Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2017/72

USNESENÍ 72.zasedání rady města Dačice
konané dne 5.4.2017 v zasedací místnosti rady
1751/72/RM/2017 Plán odpadového hospodářství města Dačice na období 2017-2021
I. Rada města schvaluje plán odpadového hospodářství města.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1752/72/RM/2017 Pronájem zahrady u domu 162/V v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 1238, díl - a, b o výměře 55 m2 u bytového domu 162/V ul. Třída 9. května v Dačicích s paní ░░░░ za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 5. 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 1238, díl - a, b o výměře 55 m2 u bytového domu 162/V ul. Třída 9. května v Dačicích s paní ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1753/72/RM/2017 Změna přílohy zřizovací listiny MŠ Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek č. 9 zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Dačice, IČO:  71006044, se sídlem Dačice - Dačice I, Bratrská 177, okres Jindřichův Hradec, PSČ 380 01, ve znění dle Přílohy č. 1 usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1754/72/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 8/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2017 v těchto objemech: příjmy 166.361,00 Kč, výdaje 116.500,00 Kč, financování -49.861,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1755/72/RM/2017 Přijetí dotací na realizaci akce ''Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice''
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

  1. Schválit přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR (MV) - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) na realizaci akce ''Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice'' v celkové výši 4 500 000 Kč.
  2. Schválit přijetí dotace z grantu Jihočeského kraje v rámci programu Investiční dotace pro jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na realizaci akce ''Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice'' v celkové výši 3 000 000 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1756/72/RM/2017 Realizace investiční akce ,,Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami'' a přijetí dotace na realizaci

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

  1. schválit realizaci investiční akce s názvem "Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami" s termínem realizace akce od srpna roku 2017 do srpna roku 2018 s budoucími náklady na realizaci akce ve výši 56 553 623,00 Kč včetně nákladů nezpůsobilých (z toho celkové náklady v roce 2017 ve výši 12 000 000,00 Kč a celkové náklady v roce 2018 ve výši 44 553 623,00 Kč).
  2. schválit přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci akce s názvem "Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami" v celkové výši 49 816 962,90 Kč.
  3. schválit financování investiční akce s názvem "Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami" dle přílohy č. 1 přednesu.
  4. pověřit starostu města Dačice k podpisu Smlouvy o dílo vč. jejích případných dodatků se zhotovitelem na realizaci akce s názvem "Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami" a to až do výše celkových nákladů na realizaci akce ve výši 56 553 623,00 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1757/72/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 9/2017
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 9/2017 v těchto objemech: příjmy: 7.500.002,90 Kč, výdaje 20.402.361,00  Kč, financování  12.902.358,10 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1758/72/RM/2017 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavbu: "B.02.21 Výstavba sportovní haly Dačice"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 01. 2017, uzavřené s firmou f-plan, spol. s r.o., náměstí Míru 460, 378 81 Slavonice, IČ: 26089297 na akci "B.02.21 Výstavba sportovní haly Dačice", kterým se prodlužuje doba plnění pro zpracování DUR na 100 dnů od uzavření smlouvy o dílo.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 24. 01. 2017, uzavřené s firmou f-plan, spol. s r.o., náměstí Míru 460, 378 81 Slavonice, IČ: 26089297 na akci "B.02.21 Výstavba sportovní haly Dačice", kterým se prodlužuje doba plnění pro zpracování DUR na 100 dnů od uzavření smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1759/72/RM/2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p. č. 803 v k. ú. Dačice (173)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p. č. 803 v k. ú. Dačice mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p. č. 803 v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1760/72/RM/2017 Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na p. č. 2694/1 a p. č. 2692 v k. ú. Dačice (174)

I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice, jako povinným, a  společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení  NN na pozemcích  p. č. 2694/1 a 2692 v k. ú. Dačice pro stavbu "Dačice, lokalita Výhon - kab. vedení NN",  za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1761/72/RM/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene na p. č. 2724/1 v k. ú. Dačice (175)
I. Rada města schvaluje uzavření bezúplatné smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice, jako oprávněným, a Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, v zastoupení Správou a údržbou silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, jako  povinným, spočívající v právu uložení inženýrské sítě na pozemku p. č. 2741/1 v obci a katastrálním území Dačice, konkrétně uložení trubek pro optickou síť v rámci stavby "Dačice, ul. Jemnická a Svobodova - rozšíření metropolitní sítě", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 2724/1 v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1762/72/RM/2017 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku - "Výstavba ZTV Nivy I." (95)
I. Rada města schvaluje uzavření smluv o právu provést stavbu na částech pozemků p. č. 2271/181 a p. č. 2271/42 v k. ú. Dačice mezi městem Dačice, jako stavebníkem a spoluinvestorem, a ░░░░ a ░░░░, oběma jako vlastníky pozemků a spoluinvestory, za podmínek dle přílohy č. 1 a č. 2.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o právu provést stavbu na cizím pozemku p. č. 2271/181 a p. č. 2271/42 v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1763/72/RM/2017 Pronájem části pozemku p. č. 488 v k. ú. Dačice
I. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 488 v k. ú. Dačice o výměře 400 m2 společnosti SATES Čechy s.r.o., se sídlem Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO: 25172654, za účelem zřízení staveniště pro stavbu "Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček - II. etapa", za podmínek dle přílohy č. 3 tohoto usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem výše uvedené nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1764/72/RM/2017 Schůze v místních částech - 2017
I. Rada města schvaluje upřednostnění financování akcí, na kterých se budou podílet dobrovolníci z místních částí.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1765/72/RM/2017 Zápis do kronik za rok 2016
I. Rada města schvaluje zápis do kroniky města Dačice a do kronik místních částí Borek, Bílkov, Dolní Němčice, Hradišťko, Hostkovice, Chlumec, Malý Pěčín, Velký Pěčín a Toužín za rok 2016
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1766/72/RM/2017 Dar pro dobrovolné hasiče Dačice, Chlumec, Bílkov a Rybářský spolek Hradišťko
I. Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Bílkov, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dačice, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Chlumec a Rybářský spolek Hradišťko z.s. za významnou pomoc při evidenci chovů ptactva v souvislosti s výskytem nebezpečné nákazy vysoce patogenní aviární influenzy na území Města Dačic v celkové ceně 4.900 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

 

 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru