Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2017/80

USNESENÍ 80.zasedání rady města Dačice
konané dne 7.6.2017 v zasedací místnosti rady

1855/80/RM/2017 Prodej pozemků v lokalitě Nivy
I. Rada města bere na vědomí výsledek 1. kola veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků v lokalitě "Nivy" v Dačicích.
II. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Nivy" v Dačicích - 2. kolo, a to pozemků dle dosud nezapsaného GPL č. 2758-7938/2017 v k. ú. Dačice  p. č. 2271/105 a 2271/185, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1856/80/RM/2017 Lokalita Za Školou - Veřejná nabídka na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 6. kolo (77)
I. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 6. kolo, a to pozemků dle dosud nezapsaných GPL č. 2644-7259/2015 a č. 2685-7521/2015 v k. ú. Dačice p. č. 2945/16, 2945/17, 2945/19, 2945/20,  2945/23,  2945/24, 2945/26, 2945/33, 2945/41 a 2945/42, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1857/80/RM/2017 Propachtování části pozemku p. č. 1214/11 v k. ú. Bílkov (78)
I. Rada města schvaluje pacht části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to části pozemku p. č. 1214/11 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 15 m2, mezi městem Dačice jako propachtovatelem a ░░░░, jako pachtýřem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem pachtovní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1858/80/RM/2017 Prodej části pozemku p. č. 2152 v k. ú. Dačice (124)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2152 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 56 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1859/80/RM/2017 Dohoda vlastníků provozně souvisejících kanalizací (99)
I. Rada města schvaluje uzavření dohody vlastníků provozně souvisejících kanalizací, jejímž účelem je upravit vztahy mezi vlastníky provozně souvisejících kanalizací a vymezení vzájemných práv a povinností, při předávce odpadních vod z "kanalizace 1" do "kanalizace 2" mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako vlastníky kanalizace č. 1 a městem Dačice, jako vlastníkem kanalizace č. 2, jejichž předávacím místem je šachta S 6 na pozemku p. č. 2694/1 v k. ú. Dačice, dle přílohy č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohod vlastníků provozně souvisejících kanalizací.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1860/80/RM/2017 Smlouva o zřízení práva stavby na cizím pozemku p. č. 758/23 v k. ú. Prostřední Vydří (100)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p. č. 758/23 v k. ú. Prostřední Vydří, mezi ░░░░ ░░░░ jako stavebníky, a městem Dačice, jako vlastníkem pozemku, vztahující se k právu stavebníka, provést vybudování nového sjezdu na části výše uvedeného pozemku, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1861/80/RM/2017 Pronájem části pozemku p. č. 11/5 v k. ú. Dačice (82)
I. Rada města ruší usnesení č. 1836/78/RM/2017.
II. Rada města schvaluje pronájem části pozemku p. č. 11/5 v k. ú. Dačice na období 8. 6. 2017 - 7. 7. 2017 ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

III. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1862/80/RM/2017 Dům dětí a mládeže v Dačicích

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit:

 1. uzavření Smlouvy o spolupráci  mezi Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, a městem Dačice, jejímž předmětem je smluvní ujednání podmínek pro realizaci výstavby Domu dětí a mládeže, dle přílohy usnesení č. 1,
 2. uzavření Darovací smlouvy mezi městem Dačice, jako dárcem, a Jihočeským krajem, U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice, jako obdarovaným, jejímž předmětem je dar pozemků v obci a k. ú. Dačice dle dosud nezapsaného Geometrického plánu č. 2726-7757/2016 ze dne 15. 08. 2016 vyhotoveného Ing. Miroslavem Papežem, potvrzený Katastrálním pracovištěm Jindřichův Hradec dne 19. 08. 2016, a to pozemku p. č. 74/4 o výměře 564 m2 a pozemku  p. č. 74/5 o výměře 314 m2, dle přílohy usnesení č. 2.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1863/80/RM/2017 VZ - A.04.38 - Rekonstrukce VO v místních částech města Dačice

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem ''A.04.38 - Rekonstrukce VO v místních částech města Dačice" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "A.04.38 - Rekonstrukce VO v místních částech města Dačice".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "A.04.38 - Rekonstrukce VO v místních částech města Dačice".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "A.04.38 - Rekonstrukce VO v místních částech města Dačice".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1864/80/RM/2017 Oznámení o výjimce dle OZV č. 2/2006
I. Rada města schvaluje udělení výjimky SDH Chlumec z časového omezení na veřejnou hudební produkci, která se bude konat v Chlumci ve dnech 01. 07. 2017 a 02. 07. 2017 v době od 13:00 hodin do 04:00 hodin.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1865/80/RM/2017 Obecně závazná vyhláška o stanovení podmínek pro pořádání veřejných hudebních produkcí
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh obecně závazné vyhlášky o stanovení podmínek pro pořádání veřejných hudebních produkcí, která je přílohou usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1866/80/RM/2017 Prodloužení nájmu bytu č. 7, v domě 163/IV
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 11. 8. 2005 s ░░░░ na byt č. 7, o velikosti 3+1, v ulici Nivy, č. p. 163, Dačice IV, a to na dobu určitou v délce trvání 2 měsíců  do 31. 10. 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 11. 8. 2005 s ░░░░, na byt č. 7, o velikosti 3+1, v ulici Nivy, č. p. 163, Dačice IV, a to na dobu určitou v délce trvání 2 měsíců  do 31. 10. 2017
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1867/80/RM/2017 Jednostranné zvýšení nájemného v bytovém domě 305/I
I. Rada města schvaluje jednostranné zvýšení nájemného v bytovém domě 305/I ul. Bratrská v Dačicích o míru inflace 0,7 % za předcházející kalendářní rok uveřejněnou Českým statistickým úřadem.  
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1868/80/RM/2017 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy 221-55
I. Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu č. 55, o velikosti 1+0, v bytovém domě 221/I, ul. Bratrská v Dačicích  s ░░░░, nar. ░░░░, trv. bytem Bratrská 221/I, 380 01 Dačice dohodou ke dni 30. 6. 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájmu bytu č. 55, o velikosti 1+0, v bytovém domě 221/I, ul. Bratrská v Dačicích  s ░░░░, nar. ░░░░, trv. bytem Bratrská 221/I, 380 01 Dačice dohodou ke dni 30. 6. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1869/80/RM/2017 Ukončení smlouvy o výpůjčce s Klubem seniorů Dačice
I. Rada města schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - společenské místnosti č. 122, vč. kuchyňky a sociálního zařízení v budově DPS, Bratrská čp. 221/I v Dačicích s Klubem seniorů Dačice vzájemnou dohodou k 30. 6. 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - společenské místnosti č. 122, vč. kuchyňky a sociálního zařízení v budově DPS, Bratrská čp. 221/I v Dačicích s Klubem seniorů Dačice k 30. 6. 2017
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1870/80/RM/2017 Zřizovací listiny PO - školství
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Základní škola Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec, Základní škola Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec, Mateřská škola Dačice a Školní jídelna Dačice, Boženy Němcové 213, které se vydávají v úplném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1871/80/RM/2017 Smlouvy o vkladových účtech s výpovědní lhůtou
I. Rada města schvaluje uzavření smluv o vkladových účtech s výpovědní lhůtou 3 měsíce a 6 měsíců mezi městem Dačice a Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika podnikající prostřednictvím své organizační složky umístěné v Jindřichově Hradci, Klášterská 126/II, IČO org. složky 49060724.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1872/80/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 13/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2017 v těchto objemech: příjmy 1.445.286,00 Kč, výdaje 1.055.286,00 Kč, financování - 390.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1873/80/RM/2017 Závěrečný účet města za rok 2016
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

1. projednání Závěrečného účtu města za rok 2016 uzavřít vyjádřením souhlasu s výhradami,
2. schválit opatření k odstranění nedostatků zjištěných při konečném přezkoumání hospodaření města za rok 2016:

provést opravu majetkové evidence a následně zaúčtovat na analytický účet pro evidenci majetku zatíženého zástavním právem z účtu 021 0510 na účet 021 0511;
provést opravu majetkové evidence a následně zaúčtovat na analytický účet pro evidenci majetku zatíženého jak zástavním právem, tak i věcným břemenem, tedy na účet 031 0544 částku 19.705,00 Kč;
provést opravu zaúčtování příjmů z věcných břemen na odpovídající rozpočtovou skladbu paragraf 3639 Komunální služby a územní rozvoj;
podat KÚ - JčK písemnou informaci o přijetí opatření k nápravě chyb a nedostatků uvedených ve zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2016 do 15 dnů ode dne konání zasedání ZM, zajistí vedoucí finančního odboru.

3. schválit zprávu o plnění přijatých opatření:

byla provedena oprava majetkové evidence a následně zaúčtováno na analytický účet pro evidenci majetku zatíženého zástavním právem z účtu 021 0510 na účet 021 0511 dokladem číslo 800 060 ke dni 30. 04. 2017. Hodnotu majetku zatíženého zástavním právem město Dačice vede samostatně na analytických účtech s posledním dvojčíslím 11;
byla provedena oprava majetkové evidence a následně na analytický účet pro evidenci majetku zatíženého jak zástavním právem, tak i věcným břemenem, tedy na účet 031 0544, dokladem číslo 800 063 ke dni 01. 05. 2017 byla zaúčtována částka 19.705,00 Kč;
byla provedena oprava zaúčtování na odpovídající rozpočtovou skladbu paragraf 3639 Komunální služby a územní rozvoj, dokladem 900 023, k datu 24. 04. 2017.

II. Rada města pověřuje místostarostu Bc. Miloše Nováka, aby předložil návrh Závěrečného účtu města Dačice za rok 2016 na jednání zastupitelstva města.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1874/80/RM/2017 Schválení účetní závěrky Města Dačice k 31. 12. 2016
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku účetní jednotky Města Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, Dačice I, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2016 s výrokem Schváleno.

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky - zastupitelé města:

Jméno zastupitele

Výsledek hlasování

Jiří Albrecht

Pavel Antonů

Ing. Jan Bartošek

Kateřina Bartošová

Ing. Jiří Baštář

Rostislav Homolka

Stanislav Kadrnožka

Lubomír Kloiber

Ing. Karel Macků

Ing. Kateřina Marková

Josef Mochar

Petr Nováček

Bc. Miloš Novák

Doc. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.

Ing. Luboš Stejskal

Bc. Vít Svoboda

Ing. Vlastimil Štěpán

Mgr. Bohumil Šuhaj

Vlastislav Švec

František Tichánek

Ing. Richard Tůma

Vyjádření Rady Města Dačice k výroku o schválení účetní závěrky:

v případě schválení účetní závěrky za rok 2016 zastupitelstvem města nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1875/80/RM/2017 Dodatek č. 1 k darovací smlouvě - Nákup dopravního automobilu pro SDH Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k darovací smlouvě uzavřené dne 18. 1. 2017 mezi SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dačice a městem Dačice v souvislosti s nákupem dopravního automobilu (DA) pro SDH Dačice,  který navyšuje finanční dar o 25 000 Kč.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 k darovací smlouvě uzavřené dne 18. 1. 2017 mezi SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dačice a městem Dačice v souvislosti s nákupem dopravního automobilu (DA) pro SDH Dačice,  který navyšuje finanční dar o 25 000 Kč. 
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1876/80/RM/2017 Koupě dopravního automobilu pro JSDH Dačice
I. Rada města schvaluje zrušení usnesení č. 1852/78/RM/2017 o koupi dopravního automobilu Mercedes-Benz Sprinter pro JSDH Dačice od společnosti TREFKAR s.r.o., Konzumní 34, 198 00 Praha 9.
II. Rada města schvaluje nákup dopravního automobilu Mercedes-Benz Sprinter pro JSDH Dačice od Ladislava Lukeše, Přepychy 16, 517 32  za cenu 345 tis. Kč včetně DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1877/80/RM/2017 VZ - B.01.04 Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami - změny v ZD a SoD
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí upravené znění zadávací dokumentace a návrhu Smlouvy o dílo v rámci výběrového řízení s názvem "B.01.04 Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1878/80/RM/2017 Přijetí dotace z Ministerstva vnitra na realizaci akce ''Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice''
I. Rada města schvaluje přijetí dotace z Ministerstva vnitra ČR (MV) - generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (HZS ČR) na realizaci akce ''Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice'' v celkové výši 4 500 000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1879/80/RM/2017 B.01.04 Výkon funkce TDI na stavbě: Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami - zrušení ZŘ
I. Rada města schvaluje zrušení zadávacího řízení na akci s názvem "B.01.04 Výkon funkce TDI na stavbě: Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1880/80/RM/2017 Smlouva o dílo - B.02.27 Stavební úpravy budovy OK v Hradišťku
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s.r.o., U Stadionu 50, 380 01 Dačice, na akci "B.02.27 Stavební úpravy budovy OK v Hradišťku" za celkovou cenu 399 001,05 Kč včetně DPH, s termínem dokončení do 20. 12. 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy dílo se společností Technické služby Dačice s.r.o., U Stadionu 50, 380 01 Dačice, na akci "B.02.27 Stavební úpravy budovy OK v Hradišťku" za celkovou cenu 399 001,05 Kč včetně DPH, s termínem dokončení do 20. 12. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1881/80/RM/2017 Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt ,,Bezbariérový výtah pro Základní školu Dačice, Boženy Němcové 213''
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 700.000,- Kč na realizaci projektu: ,,Bezbariérový výtah pro Základní školu Dačice, Boženy Němcové 213''.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, reg. č. 414-01-003, podepsanou dne 2. 6. 2017 náměstkem hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Zdeňkem Dvořákem.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1882/80/RM/2017 Informace o průběhu investičních akcí 2017
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí dokument "Informace o průběhu investičních akcí 2017" tak, jak je uveden v příloze tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1883/80/RM/2017 Smlouvy o reklamě uzavírané pro 20. ročník kulturního festivalu Za dačickou kostku cukru
I. Rada města schvaluje smlouvy o reklamě poskytnuté v rámci kulturního festivalu Za dačickou kostku cukru ve dnech 4. - 16. 7. 2017 s firmami:

1.NaP truhlářství s.r.o., Markvarec 30, 380 01  Dačice, IČ 260 87 146

2.ELEKTRO-Bubeník s.r.o., Tř. 9. Května 18, 380 01 Dačice, IČ 260 56 950

3.F-HANET s.r.o., Dolní Němčice 102, 380 01  Dačice, IČ: 260 69 105

4.GAUDLITZ Precision s.r.o., Dělnická 413/V, 380 01  Dačice, IČ: 280 61 811

5.Ing. Jiří Kameník, EFATM, Český Rudolec 65, 378 83, IČ: 737 73 590

6. M. Mácha - obrábění kovů s.r.o, Dělnická 528/V, 380 01  Dačice, IČ: 260 85 135

7.TEXPO-CZ s. r. o., třída 9. května 555/V, 380 01  Dačice, IČ: 251 91 225

8.WALDVIERTLERSPARKASSE BANK AG, Klášterská 126/III. 377 01  J. Hradec, IČ: 490 60 724

9.CA X-travel, Třída 9. Května 35/V, 380 01  Dačice, IČ: 029 28 132

10.FCC Dačice, s. r. o., U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, IČ: 190 12 191

11.Frigomont a.s., Juliánovské nám. 2/3878, 636 00  Brno-Zidenice, IČ: 260 32 732

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1884/80/RM/2017 Smlouvy o nájmu movité věci - vývěsní skříňky
I. Rada města schvaluje uzavření smluv o nájmu vývěsních skříněk, které jsou ve výlučném vlastnictví města a jsou umístěné v horní části Palackého náměstí v k. ú. a obci Dačice jednotlivým nájemcům uvedeným v návrhu usnesení

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o nájmu vývěsních skříněk, které jsou ve výlučném vlastnictví města a jsou umístěné v horní části Palackého náměstí v k. ú. a obci Dačice 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1885/80/RM/2017 Smlouvy o výpůjčce zařízení DSO Mikroregionu Dačicko pro potřeby Města Dačice
I. Rada města schvaluje smlouvy o výpůjčce velkoprostorového stanu Forum Alfa 10 x 20 m a skákacího hradu včetně všech potřebných komponent od DSO Mikroregion Dačicko pro účely kulturních akcí Dačické cukrování a Fest Band Dačice, které se konají na území města Dačice v měsíci červnu 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o výpůjčce velkoprostorového stanu Forum Alfa 10 x 20 m a skákacího hradu včetně všech potřebných komponent od DSO Mikroregion Dačicko pro účely kulturních akcí Dačické cukrování a Fest Band Dačice, které se konají na území města Dačice v měsíci červnu 2017
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1886/80/RM/2017 Pronájem nebytových prostor v KD Beseda - Milan Procházka
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Kulturního domu Beseda, Palackého nám. čp. 4, klubovna 5b o výměře 16,12 m2 s p. Milanem Procházkou, Pod Tržištěm 608, Jemnice
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy na pronájem nebytových prostor v objektu Kulturního domu Beseda, Palackého nám. čp. 4,  klubovna 5b o výměře 16,12 m2 s p. Milanem Procházkou, Pod Tržištěm 608, Jemnice 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1887/80/RM/2017 Zřizovací listiny PO - kultura
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zřizovacích listin příspěvkových organizací Městské muzeum a galerie Dačice, Havlíčkovo náměstí 85 a Městská knihovna Dačice, Pantočkova 89, které se vydávají v úplném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1888/80/RM/2017 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu IT vybavení infocentra
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 45.000 Kč na realizaci projektu IT vybavení infocentra uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem)
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1889/80/RM/2017 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Dačické baroko
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 30.000 Kč na realizaci projektu Dačické baroko uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem)
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1890/80/RM/2017 Vyhlášení VŘ - Opravy jevištní technologie KD Beseda v Dačicích

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Opravy jevištní technologie KD Beseda v Dačicích" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Opravy jevištní technologie KD Beseda v Dačicích".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Opravy jevištní technologie KD Beseda v Dačicích".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Opravy jevištní technologie KD Beseda v Dačicích".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

1891/80/RM/2017 Cena města Dačice za rok 2016
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města udělit Cenu města Dačice za rok 2016 nominovaným:
kategorie Sport  -  Milan Kubeš, Máchova 438/V, 380 01 Dačice,
DM Studio - mažoretky Dačice, Za Lávkami 273, 380 01 Dačice a  Martin Kiessling, Svobodova 311, 380 01 Dačice
kategorie Kultura - Zdeněk Kulík, Mládežnická 494/V, 380 01 Dačice
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato] 

1892/80/RM/2017 Změna politika Zdravého města Dačice a místní Agendy 21
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města pověřit Ing. Karla Macků vykonáváním funkce politika Zdravého města Dačice a místní Agendy 21
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]

Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru