - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Mateřské školy Dačice na rok 2016 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1553/61/RM/2016 Souhlas s využitím finančních prostředků - ZŠ Dačice, ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje použití finančních prostředků určených na spotřebu plynu základní školy v roce 2016 ve výši 100.000 Kč a použití prostředků rezervního fondu školy ve výši 150.000 Kč na nákup notebooků pro učitele ZŠ Dačice, B. Němcové 213 v celkové výši do 250.000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1554/61/RM/2016 Souhlas s přijetím finančního daru - MŠ Dačice
I. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru ve výši 2.000 Kč na nákup hraček a učebních pomůcek pro děti na pracovišti v D. Němčicích od firmy AGRODAKO, spol. s r.o., Úprkova 6, 586 01 Jihlava, DIČ CZ 25314629.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1555/61/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 24/2016
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2016 v těchto objemech: příjmy -82,54 tis. Kč, výdaje 0,00 tis. Kč, financování 82,54 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1556/61/RM/2016 Rozpočtové opatření č. 25/2016
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 25/2016 v těchto objemech: příjmy -5.430,00 tis. Kč, výdaje -9.981,00 tis. Kč, financování -4.551,00 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1557/61/RM/2016 Rozpočtový výhled města na r. 2018 - 2020
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Rozpočtový výhled města Dačice na období r. 2018 - 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1558/61/RM/2016 Přijetí daru na Městský televizní ples
I. Rada města schvaluje přijetí finančního daru ve výši 10 000 Kč pro potřeby Městského televizního plesu 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1559/61/RM/2016 Plán kontrolní činnosti na rok 2017
I. Rada města odkládá rozhodnutí o plánu kontrolní činnosti na rok 2017 na nejbližší zasedání RM.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1560/61/RM/2016 Plán práce RM na rok 2017
I. Rada města schvaluje Plán práce RM na rok 2017 včetně plánu zasedání ZM
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1561/61/RM/2016 Vyhlášení místního referenda
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města rozhodnout v souladu s § 14 zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, o vyhlášení místního referenda na území města Dačice o otázce:  "Chcete přesunout pomník na původní místo v Kancnýřově sadu?" s možností odpovědí Ano - Ne s následujícím odůvodněním: V rámci revitalizace Kancnýřova sadu byl pomník obětem válek přesunut na nové místo. V petici část občanů města vyjádřila názor, že chtějí přesunout pomník zpět na původní místo. Zastupitelstvo města Dačice považuje v tomto okamžiku za důležité, aby se tato záležitost vyřešila přímým oslovením občanů města Dačice a vyhlášením místního referenda. Náklady na uskutečnění místního referenda jsou odhadnuty na 100 000 Kč a budou hrazeny z rozpočtu roku 2017 kapitoly 6173 (místní referendum), Předpokládané náklady na realizaci případného kladného rozhodnutí činí do 1 000 000 Kč. Tato částka bude uhrazena z vlastních prostředků města,
a stanovit, že se místní referendum bude konat v pátek dne 24. února 2017 v době od 12.00 do 20.00 hod.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města, aby v souladu s § 27 odst. 4 písm. a) zákona č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, stanovilo výši odměn pro předsedy a členy okrskových komisí a místní komise pro místní referendum takto:
předseda komise 1000 Kč, člen komise 800 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru