Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2017/90

USNESENÍ 90.zasedání rady města Dačice
konané dne 4.10.2017 v zasedací místnosti rady
2062/90/RM/2017 Zápis Komise dopravy Dačice
I. Rada města schvaluje na návrh dopravní komise zadání zpracování studie dopravy v klidu ve městě Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2063/90/RM/2017 A.01.26 - Generel dopravy - výstupy z dopravní komise
I. Rada města schvaluje informaci o předložených návrzích dopravní komise.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2064/90/RM/2017 Zápis Komise volnočasových aktivit Dačice
I. Rada města bere na vědomí zápis z 11. schůze Komise volnočasových aktivit Dačice, která se konala dne 21. 9. 2017.
II. Rada města schvaluje zapracování návrhů komise do Grantového schéma pro volnočasové aktivity dětí a mládeže na roky 2018-2019, s výjimkou stanovení finančních částek.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2065/90/RM/2017 Veřejnoprávní smlouva s obcí Hříšice - výkon působnosti obce, registr RÚIAN
I. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Dačice a obcí Hříšice, se sídlem Hříšice 66, IČO: 00246794, za podmínek dle přílohy č. 1  usnesení, na základě níž bude město Dačice pro obec Hříšice zajišťovat výkon kompetencí vůči registru RÚIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí).
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem veřejnoprávní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2066/90/RM/2017 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Dačická řežba
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 25.000 Kč na realizaci projektu Dačická řežba uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem).
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2067/90/RM/2017 Pronájem kolníku č. 1 u čp. 65 V Kaštanech
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - kolníku č. 1 o ploše 12,7 m2 u bytového domu čp. 65 v ul. V Kaštanech,  s panem ░░░░, od 5. 10. 2017 na dobu neurčitou za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 1500 Kč s tím, že s platností od 1. 4. 2018 bude nájemné každý rok navýšeno o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - kolníku č. 1 o ploše 12,7 m2 u bytového domu čp. 65 v ul. V Kaštanech,  s panem ░░░░, od 5. 10. 2017 na dobu neurčitou za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 1500 Kč s tím, že s platností od 1. 4. 2018 bude nájemné každý rok navýšeno o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2068/90/RM/2017 Pronájem kolníku č. 4 u čp. 65 V Kaštanech
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - kolníku č. 4 o ploše 11,7 m2 u bytového domu čp. 65 v ul. V Kaštanech,  s panem ░░░░ ░░░░, od 5. 10. 2017 na dobu neurčitou za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 796 Kč s tím, že s platností od 1. 4. 2018 bude nájemné každý rok navýšeno o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - kolníku č. 4 o ploše 11,7 m2 u bytového domu čp. 65 v ul. V Kaštanech,  s panem ░░░░, od 5. 10. 2017 na dobu neurčitou za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 796 Kč s tím, že s platností od 1. 4. 2018 bude nájemné každý rok navýšeno o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předchozí kalendářní rok.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2069/90/RM/2017 Souhlas s přijetím finančních darů - MŠ Dačice
I. Rada města vydává

 1. souhlas s přijetím finančního daru ve výši 1.000 Kč na nákup hraček a učebních pomůcek pro děti na pracovišti v ul. Boženy Němcové od rodiny Plucarovy, Hradišťko 31, 380 01 Dačice,
 2. souhlas s přijetím finančního daru ve výši  5.200 Kč na nákup hraček a učebních pomůcek pro děti na pracovišti v ul. B. Němcové od firmy W.A.G. payment solutions, a.s., Na Vítězné pláni 171/4, 140 00 Praha 4, IČ 26415623,
 3. souhlas s přijetím finančního daru ve výši 3.000 Kč na nákup hraček a učebních pomůcek pro děti na pracovišti v ul. B. Němcové od firmy DAMATECH, spol. s r.o., Hostkovice 8, 380 01 Dačice, IČ 26019001.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2070/90/RM/2017 Souhlas s přijetím věcného daru - ZŠ Dačice, B. Němcové
I. Rada města vydává souhlas s přijetím věcného daru v celkové výši 6.098,40 Kč. Jedná se o 4 tablety Lenovo v ceně 1.524,60 Kč/ks od společnosti TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., Haštalská 17, 110 00 Praha 1, IČO 64933873.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2071/90/RM/2017 Souhlas s přijetím věcného daru - ZŠ Dačice, B. Němcové
I. Rada města vydává souhlas s přijetím věcného daru - 4 tablety od společnosti TEREZA, vzdělávací centrum, z. ú., Haštalská 17, 110 00 Praha 1, IČO 64933873.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2072/90/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 23/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2017 v těchto objemech: příjmy 25.000,00  Kč, výdaje 25.000,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2073/90/RM/2017 Dodatek č. 3 ke SOD - A.03.01.05 Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 3. 2015  se společností  WAY project s.r.o. na zhotovení dokumentace stavby "A.03.01.05 Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov", kterým se kterým se mění předmět díla, prodlužuje doba plnění a navyšuje cena díla. Všechny tři změny se týkají pouze trasy č. 4.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3 ve znění dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 18. 3. 2015, kterým se mění předmět díla, prodlužuje doba plnění a navyšuje cena díla. Všechny tři změny se týkají pouze trasy č. 4.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2074/90/RM/2017 Vyhodnocení VZ na stavební práce - C.01.03 Výstavba ZTV Nivy I

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "C.01.03 Výstavba ZTV Nivy I" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti SATES ČECHY s. r. o., IČ: 25172654,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností SATES ČECHY s. r. o., IČ: 25172654, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 963 153,51 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností - SATES ČECHY s. r. o.., IČ: 25172654, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 963 153,51 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2075/90/RM/2017 Plán investičních akcí Města Dačice pro rok 2018
I. Rada města schvaluje maximální plán investičních akcí Města Dačice pro rok 2018 realizovaných bez podmínky poskytnutí dotace (resp. již se schválenou dotací), nebo přecházejících z roku 2017 s uzavřenou smlouvou o poskytnutí dotace.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2076/90/RM/2017 Prodej pozemku p. č. 884/1 v k. ú. Kostelní Vydří (132)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku p. č. 884/1 o celkové výměře 2932  m2 - trvalý travní porost v obci a k. ú. Kostelní Vydří, do výlučného vlastnictví Mysliveckému spolku Háj Dolní Němčice, sídlem Dolní Němčice, 380 01 Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2077/90/RM/2017 Prodej pozemků p. č. 75/21 a p. č. 75/22 v k. ú. Dačice (133)
I. Rada města ruší usnesení č. 2056/89/RM/2017.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej pozemků p. č. 75/21 o celkové výměře 19  m2 - ostatní plocha a  p. č. 75/22 o celkové výměře 18  m2 - ostatní plocha  v k. ú. Dačice, do výlučného vlastnictví pana  Holomého, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2078/90/RM/2017 Prodej pozemků v lokalitě Nivy (135)
I. Rada města bere na vědomí výsledek 2. kola veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků v lokalitě "Nivy" v Dačicích.
II. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Nivy" v Dačicích - 3. kolo, a to pozemků dle dosud nezapsaného GPL č. 2758-7938/2017 v k. ú. Dačice  p. č. 2271/105 a 2271/185, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2079/90/RM/2017 Prodej pozemku p. č. 2643/21 v k. ú. Dačice (138)
I. Rada města ruší usnesení rady města č. 1987/86/RM/2017 ze dne 16. 8. 2017.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2643/21 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 121 m2, do společného jmění manželů ░░░░ za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2080/90/RM/2017 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy (6. kolo) (77)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města prodej pozemků v k. ú. Dačice  a to:

 • prodej pozemku p. č. 2945/20 o výměře 838 m2, odděleného z pozemku 1937/20 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do podílového spoluvlastnictví ░░░░, každému k id. 1/2, za kupní cenu v celkové výši  745.820 Kč (tj. 890 Kč/m2).
 • prodej pozemku p. č. 2945/16 o výměře 757 m2, odděleného z pozemku 2945/39 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do společného jmění manželů ░░░░ za kupní cenu v celkové výši  673.730 Kč (tj. 890 Kč/m2).
 • prodej pozemku p. č. 2945/42 o výměře 1021 m2, odděleného z pozemku 2945/43 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví pana ░░░░, za kupní cenu v celkové výši  908.690 Kč (tj. 890 Kč/m2).
 • prodej pozemku p. č. 2945/17 o výměře 742 m2, odděleného z pozemku 2945/39 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví pana ░░░░, za kupní cenu v celkové výši  660.380 Kč (tj. 890 Kč/m2).

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2081/90/RM/2017 Veřejná nabídka na prodej p. č. 294 včetně RD čp. 37/II a p. č. 295 v k. ú. Dačice (117)
I. Rada města bere na vědomí výsledek 1. kola veřejné nabídky na prodej pozemku p. č. 294 včetně RD čp. 37/II a pozemku p. č. 295 v katastrálním území Dačice.
II. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej nemovitostí zapsaných na LV č. 10001 pro obec Dačice a katastrální území Dačice, a to pozemku p. č. 294 včetně rodinného domu čp. 37/II, a pozemku p. č. 295 v k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2082/90/RM/2017 Koupě lesních pozemků v k. ú. Chlumec u Dačic (87)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to pozemku p. č. 445/3 - lesní pozemek o výměře 726 m2, p. č. 453/64 - lesní pozemek o výměře 679 m2, p. č. 453/69 - lesní pozemek o výměře 1.244 m2, p. č. 465/3 - lesní pozemek o výměře 2.311 m2, p. č. 988/1 - lesní pozemek o výměře 7.900 m2 a p. č. 1695 - lesní pozemek o výměře 1.670 m2 z výlučného vlastnictví ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2083/90/RM/2017 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro stavbu "Lipolec - vodovod. šachta - přípojka NN" (192)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice, jako povinným, a  společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, pro stavbu "Lipolec - vodovod. šachta - přípojka NN", spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN, kabelového pilíře a uzemnění na pozemku p. č. 870/1 v k. ú. Lipolec, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2084/90/RM/2017 Zástavní souhlas
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města souhlas se zřízením zástavního práva k pozemku p. č. 2271/181 v k. ú. Dačice - ve výlučném vlastnictví firmy AUTO ŠTĚPÁN s.r.o., se sídlem Kapetova 113, Dačice, k němuž je vázán zákaz zcizení a výhrada zpětné koupě ve prospěch oprávněného subjektu - města Dačice,  a to na zajištění úvěru na výstavbu objektu samoobslužného mycího centra na pozemku p. č. 2271/181 v k. ú. Dačice, do výše 852.000 Kč u bankovního ústavu Waldviertler Sparkasse Bank AG.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2085/90/RM/2017 Dotace na provoz pojízdné prodejny
I. Rada města schvaluje poskytnutí dotace ░░░░, na provoz pojízdné prodejny na r. 2017 ve výši Kč 28 000 Kč.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na provoz pojízdné prodejny pana Pidrmana na rok 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2086/90/RM/2017 Dodatek č. 3 k pachtovní smlouvě se ZD Staré Hobzí - KoPÚ (86)
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 k pachtovní smlouvě mezi městem Dačice, jako propachtovatelem, a  Zemědělským Družstvem Staré Hobzí, sídlem Chlumec 16, 380 01 Dačice, jako pachtýřem, na změnu nově propachtovaných pozemků v rámci provedení Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chlumec u Dačic, dle přílohy usnesení č. 1 a č. 2.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3 na změnu nově propachtovaných pozemků v k. ú. Chlumec u Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2087/90/RM/2017 Vyhodnocení poptávkového řízení - Oprava komunikace v ul. Soukenická

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek poptávkového řízení akce "Oprava komunikace v ul. Soukenická",
 2. uzavření smlouvy o dílo se společností SATES ČECHY s.r.o., se sídlem Radkovská 252, Telč, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 291.832,90 Kč bez DPH  s termínem plnění 20. 11. 2017, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2088/90/RM/2017 Zpráva o průběhu prodeje investičního majetku - 2017
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zprávu o průběhu prodeje investičního majetku a výhled prodeje investičního majetku do konce roku 2017 tak, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2089/90/RM/2017 Přehled smluv a objednávek
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí přehled smluv a objednávek
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru