Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2018/102

USNESENÍ 102.zasedání rady města Dačice
konané dne 22.2.2018 v zasedací místnosti rady


 

2379/102/RM/2018 Žádost o dotaci z programu podpory jednotek SDH - neinvestiční

I. Rada města schvaluje

 1. podání žádosti o dotaci z Dotačního programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na dovybavení zásahových jednotek dle přílohy návrhu usnesení - předmětem podpory je neinvestiční dotace,
 2. předfinancování a spolufinancování této akce.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2380/102/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 3/2018
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2018 v těchto objemech: příjmy 17.654,00 Kč, výdaje 17.654,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2381/102/RM/2018 Smlouva o poskytování právní pomoci
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytování právní pomoci s Mgr. Jiřím Kasalem, advokátem, se sídlem Krajířova 15/I, Dačice, jejímž předmětem je zastupování města ve věci vedené u Okresního soudu v Jindřichově Hradci pod spis. zn. 4 C 183/2017, dle textu v příloze č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytování právní pomoci v právní věci spis. zn. 4 C 183/2017, včetně plné moci, která je její součástí.

III. Rada města schvaluje udělení pokynu zastupujícímu advokátovi dle přílohy č. 2.

IV. Rada města ukládá starostovi udělovat další pokyny zastupujícímu advokátovi v právní věci spis. zn. 4 C 183/2017.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2382/102/RM/2018 Úhrada víceprací při rekonstrukci bytů 162-5
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou Zednictví Miroslav Brtník, Peč 77, kterým se navyšuje cena díla o 85.762,68 bez DPH a prodlužuje termín opravy bytu č. 5, v domě 162/V do 28. 2. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou Zednictví Miroslav Brtník, Peč 77, kterým se navyšuje cena díla o 85.762,68 a prodlužuje termín opravy bytu č. 5, v domě 162/V do 28. 2. 2018.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2383/102/RM/2018 Úhrada víceprací při rekonstrukci bytů 190-6
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou Zednictví Miroslav Brtník, Peč 77, kterým se navyšuje cena díla o 63 381,19 Kč bez DPH a prodlužuje termín opravy bytu č. 6, v domě 190/V do 28. 2. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené s firmou Zednictví Miroslav Brtník, Peč 77, kterým se navyšuje cena díla o 63 381,19 Kč a prodlužuje termín opravy bytu č. 6, v domě 190/V do 28. 2. 2018.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0,Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2384/102/RM/2018 Smlouva o výpůjčce plynárenského zařízení na pozemcích p. č. 2271/181 a p. č. 2271/182 v k. ú. Dačice (103)
I. Rada města schvaluje výpůjčku plynárenského zařízení - na pojení a prodloužení STL plynovodu v lokalitě Nivy umístěného na pozemcích p. č. 2271/44, p. č. 2271/184 a p. č. 2271/183 v k. ú. Dačice, mezi společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako vypůjčitelem, a městem Dačice, jako půjčitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce se společností E.ON Distribuce, a.s.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2385/102/RM/2018 Vyhodnocení VZ - Oprava kaple Malý Pěčín

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hodnocení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Oprava kaple Malý Pěčín" uvedený v přiložené Písemné zprávě o  hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky na stavební práce akce "Oprava kaple Malý Pěčín" účastníku STARKON a.s.,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností STARKON a.s., sídlem Bohuslavice 10,588 56  Telč, IČ 26227525 s nabídkovou cenou 658.369,88 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností STARKON a.s.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2386/102/RM/2018 Žádosti o dotaci z Nadace ČEZ na realizaci akce B.01.03 - "Výstavba dětského dopravního hřiště"

I. Rada města bere se souhlasem na vědomí

 1. podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ - grantové řízení Oranžové hřiště - na realizaci akce "Výstavba dětského dopravního hřiště".
 2. podání žádosti o dotaci z Nadace ČEZ - grantové řízení Podpora regionů 2018 - na realizaci akce "Výstavba dětského dopravního hřiště".

II. Rada města schvaluje

 1. zajištění plného předfinancování akce s názvem "Výstavba dětského dopravního hřiště".
 2. financování vlastního podílu pro akci s názvem "Výstavba dětského dopravního hřiště".

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2387/102/RM/2018 Vyhodnocení VZ na stavební práce - D.01.11 Zateplení domu 209/V, B. Němcové

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Zateplení domu 209/V, B. Němcové" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, Peč 77, 380 01 Dačice, IČ: 72091444,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČ: 72091444, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 382 739 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností - Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČ: 72091444, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 382 739 Kč bez DPH.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2388/102/RM/2018 Vyhodnocení VZ na stavební práce - D.01.19 Zateplení domu 211/V, B. Němcové

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Zateplení domu 211/V, B. Němcové" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, Peč 77, 380 01 Dačice, IČ: 72091444,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČ: 72091444, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 385 134 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností - Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČ: 72091444, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 385 134 Kč bez DPH.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2389/102/RM/2018 Vyhodnocení VZ na stavební práce - B.01.10 Snížení energetické náročnosti budovy MŠ D. Němčice

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ D. Němčice" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti JN stavitelství, s. r. o., Berky z Dubé 295, 380 01 Dačice, IČ: 281 24 928,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností JN stavitelství, s. r. o., IČ: 281 24 928, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 574 961,67 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností - JN stavitelství, s. r. o., IČ: 281 24 928, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 574 961,67 Kč bez DPH.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2390/102/RM/2018 Smlouva o dílo - B.02.31 Kulturně sportovní zázemí pro Bílkov
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s.r.o., U Stadionu 50, 380 01 Dačice, na akci "B.02.31 Kulturně sportovní zázemí pro Bílkov" za celkovou cenu 311.307,28 Kč bez DPH, s termínem dokončení do 30. 09. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy dílo se společností Technické služby Dačice s.r.o., U Stadionu 50, 380 01 Dačice, na akci "B.02.31 Kulturně sportovní zázemí pro Bílkov" za celkovou cenu 311.307,28 Kč bez DPH, s termínem dokončení do 30. 09. 2018.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2391/102/RM/2018 Plná moc - A.01.22 "Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé"
I. Rada města schvaluje udělení plné moci společnosti Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., IČO: 49974424 k zastupování města Dačice ve věci projednání veškerých záležitostí spojených s vyřízením územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu "Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé".
II. Rada města pověřuje starostu města k podpisu plné moci mezi městem Dačice a společností Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., IČO: 49974424 k zastupování města Dačice ve věci projednání veškerých záležitostí spojených s vyřízením územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu "Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé".
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2392/102/RM/2018 Podání žádosti o grant Jihočeského kraje na zřízení osvětlení přechodu pro chodce v rámci akce A.01.18  - "Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně"

I. Rada města bere se souhlasem na vědomí

1.podání žádosti o grant Jihočeského kraje v programu "Podpora zřízení bezpečnostních prvků na pozemních komunikacích" na zřízení osvětlení přechodu pro chodce v rámci akce - "Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně".

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2393/102/RM/2018 Vyhodnocení VZ na dodávku nábytku - Stavební úpravy objektu č. p. 27/I - 3. NP - nábytek
I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Stavební úpravy objektu č. p. 27/I - 3. NP - nábytek" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti F-HANET s. r. o., Dolní Němčice 102, 380 01 Dačice, IČ: 260 69 105,
 3. uzavření kupní smlouvy s vítězným účastníkem společností F-HANET s. r. o., IČ: 260 69 105, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 395 849 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy se společností - F-HANET s. r. o., IČ: 260 69 105, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 395 849 Kč bez DPH.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

Ing. Karel macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru