Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2017/85

USNESENÍ 85.zasedání rady města Dačice
konané dne 2. 8. 2017 v zasedací místnosti rady

1952/85/RM/2017 Zrušení usnesení - svěření působnosti k projednávání správních deliktů dle § 58 zákona o obcích
I. Rada města ruší své usnesení ze dne 15. 12. 2010 číslo usnesení 51/4/R/2010/ v části, kterou svěřila odboru vnitřních věcí působnost provádět řízení o uložení pokuty za správní delikty dle § 58 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (obecní zřízení).
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1953/85/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 18/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2017 v těchto objemech: příjmy 248.573,35 Kč, výdaje 666.573,35 Kč, financování 418.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1954/85/RM/2017 Smlouvy o výpůjčce zařízení DSO Mikroregionu Dačicko pro potřeby Města Dačice
I. Rada města schvaluje smlouvy o výpůjčce velkoprostorového stanu Forum Alfa 10 x 20 m a mobilního pódia včetně všech potřebných komponent od DSO Mikroregion Dačicko pro účely kulturních akcí Zahájení léta na náměstí a Countryfest konaných v Dačicích v roce 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o výpůjčce velkoprostorového stanu Forum Alfa 10 x 20 m a mobilního pódia včetně všech potřebných komponent od DSO Mikroregion Dačicko pro účely kulturních akcí Zahájení léta na náměstí a Countryfest konaných v Dačicích v roce 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1955/85/RM/2017 Smlouva o obchodních podmínkách mezi dodavatelem a odběratelem zboží
I. Rada města schvaluje smlouvu o obchodních podmínkách mezi Městem Dačice na straně odběratele a Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., 588 56  Krahulčí čp. 10, IČ: 25586823 na straně dodavatele.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o obchodních podmínkách mezi Městem Dačice na straně odběratele a Krahulík-MASOZÁVOD Krahulčí, a.s., 588 56  Krahulčí čp. 10, IČ: 25586823 na straně dodavatele.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1956/85/RM/2017 Městská knihovna Dačice - žádost o použití investičního fondu
I. Rada města schvaluje použití investičního fondu ve výši 1.600 Kč za účelem pokrytí nákladů na technické zhodnocení objektu v Pantočkově ulici čp. 89 v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1957/85/RM/2017 Městská knihovna Dačice - aktualizace odpisového plánu na rok 2017
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Městské knihovny Dačice na rok 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1958/85/RM/2017 Městská knihovna Dačice - žádost o zvýšení příspěvku na běžnou činnost - změna závazného ukazatele
I. Rada města schvaluje limit mzdových prostředků pro Městskou knihovnu Dačice na rok 2017 ve výši 1.110.000 Kč.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu závazného ukazatele rozpočtu Městské knihovny Dačice na rok 2017:

navýšení příspěvku na provoz hlavní činnosti o částku 67.000 Kč,

závazný ukazatel příspěvek zřizovatele na provoz hlavní činnosti v roce 2017 bude po provedené změně 2.281.000 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1959/85/RM/2017 Smlouva o nájmu movité věci
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu malé aparatury pro zajištění kulturní akce konané v Dačicích dne 05. 08. 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o nájmu malé aparatury pro zajištění kulturní akce konané v Dačicích dne 05. 08. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1960/85/RM/2017 VZ - A.01.18 Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně

I. Rada města schvaluje

  1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem ''A.01.18 Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně" dle přiložené zadávací dokumentace.
  2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem ''A.01.18 Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně".
  3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem ''A.01.18 Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně".
  4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem ''A.01.18 Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1961/85/RM/2017 Finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru, ve výši 51.849 Kč, Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice, Krajířova 27/I, Dačice na zakoupení  léčebného pohybového přístroje Redcord Workstation Profesional.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1962/85/RM/2017 Grant zajištění provozu šatníku na rok 2018 a 2019
I. Rada města schvaluje vyhlášení Grantového programu zajištění provozu šatníku v roce 2018 a 2019, složení hodnotitelské komise a hodnotící kritéria.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1963/85/RM/2017 Grant harm reduction zneužívání návykových látek na rok 2018 a 2019
I. Rada města schvaluje vyhlášení Grantového programu harm reduction zneužívání návykových látek v roce 2018 a 2019 v Dačicích, složení hodnotitelské komise a hodnotící kritéria.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1964/85/RM/2017 Grant zajištění provozu mateřského centra na rok 2018 a 2019
I. Rada města schvaluje vyhlášení Grantového programu  zajištění provozu mateřského centra v roce 2018 a 2019 v Dačicích, složení hodnotitelské komise a hodnotící kritéria.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1965/85/RM/2017 Grant poskytování osobní asistence v roce 2018 a 2019
I. Rada města schvaluje vyhlášení Grantového programu zajištění osobní asistence v roce 2018 - 2019 v Dačicích, složení hodnotitelské komise a hodnotící kritéria.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1966/85/RM/2017 Grant poskytování pečovatelské služby v roce 2018 a 2019
I. Rada města schvaluje vyhlášení Grantového programu zajištění pečovatelské služby v roce 2018 - 2019 v Dačicích, složení hodnotitelské komise a hodnotící kritéria.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1967/85/RM/2017 Smlouva o nájmu dopravního prostředku
I. Rada města schvaluje pronájem dopravního prostředku - vozidla Peugeot Boxer, reg. zn. DACICE09, Divadelnímu spolku Tyl Dačice, Palackého nám. 4/I, Dačice,  na den 3. 8. 2017, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1968/85/RM/2017 Prodej části pozemku 79/1 v k. ú. Dačice (128)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej nemovitosti v obci a k. ú. Dačice, a to  části pozemku p. č. 79/1 o přibližné výměře 10 m2 - ostatní plocha do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░, za cenu určenou znaleckým posudkem s přičtením nákladů spojených s realizací prodeje.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1969/85/RM/2017 Prodej pozemku p. č. 1614/2 v k. ú. Dačice (129)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 1614/2 - zahrada o výměře 112 m2, do podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░, každému k id. 1/2, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1970/85/RM/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích p. č. 784/14 a p. č. 784/15 v k. ú. Dačice (99)
I. Rada města schvaluje uzavření bezúplatné smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice, jako oprávněným, a  Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, jako povinným, spočívající v právu uložení kanalizační přípojky včetně kanalizačních šachet na pozemcích p. č. 784/14 a p. č. 784/15 v obci a katastrálním území Dačice, konkrétně kanalizační přípojky pro stavbu "Splašková kanalizace pro bytové domy čp. 209/V a 211/V, Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1971/85/RM/2017 Dohoda o ukončení pronájmu pozemku p. č. 2633/290 v k. ú. Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy na pronájem pozemku  v k. ú. Dačice p. č. 2633/290  o výměře 6172 m2, odděleného geometrickým plánem č. 2724-724/2016 ze dne 9. 8. 2016 z pozemku p. č. 2633/58, mezi městem Dačice, jako nájemcem, a Střední školou technickou a obchodní, Strojírenská 304, Dačice, jako pronajímatelem.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1972/85/RM/2017 Oprava chodníků v ul. Jiráskova v Dačicích - výsledek VZ

I. Rada města schvaluje

  1. přidělení veřejné zakázky s názvem "Oprava chodníků v ul. Jiráskova v Dačicích" uchazeči Technické služby Dačice s. r. o., U Stadionu 50, 380 01 Dačice, IČ 260 40 344.
  2. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Technické služby Dačice s. r. o., U Stadionu 50, 380 01 Dačice, IČ 260 40 344, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Technické služby Dačice s. r. o., U Stadionu 50, 380 01 Dačice, IČ 260 40 344.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1973/85/RM/2017 Zpráva o stavu lesa 2017
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zprávu o stavu městských lesů v roce 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

1974/85/RM/2017 Žádost o finanční příspěvek na akci - Jízda parního vlaku v roce 2017
I. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádného peněžitého daru ve výši 5.000 Kč pro Společnost telčské místní dráhy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru