Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2017/86

USNESENÍ 86.zasedání rady města Dačice
konané dne 16.8.2017 v zasedací místnosti rady1975/86/RM/2017 Zápis Komise dopravy Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. zpracování projektové dokumentace parkování podél bytového domu č. p. 251-255 ve variantě č. 1 dle návrhu DK,
 2. návrh DK pro rozpracování projektové dokumentace parkování podél bytového domu č. p. 251-255 ve variantě č. 1,
 3. návrh zřízení nových přechodů pro chodce u Centropenu a dále v ulici V Kaštanech (u nemocnice),
 4. návrh DK osadit odrazové zrcadlo v ulici 9. května na výjezdu od prodejny PAS a Autodíly Uchytil.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1976/86/RM/2017 Zápis Komise sociální Dačice
I. Rada města schvaluje pořadí žadatelů o byt v DPS  dle sociální komise a bere na vědomí zápis z 13. schůze Komise sociální Dačice, která se konala dne 26. 6. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1977/86/RM/2017 Rozšíření separace odpadů - svoz papíru a směsného plastu "od zdroje"
I. Rada města schvaluje předložený návrh rozšířené separace odpadů spočívající ve svozu vytříděného papíru a směsného plastu přímo "od zdroje".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1978/86/RM/2017 Žádost o finanční příspěvek - podpora sjezdových závodů DOWNTOWN DAČICE
I. Rada města schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 7.000 Kč Alexandru Sidorovi, bytem Brandlín 40, 380 01  Dačice určeného na pokrytí nákladů souvisejících s pořádáním II. ročníku sjezdového závodu série Czech Downtown Tour 2017, který se bude konat v Dačicích dne 2. 9. 2017. 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1979/86/RM/2017 Smlouva o reklamě - etapový závod Okolo jižních Čech
I. Rada města schvaluje smlouvu o reklamě uzavíranou mezi Městem Dačice na straně objednatele a Cyklistickým klubem Jindřichův Hradec, z. s., se sídlem Pod Kasárny 1036/II, 377 01  Jindřichův Hradec, IČ: 608 16 171 na straně poskytovatele.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o reklamě uzavíranou mezi Městem Dačice na straně objednatele a Cyklistickým klubem Jindřichův Hradec, z. s., se sídlem Pod Kasárny 1036/II, 377 01  Jindřichův Hradec, IČ: 608 16 171 na straně poskytovatele.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1980/86/RM/2017 Pronájem bytu č. 1, čp. 211/V Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 1 o velikosti 2+1 v ul. B. Němcové 211/V, Dačice s panem ░░░░ ░░░░ do 30. 11. 2017 s možností prodloužení. Pokud nebude ve stanoveném termínu 30 dnů od schválení radou města se zájemcem uzavřena nájemní smlouva, bude tato smlouva uzavřena s dalším v pořadí.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 1, v ul. B. Němcové 211/V, Dačice s panem ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1981/86/RM/2017 Pronájem bytu č. 3, čp. 86/II Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 3 o velikosti 3+1, v ul. U Nemocnice 86/II, Dačice, s paní ░░░░ ░░░░ do 30. 11. 2017 s možností prodloužení. Pokud nebude ve stanoveném termínu 30 dnů od schválení radou města se zájemcem uzavřena nájemní smlouva, kauce propadá.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 3 o velikosti 3+1 v ul. U Nemocnice 86/II, Dačice, s paní ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1982/86/RM/2017 Pronájem volební místnosti
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy se SOU zemědělským a služeb Dačice na pronájem nebytových prostor pro zřízení volební místnosti pro konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. 10. 2017 za vzájemně dohodnuté nájemné ve výši 7.000 Kč.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem  nájemní smlouvy se SOU zemědělským a služeb Dačice na pronájem nebytových prostor pro zřízení volební místnosti pro konání voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve dnech 20. a 21. 10. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1983/86/RM/2017 Koupě pozemků v k. ú. Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 1117/4 v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení  uvedených.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 2433/1 o výměře 3517 m2, p. č. 2432/8 o výměře 67 m2, p. č. 2432/5 o výměře 202 m2 a p. č. 2432/1 o výměře 439 m2 z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1984/86/RM/2017 Koupě pozemku p. č. 449/10 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic (85)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Hostkovice u Dolních Němčic, a to pozemku p. č. 449/10 - lesní pozemek o výměře 5.452 m2, z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░, každý k id. 1/2, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1985/86/RM/2017 Dohoda o ukončení pronájmu pozemku p. č. 2633/290 v k. ú. Dačice
I. Rada města ruší usnesení č. 1971/85/RM/2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1986/86/RM/2017 Prodej pozemku p. č. 1997 v k. ú. Dačice (130)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 1997 - trvalý travní porost o výměře 978 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1987/86/RM/2017 Pozemek p. č. 2643/21 v k. ú. Dačice
I. Rada města schvaluje předání složky s řešením majetkoprávního vztahu k nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2643/1 Odboru vnitřních věcí, MěÚ v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1988/86/RM/2017 Dodatek č. 1 - Oprava komunikace a chodníků v ul. A. Dvořáka v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 2. 6. 2017 mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou SWIETELSKY stavební s.r.o., jako zhotovitelem, na akci "Oprava komunikace a chodníků v ul. A. Dvořáka v Dačicích", dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1989/86/RM/2017 Použití provozních prostředků - ZŠ ul. Komenského

I. Rada města souhlasí s použitím finančních prostředků rozpočtu na provoz Základní školy Dačice, Komenského 7 na částečné financování projektu v rámci výzvy OPVVV - Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování - šablony pro MŠ a ZŠ na překlenovací dobu ve výši 40.000 Kč. Po obdržení prostředků z MŠMT (nejpozději do konce roku 2017) budou tyto finanční prostředky vráceny zpět do rozpočtu provozu základní školy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1990/86/RM/2017 Vyhodnocení přípravy a prodeje svačinek v ŠJ Dačice
I. Rada města bere na vědomí vyhodnocení přípravy a prodeje svačinek ve Školní jídelně Dačice, Boženy Němcové 213 v období od 2. 5. 2017 do 23. 6. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]
 

1991/86/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 19/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 19/2017 v těchto objemech: příjmy 1.231.452,60 Kč, výdaje 1.210.452,60 Kč, financování -21.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1992/86/RM/2017 B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo (2. vyhlášení) - zrušení ZŘ
I. Rada města schvaluje zrušení zadávacího řízení na akci s názvem "B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo (2. vyhlášení)".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1993/86/RM/2017 VZ - "B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo (3. vyhlášení)"

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo (3. vyhlášení)" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo (3. vyhlášení)".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo (3. vyhlášení)".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo (3. vyhlášení)".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1994/86/RM/2017 A.01.18 Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně - zrušení ZŘ
I. Rada města schvaluje zrušení zadávacího řízení na akci s názvem "A.01.18 Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1995/86/RM/2017 VZ - A.01.18 Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně (2. vyhlášení)
I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "A.01.18 Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně (2. vyhlášení)" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "A.01.18 Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně (2. vyhlášení)".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "A.01.18 Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně (2. vyhlášení)".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "A.01.18 Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně (2. vyhlášení)".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


1996/86/RM/2017 Dodatek č. 1 ke SOD - B.01.09 Zateplení mateřské školy Bílkov
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 3. 2017 se společností Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ., IČ 720 91 444, spočívající v realizaci stavby ,,Zateplení mateřské školy Bílkov", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a navyšuje se cena díla o  99 328,94  Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 3. 2017 se společností Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČ 720 91 444, spočívající v realizaci stavby ,,Zateplení mateřské školy Bílkov", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a navyšuje se cena díla o 99 328,94 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

1997/86/RM/2017 VZ - F.04.06 Komunitně správní centrum Dačicka, objekt č. p. 2 - úprava 3. NP
I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem ''Komunitně správní centrum Dačicka, objekt č. p. 2 - úprava 3. NP" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem '''Komunitně správní centrum Dačicka, objekt č. p. 2 - úprava 3. NP".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem ''Komunitně správní centrum Dačicka, objekt č. p. 2 - úprava 3. NP".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem ''Komunitně správní centrum Dačicka, objekt č. p. 2 - úprava 3. NP".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

1998/86/RM/2017 Informace o průběhu investičních akcí 2017
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí dokument "Informace o průběhu investičních akcí 2017" tak, jak je uveden v příloze tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru