Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2017/87

USNESENÍ 87.zasedání rady města Dačice
konané dne 30.8.2017 v zasedací místnosti rady
1999/87/RM/2017 Žádost spolku BVAM Music concerts o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města
I. Rada města uděluje spolku BVAM Music concerts, IČO 27029697, se sídlem Havlíčkovo nám. 99/I, Dačice, v souladu s ust. článku 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Dačice č. 1/2010 k zabezpečení některých záležitostí veřejného pořádku ve městě výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů v rozsahu: Pro plochu vyhláškou označenou Plocha G - Letní scéna, ul. V Kaštanech na dny 27. 07. 2018 až  29. 07. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2000/87/RM/2017 Kolektivní systém ASEKOL a.s. - dodatek ke smlouvě
I. Rada města schvaluje dodatek č. 1 smlouvy číslo 546127/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení (smluvní strana: ASEKOL a.s., IČO: 273 73 231).
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem schváleného dodatku č. 1 smlouvy číslo 546127/01/ZOZ/2007AK1 o zajištění zpětného odběru elektrozařízení - smluvní strana: ASEKOL a.s., IČO: 273 73 231 (dále  jen "dodatek").
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2001/87/RM/2017 Nabídka bytu 304/I - 1 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 1, o velikosti 2+1, v bytovém domě 304/I, ul. Bratrská v Dačicích veřejnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2002/87/RM/2017 Pronájem bytu č. 1, 305/I
I. Rada města schvaluje pronájem bytu č. 1, o velikosti 1+0, v bytovém domě 305/I, ul. Bratrská v Dačicích pro ░░░░ ░░░░, bytem Bratrská 305/I, 380 01 Dačice na dobu určitou  do 30. 11. 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 1, o velikosti 1+0, v bytovém domě 305/I, ul. Bratrská v Dačicích s ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2003/87/RM/2017 Dodatek č. 1 ke SOD na úklid budov MěÚ
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 527/2016 uzavřené dne 22. 12. 2016 s firmou SaJ a.s., sídlem Novodvorská 12, Praha 4, na provádění úklidových prací v budovách MěÚ Dačice, kterým se mění rozsah provádění úklidových prací z důvodu přestěhování odboru správy budov, finančního odboru a památkářů  z budovy čp. 27/I do budovy čp. 2/I.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 527/2016 uzavřené dne 22. 12. 2016 s firmou SaJ a.s., sídlem Novodvorská 12, Praha 4, na provádění úklidových prací v budovách MěÚ Dačice, kterým se mění rozsah provádění úklidových prací z důvodu přestěhování odboru správy budov, finančního odboru a památkářů  z budovy čp. 27/I do budovy čp. 2/I.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2004/87/RM/2017 Smlouva o provozování Oranžového hřiště
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o provozování Oranžového hřiště na pozemku p. č. 760 v obci a katastrálním území Dačice mezi Nadací ČEZ, Duhová 1/425, Praha 4, jako dárcem, a městem Dačice, Krajířova 27/I, Dačice, jako obdarovaným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o provozování Oranžového hřiště.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2005/87/RM/2017 Směna pozemků v k. ú. Lipolec (127)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to pozemků p. č. 2084 - trvalý travní porost o výměře 5.569 m2, p. č. 3049 - lesní pozemek o výměře 5.514 m2, p. č. 2075 - ostatní plocha o výměře 167 m2, p. č. 2076 - ostatní plocha o výměře 71 m2, p. č. 2078 - ostatní plocha o výměře 11 m2, p. č. 2077 - ostatní plocha o výměře 696 m2, p. č. 673/3 - trvalý travní porost o výměře 60 m2 a p. č. 675/9 - ostatní plocha o výměře 101 m2 směnou za část pozemku p. č. 1440/1 o přibližné výměře 720 m2 - ostatní plocha / jiná plocha, a to s finančním vyrovnáním ve výši dle znaleckého posudku ve prospěch města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2006/87/RM/2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti - "Dačice, Palackého nám. p. č. 2749 - kab. NN" a "Prostřední Vydří, Kiessling - příp. NN" (189) (190)

I. Rada města schvaluje uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN, a to:

- na pozemcích p. č. 382, p. č. 2747 a p. č. 2749 v obci a k. ú. Dačice, pro stavbu "Dačice, Palackého nám. p. č. 2749 - kab. NN", dle přílohy usnesení č. 1,

- na pozemcích p. č. 758/22 a p. č. 758/23 v obci Dačice a k. ú. Prostřední Vydří, pro stavbu "Prostřední Vydří, Kiessling - příp. NN", dle přílohy usnesení č. 4.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy se společností E.ON Distribuce, a.s.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2007/87/RM/2017 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro stavbu "11010-071267 0415/17 Technologické centrum Dačice" (191)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a  společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu umístění podzemního komunikačního vedení veřejné sítě - optického kabelu v HDPE, rozvaděče a optické spojky na pozemcích p. č. 2771/8, p. č. 2771/7 a p. č. 2271/31 v obci a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2008/87/RM/2017 Souhlasné prohlášení
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření souhlasného prohlášení mezi subjekty město Dačice, sídlem Krajířova 27/I, 380 01 Dačice, Československá obec legionářská, z. s., se sídlem Sokolská 486/33, Nové Město, 120 00  Praha, SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Dačice, se sídlem Neulingerova 144, 380 01  Dačice, Sdružení zdravotně postižených v ČR z. s., se sídlem Karlínské náměstí 59/12, Karlín, 186 00  Praha 8, jehož předmětem je prohlášení zúčastněných stran, že vlastníkem pomníku občanům padlým ve světové válce 1914-1918 včetně pamětní desky k uctění památky popravených a umučených dačických občanů za doby německé okupace 1939-1945 a pamětní desky obětem holocaustu, který se nachází na pozemku p. č. 2749 v k. ú. Dačice, je město Dačice.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr doplnění pomníku v Kancnýřově sadu o pamětní desku se jmény novodobých válečných veteránů, kteří zahynuli při výkonu služby.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2009/87/RM/2017 Zástavní souhlas
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vyslovit souhlas se zřízením zástavního práva k pozemku p. č. 2271/182 v k. ú. Dačice, ░░░░ ░░░░, a k němuž je vázán zákaz zcizení a výhrada zpětné koupě, u kterých je město Dačice oprávněným subjektem.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2010/87/RM/2017 Oprava komunikace v ul. Družstevní v Dačicích

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "Oprava komunikace v ul. Družstevní v Dačicích" dle přílohy usnesení č. 1.
 2. seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Oprava komunikace v ul. Družstevní v Dačicích".
 3. členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Oprava komunikace v ul. Družstevní v Dačicích".
 4. harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  "Oprava komunikace v ul. Družstevní v Dačicích".

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2011/87/RM/2017 Souhlas s přijetím finančních darů - ŠJ Dačice

I. Rada města vydává

 1. souhlas s přijetím finančního daru pro Školní jídelnu Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši 4.246 Kč na úhradu stravného pro 1 žákyni Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 na období od 1. 9. 2017 do 30. 6. 2018 od společnosti Lékárna Na Náměstí Dačice, s.r.o., Palackého nám. 41/I., 380 01 Dačice;
 2. souhlas s přijetím finančního daru pro Školní jídelnu Dačice, Boženy Němcové 213 v celkové výši 12.352 Kč na úhradu stravného pro 2 žáky Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 a 1 žáka Základní školy Dačice, Komenského 7 takto: na období od 1. 9. 2017 do 31. 12. 2017 ve výši 4.864 Kč a na období od 2. 1. 2018 do 30. 6. 2018 ve výši 7.488 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2012/87/RM/2017 Podpora dětí a mládeže - finanční dar
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru pro Katolický dům Dačice z. s., IČ 46641793 ve výši 24.000 Kč, Tělocvičnou jednotu Sokol Dačice, IČ 70927910 ve výši 41.000 Kč, DM studio - mažoretky Dačice, z. s., IČ 27052303 v částce 37.000 Kč, Tělovýchovnou jednotu Velký Pěčín z. s., IČ 27021637 ve výši 44.000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2013/87/RM/2017 Podpora dětí a mládeže - finanční dar
I. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru pro Dačický Zvoneček, z. s., IČ 22812628 ve výši 10.000 Kč, Jockey Club Malý Pěčín, IČ 26609878 ve výši 8.000 Kč, Občanské sdružení při ZUŠ Dačice, IČ 26543648 ve výši 11.000 Kč, Český svaz včelařů o. s., ZO Dačice, IČ 60818069 ve výši 10.000 Kč.
II. Rada města schvaluje darovací smlouvu o poskytnutí finančního daru.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2014/87/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 20/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 20/2017 v těchto objemech: příjmy 1.213.142,00 Kč, výdaje 1.213.142,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2015/87/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 21/2017I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 21/2017 v těchto objemech:  příjmy 0,00 Kč, výdaje 0,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2016/87/RM/2017 Žádost o dotaci v rámci programu 129 300 Ministerstva zemědělství - Kanalizační sběrač Toužín
I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci programu 129 300 - Podpora výstavby a technického zhodnocení infrastruktury vodovodů a kanalizací II, podprogramu 129 303 - Podpora výstavby a technického zhodnocení kanalizací pro veřejnou potřebu II, vyhlášeném Ministerstvem zemědělství na realizaci akce Kanalizační sběrač Toužín.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2017/87/RM/2017 F.04.06 Komunitně správní centrum Dačicka, objekt č. p. 2 - úprava 3. NP - zrušení ZŘ
I. Rada města schvaluje zrušení zadávacího řízení na akci s názvem "F.04.06 Komunitně správní centrum Dačicka, objekt č. p. 2 - úprava 3. NP".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2018/87/RM/2017 Dodatek č. 1 ke SOD - Úpravy jevištní technologie KD Beseda v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 7. 2017 se společností Divadelní technika s. r. o., IČ 255 70 781, spočívající v realizaci stavby ,,Úpravy jevištní technologie KD Beseda v Dačicích", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a navyšuje se cena díla o  110 100 Kč bez DPH a prodlužuje termín dokončení díla do 8. 9. 2017.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 7. 2017 se společností Divadelní technika s. r. o., IČ 255 70 781, spočívající v realizaci stavby ,,Úpravy jevištní technologie KD Beseda v Dačicích", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a navyšuje se cena díla o 110 100 Kč bez DPH a prodlužuje termín dokončení díla do 8. 9. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2019/87/RM/2017 Smlouvy o poskytnutí příspěvku města Dačice z Programu regenerace MPR a MPZ v roce 2017

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

 1. schválit uzavření smlouvy se společností Klang, s.r.o., Moravská 50, 120 00  Praha 2, IČO: 481 10 558, o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2017 na realizaci akce obnovy "Rekonstrukce vstupních prostorů a nádvoří - I. etapa" na objektu rejstř. č. 22759/3-1823,
 2. schválit uzavření smlouvy s Karmelem Matky Boží, IČO: 685 21 979, Jemnická 21/III, 380 01  Dačice o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2017  na realizaci akce obnovy "Oprava omítek barokního vikýře" na objektu rejstř. č. 22086/3-1831,
 3. schválit uzavření smlouvy s panem Slavomírem Pechou, Na příkopech 78/I, 380 01  Dačice o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2017 na realizaci akce obnovy "Oprava fasády" na objektu rejstř. č. ÚSKP 29280/3-1824,
 4. schválit uzavření smlouvy s Ing. Lukášem Chocholoušem, Krajířova 13/I, 380 01  Dačice o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2017 na realizaci akce obnovy "Výměna střešní krytiny a oprava poškozeného krovu " na objektu rejstř. č. 15433/3-1819.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2020/87/RM/2017 Vydání fotografické knihy "Kříže v krajině"

I. Rada města schvaluje realizaci projektu za podmínek uvedených v usnesení

II. Rada města pověřuje starostu města:

 1. k jednání o vydání knihy
 2. k podání žádostí o grant
 3. k jednání se sponzory a podepsání sponzorských smluv

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2021/87/RM/2017 Výsledky hospodaření Městské knihovny Dačice k 30. 6. 2017
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí výsledky hospodaření Městské knihovny Dačice ke dni 30. 6. 2017.
II. Rada města souhlasí s podáním žádosti o grant " Harmonizace lokálních autorit s národními autoritami a kontrola duplicit v Měk Dačice" se spoluúčastí 10 000 Kč, čerpaných z rezervního fondu MěK.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2022/87/RM/2017 Servisní a materiálová smlouva o zajištění provozu multifunkčních zařízení
I. Rada města schvaluje uzavření Servisní a materiálové smlouvy o zajištění provozu dvou multifunkčních zařízení s firmou TEXI Dačice s. r. o., Antonínská 18/II, 380 01  Dačice, IČ: 28160371.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru