Obsah

USNESENÍ 70.zasedání rady města Dačice
konané dne 13.3.2017 v zasedací místnosti rady


1711/70/RM/2017 Zápis do MŠ Dačice na šk. rok 2017/2018

I. Rada města bere se souhlasem na vědomí

- návrh ředitelky Mateřské školy Dačice na konání zápisu do Mateřské školy Dačice na šk. rok 2017/2018 dle přílohy;
- stanovení podmínek pro přijetí v případě, kdy počet žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro jednotlivá pracoviště dle přílohy;
- postup při přestupu dítěte na jiné pracoviště MŠ Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1712/70/RM/2017 Vyhodnocení VZ - A.01.16 Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - II. etapa

I. Rada města schvaluje

  1. výsledek hodnocení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "A.01.16 Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - II. etapa" uvedený v přiložené Zprávě o  hodnocení nabídek,
  2. přidělení veřejné zakázky na stavební práce akce "A.01.16 Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - II. etapa" uchazeči SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO 25172654,
  3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem společností SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO 25172654 s nabídkovou cenou 3 847 575,22 Kč bez DPH a s termínem dokončení do 31. 07. 2017.

II. Rada města pověřuje

  1. starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO 25172654,
  2. starostu města podpisem Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1713/70/RM/2017 Řešení likvidace odpadních vod v místních částech D. Němčice, Hostkovice, Lipolec
I. Rada města schvaluje koncepci řešení likvidace odpadních vod v místních částech D. Němčice, Hostkovice, Lipolec podle předloženého návrhu č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1714/70/RM/2017 Vyhlášení VŘ - D.01.04 Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice

I. Rada města schvaluje

  1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "D.01.04 Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice" dle přiložené zadávací dokumentace.
  2. členy komisí pro otevírání obálek, hodnocení a posouzení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "D.01.04 Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice".
  3. předpokládaný harmonogram podlimitní veřejné zakázky s názvem "D.01.04 Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta