Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2017/68

USNESENÍ 68.zasedání rady města Dačice
konané dne 22.2.2017 v zasedací místnosti rady

1664/68/RM/2017 Poskytnutí finančního daru pro Babybox, z. s.
I. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč  zapsanému spolku Babybox, z. s., Pod Oboru 88, Praha 10 - Hájek na zřízení nového babyboxu v Jindřichově Hradci.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1665/68/RM/2017 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu města společnosti I MY, o.p.s. Soběslav
I. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč společnosti I MY, o.p.s., Bechyňská 50/III, Soběslav.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1666/68/RM/2017 Pronájem garáže u domu 15 Dolní Němčice
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na plechovou garáž u bytového domu čp. 15 v Dolních Němčicích s panem ░░░░ na dobu určitou od 1. 3. 2017 do 31. 12. 2017 za nabídnuté nájemné ve výši 400 Kč/měsíc s DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na plechovou garáž u bytového domu čp. 15 v Dolních Němčicích s panem Jiřím Švejdou.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1667/68/RM/2017 Vyhodnocení VZ - Oprava fasády domu čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hodnocení veřejné zakázky s názvem "Oprava fasády domu čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích" uvedený v přiložené zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, 
 2. 2. uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem "Oprava fasády domu čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích" s vítězným uchazečem firmou TROJSTAV s.r.o., Na Sádkách 458, 588 56 Telč, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 1 045 710,42 Kč bez DPH.
 3. v případě, že vybraná firma TROJSTAV s.r.o. od smlouvy o dílo odstoupí, bude smlouva o dílo uzavřena s firmou KOSTKA JH s.r.o., Česká 772/II, 377 01 J. Hradec, která byla další v pořadí výhodnosti podaných nabídek, s nabídkovou cenou ve výši 1 059 520,00 Kč bez DPH. 

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem  smlouvy o dílo s firmou TROJSTAV s.r.o., Na Sádkách 458, 588 56 Telč, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 1 045 710,42 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1668/68/RM/2017 Partnerská spolupráce za účelem rozvoje projektu Zdravé město Dačice a MA21
I. Rada města schvaluje uzavření dohody o přistoupení k partnerství mezi Městem Dačice a níže uvedenou organizací ve znění dle přílohy usnesení, a to za účelem rozvoje projektu Zdravé město Dačice a místní Agendy 21: Otevřená OKNA, z. ú., Na Piketě 742/III, 377 01 Jindřichův Hradec, IČO: 266 33 582.
II. Rada města pověřuje starostu města Ing. Karla Macků podpisem dohody o přistoupení k partnerství.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1669/68/RM/2017 Roční plán zlepšování Zdravého města Dačice a MA21 na rok 2017
I. Rada města schvaluje Roční plán zlepšování Zdravého města Dačice a MA21 na rok 2017 ve znění dle přílohy usnesení.
II. Rada města bere na vědomí Hodnotící zprávu Zdravého města Dačice a MA21 za rok 2016 ve znění dle přílohy usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1670/68/RM/2017 Žádost odboru kultury a cestovního ruchu o navýšení počtu zaměstnanců
I. Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců odboru OKC MěÚ Dačice o jedno pracovní místo s nástupem od 1. května 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

1671/68/RM/2017 Vyhodnocení VZ - Vodovod Hostkovice - Lipolec

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hodnocení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Vodovod Hostkovice - Lipolec" uvedený v přiložené Písemné zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky na stavební práce akce "Vodovod Hostkovice - Lipolec" uchazeči VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov, IČ: 02464471,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem společností VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov, IČ: 02464471 s nabídkovou cenou 6 746 885,48 Kč bez DPH a s termínem dokončení do 31. 10. 2017.

II. Rada města pověřuje

 1. starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností  VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01 Pelhřimov, IČ: 02464471, v celkové výši 6 746 885,48 Kč bez DPH,
 2. starostu města podpisem Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1672/68/RM/2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu: "E.02.06 - Komunitně správní centrum Dačicka, objekt čp. 2"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 7. 2016, uzavřené s firmou JN stavitelství, s.r.o., Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice, IČ: 28124928 na akci "E.02.06 - Komunitně správní centrum Dačicka, objekt čp. 2", kterým se mění předmět díla, prodlužuje doba plnění do 17. 3. 2017 a snižuje cena díla o 260.114,23 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 15. 7. 2016, uzavřené s firmou JN stavitelství, s.r.o., Malý Pěčín 41, 380 01 Dačice, IČ: 28124928, na akci "E.02.06 - Komunitně správní centrum Dačicka, objekt čp. 2", kterým se mění předmět díla, prodlužuje doba plnění do 17. 3. 2017 a snižuje cena díla o 260.114,23  Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1673/68/RM/2017 Smlouva o dílo - Modernizace městského úřadu Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Servodata a.s., Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7 - Holešovice, na akci "Modernizace městského úřadu Dačice" za celkovou cenu 250 000 Kč bez DPH, s termínem dokončení  do 90 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo se společností Servodata a.s., Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7 - Holešovice, na akci "Modernizace městského úřadu Dačice" za celkovou cenu 250 000 Kč bez DPH, s termínem dokončení  do 90 pracovních dnů od podpisu smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1674/68/RM/2017 Koupě pozemků v k. ú. Dačice (68)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitostí v obci a k. ú. Dačice, a to pozemku p. č. 1955/2 - orná půda o výměře 4126 m2 a p. č. 1924/1 - trvalý travní porost o výměře 434 m2, z výlučného vlastnictví ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 


 

1675/68/RM/2017 Výpůjčka části pozemku p. č. 761/1 v k. ú. Dačice (73)
I. Rada města schvaluje výpůjčku části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 761/1 - zahrada o výměře 125 m2 mezi Městem Dačice, jako půjčitelem, a Gymnáziem Dačice, jako vypůjčitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o výpůjčce.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1676/68/RM/2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti - "Dačice, TRW, KGJ - VN" (170)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, mezi městem Dačice jako povinným a společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení, pro stavbu " Dačice, TRW, KGJ - VN" na pozemcích p. č. 2633/263, p. č. 2633/267, p. č. 2712/3 a p. č. 2826/4 v k. ú. Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy se společností E.ON Distribuce, a.s.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1677/68/RM/2017 Smlouva o zajištění výkonu některých práv a povinností
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění práv a povinností mezi městem Dačice, jako vlastníkem vodovodu, a společností ČEVAK a.s., sídlem Severní 8/2264, 370 10 České Budějovice, jako provozovatelem vodovodu, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1678/68/RM/2017 Osazení uzamykatelné závory na železničním přejezdu (93)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy č. E639-S-4/2017 o osazení uzamykatelné závory mezi Správou železniční dopravní cesty, státní organizací, se sídlem Dlážděná 1003/7, Praha, jako provozovatelem dráhy, Městem Dačice, se sídlem Krajířova 27/I, Dačice, jako vlastníkem komunikace, a Státním pozemkovým úřadem, pobočka Jindřichův Hradec, se sídlem Pravdova 837/II, Jindřichův Hradec, jako vlastníkem komunikace, za podmínek dle přílohy č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1679/68/RM/2017 Dodatky k Pachtovním smlouvám na zemědělské pozemky v k. ú. Dolní Němčice a k. ú. Dačice (74) (75)
I. Rada města schvaluje uzavření:

 • Dodatku č. 2 k Pachtovní smlouvě uzavřené mezi společností Volfířov, a.s., sídlem Volfířov 3, 380 01 Volfířov, jako pachtýřem, a městem Dačice, jako propachtovatelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1, 
 • Dodatku č. 4 k Pachtovní smlouvě uzavřené mezi společností Lučina Dolní Němčice s.r.o., Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, jako pachtýřem, a městem Dačice, jako propachtovatelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2,

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatků k Pachtovním smlouvám na zemědělské pozemky č. 2, č. 4 a č. 5.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1680/68/RM/2017 Podání žádostí do DP Jihočeského kraje - Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje
I. Rada města schvaluje podání  žádosti do dotačního programu Jihočeského kraje Neinvestiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje, Opatření 2 - šesté podopatření - opravy a údržba požárních zbrojnic na akci "Oprava a odvlhčení objektu požární zbrojnice na pozemku pč. st. 20 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic - II. etapa", dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1681/68/RM/2017 Výsledky hospodaření za rok 2016 - ZŠ v ul. Komenského
I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec za rok 2016 - zisk ve výši 76.481,30 Kč
 2. přidělení částky 76.481,30 Kč do rezervního fondu základní školy.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1682/68/RM/2017 Schválení účetní závěrky 2016 - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec, se sídlem Komenského 7/V., 380 01 Dačice, IČO 75000059 za rok 2016.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová, Ing. Richard Tůma, Ing. Jiří Baštář.

Vyjádření ZŠ Dačice, Komenského 7 k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2016 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1683/68/RM/2017 Výsledky hospodaření za rok 2016 - ZŠ v ul. B. Němcové

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec za rok 2016 - zisk ve výši 33.238,69 Kč
 2. přidělení částky 10 000,00 Kč do fondu odměn základní školy
 3. přidělení částky  23 238,69 Kč do rezervního fondu základní školy.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1684/68/RM/2017 Schválení účetní závěrky 2016 - ZŠ Dačice, ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec, se sídlem Boženy Němcové 213/V., 380 01 Dačice, IČO 75000041 za rok 2016.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová, Ing. Richard Tůma, Ing. Jiří Baštář.
Vyjádření ZŠ Dačice, Boženy Němcové 213 k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2016 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1685/68/RM/2017 Odměny ředitelům základních škol Dačice
I. Rada města schvaluje výši odměn pro ředitele základních škol Dačice zřízených Městem Dačice tak, jak je uvedeno v návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1686/68/RM/2017 Vyhlášení poskytování příspěvků z rozpočtu města na rok 2017
I. Rada města vyhlašuje na základě Zásad poskytování podpor města Dačice schválených usnesením zastupitelstva města č. 75/4/ZM/2015 a Výzvy k podávání žádostí o příspěvky z prostředků města na rok 2017 uvedené v příloze č. 1 tohoto přednesu, možnost ucházet se o příspěvek z prostředků města na rok 2017.
III. Rada města schvaluje vzory veřejnoprávních smluv o poskytnutí veřejné finanční podpory.
IV. Rada města schvaluje hodnotitelskou komisi ve složení: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Martina Havlíková, Markéta Přikrylová, zástupce kontrolního výboru a zástupce komise volnočasových aktivit a hodnotící kritéria, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto přednesu. Jméno zástupce kontrolního výboru a zástupce komise volnočasových aktivit oznámí předsedové výboru a komise do 28. dubna 2017 starostovi města.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1687/68/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 5/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2017 v těchto objemech: příjmy 322.851,50 Kč, výdaje 8.672.851,50 Kč, financování 8.350.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1688/68/RM/2017 Zápis z jednání Komise volnočasových aktivit
I. Rada města bere na vědomí zápis z jednání Komise volnočasových aktivit ze dne 9. 2. 2017,
II. Rada města bere na vědomí odstoupení člena komise - Nikola Krebsová,
III. Rada města jmenuje nového člena Komise volnočasových aktivit:
- Zuzana Kuchtová (zastupující DM Studio - mažoretky Dačice).
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1689/68/RM/2017 Změna přílohy směrnice Rady města č.3/2016 - Organizační řád MěÚ
I. Rada města schvaluje Změnu přílohy - Organizační struktura - Směrnice rady města č. 3/2016 - Organizační řád Městského úřadu Dačice s účinností od 01. 03. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1690/68/RM/2017 Žádost o dotaci z programu podpory jednotek SDH - neinvestiční
I. Rada města schvaluje

 1. podání žádosti o dotaci z Dotačního programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na dovybavení zásahových jednotek dle přílohy návrhu usnesení - předmětem podpory je neinvestiční dotace.
 2. předfinancování a spolufinancování této akce.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1691/68/RM/2017 Projednání dopisu pana Ing. Štěpána ze dne 6. 2. 2017
I. Rada města bere na vědomí projednaný dopis od pana Ing. Štěpána ze dne 6. 2. 2017
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1692/68/RM/2017 Žádost o použití znaku města Dačice
I. Rada města souhlasí s použitím znaku města Dačice v Kartě stanice Hasičského záchranného sboru ČR.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru