Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2017/63

USNESENÍ 63.zasedání rady města Dačice
konané dne 11.1.2017 v zasedací místnosti rady
1571/63/RM/2017 Výpověď z bytu č. 1, 161/IV
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č. 1 v bytovém domě 161/IV, ul. Nivy v Dačicích s ░░░░ dohodou ke dni 28. 2. 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájmu bytu č. 1 v bytovém domě 161/IV, ul. Nivy v Dačicích s Růženou Wurmbrandovou.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1572/63/RM/2017 Žádost o vyhlášení výběrového řízení dle § 46, odst. 4 zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění
I. Rada města žádá Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice o vypsání výběrového řízení na lékaře -  gastroenterolog, s úvazkem minimálně 0,6 pro gastroenterologickou ambulanci v Nemocnici Dačice, a.s.
II. Rada města pověřuje starostu obce podpisem Návrhu obce na konání výběrového řízení
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1573/63/RM/2017 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na poskytování pečovatelské služby na rok 2017 o.p.s RESIDENT 2000 Dačice
I. Rada města neschvaluje vyhovět žádosti o poskytnutí finančního příspěvku na částečnou úhradu nákladů spojených s činností pečovatelské služby o.p.s. RESIDENT 2000, Svobodova 106/III, Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1574/63/RM/2017 Závazné ukazatele rozpočtu 2017 - PO v oblasti kultury
I. Rada města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti kultury na rok 2017 včetně odpisových plánů, použití prostředků peněžních fondů a povinností příspěvkových organizací.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1575/63/RM/2017 Uvolnění skladových zásob pro propagaci města na veletrzích cestovního ruchu v roce 2017
I. Rada města schvaluje uvolnění zboží ze skladových zásob Infocentra Dačice za účelem propagace města na veletrzích cestovního ruchu Regiontour Brno 2017, Slovakiatour Bratislava 2017 a Holiday World Praha 2017 v celkové hodnotě 16.936,50 Kč vč. DPH
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1576/63/RM/2017 Žádost o záštitu starosty města a finanční příspěvek pro Vu3v
I. Rada města uděluje záštitu starosty města nad slavnostním ukončením studia 6. semestru Virtuální univerzity třetího věku, které se bude konat dne 16. 1. 2017 na Zemědělské univerzitě v Praze.
II. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.000 Kč na pokrytí nákladů spojených s účastí studentů Virtuální univerzity třetího věku na slavnostním zakončení 6. semestru v Praze dne 16. 1. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1577/63/RM/2017 Prominutí nájemného za pronájem KD Beseda
I. Rada města neschvaluje žádost Rybníkářství Dačice z.s., Krajířova 13/I, Dačice, IČO 227 09 487 o prominutí nájmu za pronájem Kulturního domu Beseda pro konání 4. Dobročinného Rybářského bálu dne 21. 1. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1578/63/RM/2017 Projednání zápisu Kontrolního výboru ze dne 1. 12. 2016 ve věci Dačické cukrování 2014
I. Rada města bere na vědomí informace o provedené kontrole smlouvy a účetního dokladu týkajících se realizovaného díla mezi MěKS Dačice a p. Karlem Žádným v rámci kulturní akce Dačické cukrování 2014 a shledává je jako závažné.

II. Rada města žádá

 1. kontrolní výbor, aby dál pokračoval v šetření ve věci, případně si na své další jednání přizval obě strany předmětné smlouvy o realizaci souborného díla k podání vysvětlení,
 2. kontrolní výbor, aby výsledky šetření s návrhem na řešení předložil zastupitelstvu města.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1579/63/RM/2017 Darovací smlouva - Nákup dopravního automobilu pro SDH Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dačice a městem Dačice v souvislosti s nákupem DA pro SDH Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1580/63/RM/2017 VZ - A.04.05 Vodovod Hostkovice - Lipolec

I. Rada města schvaluje

 1. vyhlášení výběrového řízení s názvem A.04.05 Vodovod Hostkovice - Lipolec dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. členy komise pro otevírání obálek, hodnotící komise a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem A.04.05 Vodovod Hostkovice - Lipolec.
 3. předpokládaný harmonogram veřejné zakázky s názvem A.04.05 Vodovod Hostkovice - Lipolec.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1581/63/RM/2017 Závazné ukazatele rozpočtu 2017 - PO ve školství
I. Rada města schvaluje závazné ukazatele rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem v oblasti školství na rok 2017 včetně odpisových plánů, použití prostředků peněžních fondů a povinností příspěvkových organizací dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1582/63/RM/2017 Účast v dotačním programu - ZŠ v ul. Komenského
I. Rada města souhlasí s účastí Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec, v dotačním programu Jihočeského kraje pro rok 2017 Rozvoj venkova a krajiny - "Podpora environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO) a cílená podpora EVVO ve školách" s projektem "Poznáváme přírodu České Kanady s využitím pobytového programu" - dle podmínek uvedených v žádosti školy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1583/63/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 1/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2017 v těchto objemech: příjmy 1.337,23 tis. Kč, výdaje 1.237,50 tis. Kč, financování -99,73 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1584/63/RM/2017 Občanská obslužnost v r. 2017 - uzavření dodatků ke smlouvám

I. Rada města schvaluje

1. uzavření dodatků ke smlouvám na zajištění občanské obslužnosti města Dačice
    na r. 2017 mezi městem Dačice a společností Technické služby Dačice s.r.o. uvedené
    v příloze usnesení č. 1, a to:

 • dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na údržbu a správu záložního zdroje el. energie a údržbu
   a správu ultrazvukových el. snímačů,
 • dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zajištění provozu, údržby a oprav kašen vč. údržby drobného městského mobiliáře,
 • dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na údržbu sportovního stadionu,
 • dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na údržbu a opravy míst. komunikací a chodníků uvedených v pasportu míst. komunikací,
 • dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na údržbu veřejného WC,
 • dodatek č. 15 ke Smlouvě o dílo na úklid a čištění veřejného prostranství,
 • dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na zajištění činností spojených s provozováním veřejného pohřebiště,
 • dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo na správu sportovišť a dětských hřišť.

2. Ceník prací a služeb platný od 1. 2. 2017 uvedený v příloze usnesení č. 2.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků ke smlouvám na zajištění občanské obslužnosti s Technickými službami Dačice s.r.o. pro r. 2017 vč. ceníku prací a služeb platného od 1. 2. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1585/63/RM/2017 A.04.2. Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti - "Velký Pěčín - VO" (104) (105) (106) (107) (108) (120) (121) (168)
I. Rada města schvaluje zřízení bezúplatných věcných břemen v rozsahu dle geometrických plánů č. 198-7875a/2016, č. 198-7875b/2016, 198-7875c/2016 a 198-7875d/2016 v rámci investiční akce "Velký Pěčín - VO" mezi městem Dačice jako oprávněným a povinnými ze služebnosti na pozemku:

p. č. 43/1 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 80 pro obec Dačice a katastrální území Velký Pěčín, mezi Městem Dačice jako oprávněným, a ░░░░, jako vlastníky v SJM a povinnými, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,

p. č. 49/2, p. č. 49/3 a p. č. 45/2  zapsané v katastru nemovitostí na LV 148 pro obec Dačice a katastrální území Velký Pěčín, mezi Městem Dačice, jako oprávněným a podílovými ░░░░, k id. 1/3, jako podílovými spoluvlastníky a povinnými, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2,

p. č. st. 19/1 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 58 pro obec Dačice a katastrální území Velký Pěčín, mezi Městem Dačice, jako oprávněným, a ░░░░, jako vlastníky v SJM a povinnými, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3,

p. č. 49/6 v obci Dačice, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 147 pro obec Dačice a katastrální území Velký Pěčín, mezi Městem Dačice, jako oprávněným, a panem ░░░░, jako vlastníkem a povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4,

p. č. 38 v obci Dačice, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 146 pro obec Dačice a katastrální území Velký Pěčín, mezi Městem Dačice, jako oprávněným, a Ing. ░░░░, jako vlastníkem a povinnou, za podmínek dle přílohy usnesení č. 5,

p. č. 550 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 108 pro obec Dačice a katastrální území Velký Pěčín, mezi Městem Dačice, jako oprávněným, a podílovými spoluvlastníky panem ░░░░, jako podílovými spoluvlastníky a  povinnými, za podmínek dle přílohy usnesení č. 6,

p. č. 30/4 a p. č. 205/2 zapsané v katastru nemovitostí na LV 141 pro obec Dačice a katastrální území Velký Pěčín, mezi Městem Dačice, jako oprávněným, a ░░░░ jako vlastníkem a povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 7,

p. č. 48/1 v obci Dačice, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 77 pro obec Dačice a katastrální území Velký Pěčín, mezi Městem Dačice, jako oprávněným, a paní ░░░░, jako vlastníkem a povinnou, za podmínek dle přílohy usnesení č. 8.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o zřízení věcného břemene v k. ú. Velký Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1586/63/RM/2017 Návrh na podání žádosti o provedení KPÚ v k. ú. Kostelní Vydří (89)
I. Rada města schvaluje předložení žádosti na Státní pozemkový úřad v Jindřichově Hradci o provedení komplexní pozemkové úpravy v obci a k. ú. Kostelní Vydří, a to pozemků zapsaných v katastru nemovitostí ve výlučném vlastnictví Města Dačice  na LV 209 pro obec a katastrální území Kostelní Vydří o celkové výměře 2.8571 ha, a to:

Pozemky KN: 693/30, 884/1, 898.
Pozemky PK: 1527/d2, 1555/17, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem žádosti o provedení KPÚ v k. ú. Kostelní Vydří.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1587/63/RM/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 162/5, p. č. 164/2 a p. č. 166/3 v k. ú. Chlumec u Dačic (134)
I. Rada města schvaluje zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, mezi městem Dačice, jako povinným, a  společností E.ON, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení  NN a uzemnění na pozemcích p. č. 162/5, p. č. 164/2 a p. č. 166/3 v k. ú. Chlumec u Dačic pro stavbu "Chlumec, Nováková - přípojka NN", dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Chlumec u Dačic.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1588/63/RM/2017 B.02.04. Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 274/1 v k. ú. Dačice (Letní scéna) (86)
I. Rada města schvaluje bezúplatné zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice, jako oprávněným, a Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, jako povinným, spočívající v právu uložení inženýrských sítí dle rozsahu geometrického plánu č. 2655-7329/2015 na pozemku p. č. 274/1 v obci a katastrálním území Dačice, konkrétně uložení kanalizační přípojky pro stavbu "Letní scéna v Dačicích" a v právu přístupu a příjezdu na služebný pozemek za účelem jejich provozování, oprav, údržby a modernizace, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1589/63/RM/2017 A.01.22. Směna pozemků v k. ú. Dačice "Studie parkoviště Dačice III" (20)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit směnu pozemků v k. ú. Dačice s finančním vyrovnáním ve prospěch pana ░░░░, a to:

- pozemků p. č. 1671/1 o celkové výměře 188 m2, p. č. 1672 o celkové výměře 246 m2, p. č. 1673/2 o celkové výměře 272 m2 a části pozemku p. č. 2644/1 o přibližné výměře 360 m2 v k. ú. Dačice, z výlučného vlastnictví pana ░░░░

za 
- pozemky p. č. 2155/2 o celkové výměře 13 m2, p. č. 2155/1 o celkové výměře 11 m2, p. č. 2154 o celkové výměře 14 m2, p. č. 2156 o celkové výměře 31 m2, p. č. 2157 o celkové výměře 36 m2, p. č. 2158 o celkové výměře 33 m2, p. č. 2159 o celkové výměře 33 m2, p. č. 2160 o celkové výměře 34 m2, část pozemku p. č. 2837/5 o přibližné výměře 430 m2 a část pozemku p. č. 2152 o přibližné výměře 64 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice,

za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1590/63/RM/2017 Kupní smlouvy na pozemky v k. ú. Dačice a k. ú. Bílkov (114) (80)

I. Rada města ruší usnesení č. 1427/55/2016.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku v k. ú. Dačice p. č. 1993/22 - druh pozemku orná půda o výměře 171 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2736-7833/2016 z pozemků p. č. 1993/22, p. č. 1993/17 a p. č. 1993/16, z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ .

- schválit koupi pozemku v k. ú. Bílkov p. č. 548/14 - druh pozemku trvalý travní porost o výměře 4.122 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 317-7834/2016 z pozemku p. č. 548/14, z výlučného vlastnictví ░░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1591/63/RM/2017 Budoucí směna pozemků p. č. 70 a p. č. 79/1 v k. ú. Dačice (21)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit budoucí směnu nemovitostí, a to

- části pozemku p. č. 79/1 o přibližné výměře 10 m2, z výlučného vlastnictví města Dačice, do podílového spoluvlastnictví, každému k id. 1/2, ░░░░

za

- část pozemku p. č. 70 o přibližné výměře 13 m2 z podílového spoluvlastnictví, každý k id. 1/2, ░░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1592/63/RM/2017 Průběžné plnění požadavků místních částí - 2016
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí průběžné plnění požadavků místních částí za rok 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1593/63/RM/2017 Žádost OSM o navýšení počtu zaměstnanců
I. Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců na OSM o jedno místo s nástupem od 1. dubna 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1594/63/RM/2017 Zápis z jednání komise dopravy MěÚ Dačice
I. Rada města bere na vědomí zápis z jednání komise dopravy MěÚ Dačice, které proběhlo 12. prosince 2016
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1595/63/RM/2017 Schůze komisí v místních částech
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí harmonogram schůzí komisí v místních částech za účasti vedení města pro rok 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1596/63/RM/2017 Dar movitých věcí pro město Dačice
I. Rada města schvaluje darovací smlouvu mezi městem Dačice a Jihočeským krajem se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, IČO 7089650, zastoupený hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou, jejímž předmětem je darování 2ks ruční analogové radiostanice typ Motorola DP 2400e s příslušenstvím v celkové ceně 15.337,64 Kč, dále 1ks tablet Samsung Gal. 10.1 SM-T585 8.228,-Kč s licencí v ceně 2.000,13 Kč. Celková hodnota daru činí 25.567,77 Kč.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru