Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2017/76

USNESENÍ 76.zasedání rady města Dačice
konané dne 10.5.2017 v zasedací místnosti rady


1809/76/RM/2017 Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt ,,Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice''
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 3.000.000,- Kč na realizaci projektu: ,,Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice''.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, reg. č. 452-04-07/17, podepsanou dne 21. 4. 2017 hejtmanem Jihočeského kraje Mgr. Jiřím Zimolou.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1810/76/RM/2017 VZ - B.01.19 Bezbariérový výtah pro Základní školu Dačice, Boženy Němcové 213

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Bezbariérový výtah pro Základní školu Dačice, Boženy Němcové 213" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Bezbariérový výtah pro Základní školu Dačice, Boženy Němcové 213".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Bezbariérový výtah pro Základní školu Dačice, Boženy Němcové 213".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Bezbariérový výtah pro Základní školu Dačice, Boženy Němcové 213".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1811/76/RM/2017 Vyhlášení 6. ročníku soutěže Rozkvetlé Dačice
I. Rada města vyhlašuje šestý ročník soutěže Rozkvetlé Dačice
II. Rada města schvaluje pravidla šestého ročníku soutěže Rozkvetlé Dačice
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1812/76/RM/2017 Žádost OSH ČSM J. Hradec o sponzorské dary
I. Rada města schvaluje poskytnutí věcných sponzorských darů na krajské soutěže hasičského sportu konané v červnu 2017 v Jindřichově Hradci a Nové Včelnici v celkové výši do 3.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1813/76/RM/2017 Povolení výjimky z počtu dětí v MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje výjimku z počtu dětí ve třídě v Mateřské škole Dačice na školní rok 2017/2018 - navýšení o 4 děti v jednotlivých odděleních dle uvedeného návrhu. Rada města zároveň bere na vědomí vyjádření ředitelky školy, že toto zvýšení nebude na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a budou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1814/76/RM/2017 Snížení kapacity Mateřské školy Dačice
I. Rada města schvaluje snížení kapacity Mateřské školy Dačice ze současných 312 dětí na 274 dětí s účinností od 1. 9. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1815/76/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 11/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2017 v těchto objemech: příjmy 934.485,00 Kč, výdaje 901.485,00 Kč, financování -33.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1816/76/RM/2017 Fórum Zdravého města Dačice a MA21 - ověřené priority občanů města 2017 + pocitová mapa
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít se souhlasem na vědomí priority občanů města, které byly naformulovány dne 27. února 2017 na Fóru Zdravého města Dačice a MA21 a následně ověřeny sociologickou studií na reprezentativním vzorku populace města 15+ let: intenzivně pokračovat v pracích k silničnímu obchvatu Dačic, umožnit promítání letního kina v zámeckém amfiteátru, vybudovat in-line dráhu, vybudovat samostatné prostory pro školní družinu ZŠ B. Němcové, vyřešit větší prostory pro knihovnu, zajistit další výsadbu zeleně a stromů na Červeném vrchu, zajistit rychlejší realizaci změn územního plánu, zajistit terénní hospicovou péči, zřídit více přechodů, zvelebit zanedbané okolí kolem řeky Dyje.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí výsledky pocitové mapy města Dačice, které jsou uvedené v příloze usnesení.
III. Rada města schvaluje zadané úkoly k řešení ověřených priorit z Fóra Zdravého města Dačice a MA21 ze dne 27. února 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1817/76/RM/2017 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku p. č. 1331/117 v k. ú. Dačice (97)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p. č. 1331/117 v k. ú. Dačice mezi společností Technické služby Dačice, s.r.o., sídlem U Stadionu 50, 380 01 Dačice, jako vlastníkem pozemku, a městem Dačice, jako stavebníkem a investorem, vztahující se k právu stavebníka provést výstavbu vodovodu v areálu technických služeb na části výše uvedeného pozemku, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

1818/76/RM/2017 Smlouva o spolupráci a společném financování
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci a společném financování mezi městem Dačice a společností Teplospol a.s., Vajgar 585/III, J. Hradec za účelem zajištění společného postupu při realizaci stavebních akcí "Oprava chodníků a komunikace v ulici Antonína Dvořáka v Dačicích" a "Rekonstrukce teplovodu kotelna šachta Š1 ulice Antonína Dvořáka v Dačicích", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o spolupráci a společném financování.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1819/76/RM/2017 Oprava chodníků a komunikace v ulici Antonína Dvořáka v Dačicích

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Oprava chodníků a komunikace v ulici Antonína Dvořáka v Dačicích" dle přílohy usnesení č. 1.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Oprava chodníků a komunikace v ulici Antonína Dvořáka v Dačicích".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Oprava chodníků a komunikace v ulici Antonína Dvořáka v Dačicích".
 4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  "Oprava chodníků a komunikace v ulici Antonína Dvořáka v Dačicích".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1820/76/RM/2017 Uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 1. 2015
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 28. 1. 2015, která byla uzavřena mezi objednatelem městem Dačice a zhotovitelem společností Technické služby Dačice s.r.o. na sečení zelených ploch, údržbu stromů, živých plotů, záhonů a rostlinných kontejnerů a přípravu a údržbu travnatých ploch, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1821/76/RM/2017 A.04.0. Dodatek č. 1 ke smlouvám pro stavbu "Vodovod Hostkovice - Lipolec" (180) (181)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatků č. 1 ke Smlouvám o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene spočívající v právu uložení vodovodního řadu pro stavbu "Vodovod Hostkovice - Lipolec", se společností Lučina, s.r.o., sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice a společností Agris Markvarec, s.r.o., sídlem Lipolec 7, 380 01 Dačice, dle přílohy usnesení č. 1. a č. 2.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatků č. 1 pro stavbu "Vodovod Hostkovice - Lipolec"
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1822/76/RM/2017 Ceník náhrad za zatížení majetku města
I. Rada města neschvaluje návrh na změnu ceníku náhrad za zatížení majetku města Dačice.

II. Rada města souhlasí s individuálním jednáním o výši náhrady za zatížení majetku města u akcí realizovaných v zájmu města.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1823/76/RM/2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích p. č. 1230/2, p. č. 1230/3 a p. č. 2818 v k. ú. Dačice (182)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice, jako povinným, a  společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení na pozemcích p. č. 1230/2, p. č. 1230/3 a p. č. 2818 v k. ú. Dačice pro stavbu " Dačice, kluziště - VN, TS, NN", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1824/76/RM/2017 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro stavbu "Dačice, Nivy - VN, TS, NN" (183)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice, jako povinným, a  společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN, TS, VN na pozemcích p. č. 2271/7, p. č. 2271/8, p. č. 2271/28, p. č. 2271/44, p. č. 2271/45, p. č. 2271/57, p. č. 2271/58, p. č. 2271/184 a p. č. 2771/8 v k. ú. Dačice pro stavbu "Dačice, Nivy - VN, TS, NN" za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1825/76/RM/2017 Prodej částí pozemků v k. ú. Hradišťko u Dačic (121)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej částí nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic, a to části pozemku p. č. 24/6 - lesní pozemek o přibližné výměře 190 m2 a části pozemku p. č. 24/1 - ostatní plocha, neplodná půda o přibližné výměře 170 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato] 

1826/76/RM/2017 Výroční zpráva za rok 2016 - ML Dačice s. r. o.
I. Rada města schvaluje v kompetenci valné hromady zprávu o hospodaření společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. za rok 2016 tak, jak je uvedena v příloze usnesení č. 1. Hospodářský výsledek za rok 2016, tj. zisk ve výši 132.857,61 Kč, bude převeden ve výši 5% z hospodářského zisku tj. částkou 6.643,00 Kč na účet zákonného rezervního fondu a částka 126.214,61 Kč bude zaúčtována na účet 428 - nerozdělený zisk z minulých let.
II. Rada města konstatuje v kompetenci valné hromady, že jednatel společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. ukončil řádně rok 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1827/76/RM/2017 Výroční zpráva za rok 2016 - TS Dačice s. r. o.

I. Rada města schvaluje

 1. v kompetenci valné hromady řádnou účetní uzávěrku společnosti Technické služby Dačice s. r. o. za rok 2016 tak, jak je uvedena v příloze návrhu usnesení. Hospodářský výsledek za rok 2016 tj. zisk ve výši 336.550,82 Kč bude převeden na účet 428 - nerozdělený zisk minulých let.
 2. v kompetenci valné hromady rozpočet společnosti Technické služby Dačice s. r. o. na rok 2017.

II. Rada města konstatuje v kompetenci valné hromady, že jednatel společnosti Technické služby Dačice s. r. o. ukončil řádně rok 2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1828/76/RM/2017 Zápis z jednání Komise dopravy MěÚ Dačice

I. Rada města bere na vědomí zápis č. 2/2017 z jednání komise dopravy MěÚ Dačice ze dne 3. 4. 2017
II. Rada města bere na vědomí závěry k bodu 3 a souhlasí s předložením základní studie řešení k posouzení v dopravníkomisi
III. Rada města schvaluje

bod 5 - návrh na zavedení jednosměrného provozu v ulici Na Vyhlídce

bod 6 - zamítnutí návrhu na časově omezené parkování v ulici Hradecká před prodejnou SETO

bod 8 - zamítnutí návrhu na umístění zrcadla na křižovatce ulic Kapetova a Jemnická

          - zamítnutí návrhu na jednosměrné objíždění Palackého náměstí
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1829/76/RM/2017 Vyvěšení moravské vlajky
I. Rada města schvaluje vyvěšení moravské vlajky na budově radnice v Dačicích dne 5. července 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru