Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2017/69

USNESENÍ 69.zasedání rady města Dačice
konané dne 8.3.2017 v zasedací místnosti rady

1693/69/RM/2017 Výsledky hospodaření za rok 2016 - ŠJ Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 za rok 2016 - zisk ve výši 402.002,92 Kč,
 2. přidělení částky 30.000,00 Kč do fondu odměn školní jídelny,
 3. přidělení částky 372.002,92 Kč do rezervního fondu školní jídelny.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1694/69/RM/2017 Schválení účetní závěrky 2016 - Školní jídelna Dačice

I. Rada města schvaluje

Účetní závěrku Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213, se sídlem Boženy Němcové 213/V., 380 01 Dačice, IČO 75000067 za rok 2016.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová, Ing. Richard Tůma, Ing. Jiří Baštář.
Vyjádření ŠJ Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2016 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1695/69/RM/2017 Výsledky hospodaření za rok 2016 - MŠ Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. 1. výsledek hospodaření Mateřské školy Dačice za rok 2016 - zisk ve výši 322.709,82 Kč
 2. 2. přidělení částky 120.000,00 Kč do fondu odměn mateřské školy
 3. 3. přidělení částky 202.709,82 Kč do rezervního fondu mateřské školy.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1696/69/RM/2017 Schválení účetní závěrky 2016 - Mateřská škola Dačice

I. Rada města schvaluje
Účetní závěrku Mateřské školy Dačice, se sídlem Bratrská 177/I., 380 01 Dačice, IČO 71006044 za rok 2016.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová, Ing. Richard Tůma, Ing. Jiří Baštář.
Vyjádření MŠ Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2016 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1697/69/RM/2017 Odměny pro ředitelku MŠ Dačice a vedoucí ŠJ Dačice
I. Rada města schvaluje výši odměn pro ředitelku MŠ Dačice a vedoucí ŠJ Dačice tak, jak je uvedeno v návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1698/69/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 6/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2017 v těchto objemech: příjmy 178.072,00 Kč, výdaje 177.072,00 Kč, financování -1.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1699/69/RM/2017 Žádost Dačického Zvonečku, z. s. o snížení ceny pronájmu prostor KD Beseda
I. Rada města neschvaluje snížení ceny nájmu za prostory KD Beseda, Palackého nám. 4., Dačice při pořádání plesu dne 11. 3. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1700/69/RM/2017 Veřejnoprávní smlouva s obcí Budíškovice - výkon působnosti obce, registr RÚIAN
I. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Dačice a obcí Budíškovice, se sídlem Budíškovice 127, IČO: 00246387, za podmínek dle přílohy č. 1  usnesení, na základě níž bude město Dačice pro obec Budíškovice zajišťovat výkon kompetencí vůči registru RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí).

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1701/69/RM/2017 Žádost o poskytnutí finančního daru na pořádání Konference pracovníků terapeutických komunit
I. Rada města neschvaluje vyhovět žádosti Terapeutické komunity v Podcestném Mlýně, Kostelní Vydří 64 na  poskytnutí finančního daru na pořádání Konference pracovníků terapeutických komunit.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1702/69/RM/2017 Smlouva o spolupráci se zapsaným ústavem STŘED, z. ú. se sídlem v Třebíči
I. Rada města schvaluje smlouvu o spolupráci mezi Městem Dačice a zapsaným ústavem STŘED, z. ú., Mládežnická 229, Třebíč v oblasti výkonu sociálně-právní ochrany dětí.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1703/69/RM/2017 Nabídka bytu 209/V - 6 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 6 o velikosti 2+1, v ul. B. Němcové č. p. 209/V v Dačicích veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné, které je 56,00 Kč/m2 a na dobu určitou od 1. 5. - do 31. 7. 2017 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1704/69/RM/2017 Zvýšení nájemného v nově obsazených bytech (od 1. 1. 2010) o míru inflace
I. Rada města schvaluje zvýšení nájemného o míru inflace 0,7 % za předcházející kalendářní rok uveřejněnou Českým statistickým úřadem u bytů se smlouvami s doložkou o inflaci (od 1. 1. 2010). Nájemci budou platit upravené nájemné od prvního dne kalendářního měsíce tj. od 1. 4. 2017. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1705/69/RM/2017 Směrnice rady města č. 1/2017
I. Rada města schvaluje Směrnici rady města č. 1/2017 - Pravidla pro převod evidence nepotřebného movitého majetku, vyřazování a případnou fyzickou likvidaci nepoužitelného movitého majetku ve vlastnictví města Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu a místostarostu města podpisem Směrnice rady města č. 1/2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1706/69/RM/2017 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku p. č. 2795/17 a p. č. 2795/4 v k. ú. Dačice (94)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na částech pozemků p. č. 2795/17 a p. č. 2795/4 v k. ú. Dačice, mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem dle zřizovací listiny pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, jako investorem, a městem Dačice, jako vlastníkem pozemku pro stavbu "Modernizace silnice II/406, průtah Dačice", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1707/69/RM/2017 Vyhodnocení VZ na stavební práce - B.01.09 Zateplení mateřské školy Bílkov

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhodnocení veřejné zakázky "B.01.09 Zateplení mateřské školy Bílkov" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky uchazeči  Miroslav Brtník, Peč 77, 380 01 Dačice, IČ: 72091444,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Miroslav Brtník, Peč 77, 380 01 Dačice, IČ: 72091444, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 057 775,54 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem - Miroslav Brtník, Peč 77, 380 01 Dačice, IČ:  72091444, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 057 775,54 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1708/69/RM/2017 Žádost o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu - Zpracování územní studie veřejných prostranství - Rancířov, Dančovice a Hluboká

I. Rada města schvaluje

1.podání žádosti o dotaci v rámci IROP, prioritní osy 3: Dobrá správa území a zefektivnění veřejných institucí, specifického cíle 3.3 Podpora pořizování a uplatňování dokumentů územního rozvoje, na realizaci akce "Zpracování územní studie veřejných prostranství - Rancířov, Dančovice a Hluboká''.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1709/69/RM/2017 Smlouva o zajištění územní studie veřejných prostranství
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zajištění územní studie veřejných prostranství s obcí Dešná, 378 73 Dešná, IČ: 00246492 na realizaci projektu s názvem "Zpracování územní studie veřejných prostranství - Rancířov, Dančovice a Hluboká''.

II. Rada města pověřuje

starostu města podpisem Smlouvy o zajištění územní studie veřejných prostranství s obcí Dešná, 378 73 Dešná, IČ: 00246492 na realizaci projektu s názvem "Zpracování územní studie veřejných prostranství - Rancířov, Dančovice a Hluboká''.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1710/69/RM/2017 Jmenování komise místní části Lipolec
I. Rada města jmenuje s účinností od 9. 3. 2017 předsedu a členy občanské komise v místní části Lipolec dle přiloženého kontaktního listu.
[ Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]

Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru