Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2017/94

USNESENÍ 94.zasedání rady města Dačice
konané dne 22.11.2017 v zasedací místnosti rady2162/94/RM/2017 Oddací dny
I. Rada města určuje, že místem k uzavření manželství je obřadní síň v budově městského úřadu Krajířova 27, Dačice.
II. Rada města stanoví, že oddacími dny pro konání občanských svatebních obřadů počínaje 01. 01. 2018 je vždy pátek a sobota, vyjma:

 1. státních svátků, pokud tyto připadnou na pátek nebo sobotu, a
 2. dnů konání voleb a referend na území města Dačice.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2163/94/RM/2017 OZV o místním poplatku za komunální odpad
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který je přílohou usnesení jako příloha č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti:0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2164/94/RM/2017 Snížení prodejní ceny Vlastivědy moravské - Dačicko, Slavonicko, Telčsko
I. Rada města schvaluje prodejní cenu knižní publikace Vlastivěda moravská - Dačicko, Slavonicko, Telčsko ve výši 290 Kč/1 ks s platností od 1. 12. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2165/94/RM/2017 Odměňování vedoucích pracovníků příspěvkových organizací působících v oblasti kultury - od 1. 11. 2017
I. Rada města schvaluje změnu platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací města působících v oblasti kultury s účinností od 1. 11. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2166/94/RM/2017 Zrušení usnesení 2091/92/RM/2017
I. Rada města schvaluje zrušení usnesení číslo 2091/92/RM/2017 -  Výměna bytu č. 5 za byt č. 7, 163/IV.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2167/94/RM/2017 Výměna bytu č. 3 za byt č. 7, 163/IV
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 3, 163/IV ul. Nivy, o velikosti 2+1, uživatel ░░░░, za byt č. 7, 163/IV ul. Nivy  o velikosti 3+1 mezonet, po uživateli ░░░ . Nájemní smlouva budou uzavřena od 1. 12. 2017 na dobu určitou do 31. 12. 2022.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 7, 163/IV ul. Nivy  o velikosti 3+1 mezonet, pro ░░░░. Nájemní smlouva budou uzavřena od 1. 12. 2017 na dobu určitou do 31. 12. 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti:0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2168/94/RM/2017 Nabídka pronájmu garáže č. 17
I. Rada města schvaluje nabídku uvolněné garáže č. 17  u bytového domu 161-165/IV, ul. Nivy, Dačice, nájemníkům bytového domu 161-165/IV, kteří nemají doposud pronajatou garáž.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2169/94/RM/2017 Měsíční nájem u nově obsazovaných bytů v DPS
I. Rada města schvaluje výši měsíčního nájmu u nově obsazovaných bytů v DPS pro rok 2018 zvýšit na - 57 Kč/m2 podlahové plochy bytu a za podmínky pravidelného čerpání sjednaných sociálních služeb uvedených ve smlouvách.
Pokud nový nájemce nebude čerpat sjednané sociální služby uvedené ve smlouvě, bude upraveno nájemné na 84  Kč/m2 podlahové plochy bytu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2170/94/RM/2017 Prodloužení pachtu zahrady u domu 63/I v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 384, díl - c, o výměře 177 m2 u bytového domu 63/I ul. Göthova v Dačicích s paní ░░░░ za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu určitou do 31. 12. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 384, díl - c, o výměře 177 m2 u bytového domu 63/I ul. Göthova v Dačicích s paní ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2171/94/RM/2017 Pronájem volební místnosti
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy se SOU zemědělským a služeb Dačice na pronájem nebytových prostor pro zřízení volební místnosti pro konání volby prezidenta ČR v termínu 12. - 13. 1. 2018 a v termínu 26. - 27. 1. 2018 za vzájemně dohodnuté nájemné ve výši 7.000 Kč za jeden termín, tj. celkem 14.000 Kč.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem  nájemní smlouvy se SOU zemědělským a služeb Dačice na pronájem nebytových prostor pro zřízení volební místnosti pro konání volby prezidenta ČR v termínu 12. - 13. 1. 2018 a v termínu 26. - 27. 1. 2018 za vzájemně dohodnuté nájemné ve výši 7.000 Kč za jeden termín, tj. celkem 14.000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti:0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2172/94/RM/2017 Pronájem nebytových prostor v čp. 3/I
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s  firmou TROJSTAV s.r.o., Na Sádkách 458, Telč na pronájem kanceláře č. 107, kanceláře č. 108, skladu č. 117 a předsíně o celkové ploše 52,21 m2 včetně společně užívaných prostor chodby a sociálního zařízení v prvním patře budovy čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích a skladu č. 4 o ploše 13,3 m2 ve dvorní části budovy čp. 3/I na dobu určitou od 1. 12. 2017 do 31. 8. 2018, za vzájemně dohodnuté nájemné ve výši 10.500 Kč/čtvrtletí + DPH pro zřízení kanceláře stavbyvedoucího a ve skladě č. 4 ve dvoře pro uskladnění nářadí zedníků jejich firmy s tím, že s nájemným budou hradit dále el. energii, vodu a úklid společně užívaných prostor.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s  firmou TROJSTAV s.r.o., Na Sádkách 458, Telč na pronájem kanceláře č. 107, kanceláře č. 108, skladu č. 117 a předsíně o celkové ploše 52,21 m2 včetně společně užívaných prostor chodby a sociálního zařízení v prvním patře budovy čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích a skladu č. 4 o ploše 13,3 m2 ve dvorní části budovy čp. 3/I na dobu určitou od 1. 12. 2017 do 31. 8. 2018, za vzájemně dohodnuté nájemné ve výši 10.500 Kč/čtvrtletí + DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2173/94/RM/2017 Pronájem bytu č. 3, 163/IV v zájmu města
I. Rada města schvaluje pronájem bytu č. 3, o velikosti 2+1, v bytovém domě 163/IV, ul. Nivy v Dačicích pro ░░░░, trvale bytem ░░░░ dle Směrnice rady města č. 1/2016 ze dne 27. 1. 2016, část druhá, Čl. 6. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2018 - do 31. 12. 2021 s možností prodloužení pokud bude trvat pracovní poměr v Nemocnici Dačice a. s.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 3, o velikosti 2+1, v bytovém domě 163/IV, ul. Nivy v Dačicích s ░░░░.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2174/94/RM/2017 Vyhodnocení VZ - Oprava bytu č. 5 v domě čp.162/V v ul. Tř. 9. května v Dačicích
I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hodnocení veřejné zakázky s názvem "Oprava bytu č. 5 v domě čp.162/V v ul. Tř. 9. května v Dačicích" uvedený v přiložené zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, 
 2. uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem "Oprava bytu č. 5 v domě čp.162/V v ul. Tř. 9. května v Dačicích" s vítězným uchazečem firmou Miroslav Brtník, Peč 77, 380 01 Dačice s celkovou nabídkovou cenou ve výši 398 230,95 Kč bez DPH. V případě odstoupení vítězné firmy, bude uzavřena smlouva s dalším v pořadí.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem  smlouvy o dílo na akci "Oprava bytu č. 5 v domě čp.162/V v ul. Tř. 9. května v Dačicích" s firmou Miroslav Brtník, Peč 77, 380 01 Dačice s celkovou nabídkovou cenou ve výši 398 230,95 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2175/94/RM/2017 Vyhodnocení VZ - Oprava bytu č. 6 v domě čp.190/V v ul. Komenského v Dačicích

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hodnocení veřejné zakázky s názvem "Oprava bytu č. 6 v domě čp.190/V v ul. Komenského v Dačicích" uvedený v přiložené zprávě o posouzení a hodnocení nabídek, 
 2. uzavření smlouvy o dílo na veřejnou zakázku s názvem "Oprava bytu č. 6 v domě čp.190/V v ul. Komenského v Dačicích" s vítězným uchazečem firmou Miroslav Brtník, Peč 77, 380 01 Dačice s celkovou nabídkovou cenou ve výši 350 117,92 Kč bez DPH. V případě odstoupení vítězné firmy, bude uzavřena smlouva s dalším v pořadí.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem  smlouvy o dílo na akci "Oprava bytu č. 6 v domě čp.190/V v ul. Komenského v Dačicích" s firmou Miroslav Brtník, Peč 77, 380 01 Dačice s celkovou nabídkovou cenou ve výši 350 117,92 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2176/94/RM/2017 Pacht pozemku p. č. 2743/1 v k. ú. Dačice (91)
I. Rada města schvaluje pacht části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2743/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 14 m2, mezi městem Dačice, jako propachtovatelem a ░░░░, jako pachtýřem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem pachtovní smlouvy.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2177/94/RM/2017 Pozemek p. č. 599/12 a p. č. 592/33 v k. ú. Bílkov (141)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění neschválit prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to pozemku p. č. 592/33 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 52 m2 a pozemku p. č. 599/12 - orná půda o výměře 985 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]'


 

2178/94/RM/2017 Prodej části pozemku p. č. 1548 v k. ú. Chlumec u Dačic (142)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej části pozemku p. č. 1548 v obci Dačice a k. ú. Chlumec u Dačic z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2179/94/RM/2017 Koupě pozemků v k. ú. Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků p. č. 2433/1 o výměře 3517 m2, p. č. 2432/8 o výměře 67 m2, p. č. 2432/5 o výměře 202 m2 a p. č. 2432/1 o výměře 439 m2 z výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO] 

2180/94/RM/2017 Koupě částí pozemků p. č. 899, p. č. 904/1 a p. č. 902 v k. ú. Malý Pěčín (90)
I. Rada města ruší usnesení č. 2139/93/RM/2017.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit koupi částí pozemků v obci Dačice a k. ú. Malý Pěčín mezi městem Dačice, jako kupujícím, a ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako prodávajícími za smluvní cenu a to:

 • díl "d" o výměře 1738 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 175-7578/2016 z pozemku p. č. 899,
 • díl "e" o výměře 523 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 175-7578/2016 z pozemku p. č. 901/4 a 
 • díl "g" o výměře 9 m2, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 175-7578/2016 z pozemku p. č. 902,

za podmínek v návrhu usnesení uvedených.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2181/94/RM/2017 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti p. č. 46/1 v k. ú. Chlumec u Dačic (28)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 7. 5. 2015 mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a ░░░░ ░░░░, jako nájemcem, na část nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to část pozemku p. č. 46/1 - zahrada o výměře 50 m2, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2182/94/RM/2017 Ceník náhrad za zatížení majetku města
I. Rada města schvaluje Ceník náhrad za zatížení majetku města Dačice, dle přílohy usnesení č. 1, účinný od 1. 12. 2017.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2183/94/RM/2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 373, p. č. 2747 v k. ú. Dačice (194)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, odvozeného z práva zřízení a provozování distribuční soustavy - kabelového vedení NN a uzemnění NN na pozemcích p. č. 373 a p. č. 2747 v k. ú. Dačice, pro stavbu realizovanou pod názvem "Dačice, Palackého nám. p. č. 2749 - kab. NN", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2184/94/RM/2017 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti - "Malý Pěčín, Jockey Club - kab. NN" (192)
I. Rada města ruší usnesení č. 2056/89/RM/2017 ze dne 19. 9. 2017.
II. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN na pozemcích p. č. 378/30, p. č. 1008/1 a p. č. 1012/1 v k. ú. Malý Pěčín, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy se společností E.ON Distribuce, a.s.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2185/94/RM/2017 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 1771 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic (153)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, odvozeného z práva zřízení a provozování distribuční soustavy - kabelového vedení NN na pozemku p. č. 1771 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic, pro stavbu realizovanou pod názvem "Hostkovice, Dušek - přípojka NN", odvozeného z práva zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na služebném pozemku, dle přílohy č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2186/94/RM/2017 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku - "Modernizace silnice II/151, křiž. II/406 - Dačice" (106)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na částech  pozemků p. č. 2771/13, p. č. 2771/8, p. č. 2271/31, p. č. 2771/5 a p. č. 2771/17 v k. ú. Dačice, mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem dle zřizovací listiny pro SÚS, jako investorem, a městem Dačice, jako vlastníkem pozemku, pro stavbu "Modernizace silnice II/151, křiž. II/406 - Dačice", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2187/94/RM/2017 Smlouva o právu zřídit stavbu na cizím pozemku p. č. 2237 v k. ú. Dačice (107)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p. č. 2237 v k. ú. Dačice mezi panem ░░░░ ░░░░ jako stavebníkem a investorem, a městem Dačice, jako vlastníkem pozemku, vztahující se k právu stavebníka provést vybudování dřevěného přístřešku o výměře 24,12 m2 v areálu Letní scény v ulici V Kaštanech, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2188/94/RM/2017 Nabídka bezúplatného převodu části pozemku na pozemku p. č. 2741/1 v k. ú. Dačice (105)
I. Rada města odkládá schválení nabídky bezúplatného převodu části pozemku p. č. 2741/1 v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví Jihočeského kraje, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 01 České Budějovice s právem hospodařit se svěřeným majetkem kraje na základě zřizovací listiny pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, sídlem Nemanická 2133, 370 10 České Budějovice do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených, a to do doby předložení znaleckého posudku na stav dřevin a jejich následné údržby.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2189/94/RM/2017 Výpověď ze Smlouvy o nájmu nemovitosti - části p. č. 841/1 v k. ú. Dačice (96)
I. Rada města schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu nemovitostí uzavřené dne 22. 4. 2009 mezi městem Dačice a ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Výpovědi Smlouvy o nájmu nemovitostí.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2190/94/RM/2017 Prodej nepotřebného majetku
I. Rada města schvaluje prodejní cenu ve výši 500,- Kč za každý jednotlivý kus nepotřebného majetku, jehož zůstatková cena je vyšší než 10 000,- Kč, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2191/94/RM/2017 Pronájem movité věci
I. Rada města schvaluje pronájem movité věci - prodejního stánku o rozměru 300x210 cm, umístěného na pozemku pč. 2749 v obci a k. ú. Dačice na určené dny v období od 3. 12. 2017 do 1. 1. 2018, společnosti Rybníkářství Dačice, z.s., sídlem Krajířova 13/I, Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2192/94/RM/2017 Kalkulace ceny stočného pro město Dačice a místní části na rok 2018
I. Rada města schvaluje

 1. kalkulaci ceny stočného na rok 2018 pro město Dačice a místní části dle přílohy usnesení č. 1,
 2. dotaci ceny stočného v místních částech bez možnosti připojení na centrální ČOV dle přílohy usnesení č. 1.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2193/94/RM/2017 Veřejné osvětlení - kupní a nájemní smlouva od 1. 12. 2017
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke Kupní smlouvě na dodávku světla ze dne 28. 1. 2015 dle přílohy usnesení č. 1 a dodatku č. 7 k Nájemní smlouvě na veřejné osvětlení ze dne 28. 1. 2015 dle přílohy usnesení č. 2 se společností Technické služby Dačice s.r.o. se sídlem U Stadionu 50/V, Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků výše uvedených smluv.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2194/94/RM/2017 Vyhodnocení VZ na dodávku vybavení kuchyně - B.01.04 Vybavení kuchyně MŠ Za Lávkami, Dačice
I. Rada města schvaluje

 1. vyloučení uchazeče GAST-PRO s. r. o., IČ: 25939645 z veřejné zakázky na jeho vlastní žádost,
 2. vyhodnocení veřejné zakázky "Vybavení kuchyně MŠ Za Lávkami, Dačice" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 3. přidělení veřejné zakázky společnosti KOVOSLUŽBA OTS, a.s., IČ: 25103709,
 4. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společnost  KOVOSLUŽBA OTS, a.s., IČ: 25103709, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši  1 444 645 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností - KOVOSLUŽBA OTS, a.s., IČ: 2510370, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši  1 444 645 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2195/94/RM/2017 Vyhodnocení VZ na projektové práce - A.01.22 Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti Agroprojekt Jihlava spol. s r. o., IČ: 49974424,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností Agroprojekt Jihlava spol. s r. o., IČ: 49974424, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 189.000 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností - Agroprojekt Jihlava spol. s r. o., IČ: 49974424, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 189.000 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2196/94/RM/2017 Vyhodnocení VZ na projektové práce - A.04.29 Rekonstrukce vodovodu a kanalizace D. Němčice

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace D. Němčice" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti VAK projekt s. r. o., IČO: 28159721,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností VAK projekt s. r. o., IČO: 28159721, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 637.000 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností - VAK projekt s. r. o., IČO: 28159721, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 637.000 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2197/94/RM/2017 Vyhodnocení VZ na PD - "C.01.04 Výstavba ZTV Nivy II (PD) - vyhodnocení VZ (1. vyhlášení) + 2. vyhlášení VZ"

I. Rada města schvaluje

 1. zrušení zadávacího řízení na akci s názvem "Výstavba ZTV Nivy II - PD",
 2. vyhlášení nové veřejné zakázky na PD.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2198/94/RM/2017 Informace o průběhu investičních akcí 2017
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí dokument "Informace o průběhu investičních akcí 2017" tak, jak je uveden v příloze tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2199/94/RM/2017 Pověření k jednání za město Dačice ve správních řízeních
I. Rada města pověřuje odbor dotací a investic, aby jménem města Dačice jednal ve všech správních řízeních vedených Městským úřadem Dačice, s výjimkou podání návrhu na zahájení správního řízení, a to nově prostřednictvím zaměstnanců zařazených v odboru dotací a investic Miroslava Štefla, bytem ░░░░ a Bc. Terezu Marešovou, DiS., bytem ░░░░.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2200/94/RM/2017 Dodatek č. 1 ke SOD - "D.01.04 - Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 5. 2017 se společností STAVING, Studená spol. s r. o., IČO 482 02 258, spočívající v realizaci stavby ,,Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a kterým se po konečném součtu méněprací a víceprací a nečerpání finanční rezervy snižuje celková cena za dílo o 512 502,32 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 5. 2017 se společností STAVING, Studená spol. s r. o., IČO 482 02 258, spočívající v realizaci stavby ,,Výstavba hasičské zbrojnice pro SDH Dačice", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a kterým se po konečném součtu méněprací a víceprací a nečerpání finanční rezervy snižuje celková cena za dílo o 512 502,32 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0,Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2201/94/RM/2017 Dodatek č. 1 ke SOD - "A.04.05 - Vodovod Hostkovice - Lipolec"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 3. 2017 se společností VHST s. r. o., IČO 024 64 471, spočívající v realizaci stavby ,,Vodovod Hostkovice - Lipolec", kterým se snižuje cena díla o částku rozpočtové rezervy ve výši 250 000 Kč bez DPH, která nebyla po dobu realizace stavby čerpána.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 3. 2017 se společností VHST s. r. o., IČO 024 64 471, spočívající v realizaci stavby ,,Vodovod Hostkovice - Lipolec", kterým se snižuje cena díla o částku rozpočtové rezervy ve výši 250 000 Kč bez DPH, která nebyla po dobu realizace stavby čerpána.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2202/94/RM/2017 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 na rok 2017 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2203/94/RM/2017 Změna použití prostředků na mimořádné akce - ZŠ Dačice, B. Němcové 213
I. Rada města schvaluje náhradní využití finančních prostředků určených na opravu elektroinstalace v učebnách Základní školy Dačice, B. Němcové 213 tak, že prostředky ve výši 54.031,26 Kč budou využity na výměnu osvětlení v malé tělocvičně.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0,Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2204/94/RM/2017 Souhlas s přijetím finančního daru - ŠJ Dačice
I. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru ve výši 2.574 Kč na úhradu stravného pro 1 žáka Základní školy Dačice, Neulingerova 108 na období od 2. 1. 2018 do 30. 6. 2018 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 52/4, 140 00 Praha 4.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2205/94/RM/2017 Souhlas s přijetím finančních darů - MŠ Dačice

I. Rada města vydává

 1. souhlas s přijetím finančního daru ve výši 2.000 Kč na akci Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi od firmy PKD, s.r.o., Dělnická 413/V., 380 01 Dačice,
 2. souhlas s přijetím finančního daru ve výši 2.000 Kč na akci Vypouštění balonků s přáním Ježíškovi od firmy PAS - D, s.r.o., Třída 9. května 46/V., 380 01 Dačice.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2206/94/RM/2017 Snížení příspěvku na provoz - MŠ Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit snížení příspěvku na provoz Mateřské školy Dačice na rok 2017 o 200.000 Kč.
Příspěvek od zřizovatele na rok 2017 po této změně bude následující:

1) příspěvek na provoz ve výši 4.373.000 Kč.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2207/94/RM/2017 Žádost o umožnění odprodeje palivového dřeva - MŠ Dačice
I. Rada města souhlasí s tím, aby Mateřská škola Dačice odprodala palivové dřevo získané z pokácení dřevin na zahradách mateřských škol v ulici Bratrská a Sokolská za cenu 400 Kč/m3 firmě Petr Vlček, Arboristika, rizikové kácení stromů, Bezděčín 38. Peněžní prostředky získané prodejem dřeva budou výnosem mateřské školy.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2208/94/RM/2017 Odměňování vedoucích pracovníků PO ve školství k 1. 12. 2017
I. Rada města schvaluje navrhovanou výši měsíčního platu u jmenovaných pracovníků dle přílohy s účinností od 1. 12. 2017.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2209/94/RM/2017 Smlouva o zprostředkování benefitů - Sodexo Pass
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování benefitů včetně příloh.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2210/94/RM/2017 Vyhlášení grantu města Dačice na roky 2018 a 2019
I. Rada města vyhlašuje na základě Zásad poskytování podpor města Dačice možnost ucházet se o grant "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2018 a 2019" za podmínek uvedených v příloze tohoto přednesu a v Zásadách poskytování podpor města Dačice s finančním rámcem 1.670.000 Kč pro rok 2018.
II. Rada města schvaluje hodnotitelskou komisi ve složení: Ing. Karel Macků, starosta, Bc. Miloš Novák, místostarosta, Martina Havlíková, pracovnice finančního odboru, Markéta Přikrylová, pracovnice odboru kultury a cestovního ruchu, člen, kterého si určí předseda kontrolního výboru a člen, kterého si určí předseda komise pro volnočasové aktivity včetně hodnotících kritérií.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2211/94/RM/2017 Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2017
I. Rada města schvaluje Plán inventur k 31. 12. 2017 sestavený v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a směrnice rady města č. 6/2012 článku 4 bod 2.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2212/94/RM/2017 Rozpočtové opatření č. 27/2017
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 27/2017 v těchto objemech: příjmy 928.974,00 Kč, výdaje 928.974,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2213/94/RM/2017 Návrh rozpočtu města na r. 2018 - 2. čtení
I. Rada města souhlasí s návrhem rozpočtu města Dačice na rok 2018 a s jeho předložením zastupitelstvu města.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit k rozpočtu města Dačice na rok 2018 následující usnesení:

zastupitelstvo města

1) schvaluje

rozpočet města Dačice na rok 2018 v těchto objemech:

příjmy 225.073,40 tis. Kč

výdaje 244.802,86 tis. Kč

schodek rozpočtu -19.729,46 tis. Kč

financování - splátky jistiny přijatého úvěru -2.334,00 tis. Kč

financování - použití finančních prostředků z minulých let 22.063,46 tis. Kč

 

2) zmocňuje

radu města Dačice provádět změny rozpočtu r. 2018 včetně úprav závazných ukazatelů PO prostřednictvím rozpočtových opatření do výše 2 mil. Kč včetně v rámci jedné položky jednoho rozpočtového opatření, bez omezení celkové úhrnné výše 2 mil. Kč: vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků (dotační tituly státu) a to včetně prostředků, které jsou městu poukázány s určením objemů konkrétním příspěvkovým organizacím, k čerpání prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastupitelstvo města o nich již věcně rozhodlo, k čerpání a přijetí prostředků v souladu s věcným usnesením zastupitelstva města pro čerpání strukturálních fondů EU;
starostu města a místostarostu města provádět rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku, kdy provedení rozpočtového opatření schválí svými podpisy a zařadí jej do posledního materiálu rozpočtových změn rozpočtového roku 2018. Přesuny mezi položkami rozpočtu, které nemění výši upraveného rozpočtu, mohou schvalovat bez omezení, stejně tak jako zvýšení příjmových položek rozpočtu. Změnu rozpočtu, která zvýší výdaje rozpočtu, mohou provádět jen do výše 500,00 tis. Kč jedné položky jednoho rozpočtového opatření. Současně jsou povinni o provedených změnách rozpočtu podat informaci na nejbližším zasedání rady a zastupitelstva města.
Rada města informuje o schválených rozpočtových opatřeních zastupitelstvo města na jeho nejbližším jednání.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2214/94/RM/2017 Střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2019 - 2021
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Dačice na období r. 2019 - 2021.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2215/94/RM/2017 Variantní řešení Palackého náměstí - průsečná křižovatka
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí nový návrh průsečné křižovatky na Palackého náměstí.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta


 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru