Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2018/1

USNESENÍ 1.zasedání rady města Dačice
konané dne 7.11.2018 v zasedací místnosti rady1/1/RM/2018 Pověření k provádění občanských sňatků

I. Rada města pověřuje

1.prováděním občanských sňatků následující členy zastupitelstva města:

Ing. Richarda Tůmu,
Bc. Víta Svobodu,
Petra Nováčka,
Ing. Evu Macků,
Ing. Jana Bartoška.

II. Rada města stanoví podle § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,  že členové zastupitelstva města pověření prováděním občanských sňatků mohou při občanských obřadech a významných příležitostech používat závěsný odznak.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2/1/RM/2018 Výpověď z nájmu bytu 161/IV - 1
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č. 1, o velikosti 1+1, v bytovém domě 161/IV, ul. Nivy v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░ ke dni 30. 11.  2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájmu bytu č. 1, o velikosti 1+1, v bytovém domě 161/IV, ul. Nivy v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░ ke dni 30. 11.  2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

3/1/RM/2018 Výpověď z nájmu bytu 162/IV - 2 a nabídka veřejnosti
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č. 2, o velikosti 2+0, v bytovém domě 162/IV, ul. Nivy v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ke dni 31. 12.  2018 a nabídku volného bytu veřejnosti.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájmu bytu č. 2, o velikosti 2+0, v bytovém domě 162/IV, ul. Nivy v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ke dni 31. 12.  2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

4/1/RM/2018 Pronájem bytu č. 5, 200/V v zájmu města
I. Rada města schvaluje pronájem bytu č. 5, o velikosti 2+1, v bytovém domě 200/V, ul. Sokolská v Dačicích pro ░░░░ ░░░░, trvale bytem Staré Hobzí 54, 378 71 dle Směrnice Rady města Dačice č.R2-18 ze dne 1. 7. 2018, část druhá, Čl. 6. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2022 s možností prodloužení, pokud bude trvat pracovní poměr na MěÚ Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 5, o velikosti 2+1, v bytovém domě 200/V, ul. Sokolská v Dačicích pro ░░░░ ░░░░, na dobu určitou od 1. 1. 2019 - do 31. 12. 2022 s možností prodloužení pokud bude trvat pracovní poměr na MěÚ Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

5/1/RM/2018 Sleva z nájemného v bytě č. 7 v domě 211/V Dačice
I. Rada města neschvaluje poskytnutí slevy z nájemného paní ░░░░ ░░░░ za období 30. 7. - 30. 9. 2018 z důvodu, že toto zateplení nesnížilo možnost užívat byt.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

6/1/RM/2018 OZV, kterou se stanoví část školského obvodu mateřské školy
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví část školského obvodu mateřské školy, který je přílohou usnesení jako příloha č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

7/1/RM/2018 B.01.05 - Přístavba učeben k ZŠ Komenského v Dačicích - storno žádosti o dotaci z MF ČR
I. Rada města schvaluje storno žádosti o dotaci na akci s názvem "Přístavba učeben k ZŠ Komenského v Dačicích" z programu Ministerstva financí ČR - podprogram 29821300 - Podpora rozvoje a obnovy materiálně technické základny regionálních škol v okolí velkých měst.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
8/1/RM/2018 Dodatek č. 2 ke SOD na projektové práce - A.04.41 Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 05. 2018 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec", kterým se prodlužuje termín pro odevzdání PD ve stupni DUR+DSP I. etapy do 12. 2. 2019.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 05. 2018 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec", kterým se prodlužuje termín pro odevzdání PD ve stupni DUR+DSP I. etapy do 12. 2. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

9/1/RM/2018 Vyhlášení VZ - B.01.05 - Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích

I. Rada města Rada města schvaluje

  1. Vyhlášení zadávacího řízení s názvem "Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích" dle přiložené zadávací dokumentace.
  2. Osoby určené pro elektronické otevírání obálek a členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích".
  3. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky s názvem "Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

11/1/RM/2018 Souhlas s užíváním stavby na pozemku p. č. 2426/162 v k. ú. Dačice (133)
I. Rada města souhlasí s užíváním stavby na pozemku p. č. 2429/162 v k. ú. Dačice - přístupového chodníku do bytového domu čp. 433 v Máchově ulici v Dačicích, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

12/1/RM/2018 Schválení doložek ke Smlouvám o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti na p. č. 451/7, p. č. 446/4 a p. č. 1131/60 v k. ú. Dolní Němčice (238) (239)
I. Rada města schvaluje záměr uzavřít Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemcích p. č. 451/7 a p. č. 446/4 v k. ú. Dolní Němčice v rámci plánované stavby "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice" a dále na pozemku p. č. 1131/60 v k. ú. Dačice pro stavbu "Výtlačný řad Hostkovice - Dolní Němčice", na základě těchto schvalovacích doložek v předloženém znění:
"Rada města Dačice schválila na své 1. schůzi, konané dne 7. 11. 2018 pod č. usn....................... nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě e. E/..../CJHM/2018, kterou je řešeno uložení inženýrské sítě v rámci realizace akce: "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice" na pozemcích p. č. 451/7 - ostatní plocha - neplodná půda o výměře 19 m2 a p. č. 446/4 - ostatní plocha - jiná plocha o výměře 1618 m2 v k. ú. Dolní Němčice, jejímž vlastníkem je Česká republika a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je s ní příslušný hospodařit, a to ve prospěch města Dačice".

"Rada města Dačice schválila na své 1. schůzi, konané dne 7. 11. 2018 pod č. usn....................... nadpoloviční většinou hlasů a že tím byly ze strany města Dačice splněny veškeré zákonem stanovené podmínky pro platnost uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě e. E/..../CJHM/2018, kterou je řešeno uložení inženýrské sítě v rámci realizace akce: "Výtlačný řad Hostkovice - Dolní Němčice" na pozemku p. č. 1131/60 - ostatní plocha -ostatní komunikace o výměře 23 m2 v k. ú. Dolní Němčice, jejímž vlastníkem je Česká republika a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je s ní příslušný hospodařit, a to ve prospěch města Dačice".

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Schvalovacích doložek ke Smlouvám o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
14/1/RM/2018 Zvýšení příspěvku na provoz - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje zvýšení příspěvku na provoz pro Mateřskou školu Dačice ve výši 51.000,00 Kč na úhradu provozních výdajů souvisejících s otevřením mateřské školy v ulici Za Lávkami - odpisy dlouhodobého majetku na období říjen - prosinec 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

15/1/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 23/2018
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 23/2018 v těchto objemech: příjmy 700.764,53 Kč, výdaje 456.500,00 Kč, financování -244.264,53 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

16/1/RM/2018 Hodnocení turistické sezóny 2018 na Infocentru Dačice
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zprávu o průběhu hlavní turistické sezóny na IC Dačice v období 1. 6. - 30. 9. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

17/1/RM/2018 Výsledky hospodaření MMaG Dačice k 30. 9. 2018 a zhodnocení letní turistické sezóny 2018
I. Rada města schvaluje zprávu o činnosti organizace a výsledky hospodaření Městského muzea a galerie Dačice k 30. 9. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

18/1/RM/2018 Zřízení komisí rady města
I. Rada města zřizuje komisi stavební, sociální, dopravní, volnočasových aktivit, památkovou, Zdravého města Dačice a MA21, komisi Palackého náměstí.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

19/1/RM/2018 Pověření zástupců města ve svazcích a sdruženích
I. Rada města ruší pověření dosavadních zástupců města v uvedených svazcích a sdruženích.

II. Rada města pověřuje:
starostu města Dačice Ing. Karla Macků zástupcem města Dačice v DSO Mikroregion Dačicko, Místní akční skupina Česká Kanada o. p. s., Sdružení pro likvidaci komunálního odpadu Borek,

místostarostu města Dačice Ing. Jiřího Baštáře zástupcem města Dačice v Jihočeský vodárenský svaz, Vodovod Landštejn, Vodovod Řečice,

místostarostku města Dačice Ing. Kateřinu Markovou zástupcem města Dačice ve Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Dobrovolný svazek obcí "Železnice Kostelec - Slavonice", Sdružení obcí pro výstavbu rychlostní komunikace I/38 po císařské silnici, Nadace Jihočeských cyklostezek, Region Renesance, Jihočeská Silva Nortica, Destinační management, Svaz měst a obcí ČR, Svaz měst a obcí Jihočeského kraje,

Ing. Kamila Kupce zástupcem města Dačice ve Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů v ČR.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

20/1/RM/2018 Delegace zástupce města na valné hromady společnosti FCC Dačice, s.r.o.
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města delegovat Ing. Karla Macků, bytem ░░░░ ░░░░, starostu města, jako zástupce města Dačice a Ing. Kateřinu Markovou, bytem ░░░░ ░░░░, místostarostku města, jako 1. náhradníka, na valné hromady společnosti FCC Dačice, s.r.o., se sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, IČO: 19012161, a to pro volební období 2018 - 2022. Zástupce města na valné hromadě bude hájit zájmy města s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Za tím účelem je zástupce města na valné hromadě oprávněn hlasovat v souladu se zájmy města Dačice, požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat údaje v předložených dokladech.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

21/1/RM/2018 Zástupce města Dačice v obchodní společnosti Teplospol Jindřichův Hradec, a. s.
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města delegovat Ing. Jiřího Baštáře, bytem ░░░░ ░░░░, místostarostu města, jako zástupce města Dačice a Ing. Karla Macků, bytem ░░░░ ░░░░, starostu města, jako 1. náhradníka, na valné hromady společnosti Teplospol Jindřichův Hradec, a. s., a to pro volební období 2018 - 2022. Zástupce města na valné hromadě bude hájit zájmy města s nezbytnou loajalitou i s potřebnými znalostmi a pečlivostí. Za tím účelem je zástupce města na valné hromadě oprávněn hlasovat v souladu se zájmy města Dačice, požadovat od jednatelů informace o společnosti, nahlížet do dokladů společnosti a kontrolovat údaje v předložených dokladech.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města navrhnout Ing. Jiřího Baštáře, bytem ░░░░ ░░░░, místostarostu města, jako zástupce města Dačice v dozorčí radě obchodní společnosti Teplospol Jindřichův Hradec, a. s.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
4
27
3
28
5
29
4
30
3
1
5
2
4
3
4
4
4
5
3
6
5
7
4
8
5
9
3
10
5
11
4
12
3
13
4
14
8
15
4
16
3
17
2
18
2
19
3
20
3
21
5
22
3
23
4
24
3
25
3
26
5
27
5
28
6
29
4
30
4
31
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru