Obsah

USNESENÍ 83.zasedání rady města Dačice
konané dne 14.17.2017 v zasedací místnosti rady1945/83/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 16/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2017 v těchto objemech: příjmy 70.000,00 Kč, výdaje 70.000,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1946/83/RM/2017 Vyhodnocení VZ - B.01.04 Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami

I. Rada města schvaluje

  1. výsledek hodnocení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "B.01.04 Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami" uvedený v přiložené Zprávě o hodnocení nabídek,
  2. přidělení veřejné zakázky na stavební práce akce "B.01.04 Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami" společnosti Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489, 392 01 Soběslav, IČO 45021309,
  3. uzavření Smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489, 392 01 Soběslav, IČO 45021309 s nabídkovou cenou 41 999 808 Kč bez DPH a s termínem dokončení do 29. 6. 2018.

II. Rada města pověřuje

  1. starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489, 392 01 Soběslav, IČO 45021309,
  2. starostu města podpisem Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 


Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta