Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2017/89

USNESENÍ 89.zasedání rady města Dačice
konané dne 19.9.2017 v zasedací místnosti rady

 2026/89/RM/2017 Partnerská spolupráce za účelem rozvoje projektu Zdravé město Dačice a MA21

I. Rada města schvaluje uzavření dohody o přistoupení k partnerství mezi Městem Dačice a níže uvedenou organizací ve znění dle přílohy usnesení, a to za účelem rozvoje projektu Zdravé město Dačice a místní Agendy 21:

LEDAX o. p. s., se sídlem: Riegrova 51, 370 01 České Budějovice, IČO: 28068955, DIČ: CZ 699003634.

II. Rada města pověřuje starostu města Ing. Karla Macků podpisem dohody o přistoupení k partnerství.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2027/89/RM/2017 Komise Zdravého města Dačice a MA21 - změna ve složení členů komise

I. Rada města jmenuje s účinností od 20. 9. 2017 nové členy komise Zdravého města Dačice a MA21, kterými jsou:

- Ing. Kateřina Marková - předsedkyně ZMD,

- Bc. Martin Rychlík - člen komise ZMD.

II. Rada města odvolává na vlastní žádost s účinností od 20. 9. 2017 předsedu ZMD Ing. Karla Macků a členku Marii Cimbůrkovou z komise Zdravého města Dačice a MA21.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2028/89/RM/2017 Dodatek č. 1 ke SOD - Naučný okruh pro děti v Kázku
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 12. 2016 s Mgr. Adamem Koutem, IČ 87681790, spočívající v realizaci stavby ,,Naučný okruh pro děti v Kázku", kterým dochází k úpravě ustanovení týkající se plátcovství DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 1. 12. 2016 s Mgr. Adamem Koutem, IČ 87681790, spočívající v realizaci stavby, "Naučný okruh pro děti v Kázku", kterým dochází k úpravě ustanovení týkající se plátcovství DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2029/89/RM/2017 Žádost o poskytnutí podpory ze SFŽP - Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech
I. Rada města schvaluje předložení žádosti o poskytnutí dotace ze Státního fondu životního prostředí ČR, Národní program Životní prostředí, Prioritní oblast: 5 Životní prostředí ve městech a obcích, Podoblast podpory: 5. 1 Implementace systémových nástrojů  na realizaci akce "Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech''.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2030/89/RM/2017 Vodovod Velký Pěčín - Malý Pěčín

I. Rada města žádá

1.DSO Vodovod Landštejn o realizaci akce "Vodovod Velký Pěčín - Malý Pěčín".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2031/89/RM/2017 VZ - "C.01.03 Výstavba ZTV Nivy I"

I. Rada města schvaluje

 1. vyhlášení výběrového řízení s názvem "C.01.03 Výstavba ZTV Nivy I" dle přiložené zadávací dokumentace,
 2. seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "C.01.03 Výstavba ZTV Nivy I",
 3. členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "C.01.03 Výstavba ZTV Nivy I",
 4. předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "C.01.03 Výstavba ZTV Nivy I".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2032/89/RM/2017 Pronájem bytu č. 1, čp. 304/I Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 1 o velikosti 2+1 v ul. Bratrská 304/I, Dačice,  do 31. 12. 2017  s možností prodloužení se ░░░░ ░, bytem Dačice, Máchova 423, dle Směrnice o zajišťování bytových náhrad a o nájmech bytů v majetku města, část třetí, čl. 7, bod 4a, kde se mimo jiné praví, že při rovnosti nabídek mají přednost občané s trvalým pobytem ve městě, nebo v místních částech.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 1 o velikosti 2+1 v ul. Bratrská 304/I, Dačice se ░░░░ ░, bytem Dačice, Máchova 423, do 31. 12. 2017 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2033/89/RM/2017 Prodloužení nájmu bytu č. 3, v domě 162/IV
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25. 5. 2007 pro  ░░░░, na byt č. 3, o velikosti 2+0, v ulici Nivy, č. p. 162, Dačice IV, a to na dobu určitou do 30. 11. 2017 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25. 5. 2007 pro  ░░░░, na byt č. 3, o velikosti 2+0, v ulici Nivy, č. p. 162, Dačice IV, a to na dobu určitou do 30. 11. 2017 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2034/89/RM/2017 Prodloužení nájmu bytu č. 4, v domě 161/IV
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24. 9. 2002 pro pana ░░░░, na byt č. 4, o velikosti 2+1, v ulici Nivy, č. p. 161, Dačice IV, a to na dobu určitou do 31. 12. 2022 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 24. 9. 2002 pro pana ░░░░, na byt č. 4, o velikosti 2+1, v ulici Nivy, č. p. 161, Dačice IV.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2035/89/RM/2017 Prodloužení nájmu bytu č. 5, v domě 163/IV
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25. 9. 2002 pro pana ░░░░, na byt č. 5, o velikosti 3+1, v ulici Nivy, č. p. 163, Dačice IV, a to na dobu určitou do 31. 12. 2022 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 25. 9. 2002 pro pana ░░░░, na byt č. 5, o velikosti 3+1, v ulici Nivy, č. p. 163, Dačice IV, a to na dobu určitou do 31. 12. 2022 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2036/89/RM/2017 Prodloužení nájmu bytu č. 6, v domě 161/IV
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 26. 9. 2002 pro  ░░░░, na byt č. 6, o velikosti 2+1, v ulici Nivy, č. p. 161, Dačice IV, a to na dobu určitou do 31. 12. 2022 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 26. 9. 2002 pro ░░░░, na byt č. 6, o velikosti 2+1, v ulici Nivy, č. p. 161, Dačice IV.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2037/89/RM/2017 Prodloužení nájmu na byt č. 6 v domě 162 Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27. 8. 2013 pro ░░░░ na byt č. 6 o velikosti 4+1, v ul. Tř. 9. května 162/V, Dačice a to na dobu určitou po dobu výkonu práce - fyzioterapeutky Nemocnice  Dačice a.s., maximálně však na 4 roky.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27. 8. 2013 ░░░░ na byt č. 6 o velikosti 4+1, v ul. Tř. 9. května 162/V, Dačice a to na dobu určitou po dobu výkonu práce - fyzioterapeutky Nemocnice  Dačice a.s., maximálně však na 4 roky.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2038/89/RM/2017 Pronájem místnosti č. 114 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem místnosti č. 114 o ploše 17,15 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích s firmou Kompenza s.r.o., Táborská 1874, Pelhřimov, od 1. 10. 2017 na dobu neurčitou, pro zřízení kanceláře pro jejich obchodní činnost, za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 4.380 Kč s tím, že tato částka bude s platností od 1. 1. 2018 upravena každý rok o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na pronájem místnosti č. 114 o ploše 17,15 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích s firmou Kompenza s.r.o., Táborská 1874, Pelhřimov.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2039/89/RM/2017 Povolení podnájmu nebytových prostor v čp. 58/I - Čechová
I. Rada města schvaluje vydání souhlasu paní ░░░░ k podnájmu nebytových prostor - jedné místnosti včetně sociálního zařízení o celkové ploše 26,79 m2 ve dvorní části budovy čp. 58/I na Palackého náměstí v Dačicích třetí osobě pro společnou činnost, tj. pánské kadeřnictví, na dobu neurčitou s tím, že pokud bude ukončena nájemní smlouva s paní ░░░░, končí i podnájemní vztah.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2040/89/RM/2017 Nájemné v bytech města
I. Rada města schvaluje

I. zvýšení nájemného v bytových domech v Dačicích kde je vybíráno bývalé (regulované) nájemné od 1. 1. 2018 takto:

 1. byty, kde jsou nová plastová okna a zaveden plyn či elektřina na vytápění na 60 Kč/m2 podl. plochy,
 2. byty, kde jsou nová plastová okna nebo zaveden plyn či elektřina na vytápění na 56 Kč/m2 podl. plochy,
 3. byty, kde nejsou nová plastová okna ani zaveden plyn či elektřina na vytápění na 52 Kč/m2 podl. plochy.

II. zvýšení nájemného u bytů kde byla zaplacena základní složka od 1. 1. 2018 takto:
1. byty, kde jsou nová plastová okna a zaveden plyn či elektřina na vytápění na 52,50 Kč/m2 podl. plochy bytu.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků k nájemním smlouvám
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2041/89/RM/2017 Nájemné v DPS
I. Rada města schvaluje zvýšení nájemného v Domě s pečovatelskou službou v Dačicích s regulovaným nájmem  od 1. 1. 2018 takto:

 1.  o 3 Kč/m2  tedy na  39 Kč/m2 podlahové plochy bytu za podmínky sjednání sociálních služeb jako je uvedeno v nových smlouvách,
 2. o 4 Kč/m2 tedy na 54 Kč/m2 podlahové plochy bytu bez podmínky sjednání sociálních služeb jako je uvedeno v nových smlouvách.

II. Rada města pověřuje starostu města  podpisem dodatků k nájemním smlouvám.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2042/89/RM/2017 Žádost o změnu využití finančního příspěvku - Kruh přátel Dačického dětského sboru, z. s.
I. Rada města schvaluje změnu využití finančního příspěvku ve výši 50.000 Kč Kruhu přátel Dačického dětského sboru, z. s., Antonínská 93, Dačice, IČ 26638240 na soustředění sborů Kvítku, Červánku, Pramínku a Plamínku.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2043/89/RM/2017 Souhlas s přijetím finančního daru - ŠJ Dačice

I. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru pro Školní jídelnu Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši ve výši 27.144 Kč na úhradu stravného pro 1 žáka Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, 2 žákyně Základní školy Dačice, Komenského 7 a 4 žáky Základní školy Dačice, Neulingerova 108 takto: na období od 1. 10. 2017 do 31. 12. 2017 ve výši 8.892 Kč a na období od 2. 1. 2018 do 29. 6. 2018 ve výši 18.252 Kč od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2044/89/RM/2017 Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou
I. Rada města schvaluje na základě předložených nabídek uzavřít smlouvu s Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika podnikající prostřednictvím své organizační složky umístěné v Jindřichově Hradci, Klášterská 126/II, IČO org. složky 49060724.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2045/89/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 22/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2017 v těchto objemech: příjmy  1.313.756,00 Kč, výdaje  1.313.756,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

2046/89/RM/2017 Rozpočtový rámec pro rok 2018
I. Rada města schvaluje základní ukazatele rozpočtového rámce na rok 2018 pro přípravu návrhu rozpočtu r. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

2047/89/RM/2017 Informace o výsledku finanční kontroly
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí informace o výsledku finanční kontroly.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

2049/89/RM/2017 Prodej pozemku p. č. 86 v k. ú. Bílkov (131)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to id. podíl 1/4 pozemku p. č. 86 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 8 m2 do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

2050/89/RM/2017 Prodej pozemků p. č. 75/21, p. č. 75/22 a p. č. 78/2, v k. ú. Dačice (133)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej pozemků p. č. 75/21 o celkové výměře 19  m2 - ostatní plocha,  p. č. 75/22 o celkové výměře 18  m2 - ostatní plocha a  p. č. 78/2 o celkové výměře 455  m2 - ostatní plocha v k. ú. Dačice, do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2051/89/RM/2017 Prodej části pozemku p. č. 2643/1 v k. ú. Dačice (134)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej pozemku p. č. 2643/1 o přibližné výměře 435 m2 - ostatní plocha, v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2052/89/RM/2017 Pozemek p. č. 521/34 a p. č. 521/35 v k. ú. Bílkov (13), (19)
I. Rada města schvaluje předání složky k vymáhání dlužného pachtovného za užívání nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to pozemku p. č. 521/34 Odboru vnitřních věcí, MěÚ v Dačicích.
II. Rada města schvaluje předání složky k vymáhání dlužného pachtovného za užívání nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to pozemku p. č. 521/35 Odboru vnitřních věcí, MěÚ v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2053/89/RM/2017 Smlouva o dílo na zajištění péče o Toužínské stráně a Moravskou Dyji (45)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zajištění péče o zvláště chráněné území PP Toužínské stráně, a PP EVL Moravská Dyje mezi městem Dačice, jako objednatelem, a ░░░░ ░░░░, jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č.
1.II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2054/89/RM/2017 Dodatek č. 19 ke smlouvě o nájmu kanalizace se společností ČEVAK a.s. (103)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 19 ke smlouvě o nájmu kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku Města Dačice za účelem jeho správy a provozování o nově vybudované vodohospodářské dílo v k. ú. Dačice se společností ČEVAK, a.s., dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 19 ke Smlouvě o nájmu kanalizace se společností ČEVAK a.s.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2055/89/RM/2017 Smlouva kupní na část pozemku p. č. 2781/4 v k. ú. Dačice (88)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi na část pozemku p. č. 2781/4 o výměře 35 m2 v k. ú. Dačice mezi městem Dačice, jako kupujícím, a manželi░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek uvedených v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2056/89/RM/2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti - "Malý Pěčín, Jockey Club - kab. NN" (192)
I. Rada města schvaluje odlišně uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN na pozemcích p. č. 378/30, p. č. 1008/1 a p. č. 1012/1 v k. ú. Malý Pěčín, za jednorázovou náhradu vypočtenou dle ceníku města Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy se společností E.ON Distribuce, a.s.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2057/89/RM/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na p. č. 2324/20 v k. ú. Dačice (125)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, odvozeného z práva zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy spočívající v umístění kabelového vedení NN na pozemku p. č. 2324/20 v obci a katastrálním území Dačice pro stavbu "Dačice, Holoubková, Kubeš - příp. NN", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2058/89/RM/2017 Dodatek č. 6 k pachtovní smlouvě o pachtu zemědělských pozemků (84)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 6 k Pachtovní smlouvě o pachtu zemědělských pozemků uzavřené mezi společností Lučina Dolní Němčice s.r.o., Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, jako pachtýřem, a městem Dačice, jako propachtovatelem, jehož předmětem je zúžení pachtu o pozemek p. č. 1798 - ostatní plocha / ostatní komunikace o výměře 6902 m2, v obci Dačice a k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic a dále k prodloužení dočasného užívání pozemků p. č. 2316/1 - trvalý tr. porost, p. č. 2316/2 - trvalý tr. porost a p. č. 1740 - orná půda, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 6.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2059/89/RM/2017 Vyřazení majetku
I. Rada města schvaluje vyřazení hmotného majetku s pořizovací cenou vyšší než Kč 10 000,- uvedeného v příloze tohoto přednesu.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2060/89/RM/2017 Oprava komunikace v ul. Družstevní v Dačicích - výsledek VZ
I. Rada města schvaluje

 1. přidělení veřejné zakázky s názvem "Oprava komunikace v ul. Družstevní v Dačicích" uchazeči Chládek-Tintěra Havlíčkův Brod a.s., Průmyslová 961, 580 01  Havlíčkův Brod,
 2. uzavření smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Chládek-Tintěra Havlíčkův Brod a.s., Průmyslová 961, 580 01  Havlíčkův Brod, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s vítězným uchazečem Chládek-Tintěra Havlíčkův Brod a.s., Průmyslová 961, 580 01  Havlíčkův Brod.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2061/89/RM/2017 Spolupráce s PF Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích
I. Rada města schvaluje účast města Dačice prostřednictvím Zdravého města Dačice na projektu Sluneční energie, voda v krajině, vegetace: nová metodika vzdělávání pracovníků městských úřadů a inovace školní výuky k tématu efektu hospodářských zásahů na regionální klima.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru