Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2017/66

USNESENÍ 66.zasedání rady města Dačice
konané dne 8.2.2017 v zasedací místnosti rady
1623/66/RM/2017 Nabídka bytu 189/V - 8 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 8 o velikosti 2+1, v ul. Komenského č. p. 189/V v Dačicích veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné, které je 56 Kč/m2 a na dobu určitou od 1. 4. - do 30. 6. 2017 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1624/66/RM/2017 Dohoda o ukončení Nájemní smlouvy 163/IV - 3
I. Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy ze dne 29. 9. 2003 s  ░░░░, nar. 15. 2. 1982, trv. bytem Nivy 163/IV, 380 01 Dačice jako Společným nájemcem ke dni 28. 2. 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy ze dne 29. 9. 2003 s  ░░░░, nar. 15. 2. 1982, trv. bytem Nivy 163/IV, 380 01 Dačice jako Společným nájemcem.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1625/66/RM/2017 Nabídka bytu 87/II - 4 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 4 o velikosti 3+1, v ul. U Nemocnice č. p. 87/II v Dačicích veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné, které je 56 Kč/m2 a na dobu určitou od 1. 4. do 30. 6. 2017 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1626/66/RM/2017 Výpověď a pronájem startovacího bytu č. 6, 175/I
I. Rada města schvaluje

 1. ukončení nájmu bytu č. 6 v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích s ░░░░ dohodou ke dni 28. 2. 2017,
 2. nabídku volného startovacího bytu č.  6 v bytovém domě 175/I, ul. Bratrská v Dačicích  veřejnosti, tak jak je uvedeno v usnesení.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájmu bytu č. 6 v domě 175/I ul. Bratrská v Dačicích s░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1627/66/RM/2017 Ukončení nájemní smlouvy na místnost č. 126 v OCA
I. Rada města schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené 23. 4. 2001 s ░░░░ na  pronájem místnosti č. 126, včetně společně užívaných prostor v prvním patře budovy OC Antonínská 15/II v Dačicích ze zdravotních důvodů dohodou k 28. 2. 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájemní smlouvy uzavřené 23. 4. 2001 s ░░░░ ze zdravotních důvodů dohodou k 28. 2. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1628/66/RM/2017 Nabídka bytu 161/IV - 1 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 1, ul. Nivy 161/IV, Dačice veřejnosti
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1629/66/RM/2017 Souhlas s přijetím finančního daru - ŠJ Dačice
I. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru pro Školní jídelnu Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši  5.088 Kč na úhradu stravného pro 3 žákyně Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 na období od 13. 2. 2017 do 30. 6. 2017 od společnosti Lékárna Na Náměstí Dačice, s.r.o.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1630/66/RM/2017 Inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2016
I. Rada města schvaluje inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1631/66/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 4/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2017 v těchto objemech: příjmy 180.000,00 Kč, výdaje 1.760.990,00 Kč, financování 1.580.990,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1632/66/RM/2017 Žádost SDH Dačice o poskytnutí věcných cen do tomboly
I. Rada města schvaluje poskytnutí věcných darů v celkové maximální hodnotě 1.000,00 Kč do tomboly hasičského plesu, který se koná 11. 2. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1633/66/RM/2017 Žádost o prominutí nájmu z prostor KD Beseda pro pořádání akce Dobrý anděl 4
I. Rada města neschvaluje prominutí nájmu  z prostor KD Beseda panu Tomáši Halaškovi při pořádání dobročinné akce Good Angel 4, která se uskuteční 10. 4. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1634/66/RM/2017 Zápis z jednání památkové komise konaného dne 16. 1. 2017
I. Rada města bere na vědomí zápis z neformálního jednání památkové komise ze dne 16. 1. 2017
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1635/66/RM/2017 Žádost DDM Dačice o záštitu starosty s finančním příspěvkem
I. Rada města uděluje záštitu starosty města nad pohybovou soutěží Roztančená kostka cukru, která se uskuteční 13. 5. 2017 v městské sportovní hale v Dačicích.
II. Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru ve výši max. 5.000,00 Kč pro účely pohybové soutěže Roztančená kostka cukru, která se uskuteční 13. 5. 2017 v městské sportovní hale v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1636/66/RM/2017 Smlouva o reklamě s WSPK - IV. Městský televizní ples
I. Rada města schvaluje smlouvu o zajištění reklamy na IV. Městském televizním plese uzavíranou mezi Waldviertler Sparkasse Bank AG, Klášterská 126/II, Jindřichův Hradec, IČ: 49060724  a Městem Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1637/66/RM/2017 Smlouva o reklamě s THK - IV. Městský televizní ples
I. Rada města schvaluje smlouvu o reklamě uzavíranou mezi THK Rhythm Automotive Czech, a.s., Strojírenská 160/III, Dačice, IČ: 48244716 a Městem Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1638/66/RM/2017 Žádost o schválení podání žádostí do DP Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií

I. Rada města schvaluje

 1. podání  žádosti MMaG Dačice, Havlíčkovo nám. 85, 380 01  Dačice, IČO: 00365777 o poskytnutí dotace na realizaci dvou projektů do dotačního programu Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, Opatření 1 - Úpravy v expozicích a Opatření II - Propagace muzeí a galerií,
 2. použití rezervního fondu organizace ve výši 24.000 Kč jako spoluúčast při realizaci předmětných projektů v případě, že získá dotaci z dotačního programu Jihočeského kraje Podpora muzeí a galerií, Opatření 1 - Úpravy v expozicích a Opatření II - Propagace muzeí a galerií.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1639/66/RM/2017 Lokalita Za Školou - Veřejná nabídka na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 5. kolo (77)
I. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 5. kolo, a to pozemků dle dosud nezapsaných GPL č. 2644-7259/2015 a č. 2685-7521/2015 v k. ú. Dačice  p. č. 2945/16, 2945/17, 2945/19, 2945/20, 2945/21, 2945/23,  2945/24, 2945/26, 2945/33, 2945/41 a 2945/42, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1640/66/RM/2017 Prodej části pozemku p. č. 11/5 v k. ú. Dačice (116)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitosti v obci  a k. ú. Dačice, a to části pozemku p. č. 11/5 - zastavěná plocha a nádvoří o přibližné výměře 60 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

1641/66/RM/2017 Prodej části pozemku p. č. 1411/1 v k. ú. Chlumec u Dačic (94)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to části pozemku p. č. 1411/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 100 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1642/66/RM/2017 A.04.0. Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti - kanalizační sběrač Toužín (169)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti pro stavbu "Kanalizační sběrač Toužín" mezi městem Dačice, jako dosavadním vlastníkem a budoucím oprávněným, a panem ░░░░, jako budoucím nabyvatelem a budoucím povinným, a to na pozemcích p. č. 2152, p. č. 2154, p. č. 2156, p. č. 2157, p. č. 2158, p. č. 2159 a p. č. 2160 v k. ú. Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "Kanalizační sběrač Toužín".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1643/66/RM/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti - "Velký Pěčín - NN" (100)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice, jako povinným, a  společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení  NN na pozemcích p. č. 494/2, p. č. 546/1, p. č. 494/1, p. č. 494/10 a p. č. 45/1 v k. ú. Velký Pěčín pro stavbu "Velký Pěčín - NN", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Velký Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1644/66/RM/2017 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku - "Rekonstrukce silnice II/406 Dačice-Slavonice" (92)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na části  pozemku p. č. 2701/2 o přibližné výměře 18 m2 v k. ú. Dačice, a částech pozemků p. č. 1831 o přibližné výměře 31 m2, p. č. 449/16 o přibližné výměře 373 m2 a 449/2 o přibližné výměře 11 m2 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic, mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem dle zřizovací listiny pro SÚS, jako investorem, a městem Dačice, jako vlastníkem pozemku pro stavbu "Rekonstrukce silnice II/406 Dačice-Slavonice", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu v k. ú. Dačice a k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1645/66/RM/2017 A.04.2. Smlouva o zřízení věcného břemene - "VO Velký Pěčín" (110)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení bezúplatného věcného břemene v rozsahu dle geometrických plánů č. 198-7875a/2016, č. 198-7875b/2016, 198-7875c/2016 a 198-7875d/2016 v rámci investiční akce "Velký Pěčín - VO", mezi městem Dačice, jako oprávněným, a Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem na základě zřizovací listiny pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, jako povinným, na služebném pozemku p. č. 508/10 v k. ú. Velký Pěčín, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Velký Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1646/66/RM/2017 A.03.0. Směna pozemku v k. ú. Dačice - cyklostezky trasa I. (22)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu pozemků v obci a katastrálním území Dačice s finančním vyrovnáním ve prospěch města Dačice  ve výši 4.475,-Kč, a to: 

části pozemku p. č. 2663/2 - trvalý travní porost o výměře 200 m2 z výlučného vlastnictví osoby uvedené v usnesení, do výlučného vlastnictví města Dačice,

za pozemky p. č. 1165 - zahrada o výměře 99 m2, p. č. 2663/6 - trvalý travní porost o výměře 253 m2 a p. č. 2655/2 - druh pozemku ostatní plocha o výměře 80 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1647/66/RM/2017 Změna územního plánu č. 3 na části pozemku p. č. 2271/1 v k. ú. Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení Změny č. 3  územního plánu Dačice pro změnu využití a podmínek na části pozemku p. č. 2271/1 v k. ú. Dačice, dle přílohy usnesení č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 2, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1648/66/RM/2017 Podání žádosti o grant Jihočeského kraje v rámci programu Podpora školství - Bezbariérový výtah pro ZŠ B. Němcové

I. Rada města schvaluje

 1. Podání žádosti o grant v rámci programu Podpora školství vyhlášeném Jihočeským krajem na realizaci akce: Bezbariérový výtah pro ZŠ B. Němcové.
 2. Zajištění spolufinancování realizace akce: Bezbariérový výtah pro ZŠ B. Němcové.
 3. Přípravu a realizaci akce: Bezbariérový výtah pro ZŠ B. Němcové.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1649/66/RM/2017 Vyhlášení VŘ - A.01.16 Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - II. etapa

I. Rada města schvaluje

 1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "A.01.16 Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - II. etapa" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. členy komisí pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "A.01.16 Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - II. etapa".
 3. předpokládaný harmonogram podlimitní veřejné zakázky s názvem "A.01.16 Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - II. etapa".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1650/66/RM/2017 Dodatek č. 2 ke SOD - A.03.01.05 Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 3. 2015  se společností  WAY project s.r.o. na zhotovení dokumentace stavby "A.03.01.05 Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov", kterým se kterým se mění předmět díla, prodlužuje doba plnění a navyšuje cena díla. Všechny tři změny se týkají pouze trasy č. 3.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 3. 2015, kterým se mění předmět díla, prodlužuje doba plnění a navyšuje cena díla. Všechny tři změny se týkají pouze trasy č. 3.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1651/66/RM/2017 Informace o dotacích města Dačice na rok 2017
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít se souhlasem na vědomí dokument "Dotace města Dačice na rok 2017" tak, jak je uveden v příloze tohoto přednesu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1652/66/RM/2017 Harmonogram investičních akcí na rok 2017 a jejich připravenost
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí dokument "Harmonogram investičních akcí na rok 2017" tak, jak je uveden v příloze tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1653/66/RM/2017 Žádost odboru dotací a investic MěÚ Dačice o navýšení počtu zaměstnanců
I. Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců odboru dotací a investic MěÚ Dačice o jedno pracovní místo s nástupem od 1. května 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1654/66/RM/2017 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2016
I. Rada města schvaluje Zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1655/66/RM/2017 Připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
I. Rada města schvaluje připojení města Dačice k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" a vyvěšení vlajky Tibetu dne 10. března 2017 na budově radnice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1656/66/RM/2017 Žádost o výjimku
I. Rada města nesouhlasí s udělením výjimky obousměrného průjezdu cisteren společnosti Milktrans a. s. (svoz kravského mléka) v úseku Malý Pěčín - Hříšice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato]


 

1657/66/RM/2017 Jmenování vedoucího odboru stavební úřad
I. Rada města jmenuje Romana Vretonka, DiS., bytem U Nemocnice 88, 380 01  Dačice vedoucím odboru stavební úřad na dobu neurčitou s platností od 1. 3. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1658/66/RM/2017 Memorandum o vzájemné spolupráci s ČsOL
I. Rada města schvaluje uzavření Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Městem Dačice a Československou obcí legionářskou, zapsaným spolkem.
II. Rada města pověřuje starostu podpisem Memoranda o vzájemné spolupráci mezi Městem Dačice a Československou obcí legionářskou, zapsaným spolkem
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1659/66/RM/2017 Koncept "STRAWBERRY FIELDS" V Dačicích
I. Rada města nesouhlasí s konceptem "STRAWBERRY FIELDS" V Dačicích
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1660/66/RM/2017 Dačice - Implementace vládní strategie - partnerství se Vzdělávacím a inovačním institutem, o.s.
I. Rada města schvaluje zapojení do Dačice - Implementace vládní strategie bez finančního příspěvku.
II. Rada města schvaluje partnerství se Vzdělávacím a inovačním institutem, o.s. Praha 5, Vrchlického 43, PSČ 15000  při zapojení do výzvy Implementace Vládní strategie pro rovnost žen a mužů v České republice na léta 2014 - 2020 na základě projektu Dačice - Implementace vládní strategie. Partnerství je bez finančního příspěvku  a dohoda o zapojení se schvaluje s účinností od 30. 12. 2016. Vzdělávacím a inovačním institutem, o.s. je žadatelem o grant a realizátorem projektu. Město Dačice bude partnerem.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1661/66/RM/2017 Informace o pomníku v Kancnýřově sadu
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí informace týkající se pomníku v Kancnýřově sadu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru