Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2018/104

USNESENÍ 104.zasedání rady města Dačice
konané dne 21.3.2018 v zasedací místnosti rady
2437/104/RM/2018 Nabídka bytu 305/I - 8 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 8, o velikosti 1+1, v bytovém domě 305/I v ul. Bratrská v Dačicích veřejnosti.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2438/104/RM/2018 Nabídka bytu 162/IV - 1 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 1, ul. Nivy 162/IV, Dačice veřejnosti.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2439/104/RM/2018 Prodloužení nájmu k bytu č. 6 v domě 163/IV, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené 22. 10. 2008  na byt č. 6 o velikosti 3+0, ul. Nivy 163/IV v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah paní ░░░░ na dobu určitou do 31. 12. 2022 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 k nájemní smlouvě uzavřené 22. 10. 2008  na byt č. 6 o velikosti 3+0, ul. Nivy 163/IV v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah paní ░░░░ na dobu určitou do 31. 12. 2022 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2440/104/RM/2018 Zvýšení nájemného o míru inflace
I. Rada města schvaluje zvýšení nájemného o míru inflace 2,5 % za předcházející kalendářní rok uveřejněnou Českým statistickým úřadem u bytů se smlouvami s doložkou o inflaci (od 1. 1. 2010). Nájemci budou platit upravené nájemné od prvního dne kalendářního měsíce tj. od 1. 4. 2018. 
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2441/104/RM/2018 Zvýšení nájemného v bytě č. 3 v domě 58/I
I. Rada města schvaluje zvýšení nájemného v bytě č. 3 v domě 58/I na Palackého náměstí v Dačicích nájemcům ░░░░ ░░░░ ░░░░ od 1. 6. 2018. Zvýšené nájemné bude sjednáno dodatkem č. 3 k nájemní smlouvě ve výši 63 Kč/m2 podlahové plochy bytu.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3 k nájemní smlouvě s ░░░░ ░░░░ ░░░░ v bytě č. 3 v domě 58/I na Palackého náměstí v Dačicích.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2442/104/RM/2018 Řešení neprodloužené smlouvy smírnou cestou 161-2
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou od 1. 4. do 31. 5.2018 s panem ░░░░  na byt č. 2, ul. Nivy 161/IV v Dačicích s podmínkou, že do 31. března 2018 uhradí veškeré finanční závazky po splatnosti.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s panem ░░░░  na byt č. 2, ul. Nivy 161/IV v Dačicích na dobu určitou od 1. 4. do 31. 5. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2443/104/RM/2018 Pronájem místnosti č. 143 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem místnosti č. 143 o ploše 21,28 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích s paní ░░░░, Dačice,  od 1. 4. 2018 na dobu neurčitou, pro poskytování vizážistických služeb, za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 4.777 Kč s tím, že tato částka bude s platností od 1. 1. 2019 upravena každý rok o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na pronájem místnosti č. 143 o ploše 21,28 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích s paní ░░░░, Dačice.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2444/104/RM/2018 Pacht zahrady u domu 86-88/II v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 234, 235, díl - d výměře 80 m2 u bytového domu 86-88/II ul. U Nemocnice v Dačicích s paní ░░░░ za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 4. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 234, 235, díl - d výměře 80 m2 u bytového domu 86-88/II ul. U Nemocnice v Dačicích s paní ░░░░ za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 4. 2018.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2445/104/RM/2018 Vyhodnocení VZ - kontroly a revize plynových zařízení

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky na akci: "Provedení kontrol a revizí plynových zařízení v budovách města Dačice" pro období let 2018, 2019 a 2020 uvedené ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky uchazeči  Luboši Říhovi, sídlem podnikání Dlouhá 430/V, Dačice, za celkovou cenu díla ve výši 262 961 Kč bez DPH,
 3. uzavření smlouvy o dílo s Lubošem Říhou, sídlem podnikání Dlouhá 430/V, Dačice, za celkovou cenu díla ve výši 262 961 Kč bez DPH,
 4. v případě, že vybraný uchazeč neposkytne řádnou součinnost k uzavření smlouvy o dílo, bude smlouva o dílo uzavřena s dalším uchazečem v pořadí, v souladu se zákonem o veřejných zakázkách.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s Lubošem Říhou, sídlem podnikání Dlouhá 430/V, Dačice, za celkovou cenu díla ve výši 262 961 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2446/104/RM/2018 Dodatek č. 1 ke SOD - A.01.18 Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 9. 2017 se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., IČ 480 35 599, spočívající v realizaci stavby ,,Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně", kterým se prodlužuje termín realizace díla do 30. 4. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 9. 2017 se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., IČ 480 35 599, spočívající v realizaci stavby ,,Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně", kterým se prodlužuje termín realizace díla do 30. 4. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2447/104/RM/2018 Dodatek č. 1 ke SOD - E.02.10 Stavební úpravy objektu č. p. 27/I - 3.NP
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 2. 2018 se společností Technické služby Dačice s. r. o., IČ 260 40 344, spočívající v realizaci stavby ,,Stavební úpravy objektu č. p. 27/I - 3.NP", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a navyšuje se cena díla o 55 885,40 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 12. 2. 2018 se společností  Technické služby Dačice s. r. o., IČ 260 40 344, spočívající v realizaci stavby ,,Stavební úpravy objektu č. p. 27/I - 3.NP", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a navyšuje se cena díla o 55 885,40 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0,Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2448/104/RM/2018 Vyhlášení VZ - "B.01.24 Modernizace výtahu školní jídelny"
I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na zhotovitele stavebně montážních prací akce s názvem "Modernizace výtahu školní jídelny" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení  akce s názvem "Modernizace výtahu školní jídelny".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení akce s názvem "Modernizace výtahu školní jídelny". 

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2449/104/RM/2018 Žádost o dotaci - Fond malých projektů - Fotbalové zápasy partnerských měst Dačice - Gross Siegharts
I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci 3. výzvy Fondu malých projektů Rakousko - Česká republika (Program INTERREG V-A Rakousko - Česká republika) na realizaci akce "Fotbalové zápasy partnerských měst Dačice - Gross Siegharts".

II. Rada města schvaluje

 1. zajištění plného předfinancování akce s názvem "Fotbalové zápasy partnerských měst Dačice - Gross Siegharts".
 2. financování vlastního podílu v rámci akce s názvem "Fotbalové zápasy partnerských měst Dačice - Gross Siegharts".

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2450/104/RM/2018 Potvrzení na pracovním místě ředitelky ŠJ Dačice
I. Rada města rozhoduje v souladu s § 166, odst. 3 zákona 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) nevyhlásit konkurs na vedoucí pracovní místo ředitelky Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213.
II. Rada města potvrzuje Bc. Drahoslavu Brandlovou na vedoucím pracovním místě ředitelky Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 na dalších 6 let, tj. na období od 1. 8. 2018 do 1. 8. 2024.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2451/104/RM/2018 Převod prostředků mezi fondy a odvod zřizovateli - ŠJ Dačice
I. Rada města souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 400.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213.
II. Rada města ukládá Školní jídelně Dačice, Boženy Němcové 213 odvod finančních prostředků zřizovateli ve výši 400.000,00 Kč. Finanční prostředky budou odvedeny na účet zřizovatele nejpozději do 30. 6. 2018.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2452/104/RM/2018 Zápis do MŠ Dačice na šk. rok 2018/2019
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí návrh ředitelky Mateřské školy Dačice na konání zápisu do Mateřské školy Dačice na šk. rok 2018/2019 dle přílohy;

 • informace o dnech otevřených dveří v MŠ Dačice dle přílohy;
 • postup při přestupu dítěte na jiné pracoviště MŠ Dačice od šk. roku 2018/2019 dle přílohy.

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2453/104/RM/2018 Potvrzení na pracovním místě ředitelky MŠ Dačice
I. Rada města rozhoduje v souladu s § 166, odst. 3 zákona 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) nevyhlásit konkurs na vedoucí pracovní místo ředitelky Mateřské školy Dačice.
II. Rada města potvrzuje Mgr. Hanu Švarcovou na vedoucím pracovním místě ředitelky Mateřské školy Dačice na dalších 6 let, tj. na období od 1. 8. 2018 do 1. 8. 2024.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2454/104/RM/2018 Grantový program THK na rok 2018 - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje účast Mateřské školy Dačice v grantovém programu firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. na rok 2018. Pokud bude škole v rámci tohoto programu přidělen grant na některý z uvedených projektů, bude rozdíl mezi celkovými náklady projektu a přiděleným grantem pokryt z finančních prostředků získaných z úplaty za předškolní vzdělávání.
II. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru pro Mateřskou školu Dačice na realizaci uvedeného projektu (až do výše 80 % celkových nákladů projektu) od firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. v rámci grantového programu THK na rok 2018, pokud bude tento dar poskytnut.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2455/104/RM/2018 Grantový program THK na rok 2018 - ZŠ v ul. Komenského
I. Rada města schvaluje účast Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec, v grantovém programu firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. na rok 2018. Pokud bude škole v rámci tohoto programu přidělen grant na některý z uvedených projektů, bude rozdíl mezi celkovými náklady projektu a přiděleným grantem pokryt z rezervního fondu školy tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření.
II. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru pro ZŠ Dačice, Komenského 7 na realizaci některého z uvedených projektů (až do výše 80 % celkových nákladů projektu) od firmy THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. v rámci grantového programu THK na rok 2018, pokud bude tento dar poskytnut.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2456/104/RM/2018 Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou 3 měsíce mezi městem Dačice a Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika podnikající prostřednictvím své organizační složky umístěné v Jindřichově Hradci, Klášterská 126/II, IČO org. složky 49060724.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2457/104/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 5/2018
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2018 v těchto objemech: příjmy 2.231.587,00 Kč, výdaje 2.231.587,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2458/104/RM/2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti p. č. 225/1 v k. ú. Malý Pěčín (88)
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 17. 2. 2010 mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a ░░░░, jako nájemcem, na nemovitost v obci Dačice a katastrálním území Malý Pěčín, a to na část pozemku p. č. 225/1, kterým se rozšiřuje předmět nájmu, za nájemné ve výši 1.491,- Kč/rok a podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2459/104/RM/2018 Pronájem části nebytového prostoru v k. ú. Hostkovice u DN (3)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Hostkovice u Dolních Němčic, a to části skladu v budově požární zbrojnice na pozemku st. 20 o výměře 10 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem a ░░░░, jako nájemcem, za nájemné ve výši 4.322,- Kč/rok a podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2460/104/RM/2018 Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu v k. ú. Dačice (208)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti na pozemku p. č. 2741/2 v k. ú. Dačice pro majetkoprávní vypořádání pro stávající vodovodní potrubí sloužící k zavlažování zahradnictví V Kaštanech, mezi městem Dačice, jako povinným, a ░░░░ ░░░░, jako oprávněným, za jednorázovou úhradu ve výši 3.870,- Kč bez DPH a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v ulici V Kaštanech.
[Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2461/104/RM/2018 Bezúplatný převod pozemků u vlakového nádraží, k. ú. Dačice (118)I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemky p. č. 2560/2 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 12 m2; p. č. 2560/4 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 12 m2; p. č. 2561/1 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 650 m2; p. č. 2562 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 759 m2; p. č. 2563/2 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 130 m2; p. č. 2563/4 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 21 m2  z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2462/104/RM/2018 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Malý Pěčín (206)
I. Rada města ruší usnesení č. 2410/102/RM/2018.
II. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice, jako povinným, a  společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN, a to a to na pozemcích p. č. 225/1, p. č. 225/2, p. č. 225/3, p. č. 378/30 a p. č. 1008/1 zapsaných v katastru nemovitostí na LV 10001 pro obec Dačice a katastrální území Malý Pěčín. Věcné břemeno bude zřízeno pro stavbu "Malý Pěčín, Přikrylová - kabelové vedení NN", úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 35.800,- Kč bez DPH.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.
[Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2463/104/RM/2018 Pronájem části pozemku p. č. 2710/1 v k. ú. Dačice (30)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2710/1 o výměře 25 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ jako nájemcem, za nájemné ve výši 225,- Kč/rok a podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2464/104/RM/2018 Plná moc - "Dačice, Palackého nám. p. č. 2749 - kab. NN" (194)
I. Rada města schvaluje udělení plné moci zmocněnci společnosti SETO, spol. s r.o., sídlem Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice, ve věci zastupování zmocnitele Města Dačice ve správním řízení o vydání závazného stanoviska ve věci umístění kabelového vedení pro posílení veřejného osvětlení na pozemku p. č. 373 a p. č. 2747 v k. ú. Dačice pro stavbu "Dačice, Palackého nám. p. č. 2749 - kab. NN" v památkově chráněném území na Palackého náměstí - Kancnýřův sad, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele  k podpisu plné moci.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2465/104/RM/2018 Výpůjčka části pozemku p. č. 488 v k. ú. Dačice (104)
I. Rada města schvaluje výpůjčku části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 488 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 50 m2 mezi městem Dačice, jako půjčitelem, a  ░░░░ ░░░░ , jako vypůjčitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o výpůjčce.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2466/104/RM/2018 Výsledky hospodaření za rok 2017 - Městské muzeum a galerie Dačice
I. Rada města schvaluje

 1. výsledky hospodaření příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Dačice za rok 2017 - zisk ve výši 29.695,82 Kč,
 2. rozdělení zisku Městského muzea a galerie do fondů organizace následovně:  20.000,00 Kč do fondu odměn, 9.695,82 Kč do rezervního fondu.

II. Rada města bere se souhlasem na vědomí výhled činnosti Městského muzea a galerie Dačice na rok 2018.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2467/104/RM/2018 Schválení účetní závěrky 2017 - Městské muzeum a galerie Dačice
I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Městského muzea a galerie Dačice, se sídlem Havlíčkovo nám. 85/I., 380 01 Dačice, IČO 00365777 za rok 2017.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Ing. Jiří Baštář, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová,  Ing. Richard Tůma.

Vyjádření Městského muzea a galerie Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2017 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2468/104/RM/2018 Odměna pro ředitelku MMaG Dačice za rok 2017
I. Rada města schvaluje odměnu pro ředitelku příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Dačice za rok 2017 uvedenou v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2469/104/RM/2018 Výsledky hospodaření za rok 2017 - Městská knihovna Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. výsledky hospodaření příspěvkové organizace Městská knihovna Dačice za rok 2017 - zisk ve výši 60.922,69 Kč,
 2. rozdělení zisku Městské knihovny Dačice za rok 2017 do fondů organizace následovně: 48.500,00 Kč do fondu odměn, 12.422,69 Kč do rezervního fondu. 

II. Rada města bere se souhlasem na vědomí výhled činnosti Městské knihovny Dačice  pro rok 2018.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2470/104/RM/2018 Schválení účetní závěrky 2017 - Městská knihovna Dačice
I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Městské knihovny Dačice, se sídlem Pantočkova 89/IV., 380 01 Dačice, IČO 60819529 za rok 2017.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Bc. Miloš Novák, Ing. Jiří Baštář, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Kateřina Bartošová, Ing. Richard Tůma.
Vyjádření Městské knihovny Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2017 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2471/104/RM/2018 Odměna pro ředitelku Městské knihovny Dačice za rok 2017
I. Rada města schvaluje odměnu pro ředitelku příspěvkové organizace Městská knihovna Dačice za rok 2017 uvedenou v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2472/104/RM/2018 Smlouva o financování řezbářského sympozia z prostředků Fondu malých projektů Rakousko-ČR
I. Rada města schvaluje smlouvu o financování Řezbářského sympozia z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů projektu, nejvýše však 12.943,80 EUR uzavíranou mezi Městem Dačice a Jihočeskou Silvou Norticou, se sídlem Janderova 147/II, 377 01  Jindřichův Hradec, IČ: 706 59 06.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o financování Řezbářského sympozia z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2473/104/RM/2018 Vymáhání pohledávky od firmy OAK BRANCH, s.r.o.
I. Rada města bere na vědomí informaci o pohledávce ve výši 18.150 Kč vůči firmě OAK BRANCH s.r.o., IČ: 030 32 159.
II. Rada města pověřuje odbor vnitřních věcí, oddělení právní, vymáháním pohledávky ve výši 18.150 Kč a příslušenství od firmy OAK BRANCH s.r.o., IČ: 030 32 159.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2474/104/RM/2018 Dodatek k zápisu do kroniky města Dačice za rok 2016
I. Rada města schvaluje dodatek k zápisu do kroniky města Dačice za rok 2016.
[Výsledek hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 1, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2475/104/RM/2018 Nájemní smlouva k užívání multifunkčního zařízení Minolta C227
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy k užívání movité věci - 1 ks multifunkčního zařízení Minolta C227 - s firmou TEXI Dačice s. r. o., Antonínská 18/II, 380 01 Dačice, IČ: 28160371.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy k užívání movité věci - 1 ks multifunkčního zařízení Minolta C227 - s firmou TEXI Dačice s. r. o., Antonínská 18/II, 380 01 Dačice, IČ: 28160371.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 


2476/104/RM/2018 Navýšení počtu zaměstnanců a změna přílohy směrnice Rady města č. R4/2017 - Organizační řád MěÚ
I. Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců o jedno místo - Pověřenec pro ochranu osobních údajů.
Změnu přílohy - Organizační struktura - Směrnice rady města č. R4/2017 - Organizační řád Městského řadu Dačice s účinností od 01. 05. 2018.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2477/104/RM/2018 Propojení vodovodů Dačic
I. Rada města bere na vědomí informaci o záměru propojení vodovodů Dačic.
[Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0,Usnesení bylo: PŘIJATO]
2478/104/RM/2018 Přehled smluv a objednávek
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí přehled smluv a objednávek.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2479/104/RM/2018 Finanční prostředky pro sbory dobrovolných hasičůI.
Rada města schvaluje použití finančních prostředků určených pro krizové řízení ve výši 173.000,- Kč k pokrytí jednorázových požadavků SDH na vybavení bez ohledu na to jestli se jedná o zásahovou jednotku, nebo o spolek a současně pozastavení vybavování zásahových jednotek SDH materiálem (finanční prostředky ve výši 96.400,- Kč) do doby splnění úkolu z usnesení č. 2306/98/RM/2018.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
5
29
6
30
6
1
6
2
6
3
8
4
8
5
7
6
5
7
7
8
8
9
7
10
6
11
6
12
4
13
5
14
5
15
6
16
7
17
4
18
5
19
4
20
4
21
4
22
3
23
1
24 25
26 27
1
28
1
29 30 31 1
2

mobilní rozhlas

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru