Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2018/100

USNESENÍ 100.zasedání rady města Dačice
konané dne 7.2.2018 v zasedací místnosti rady
2329/100/RM/2018 Informace o stavu řízení
I. Rada města schvaluje zpětvzetí žaloby v řízení vedeném u Krajského soudu v Brně pod zn. 8 ECm 32/2011.
[Výsledek hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0,Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2330/100/RM/2018 Prodloužení nájmu na byt č. 1 v 189/V
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené 26. 2. 2010 na byt č. 1 o velikosti 2+1, ul. Komenského 189/V v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah paní ░░░░ na dobu určitou po dobu výkonu práce na MěÚ Dačice, maximálně však na 4 roky, tj. do 28. 2. 2022.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené 26. 2. 2010 na byt č. 1 o velikosti 2+1, ul. Komenského 189/V v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah paní ░░░░  na dobu určitou po dobu výkonu práce na MěÚ Dačice, maximálně však na 4 roky, tj. do 28. 2. 2022.
[Výsledek hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2331/100/RM/2018 Vyklizení bytu č. 2, Dačice 161/IV a vymáhání pohledávek
I. Rada města bere na vědomí informaci o situaci nájemce bytu č. 2 o velikosti 1+0 s příslušenstvím umístěného v 1. podlaží domu čp. 161/IV, ul. Nivy v Dačicích.
II. Rada města pověřuje Odbor vnitřních věcí, oddělení právní, vymáháním pohledávek a podáním soudního návrhu na vyklizení bytu.
[Výsledek hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2332/100/RM/2018 Výběrové řízení na kontroly a revize plynových zařízení v budovách města Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. zadání veřejné zakázky na akci: Provedení kontrol a revizí plynového zařízení v budovách města Dačice,
 2. seznam firem k oslovení,
 3. složení navržené komise pro posouzení a hodnocení nabídek.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2333/100/RM/2018 Omezení provozu v MŠ Dačice - jarní prázdniny
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí omezení provozu Mateřské školy Dačice v době jarních prázdnin: ve dnech 12. - 16. února 2018 bude provoz zajištěn na pracovišti v ul. Boženy Němcové (provozní doba 6.15 - 16.15 hod.), ostatní pracoviště budou uzavřena.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2334/100/RM/2018 Inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2017
I. Rada města schvaluje inventarizační zprávu hlavní inventarizační komise o výsledku inventarizace majetku a závazků města k 31. 12. 2017.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2335/100/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 2/2018
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2018 v těchto objemech: příjmy 595.893,00 Kč, výdaje 595.893,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2336/100/RM/2018 Poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2018 a 2019" z rozpočtu města
I. Rada města odkládá rozhodnutí o poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2018 a 2019" dle přílohy č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2337/100/RM/2018 Poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2018 a 2019" z rozpočtu města
I. Rada města odkládá rozhodnutí o poskytnutí grantu "Volnočasové aktivity dětí a mládeže na rok 2018 a 2019" pro Český svaz včelařů, z. s., ZO Dačice ve výši 15.000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2338/100/RM/2018 Smlouvy o nájmu dopravního prostředku
I. Rada města schvaluje pronájem dopravního prostředku - vozidla Peugeot Boxer, reg. zn. DACICE09, Divadelnímu spolku Tyl Dačice, Palackého nám. 4/I, Dačice,  na den 10. 02. 2018, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2339/100/RM/2018 Darovací smlouvy - finanční dary na V. městský televizní ples
I. Rada města schvaluje darovací smlouvy o poskytnutí finančních darů Městu Dačice v celkové výši 13.000 Kč na uspořádání V. Městského televizního plesu od firem  VHST s.r.o., Myslotínská 1430, 393 01  Pelhřimov, IČO: 024 64 471 a Zemědělské družstvo Hříšice, Hříšice 63, 380 01  Dačice, IČ: 001 10 400.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


2340/100/RM/2018 Žádost DDM Dačice o záštitu starosty s finančním příspěvkem
I. Rada města uděluje záštitu starosty města nad pohybovou soutěží Roztančená kostka cukru, která se uskuteční 19. 5. 2018 v Dačicích.
II. Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru ve výši max. 5.000,00 Kč pro účely pohybové soutěže Roztančená kostka cukru, která se uskuteční 19. 5. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2341/100/RM/2018 Změna ceny za služby veřejný internet a použití PC poskytovaných Infocentrem Dačice
I. Rada města schvaluje cenu za služby veřejný internet a použití PC, které za úplatu poskytuje v rámci své činnosti Infocentrum Dačice, ve výši 1 Kč/min.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2342/100/RM/2018 Zpráva o činnosti KD Beseda v roce 2017
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zprávu o činnosti KD Beseda v roce 2017.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2343/100/RM/2018 Žádost o dotaci v rámci Národního programu Životního prostředí na realizaci akce B.01.04 - "Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Za Lávkami''
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí

1.podání žádosti o dotaci v rámci Národního programu Životního prostředí - výzva č. 16/2017 - Prioritní oblast 6. Environmentální prevence, na realizaci akce  B.01.04 - "Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Za Lávkami".

II. Rada města schvaluje

 1. zajištění plného předfinancování akce s názvem B.01.04 - "Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Za Lávkami''.
 2. financování vlastního podílu pro akci s názvem B.01.04 - "Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Za Lávkami''.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti:0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2344/100/RM/2018 Vyhodnocení VZ na projektové práce - C.01.04 Výstavba ZTV Nivy II - PD (3. vyhlášení)

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Výstavba ZTV Nivy II - PD (3. vyhlášení)"  uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti Ladislav Marek - projektová kancelář Brno, IČ: 46321691,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností Ladislav Marek - projektová kancelář Brno, IČ: 46321691, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 368.480 Kč.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností - Ladislav Marek - projektová kancelář Brno, IČ: 46321691, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 368.480 Kč.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2345/100/RM/2018 Vyhodnocení VZ na projektové práce - A.01.14 Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČ: 28145968,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČ: 28145968, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 725 000 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností - Atelier M.A.A.T., s.r.o., IČ: 28145968, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 725 000 Kč bez DPH.

[Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2346/100/RM/2018 VZ na dodávku interiérového vybavení - B.01.04 MŠ Za Lávkami, Dačice
I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky s názvem "B.01.04 Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami - interiérové vybavení" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci veřejné zakázky s názvem "B.01.04 Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami - interiérové vybavení".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "B.01.04 Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami - interiérové vybavení".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "B.01.04 Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami - interiérové vybavení".

[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2347/100/RM/2018 Vyhodnocení VZ - A.01.16 Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - III. etapa

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hodnocení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "A.01.16 Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - III. etapa" uvedený v přiložené Písemné zprávě o  hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky na stavební práce akce "A.01.16 Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Peráček v Dačicích - III. etapa" účastníku SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO: 25172654,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO: 25172654 s nabídkovou cenou 12 249 633,92 Kč bez DPH a s termínem dokončení do 31. 7. 2018.

II. Rada města pověřuje

 1. starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO: 25172654,
 2. starostu města podpisem Rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2348/100/RM/2018 SoD - E.02.10 Stavební úpravy objektu č. p. 27/I - 3. NP
I. Rada města Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s. r. o., sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, na provedení stavebních úprav a souvisejících činností akce "Stavební úpravy objektu č. p. 27/I - 3. NP" za celkovou cenu 321.001,10 Kč bez DPH, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s. r. o., sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, na provedení stavebních úprav a souvisejících činností akce "Stavební úpravy objektu č. p. 27/I - 3. NP" za celkovou cenu 321.001,10 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2349/100/RM/2018 VZ - Stavební úpravy objektu č. p. 27/I - 3. NP - nábytek
I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Stavební úpravy objektu č. p. 27/I - 3. NP - nábytek" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Stavební úpravy objektu č. p. 27/I - 3. NP - nábytek".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Stavební úpravy objektu č. p. 27/I - 3. NP - nábytek".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Stavební úpravy objektu č. p. 27/I - 3. NP - nábytek".

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2350/100/RM/2018 Harmonogram INV akcí roku 2018 a jejich připravenost
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí dokument "Harmonogram INV akcí roku 2018 a jejich připravenost" tak, jak je uveden v příloze tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2351/100/RM/2018 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2017
I. Rada města schvaluje zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2017.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2352/100/RM/2018 Zápis Komise stavební Dačice
I. Rada města bere na vědomí zápis z 9. schůze Komise stavební Dačice ze dne 30. 1. 2018.
II. Rada města jmenuje nového předsedu Komise stavební Dačice pana Ing. arch. Miroslava Dvořáka, bytem Na Výhoně 133, 380 01 Dačice s účinností od 8. 2. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2353/100/RM/2018 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy (8. kolo) (77)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku v k. ú. Dačice  a to:
prodej pozemku p. č. 2945/31 o výměře 975 m2, odděleného z pozemku 2945/43 dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do výlučného vlastnictví pana ░░░░, za kupní cenu v celkové výši  867.750,- Kč (tj. 890,- Kč/m2).
II. Rada města schvaluje vyhlášení veřejné nabídky na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích - III. etapa, 9. kolo, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2354/100/RM/2018 Pozemky p. č. 481/1 a p. č. 481/20 v k. ú. Bílkov
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit převod nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to pozemků p. č. 481/1 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 452 m2 a p. č. 481/20 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 371 m2, do výlučného vlastního města Dačice.
[Výsledek hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2355/100/RM/2018 Prodej pozemků v lokalitě Nivy (135)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku v k. ú. Dačice, a to:
pozemku p. č. 2271/105 o výměře 1269 m2, odděleného z pozemku 2271/105 dle dosud nezapsaného GPL č. 2758-7938/2017, do výlučného vlastnictví společnosti První dačická spol. s r.o., sídlem B. Smetany 120, 380 01  Dačice, za kupní cenu v celkové výši  1.129.410,- Kč (tj. 890,- Kč/m2).
II. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej stavebního pozemku pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Nivy"  v Dačicích - 5. kolo., a to pozemku dle dosud nezapsaného GPL č. 2758-7938/2017 v k. ú. Dačice  p. č. 2271/185, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2356/100/RM/2018 Veřejná nabídka na prodej pozemku v lokalitě Nivy v Dačicích - komerční
I. Rada města bere na vědomí výsledek 3. kola veřejné nabídky na prodej částí  pozemků p. č. 2271/6 a 2271/166 o součtové výměře 1409 m2.
II. Rada města schvaluje vyhlášení 4. kola veřejné nabídky na prodej  částí  pozemků p. č. 2271/6 a 2271/166 o součtové výměře 1409 m2  za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2, tj. 1.549.900,- Kč celkem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování:Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2357/100/RM/2018 Pronájem části pozemku p. č. 488 v k. ú. Dačice (100)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 488 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1.000 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem a panem ░░░░, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2358/100/RM/2018 Pacht pozemků p. č. 2633/235 a p. č. 2633/180 v k. ú. Dačice (93)
I. Rada města neschvaluje prominutí úhrady za bezesmluvní užívání pozemků dle návrhu usnesení.
II. Rada města schvaluje pacht nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2633/235 - zahrada o výměře 220 m2 a pozemku p. č. 2633/180 - zahrada o výměře 75 m2, mezi městem Dačice, jako propachtovatelem, a ░░░░, jako pachtýři, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem pachtovní smlouvy.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2359/100/RM/2018 C. 01. 03 Koupě částí pozemku p. č. 2271/181 a p. č. 2271/42 v k. ú. Dačice (94)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků v rámci majetkoprávní vypořádání pro stavbu "Výstavba ZTV Nivy I.", a to: 

 • pozemek p. č. 2271/189 - orná půda o výměře 15 m2 a p. č. 2271/190 - orná půda o výměře 3 m2, oba oddělené na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2814-843/2017 z pozemku p. č. 2271/181 vedeném na LV 3588 pro obec a katastrální území Dačice jako výlučné vlastnictví společnosti Auto Štěpán s.r.o., sídlem Kapetova 113, 380 01 Dačice,
 • pozemek p. č. 2271/192 - orná půda o výměře 41 m2 a p. č. 2271/191 - orná půda o výměře 3 m2, oba oddělené na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2814-843/2017 z pozemku p. č. 2271/42 vedeném na LV 3599 pro obec a katastrální území Dačice jako výlučné vlastnictví pana Zdeňka Rokoše, bytem Dolní Němčice 5, 380 01 Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.

[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2360/100/RM/2018 Veřejná nabídka na prodej nepotřebného majetku - výsledek
I. Rada města schvaluje prodej nepotřebného majetku - přívěsu za osobní automobil NP-7, SPZ 76 JHH 50, inv. č. 000902892 - ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2361/100/RM/2018 Souhlas se zřízením sídla podnikání
I. Rada města souhlasí s umístěním sídla podnikání v budově čp. 36 v Lipolci pro SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Lipolec, IČ 69114722, sídlem Lipolec 36, Dačice.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2362/100/RM/2018 Plná moc - Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín
I. Rada města schvaluje udělení plné moci společnosti Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. k zastupování města Dačice ve věcech obstarání vyjádření, stanovisek, souhlasů a rozhodnutí dotčených orgánů a organizací, jako též všech dalších potřebných úkonů potřebných pro vydání potřebných souhlasů, povolení a rozhodnutí na akci "Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu plné moci zmocněnci Projekční kancelář PRIS spol. s r.o. k zastupování města Dačice ve věcech obstarání vyjádření, stanovisek, souhlasů a rozhodnutí dotčených orgánů a organizací, jako též všech dalších potřebných úkonů potřebných vydání potřebných souhlasů, povolení a rozhodnutí na akci "Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín".
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2363/100/RM/2018 A.04.05. Vodovod Hostkovice - Lipolec, Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (204)
I. Rada města schvaluje zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v právu uložení vodovodního řadu pro stavbu "Vodovod Hostkovice - Lipolec", a to:

 • -na pozemku p. č. 1750 zapsaném na LV 282 pro obec Dačice a katastrální území Hostkovice u Dolních Němčic, mezi městem Dačice, jako oprávněným, a ░░░░ jako povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
 • na pozemcích p. č. 1752, p. č. 1751 a p. č. 1749 v obci zapsaných na LV 269 pro obec Dačice a katastrální území Hostkovice u Dolních Němčic, mezi městem Dačice, jako oprávněným, a společností Lučina Dolní Němčice s.r.o., sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, jako povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2,
 • na pozemku p. č. 1759 zapsaném na LV 251 pro obec Dačice a katastrální území Hostkovice u Dolních Němčic, mezi městem Dačice, jako oprávněným, a paní ░░░░ jako povinnou, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3,
 • na pozemku p. č. 2535 zapsaném na LV 148 pro obec Dačice a katastrální území Lipolec, mezi městem Dačice, jako oprávněným, a společností Agris Markvarec s.r.o., sídlem Lipolec 7, 380 01 Dačice, jako povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4,
 • na pozemcích p. č. 2534, p. č. 2529, p. č. 2740 a p. č. 2743 zapsaných na LV 187 pro obec Dačice a katastrální území Lipolec, mezi městem Dačice, jako oprávněným, a panem░░░░ jako povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 5,
 • na pozemcích p. č. 2532, p. č. 2527, p. č. 2523, p. č. 2524 a p. č. 2525 zapsaných na LV 37 pro obec Dačice a katastrální území Lipolec, mezi městem Dačice, jako oprávněným, a panem ░░░░ jako povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 6,
 • na pozemku p. č. 2528 zapsaném na LV 147 pro obec Dačice a katastrální území Lipolec, mezi městem Dačice, jako oprávněným, a paní ░░░░, jako povinnou, za podmínek dle přílohy usnesení č. 7,
 • - na pozemcích p. č. 2646, p. č. 2645 a p. č. 2644 zapsaných na LV 177 pro obec Dačice a katastrální území Lipolec, mezi městem Dačice, jako oprávněným, a paní ░░░░ , jako povinnou, za podmínek dle přílohy usnesení č. 8,
 • na pozemku p. č. 2649 zapsaném na LV 84 pro obec Dačice a katastrální území Lipolec, mezi městem Dačice, jako oprávněným, a podílovými spoluvlastníky společností Agris Markvarec s.r.o., k id. 1/2, sídlem Lipolec 7, 380 01 Dačice a panem ░░░░, jako povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 9,
 • na pozemcích p. č. 2769 a p. č. 2790 zapsaných na LV 198 pro obec Dačice a katastrální území Lipolec, mezi městem Dačice, jako oprávněným, a░░░░ jako povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 10.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o zřízení věcného břemene v rámci dokončené stavby "Vodovod Hostkovice - Lipolec".

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0,Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2364/100/RM/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 2431/8 v k. ú. Dačice (205)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, odvozeného z práva zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN a uzemnění NN na pozemku p. č. 2431/8 v k. ú. Dačice, pro stavbu realizovanou pod názvem "Dačice, požární zbrojnice - přípojka NN", odvozeného z práva zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na služebném pozemku, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2365/100/RM/2018 A.04.05 Uzavření dodatku č. 10 s DSO Vodovod Landštejn (113)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Dodatku č. 10 k Dohodě o vkladu majetku města Dačice do DSO Vodovod Landštejn, uzavřené dne 22. 12. 2005, jehož předmětem je vklad stavby vodovodního řadu vybudovaného v rámci stavby "Vodovod Hostkovice - Lipolec", do správy DSO dle návrhu usnesení.
 [Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2366/100/RM/2018 Vyhodnocení VZ na projektovou dokumentaci - C.01.09 Parkovací stání Jiráskova

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Parkovací stání Jiráskova" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti WAY project s.r.o., IČO 63906601,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností WAY project s.r.o.,  Jarošovská 1126/II, J. Hradec, IČO: 63906601, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 114.000,- Kč bez DPH, dle přílohy usnesení č. 2. V případě jeho odstoupení bude uzavřena smlouva s dalším v pořadí.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností - WAY project s.r.o., Jarošovská 1126/II, J. Hradec, IČO 63906601.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2367/100/RM/2018 VZ - "Oprava kaple Malý Pěčín"

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem "Oprava kaple Malý Pěčín" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Oprava kaple Malý Pěčín".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Oprava kaple Malý Pěčín".
 4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava kaple Malý Pěčín".

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2368/100/RM/2018 Jmenování nových členů komise v místní části Hostkovice
I. Rada města jmenuje s účinností od 8. 2. 2018 předsedkyní komise v místní části Hostkovice paní Martu Tůmovou, bytem Hostkovice 35, a členkou komise v místní části Hostkovice paní Ivu Šimánkovou, bytem Hostkovice 30.
II. Rada města odvolává na vlastní žádost z funkce předsedkyně a člena komise v místní části Hostkovice paní Mgr. Marii Němcovou s účinností od 8. 2. 2018.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2369/100/RM/2018 Dar movitých věcí pro ČR - HZS JčK
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit darovací smlouvu mezi městem Dačice a ČR - HZS Jihočeského kraje, se sídlem Pražská 52b, 370 01 České Budějovice, IČ 70882835, jejímž předmětem je darování  1ks kalové čerpadlo v hodnotě 41.999,-Kč, 1x madlo s pojezdovými válečky, v hodnotě 2.027,- Kč, sací koš v hodnotě 1.578,-Kč, 2x savice v hodnotě 2.964,-Kč, 2x požární hadice v hodnotě 4.577,-Kč, celková hodnota činí 53.145,- Kč.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2370/100/RM/2018 Návrh na projednání doplnění požadavků do probíhající změny č. 3 ÚP Dačice
I. Rada města schvaluje zařazení těchto požadavků do probíhající změny č. 3 územního plánu Dačice.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2371/100/RM/2018 Variantní řešení Palackého náměstí - průsečná křižovatka
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit navržené řešení průsečné křižovatky - Palackého náměstí a rozpracovat je do dalších stupňů projektové dokumentace.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2372/100/RM/2018 Otevřený dopis k zubní pohotovosti v Dačicích
I. Rada města schvaluje znění otevřeného dopisu adresovaného zubním lékařům v Dačicích, Oblastní stomatologické komoře Jindřichův Hradec a zdravotním pojišťovnám ve znění uvedeném v návrhu usnesení a jeho zveřejnění.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


Ing.Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru