Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2017/65

USNESENÍ 65.zasedání rady města Dačice
konané dne 25.1.2017 v zasedací místnosti rady

1599/65/RM/2017 Poskytnutí dotace na provoz STD "Dačické Okénko" na rok 2017
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace, ve výši 200.000 Kč na rok 2017, zapsanému ústavu Otevřená OKNA, z.ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec na provoz sociálně terapeutické dílny "Dačické Okénko".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1600/65/RM/2017 Omezení provozu v MŠ Dačice - pololetní a jarní prázdniny
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí omezení provozu Mateřské školy Dačice v době pololetních a jarních prázdnin: ve dnech 3. - 10. února 2017 bude provoz zajištěn na pracovišti v ul. Za Lávkami (provozní doba 6.15 - 16.15 hod.), ostatní pracoviště budou uzavřena.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1601/65/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 3/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2017 v těchto objemech: příjmy 617,09 tis. Kč, výdaje 445,16 tis. Kč, financování -171,93 tis. Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1602/65/RM/2017 Pronájem zahrady u domu 37/II v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 295, díl - b, o výměře 12 m2 u bytového domu 37/II ul. V Kaštanech v Dačicích s paní ░░░░ za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 2. 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 295, díl - b, o výměře 12 m2 u bytového domu 37/II ul. V Kaštanech v Dačicích s paní Věrou Klangovou 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1603/65/RM/2017 Souhlas se zřízením sídla firmy v budově čp. 3/I
I. Rada města Rada města vydává souhlas Ing. Josefu Havlíčkovi k umístění sídla nově vznikající firmy TAX fine, s.r.o., na adrese Palackého náměstí 3/I, Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1604/65/RM/2017 SOD - stavební úpravy bytu č. 6 v domě 304/I
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Dačice s.r.o. na akci "Stavební úpravy bytu č. 6 v domě č. p. 304/I" za celkovou cenu maximálně 311.518 Kč bez DPH, s termínem dokončení do 31. 3. 2017  tak, jak je uvedena v příloze usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s Technickými službami Dačice s.r.o. na akci "Stavební úpravy bytu č. 6 v domě č. p. 304/I" za celkovou cenu 311.518,- Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1605/65/RM/2017 Pronájem startovacího bytu č. 1 v domě 15 Dolní Němčice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem startovacího bytu č. 1, o velikosti 2+1, v čp. 15 Dolní Němčice, s žadateli ░░░░ .
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na pronájem startovacího bytu č. 1, o velikosti 2+1, v čp. 15 Dolní Němčice, s žadateli Robertem Štěrbou a Evou Jamborovou.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1606/65/RM/2017 Zadání VZ na opravu fasády domu čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích

I. Rada města schvaluje

 1. zadávací dokumentaci veřejné nabídky na výběr zhotovitele,
 2. seznam firem doporučených k oslovení,
 3. členy  a náhradníky hodnotící komise,
 4. navržený harmonogram této veřejné zakázky.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1607/65/RM/2017 VZ - B.01.09 - Zateplení mateřské školy Bílkov
I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "B.01.09 - Zateplení mateřské školy Bílkov" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "B.01.09 - Zateplení mateřské školy Bílkov".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "B.01.09 - Zateplení mateřské školy Bílkov".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "B.01.09 - Zateplení mateřské školy Bílkov".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1608/65/RM/2017 Koupě lesních pozemků v k. ú. Hradišťko u Dačic (76)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic, a to pozemku p. č. 116 - lesní pozemek o výměře 398 m2, p. č. 327/2 - lesní pozemek o výměře 569 m2, p. č. 439/2 - lesní pozemek o výměře 1.752 m2, p. č. 442/3 - lesní pozemek o výměře 1.220 m2, p. č. 442/10 - lesní pozemek o výměře 124 m2, p. č. 531 - lesní pozemek o výměře 309 m2, p. č. 559 - lesní pozemek o výměře 658 m2, p. č. 629 - lesní pozemek o výměře 4.540 m2, p. č. 640/2 - lesní pozemek o výměře 1.385 m2, p. č. 679 - lesní pozemek o výměře 2.057 m2, p. č. 690 - lesní pozemek o výměře 1.644 m2, p. č. 700 - lesní pozemek o výměře 4.035 m2, p. č. 762/1 - lesní pozemek o výměře 49 m2, p. č. 770/4 - lesní pozemek o výměře 1.185 m2 a p. č. 770/9 - lesní pozemek o výměře 1.975 m2, z podílového spoluvlastnictví, ░░░░ ░░░░ za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1609/65/RM/2017 Prodej pozemků pod trafostanicemi (115)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

1. po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitostí:

 • v obci Dačice, a katastrálním území Hradišťko u Dačic, a to pozemku st. 23 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 6 m2 a části pozemku p. č. 792/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 5 m2,
 • v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to části pozemku st. 42 - zastavěná plocha a nádvoří o přibližné výměře 3 m2 a části pozemku p. č. 1012/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 8 m2,
 • v obci Dačice a katastrálním území Velký Pěčín, a to části pozemku st. 41 - zastavěná plocha a nádvoří o přibližné výměře 7 m2 a části pozemku p. č. 494/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 4 m2, do výlučného vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno. 

2. po zákonem stanovené době zveřejnění schválit uzavření budoucí koupě nemovitostí:

 • v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2271/7 - orná půda o přibližné výměře 25 m2  a části pozemku p. č. 1230/2 - ostatní plocha, sportoviště a rekreační plocha o přibližné výměře 15 m2 do výlučného vlastnictví společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno. 

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1610/65/RM/2017 Prodej nemovitostí v k. ú. Malý Pěčín (92)
I. Rada města ruší na základě nové žádosti usnesení rady města č. 1410/55/RM/2016 ze dne 19. 10. 2016.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to pozemku p. č. 222/3 o výměře 111 m2, do společného jmění manželů ░░░░, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.

Po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej částí nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to části pozemku p. č. 222/2 o výměře 3 m2 a části pozemku p. č. 223/2 o výměře 20 m2, do společného jmění manželů ░░░░, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

1611/65/RM/2017 Smlouva o nájmu dopravního prostředku
I. Rada města schvaluje pronájem dopravního prostředku - vozidla Peugeot Boxer, reg. zn. DACICE09, Divadelnímu spolku Tyl Dačice, Palackého nám. 4/I, Dačice,  na den 4. 2. 2017, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1612/65/RM/2017 Prodej pozemku p. č. 557 v k. ú. Velký Pěčín (112)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Velký Pěčín, a to pozemku p. č. 557 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 42 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1613/65/RM/2017 Prodej pozemku p. č. 204/19 v k. ú. Velký Pěčín (113)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Velký Pěčín, a to pozemku p. č. 204/19 - vodní plocha, zamokřená plocha o výměře 66 m2, do společného jmění manželů ░░░░, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1614/65/RM/2017 Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p. č. 2801 a 74/1 v k. ú. Dačice (145) (146)
I. Rada města schvaluje zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, mezi městem Dačice jako povinným a  společností E.ON Distribuce, a.s. se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN, a to:

 • na pozemku p. č. 2801 zapsaném v katastru nemovitostí na LV 10001 ve výlučném vlastnictví města Dačice, pro obec a katastrální území Dačice, pro stavbu " Dačice, Bratrská K74/1 - přípojka NN", úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 3.600,- Kč bez DPH, dle přílohy usnesení č. 4,
 • na pozemku p. č. 74/1 zapsaném v katastru nemovitostí na LV 3310 pro obec a katastrální území Dačice, ve vlastnictví města Dačice s právem hospodařit se svěřeným majetkem obce dle zřizovací listiny pro MŠ Dačice, Bratrská 177, 380 01 Dačice, pro stavbu "Dačice, Bratrská K74/1 - přípojka NN" úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 2.400,- Kč bez DPH, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1615/65/RM/2017 Koupě id. podílů pozemku p. č. 2679/19 v k. ú. Dačice (81)
I. Rada města odkládá rozhodnutí ve věci koupě id. podílu ve výši 1/2 pozemku p. č. 2679/19 v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví ░░░░, do doby zjištění zájmu druhého podílového spoluvlastníka o prodej id. podílu pozemku.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1616/65/RM/2017 Darovací smlouva na peněžitý dar (8)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření darovací smlouvy na dar peněžité částky ve výši 25.000,- Kč mezi městem Dačice, jako dárcem, a:

░░░░ ░░░░ 

░░░░ ░░░░, jako obdarovanými.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

1617/65/RM/2017 Žádost o provedení KoPÚ v k. ú. Dolní Němčice (90)
I. Rada města schvaluje předložení žádosti na Státní pozemkový úřad v Jindřichově Hradci o provedení komplexní pozemkové úpravy v obci Dačice a k. ú. Dolní Němčice, a to jako vlastník pozemků zapsaných v katastru nemovitostí ve výlučném vlastnictví Města Dačice  na LV 10001 pro obec Dačice a katastrální území Dolní Němčice o celkové výměře 16.9146 ha - p. č. 20/2, 37/19, 176/21, 176/48, 217/6, 231/3, 241/22, 290/14, 290/15, 385/2, 404, 446/5, 446/7, 446/11, 450/3, 450/4, 454/30, 455/10, 465, 466/2, 489/17, 520, 560/4, 560/12, 590/7, 761/62, 761/85, 917, 921/2, 927/14, 966/7, 972/19, 996/3, 996/4, 996/10, 1015/2, 1117, 1118/1, 1172, 1191/1, 1197, 1198, 1199, 1202, 1203, 1207/2.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem žádosti o provedení KoPÚ v k. ú. Dolní Němčice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1618/65/RM/2017 Veřejné osvětlení - kupní a nájemní smlouvy od 1. 2. 2017
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke Kupní smlouvě na dodávku světla ze dne 28. 1. 2015  dle přílohy usnesení č. 1 a dodatku č. 6 k Nájemní smlouvě na veřejné osvětlení ze dne 28. 1. 2015 dle přílohy usnesení č. 2 se společností Technické služby Dačice s.r.o.  se sídlem U Stadionu 50/V, Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků výše uvedených smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1619/65/RM/2017 Smlouvy o právu provést stavbu v rámci výstavby cyklostezek - trasa III. (91)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku mezi městem Dačice jako stavebníkem a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice s právem hospodařit se svěřeným majetkem na základě zřizovací listiny pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, jako vlastníkem pozemku, v rámci stavby "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov", a to:

trasa III. - Dačice - Zahrádkářská kolonie Toužín, p. č. 2771/29 v k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o zřízení práva stavby pro výstavbu cyklostezek.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1620/65/RM/2017 Nájemní smlouva na pozemek p. č. 2771/28 v k. ú. Dačice (72)
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy v rámci investiční akce "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa III, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín", na

- pozemek p. č. 2771/28 o výměře 40m2  v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako nájemcem, a Státním pozemkovým úřadem, jako pronajímatelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1621/65/RM/2017 Podnájemní smlouva na pozemek p. č. 2271/137 v k. ú. Dačice (58)
I. Rada města ruší usnesení č. 1280/48/RM/2016.
II. Rada města schvaluje uzavření podnájemní smlouvy mezi městem Dačice, jako podnájemcem a společností Lučina Dolní Němčice s.r.o, sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, jako nájemcem, na část pozemku p. č. 2271/137 o výměře 83 m2 v k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem podnájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1622/65/RM/2017 Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit na základě nařízení vlády č. 414/2016 Sb. navýšení odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva a to: člen rady, člen zastupitelstva a neuvolnění místostarostové ve výši, která je uvedena v příloze usnesení, a to s účinností od 1. 3. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků. starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru