Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2018/103

USNESENÍ 103.zasedání rady města Dačice
konané dne 7.3.2018 v zasedací místnosti rady

2394/103/RM/2018 Žádost Dačického Zvonečku, z.s. o snížení ceny pronájmu prostor KD Beseda a sponzorský dar
I. Rada města neschvaluje snížení ceny nájmu za prostory KD Beseda, Palackého nám. 4., Dačice při pořádání Plesu Dačického Zvonečku dne 10. 3. 2018.
II. Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru do tomboly Plesu Dačického Zvonečku konaného dne 10. 3. 2018 v celkové max. hodnotě 1.000 Kč.
[Výsledek hlasování:Pro:6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0,Usnesení bylo: PŘIJATO]
2395/103/RM/2018 Nabídka pronájmu garáže č. 1, Nivy
I. Rada města schvaluje nabídku uvolněné garáže č. 1  u bytového domu 161-165/IV, ul. Nivy, Dačice, nájemníkům bytového domu 161-165/IV, kteří nemají doposud pronajatou garáž.
[Výsledek hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2396/103/RM/2018 Dohoda o ukončení nájemní smlouvy 221-57
I. Rada města schvaluje dohodu o ukončení nájmu bytu č. 57, o velikosti 1+0, v bytovém domě 221/I, ul. Bratrská v Dačicích  s ░░░░ ░░░░, trv. bytem Bratrská 221/I, 380 01 Dačice dohodou ke dni 31. 3. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájmu bytu č. 57, o velikosti 1+0, v bytovém domě 221/I, ul. Bratrská v Dačicích  s ░░░░ ░░░░ , trv. bytem Bratrská 221/I, 380 01 Dačice dohodou ke dni 31. 3. 2018.
[Výsledek hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2397/103/RM/2018 Smlouva o společném postupu nákupu elektřiny a plynu
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektřiny a zemního plynu mezi  městem Dačice jako centrálním zadavatelem a jeho příspěvkovými organizacemi Městskou knihovnou Dačice,  Mateřskou školou Dačice, ZŠ Dačice B. Němcové 213, ZŠ Dačice Komenského 7, Školní jídelnou Dačice a TS Dačice s.r.o.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o společném postupu zadavatelů při centralizovaném zadávání nákupu elektřiny a zemního plynu mezi  městem Dačice jako centrálním zadavatelem a jeho příspěvkovými organizacemi.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]2398/103/RM/2018 Uzavření smlouvy o centralizovaném zadávání s Mikroregionem Telčsko

I. Rada města schvaluje

 1. uzavření smlouvy s Mikroregionem Telčsko o centralizovaném zadávání nákupu elektřiny pro město Dačice a jím zřízené nebo založené organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno.
 2. uzavření smlouvy s Mikroregionem Telčsko o centralizovaném zadávání nákupu zemního plynu pro město Dačice a jím zřízené nebo založené organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy:

 1. s Mikroregionem Telčsko o centralizovaném zadávání nákupu elektřiny pro město Dačice a jím zřízené nebo založené organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno.
 2. s Mikroregionem Telčsko o centralizovaném zadávání nákupu zemního plynu pro město Dačice a jím zřízené nebo založené organizace na Českomoravské komoditní burze Kladno.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2399/103/RM/2018 Výpověď z nájmu zahrady u domu 86-88/II
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 234, 235, díl "d" o výměře 80 m2 u bytového domu 86-88/II, ul. U Nemocnice  v Dačicích s ░░░░  dohodou ke dni 31. 3. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájmu nemovitosti (zahrady) s ░░░░ ke dni 31. 3. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2400/103/RM/2018 Plná moc - A.04.31 Přeložka VO Dolní Němčice
I. Rada města schvaluje udělení plné moci společnosti ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., sídlem Katovická 175, 386 01 Strakonice I, IČO: 25185969, k zastupování města Dačice ve věci projednání projektové dokumentace  stavby "Dolní Němčice - VO" s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.

II. Rada města pověřuje starostu města Dačice k podpisu plné moci mezi městem Dačice a společností ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o., sídlem Katovická 175, 386 01 Strakonice I, IČO: 25185969 k zastupování města Dačice ve věci projednání projektové dokumentace stavby "Dolní Němčice - VO" s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2401/103/RM/2018 Vyhodnocení VZ na dodávku interiérového nábytku - B.01.04 Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami - interiérové vybavení" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek.
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice, IČO 25523414.
 3. uzavření kupní smlouvy s vítězným účastníkem společností BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice, IČO 25523414, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 299 000 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy se společností - BENJAMÍN s.r.o., Hradišťská 766, 687 08 Buchlovice, IČO 25523414, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 299 000 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2402/103/RM/2018 Směrnice rady č. R1-18 o postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahuI. Rada města schvaluje Směrnici rady č. R1-18 o postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2403/103/RM/2018 Smlouva kupní na část pozemku p. č. 2781/4 v k. ú. Dačice (88)
I. Rada města potvrzuje usnesení č. 2300/98/RM/2018 ze dne 10. 1. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0,Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2404/103/RM/2018 Pacht pozemku p. č. 2703/2 v k. ú. Dačice (102)
I. Rada města schvaluje pacht nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2703/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 91 m2, mezi městem Dačice, jako propachtovatelem, a ░░░░, jako pachtýřem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem pachtovní smlouvy.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0 Usnesení bylo: PŘIJATO]
2405/103/RM/2018 Pronájem části pozemku p. č. 2271/7 v k. ú. Dačice (60)
I. Rada města ruší usnesení rady města č. 2260/96/RM/2017 ze dne 6. 12. 2017.
II. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2271/7 - orná půda o výměře 14 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností Hospodářský dvůr Bohuslavice s.r.o., se sídlem v Bohuslavicích 10, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0,Usnesení bylo: PŘIJATO]
2406/103/RM/2018 Prodej RD čp. 37/II v k. ú. Dačice (117)
I. Rada města odkládá rozhodnutí ve věci prodeje nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 294 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 213 m2 včetně rodinného domu č. p. 37/II a pozemku p. č. 295 - zahrada o výměře 769 m2, do doby dořešení samostatné vodovodní a plynovodní přípojky pro předmětnou nemovitost.
[Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO] 

2407/103/RM/2018 Prodej pozemku p. č. 1614/2 v k. ú. Dačice (129)
I. Rada města ruší usnesení rady města č. 2141/93/RM/2017 ze dne 31. 10. 2017.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 1614/2 - zahrada o výměře 112 m2, do společného jmění manželů ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2408/103/RM/2018 Prodej části pozemku p. č. 2945/40 (77)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej pozemků v k. ú. Dačice, a to pozemku p. č. 2945/93 o výměře 2 m2 a pozemku p. č. 2945/95 o výměře 3m2 dle dosud nezapsaného GPL č. 2767d-8015/2017 vypracovaného firmou GEOPLAN DAČICE s.r.o., odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm J. Hradec dne 29. 5. 2017, do ░░░░ za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2409/103/RM/2018 Bezúplatný převod části p. č. 2741/1 v k. ú. Dačice (116)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2741/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 2.040 m2, z vlastnictví Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - hospodaření se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínky vypracování geometrického plánu na náklady Jihočeského kraje.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2410/103/RM/2018 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Dačice a v k. ú. Malý Pěčín (206)
I. Rada města schvaluje uzavření smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice, jako povinným, a  společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN, a to:

 • na pozemku p. č. 906/4 pro stavbu "Dačice, Pospíchal - přípojka NN" za jednorázovou náhradu v celkové výši 2.640,- Kč bez DPH,
 • -na pozemcích p. č. 2730/1 a p. č. 2733  pro stavbu "Dačice, Dunková - kabelové vedení NN" za jednorázovou náhradu v celkové výši 30.000,- Kč bez DPH,
 • na pozemcích p. č. 225/1, p. č. 378/30 a p. č. 1008/1  pro stavbu "Malý Pěčín, Přikrylová - kabelové vedení NN" za jednorázovou náhradu v celkové výši 27.400,- Kč bez DPH, dle přílohy usnesení č. 1, č. 4 a č. 7.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene.

[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2411/103/RM/2018 Vyhodnocení VZ na stavební práce - Oprava plochy před novým hřbitovem, Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Oprava plochy před novým hřbitovem, Dačice" uvedený ve Zprávě o hodnocení nabídek.
 2. vyřazení uchazeče COLAS CZ, a.s, Kosovská 10, 586 37 Jihlava, IČO: 26177005 z veřejné zakázky.
 3. přidělení veřejné zakázky společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599.
 4. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností SWIETELSKY stavební s.r.o.,  Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 574.759,61 Kč bez DPH, dle přílohy usnesení č. 2.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností - SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2412/103/RM/2018 Vyhodnocení VZ na stavební práce - A.04.40 Stavební úpravy provozní budovy ČOV Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Stavební úpravy provozní budovy ČOV Dačice" uvedený ve Zprávě o hodnocení nabídek.
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČO: 72091444.
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ,  Peč 77, 380 01 Dačice, IČO: 72091444, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 942.609,23 Kč bez DPH, dle přílohy usnesení č. 2.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností - Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ,  Peč 77, 380 01 Dačice, IČO: 72091444.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2413/103/RM/2018 Oprava lávky přes řeku Moravská Dyje v Dačicích

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Oprava lávky přes řeku Moravská Dyje v Dačicích" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Oprava lávky přes řeku Moravská Dyje v Dačicích".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Oprava lávky přes řeku Moravská Dyje v Dačicích".
 4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava lávky přes řeku Moravská Dyje v Dačicích".

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

2414/103/RM/2018 Plná moc - A.01.27 "Parkovací stání v ulici A. Dvořáka"
I. Rada města schvaluje udělení plné moci společnosti Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., IČO: 49974424 k zastupování města Dačice ve věci projednání veškerých záležitostí spojených s vyřízením územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu "Parkovací stání v ulici A. Dvořáka".

II. Rada města pověřuje starostu města k podpisu plné moci mezi městem Dačice a společností Agroprojekt Jihlava, spol. s r.o., IČO: 49974424 k zastupování města Dačice ve věci projednání veškerých záležitostí spojených s vyřízením územního rozhodnutí a stavebního povolení na stavbu "Parkovací stání v ulici A. Dvořáka".

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0,Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

2415/103/RM/2018 Ceník náhrad za zatížení majetku města
I. Rada města schvaluje Ceník náhrad za zatížení majetku města Dačice, dle přílohy usnesení č. 1, platný a účinný od 7. 3. 2018.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0,Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2416/103/RM/2018 Vyřazení a odprodej majetku
I. Rada města schvaluje vyřazení radarového ukazatele rychlosti inv. č. 000901922 z majetku města a jeho odprodej firmě DOSIP Servis s.r.o., Krahulov 37, 675 21  Okříšky za cenu 12 100,00 Kč.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2417/103/RM/2018 Dodatek č. 2 Provozní řádu vodovodu města Dačice, místní části Hostkovice a Lipolec
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Provoznímu řádu vodovodu města Dačice, místní části Hostkovice a Lipolec, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0,Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2418/103/RM/2018 A.04.05. Vodovod Hostkovice - Lipolec, Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu (207)
I. Rada města schvaluje zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, spočívající v právu uložení vodovodního řadu pro stavbu "Vodovod Hostkovice - Lipolec", a to na pozemcích p. č. 2759, p. č. 2789 a p. č. 3063 zapsaných na LV 10002 pro obec Dačice a katastrální území Lipolec, mezi městem Dačice, jako oprávněným, a ČR - Státním pozemkovým úřadem, sídlem Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov, jako povinným, dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene v rámci dokončené stavby "Vodovod Hostkovice - Lipolec".

[Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0,Usnesení bylo: PŘIJATO]

2419/103/RM/2018 Oprava kaple Malý Pěčín - zrušení ZŘ

I. Rada města schvaluje zrušení zadávacího řízení na akci s názvem "Oprava kaple Malý Pěčín".
II. Rada města ruší usnesení č. 2385/102/RM/2018 ze dne 22. 2. 2018.
III. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Technické služby Dačice s.r.o. na stavební práce v rámci akce "Oprava kaple Malý Pěčín" v rozsahu odsouhlaseném Národním památkovým ústavem.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2420/103/RM/2018 Koupě části pozemku p. č. 2633/58 v k. ú. Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi části pozemku v k. ú. Dačice p. č. 2633/58 o výměře 6172 m2, a to pozemek p. č. 2633/290 vzniklý z pozemku p. č. 2633/58 dle dosud nezapsaného GPL č. 2724-724/2016, z  výlučného vlastnictví Jihočeského kraje, s právem hospodaření s majetkem kraje svěřeným pro Střední školu technickou a obchodní, Strojírenská 304, Dačice, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2421/103/RM/2018 Vyhlášení poskytování příspěvků z rozpočtu města na rok 2018
I. Rada města vyhlašuje na základě Zásad poskytování podpor města Dačice schválených usnesením zastupitelstva města č. 75/4/ZM/2015 a Výzvy k podávání žádostí o příspěvky z prostředků města na rok 2018 uvedené v příloze č. 1 tohoto přednesu, možnost ucházet se o příspěvek z prostředků města na rok 2018.
II. Rada města schvaluje vzory veřejnoprávních smluv o poskytnutí příspěvku.
III. Rada města schvaluje hodnotitelskou komisi ve složení: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Martina Havlíková, Markéta Přikrylová, zástupce kontrolního výboru a zástupce komise volnočasových aktivit a hodnotící kritéria, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto přednesu.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2422/103/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 4/2018
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2018 v těchto objemech: příjmy 37.704,00 Kč, výdaje 37.704,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

2423/103/RM/2018 Nabídka nepotřebného majetku - ŠJ Dačice
I. Rada města neschvaluje přijetí užitkového automobilu Renault Expres jako nepotřebného majetku Školní jídelny Dačice zpět do majetku města Dačice.
II. Rada města souhlasí s prodejem užitkového automobilu Renault Expres za prodejní cenu 12.000,00 Kč vč. DPH s tím, že výtěžek z prodeje bude ponechán ve výnosech Školní jídelny Dačice.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2424/103/RM/2018 Sdělení o účasti MŠ Dačice v projektu "Realizace lokálních sítí v gramotnostech"
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí oznámení o zapojení Mateřské školy Dačice do projektu "Realizace lokálních sítí v gramotnostech".
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2425/103/RM/2018 Výsledky hospodaření za rok 2017 - ZŠ v ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec za rok 2017 - zisk ve výši 119.757,57 Kč,
 2. přidělení celé částky 119.757,57 Kč do rezervního fondu základní školy.

[Výsledek hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:1, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2426/103/RM/2018 Schválení účetní závěrky 2017 - ZŠ Dačice, ul. B. Němcové

I. Rada města schvaluje

Účetní závěrku Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec, se sídlem Boženy Němcové 213/V., 380 01 Dačice, IČO 75000041 za rok 2017.

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová, Ing. Richard Tůma, Ing. Jiří Baštář.

Vyjádření ZŠ Dačice, Boženy Němcové 213 k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2017 radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2427/103/RM/2018 Výsledky hospodaření za rok 2017 - ŠJ Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 za rok 2017 - zisk ve výši 428.911,73 Kč,
 2. přidělení částky 50.000,00 Kč do fondu odměn školní jídelny,
 3. přidělení částky 378.911,73 Kč do rezervního fondu školní jídelny.

[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2428/103/RM/2018 Schválení účetní závěrky 2017 - Školní jídelna Dačice

I. Rada města schvaluje

Účetní závěrku Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213, se sídlem Boženy Němcové 213/V., 380 01 Dačice, IČO 75000067 za rok 2017.

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová, Ing. Richard Tůma, Ing. Jiří Baštář.

Vyjádření ŠJ Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2017 radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2429/103/RM/2018 Výsledky hospodaření za rok 2017 - MŠ Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření Mateřské školy Dačice za rok 2017 - zisk ve výši 311.164,36 Kč,
 2. přidělení částky 250.000,00 Kč do fondu odměn mateřské školy,
 3. přidělení částky 61.164,36 Kč do rezervního fondu mateřské školy.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2430/103/RM/2018 Schválení účetní závěrky 2017 - Mateřská škola Dačice

I. Rada města schvaluje

Účetní závěrku Mateřské školy Dačice, se sídlem Bratrská 177/I., 380 01 Dačice, IČO 71006044 za rok 2017.

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová, Ing. Richard Tůma, Ing. Jiří Baštář.

Vyjádření MŠ Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2017 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2431/103/RM/2018 Výsledky hospodaření za rok 2017 - ZŠ v ul. Komenského

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec za rok 2017 - zisk ve výši 88.506,14 Kč,
 2. přidělení částky 88.506,14 Kč do rezervního fondu základní školy.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2432/103/RM/2018 Schválení účetní závěrky 2017 - ZŠ Dačice, ul. Komenského

I. Rada města schvaluje

Účetní závěrku Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec, se sídlem Komenského 7/V., 380 01 Dačice, IČO 75000059 za rok 2017.

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová, Ing. Richard Tůma, Ing. Jiří Baštář.

Vyjádření ZŠ Dačice, Komenského 7 k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2017 radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2433/103/RM/2018 Odměny ředitelům škol a školní jídelny Dačice
I. Rada města schvaluje výši odměn pro ředitele příspěvkových organizací zřízených Městem Dačice v oblasti školství tak, jak je uvedeno v návrhu.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2434/103/RM/2018 Prodej nepotřebného majetku
I. Rada města schvaluje prodej nepotřebného majetku 4 ks dýchací přístroj Saturn bez masek+ 3 ks náhradních lahví za 6.000 Kč obci Volfířov a 2 ks dýchací přístroj bez masek za 2.000 Kč obci Staré Hobzí.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2435/103/RM/2018 Návrh na projednání doplnění požadavků do probíhající změny č. 3 ÚP Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit zařazení tohoto požadavku do probíhající změny č. 3 územního plánu Dačice.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2436/103/RM/2018 Nabídka bytu v zájmu města - výběrové řízení na zubního lékaře
I. Rada města bere na vědomí vypsání výběrového řízení na služby zubního lékařství a ortodoncie Krajským úřadem - Jihočeským krajem pro Dačice.
II. Rada města schvaluje závazek, že případnému uchazeči o uzavření smlouvy na poskytování služeb zubního lékařství a ortodoncie pro Dačice nabídne přednostně byt v zájmu města.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
4
27
3
28
5
29
4
30
3
1
5
2
4
3
4
4
4
5
3
6
5
7
4
8
5
9
3
10
5
11
4
12
3
13
4
14
8
15
4
16
3
17
2
18
2
19
3
20
3
21
5
22
3
23
4
24
3
25
3
26
5
27
5
28
6
29
4
30
4
31
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru