Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2018/107

USNESENÍ 107.zasedání rady města Dačice
konané dne 25.4.2018 v zasedací místnosti rady2517/107/RM/2018 Finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru ve výši 51.555 Kč Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice, Krajířova 27/I, Dačice na zakoupení automatického externího defibrilátoru a na zakoupení dvou transportních vozíků.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2518/107/RM/2018 Roční plán zlepšování Zdravého města Dačice a MA21 na rok 2018
I. Rada města schvaluje Roční plán zlepšování Zdravého města Dačice a MA21 na rok 2018 ve znění dle přílohy usnesení.
II. Rada města bere na vědomí Hodnotící zprávu Zdravého města Dačice a MA21 za rok 2017 ve znění dle přílohy usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2519/107/RM/2018 Fórum Zdravého města Dačice a MA21 - ověřené priority občanů města 2018
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít se souhlasem na vědomí priority občanů města, které byly naformulovány dne 19. února 2018 na Fóru Zdravého města Dačice a MA21 a následně ověřeny sociologickou studií na reprezentativním vzorku populace města 15+ let: opravit lávky přes řeku Dyji (u Penny a Centropenu), urychlit vybudování kluziště, vybudování cyklostezek do okolních obcí (Toužín, Rakousko), vypracovat novou koncepci řešení náměstí (parkování, klidová zóna), vyřešit odstavné plochy pro kamiony, vytvořit server na lokální brigády, zajistit lékařskou zubní pohotovost, zajistit nové či větší prostory pro knihovnu, zajistit pořádek na nádražích a veřejných prostranstvích, zajistit údržbu aleje k Urbanči, zajistit umělou trávu pro fotbalisty, zavedení kamerového systému ve městě, zvýšit kapacitu Domova pro seniory.
II. Rada města schvaluje zadané úkoly k řešení ověřených priorit z Fóra Zdravého města Dačice a MA21 ze dne 19. února 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2520/107/RM/2018 Partnerská spolupráce za účelem rozvoje projektu Zdravé město Dačice a MA21
I. Rada města schvaluje uzavření dohody o přistoupení k partnerství mezi Městem Dačice a níže uvedenými organizacemi ve znění dle přílohy usnesení, a to za účelem rozvoje projektu Zdravé město Dačice a místní Agendy 21:
Mateřská škola Dačice, Bratrská 177/I, 380 01 Dačice, IČ: 71006044
Katolický dům Dačice z. s., Masarykova 295, 380 01 Dačice I, IČ: 46641793
II. Rada města pověřuje starostu města Ing. Karla Macků podpisem dohody o přistoupení k partnerství.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2521/107/RM/2018 Posouzení finanční pozice města Dačice a jeho organizací
I. Rada města schvaluje zapojení města do projektu Národní sítě Zdravých měst - SPOLUPRÁCE OBCÍ KE ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÉ SPRÁVY ZA POMOCI METODY MA21, který se týká zpracování finančních analýz. Spolupráce je realizována a hrazena v rámci projektu Národní sítě Zdravých měst podpořeného z OP Zaměstnanost.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2522/107/RM/2018 Nabídka pronájmu garáže č. 15
I. Rada města schvaluje

 1. nabídku pronájmu uvolněné garáže č. 15, u bytového domu 161-165/IV, ul. Nivy v Dačicích nájemníkům těchto domů,
 2. nabídku pronájmu uvolněné garáže č. 15, u bytového domu 161-165/IV, ul. Nivy v Dačicích veřejnosti v  případě, že mezi nájemníky bytových domů 161-165/IV ul. Nivy v Dačicích nebude o garáž zájem.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2523/107/RM/2018 Výpověď z nájmu garáže č. 11
I. Rada města neschvaluje ukončení nájmu garáže č. 11, u bytového domu 161-165/IV, ul. Nivy v Dačicích s░░░░ dohodou ke dni 30. 6. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2524/107/RM/2018 Pacht zahrady u domu 63/I v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 384, díl - d výměře 377 m2 u bytového domu 63/I ul. Göthova v Dačicích s panem ░░░░ za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 5. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 384, díl - d o výměře 377 m2 u bytového domu 63/I ul. Göthova v Dačicích s panem ░░░░ za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 5. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2525/107/RM/2018 Prodloužení nájemní smlouvy
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 7 k nájemní smlouvě uzavřené dne 11. 1. 1999 s  ░░░░ na pronájem nebytových prostor v budově čp. 58/I na Palackého náměstí v Dačicích pro provoz kavárny, kterým se prodlužuje doba nájmu od 1. 1. 2019 na dobu neurčitou,  za nájemné 19 412 Kč/čtvrtletí s tím, že s platností od 1. 4. 2019 bude nájemné každý rok valorizováno o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSU za předchozí kalendářní rok.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 7 k nájemní smlouvě uzavřené dne 11. 1. 1999 s ░░░░, na pronájem nebytových prostor v budově čp. 58/I na Palackého náměstí v Dačicích pro provoz kavárny.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2526/107/RM/2018 Pronájem bytu č. 1, čp. 162/IV, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 1 o velikosti  1+0 v ul. Nivy 162/IV, Dačice s paní  ░░░░ od 1. 5. do 31. 7. 2018 s možností prodloužení.
Pokud nebude ve stanoveném termínu 30 dnů od schválení radou města se zájemcem uzavřena nájemní smlouva, bude tato smlouva uzavřena s dalším v pořadí.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 1 v bytovém domě 162/IV, ul. Nivy v  Dačicích s paní ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2527/107/RM/2018 Pronájem bytu č. 8 v domě 305/I, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 8, o velikosti 1+1, v ulici Bratrská 305 Dačice I, s paní ░░░░.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 8, o velikosti 1+1, v ulici Bratrská 305 Dačice I, s paní ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2528/107/RM/2018 Pronájem místnosti č. 147 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem místnosti č. 147 o ploše 37,17 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ ░░░░, od 1. 5. 2018 na dobu neurčitou, pro cvičení jógy, za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 8.345 Kč s tím, že tato částka bude s platností od 1. 1. 2019 upravena každý rok o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na pronájem místnosti č. 147 o ploše 37,17 m2 včetně společně užívaných prostor v budově OC Antonínská 15/II v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2529/107/RM/2018 Zrušení usnesení a zvýšení nájemného v bytě č. 3 v domě 58/I
I. Rada města ruší usnesení číslo 2441/104/RM/2018 - Zvýšení nájemného v bytě č. 3 v domě 58/I ul. Palackého náměstí v Dačicích.
II. Rada města schvaluje zvýšení nájemného v bytě č. 3 v domě 58/I na Palackého náměstí v Dačicích nájemcům ░░░░ ░░░░ od  1. 6. 2018 ve výši  58 Kč/m2  podlahové plochy bytu a  od  1. 6. 2019 ve výši  63 Kč/m2  podlahové plochy bytu.  Zvýšené nájemné bude sjednáno dodatkem č. 3 a 4 k nájemní smlouvě.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3 a 4 k nájemní smlouvě s ░░░░ ░░░░ v bytě č. 3 v domě 58/I na Palackého náměstí v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2530/107/RM/2018 Zrušení usnesení a nová nájemní smlouva 161/IV-2
I. Rada města ruší usnesení číslo 2442/104/RM/2018 - Řešení neprodloužené smlouvy smírnou cestou 161-2.
II. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na bytě č. 2 v domě 161/IV v ul. Nivy v Dačicích s nájemcem ░░░░. Nájemní smlouva bude uzavřena pouze na 2 měsíce, a to od 1. 5. do 30. 6. 2018. Prodloužení bude možné, jen pokud budou uhrazeny veškeré platby.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na bytě č. 2 v domě 161/IV v ul. Nivy v Dačicích s nájemcem ░░░░ na 2 měsíce, a to od 1. 5. do 30. 6. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2531/107/RM/2018 Plná moc - A.04.29 - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice
I. Rada města schvaluje udělení plné moci společnosti VAK projekt s.r.o. k zastupování Města Dačice při všech úkonech souvisejících se zajištěním inženýrské činnosti na akci "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice".
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu udělené plné moci zmocněnci VAK projekt s.r.o. k zastupování Města Dačice při všech úkonech souvisejících se zajištěním inženýrské činnosti na akci "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2532/107/RM/2018 Plná moc - B.02.14 "Zřízení kluziště Dačice"
I. Rada města schvaluje udělení plné moci společnosti STAVONA Tender, spol. s r.o. k zastupování Města Dačice ve všech úkonech týkajících se realizace výběrového řízení s názvem "Zřízení kluziště Dačice".
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu udělené plné moci zmocněnci STAVONA Tender, spol. s r.o. k zastupování Města Dačice ve všech úkonech týkajících se realizace výběrového řízení s názvem "Zřízení kluziště Dačice".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2533/107/RM/2018 Plná moc - A.02.06 - Komunitně správní centrum Dačicka - budova č. p. 4
I. Rada města schvaluje udělení plné moci společnosti P - atelier s.r.o. k zastupování Města Dačice při všech úkonech souvisejících s projednáním dokumentace na akci "Komunitně správní centrum Dačicka - budova č. p. 4".
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu udělené plné moci zmocněnci P - atelier s.r.o. k zastupování Města Dačice při všech úkonech souvisejících s projednáním dokumentace změny v průběhu stavby na akci "Komunitně správní centrum Dačicka - budova č. p. 4".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2534/107/RM/2018 A.04.41 Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec
I. Rada města schvaluje zařazení akce na projektové práce s názvem "Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec" do rozpočtu Města Dačice na rok 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2535/107/RM/2018 Vyhlášení VZ na PD - A.04.41 "Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec"

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele projektové dokumentace akce s názvem "Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2536/107/RM/2018 Dodatek č. 1 ke SOD - B.02.01 Rekonstrukce a rozšíření KD Beseda
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 9. 2017 se společností Status stavební a.s., IČ: 46679120, spočívající v realizaci stavby ,,Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy, mění termín plnění a navyšuje se cena díla o 262.313,72 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 11. 9. 2017 se společností  Status stavební a.s., IČ: 46679120, spočívající v realizaci stavby ,,Rekonstrukce a rozšíření MěKS Dačice - Divadelní klub pro mluvené slovo", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy, mění termín plnění a navyšuje se cena díla o 262.313,72 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2537/107/RM/2018 Dodatek č. 1 ke SOD na projektové práce - A.01.22 Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 12. 2017 se společností Agroprojekt Jihlava spol. s r. o., IČ 499 74 424, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Výstavba parkoviště v ulici Berky z Dubé", kterým se prodlužuje termín realizace díla do 15. 12. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 12. 2017 se společností Agroprojekt Jihlava spol. s r. o., IČ 499 74 424, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Výstavba parkoviště v ulici Berky z Dubé", kterým se prodlužuje termín realizace díla do 15. 12. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

2538/107/RM/2018 Dodatek č. 2 ke SOD - A.01.18 Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně (2. vyhlášení)

I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 9. 2017 se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., IČ 480 35 599, spočívající v realizaci stavby ,,A.01.18 Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně (2. vyhlášení)", kterým se mění konečná cena díla.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13. 9. 2017 se společností SWIETELSKY stavební s. r. o., IČ 480 35 599, spočívající v realizaci stavby ,,A.01.18 Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně (2. vyhlášení)", kterým se mění konečná cena díla.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2539/107/RM/2018 Vyhlášení VZ - D.01.11 Zateplení domu Sokolská 200

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Zateplení domu Sokolská 200" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Zateplení domu Sokolská 200".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Zateplení domu Sokolská 200".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zateplení domu Sokolská 200".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2540/107/RM/2018 Použití prostředků fondu investic - ŠJ Dačice
I. Rada města schvaluje použití fondu investic Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši 100.000 Kč na nákup myčky na nádobí.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2541/107/RM/2018 Dohoda o ukončení platnosti Smlouvy o poskytování bankovních platebních a souvisejících služeb
I. Rada města schvaluje uzavření dohody o ukončení platnosti Smlouvy o poskytování bankovních platebních a souvisejících služeb mezi městem Dačice a Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO: 45244782, za podmínek dle přílohy č. 1 usnesení.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení platnosti Smlouvy o poskytování bankovních platebních a souvisejících služeb s Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO: 45244782.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2542/107/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 8/2018
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2018 v těchto objemech: příjmy 540.743,42 Kč, výdaje 3.768.816,42 Kč, financování 3.228.073,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2543/107/RM/2018 Souhlas s přijetím finančního daru pro Městskou knihovnu Dačice v roce 2018
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančních darů v celkové výši 16.000,00 Kč od dárců Obec Peč, Obec Budeč, Obec Horní Slatina, Obec Červený Hrádek a Obec Kostelní Vydří, které jsou určeny na nákup a zpracování knižních fondů pro obecní knihovny. 

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2544/107/RM/2018 Rámcová smlouva o dodávkách výrobků a dalšího zboží
I. Rada města schvaluje Rámcovou smlouvu o uzavírání kupních smluv a pro vzájemné vztahy při dodávkách výrobků a zboží mezi Městem Dačice a Plzeňským Prazdrojem, a.s., se sídlem U Prazdroje 7, 304 97  Plzeň, IČ: 453 57 366.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem rámcové smlouvy uzavírané mezi Městem Dačice a společností Plzeňský Prazdroj, a.s., se sídlem U Prazdroje 7, 304 97  Plzeň, IČ: 45357366.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2545/107/RM/2018 Smlouvy o nájmu dopravního prostředku
I. Rada města schvaluje pronájem dopravního prostředku - vozidla Peugeot Boxer, reg. zn. DACICE09,  SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Dolní Němčice, Dačice, se sídlem Dolní Němčice 62, IČO: 608 19 600 na den 12. 5. 2018, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2546/107/RM/2018 Smlouvy o nájmu dopravního prostředku v termínu 19. - 20. 5. 2018
I. Rada města schvaluje pronájem dopravního prostředku - vozidla Peugeot Boxer, reg. zn. DACICE09,  SH ČMS - Sboru dobrovolných hasičů Dolní Němčice, Dačice, se sídlem Dolní Němčice 62, IČO: 608 19 600 ve dnech 19. - 20. 5. 2018, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2547/107/RM/2018 Cena města Dačice za rok 2017
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města udělit Cenu města Dačice za rok 2017 nominovaným:

kategorie Sport - ░░░░

kategorie Kultura - ░░░░ 

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2548/107/RM/2018 Smlouva o propagaci při výrobě knihy
I. Rada města schvaluje smlouvu o propagaci při výrobě knihy "Rudolf Prekop, Martin Mlynarič, Jiří Műller, Michal Stehlík: Kříže v krajině" uzavíranou se společností ARBOR VITAE SOCIETAS s.r.o., se sídlem: Řevnice, Nezabudická 104, PSČ 252 30, IČO:26715350.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o propagaci při výrobě knihy "Rudolf Prekop, Martin Mlynarič, Jiří Műller, Michal Stehlík: Kříže v krajině" se společností ARBOR VITAE SOCIETAS s.r.o., se sídlem: Řevnice, Nezabudická 104, PSČ 252 30, IČO:26715350. 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2549/107/RM/2018 Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice (211)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti na pozemku p.č. 2756 v k. ú. Dačice, mezi společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, spočívající v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy pro stavbu "Příp. STL, Dačice, Vlašská čp. 208".  Věcné břemeno se zřizuje jako úplatné za jednorázovou úplatu ve výši 4.500,- Kč bez DPH a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2550/107/RM/2018 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti. (212)
I. Rada města schvaluje uzavření budoucí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti na pozemcích p. č. 225/1 a p. č. 1008/1 v obci Dačice a k. ú. Malý Pěčín pro stavbu "Novostavba rodinného domu na parcele 374/2 v Malém Pěčíně", spočívající ve vybudování inženýrské sítě jednotného kanalizačního vedení D150,  pro investory stavby, jako budoucích oprávněných, a to manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti na vybudování kanalizačního vedení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2551/107/RM/2018 Prodej pozemků v lokalitě Nivy (135)
I. Rada města bere na vědomí výsledek 5. kola Veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Nivy" v Dačicích.
II. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej stavebního pozemku pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Nivy"  v Dačicích - 6. kolo., a to pozemku dle dosud nezapsaného GPL č. 2758-7938/2017 v k. ú. Dačice  p. č. 2271/185, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2552/107/RM/2018 Pronájem části pozemku p. č. 488 v k. ú. Dačice (105)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 488 o výměře 300 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností SATES ČECHY s.r.o., se sídlem Radkovská 252, Telč, jako nájemcem, za nájemné v celkové výši 2.328,- Kč a podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2553/107/RM/2018 Nájemní smlouva na pozemky p. č. 2152/1 a p. č. 2177 v k. ú. Dačice (106)
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pozemky p. č. 2152/1 a p. č. 2177 v k. ú. Dačice, mezi ░░░░, jako stavebníkem a nájemcem, a městem Dačice, jako vlastníkem pozemků a pronajímatelem, vztahující se k právu stavebníka provést vybudování nových zpevněných ploch pro účely vstupu a vjezdu k nemovitostem na částech výše uvedených pozemků ve vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2554/107/RM/2018 Veřejná nabídka na prodej pozemku v lokalitě Nivy v Dačicích - komerční
I. Rada města bere na vědomí výsledek 4. kola veřejné nabídky na prodej částí  pozemků p. č. 2271/6 a 2271/166 o přibližné součtové výměře 1409 m2.
II. Rada města schvaluje vyhlášení 5. kola veřejné nabídky na prodej  částí  pozemků p. č. 2271/6 a 2271/166 o přibližné součtové výměře 1409 m2  za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2, tj. 1.549.900,- Kč celkem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2555/107/RM/2018 A.03.05. Majetkoprávní vypořádání pro stavbu "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II" (26) (27) (30) (31) (96) (97) (98) (99) (100) (120)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit budoucí majetkoprávní vypořádání pozemků v obci Dačice a k. ú. Bílkov a k. ú. Dačice pro účely realizace stavby "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II ", budoucím převodem vlastnického práva do výlučného vlastnictví města Dačice, a to:

Formou budoucí koupě část pozemku p. č. 483/30 - orná půda v k. ú. Bílkov o přibližné výměře 457 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 91 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov jako podílové spoluvlastnictví, každý k id. 1/2, ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
část pozemku p. č. 483/28 - orná půda v k. ú. Bílkov o  přibližné výměře 505 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 38 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov jako podílové spoluvlastnictví, každý k id. 1/2, ░░░░ ░░░░  za podmínek dle přílohy usnesení č. 2,
část pozemku p. č. 483/31 - orná půda v k. ú. Bílkov o  přibližné výměře 257 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 55 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov jako podílové spoluvlastnictví, každý k id. 1/3, ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 3,
spoluvlastnické podíly k id. 1/10 na části pozemku p. č. 2604/1 o  přibližné výměře 2126 m2 zapsaném v katastru nemovitostí na LV 3566 pro obec a k. ú. Dačice jako vlastnictví, paní ░░░░ ░░░░ ░░░░  za podmínek dle přílohy usnesení č. 4,

část pozemku p. č. 483/66 - orná půda v k. ú. Bílkov o  přibližné výměře 905 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 335 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov jako podílové spoluvlastnictví, každý k id. 1/2, ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 5.

Formou budoucí směny

část pozemku p. č. 483/29 - orná půda v k. ú. Bílkov o  přibližné výměře 450 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 80 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov jako výlučné vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░, budoucí směnou za pozemek p. č. 1270/29 - ostatní plocha v k. ú. Bílkov o výměře 79 m2 a část pozemku p. č. 1270/1 v k. ú. Bílkov - ostatní plocha o výměře 371 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 10001 jako výlučné vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 6,

část pozemku p. č. 483/27 - orná půda v k. ú. Bílkov o  přibližné výměře 340 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 46 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov jako výlučné vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░, budoucí směnou za pozemek p. č. 1253/4 - ostatní plocha v k. ú. Bílkov o  přibližné výměře 340 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 10001 jako výlučné vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 7,

část pozemku p. č. 2604/10 - orná půda v k. ú. Dačice o  přibližné výměře 827 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 461 pro obec Dačice a k. ú. Dačice jako výlučné vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░, budoucí směnou za část pozemku p. č. 2540/13 - ostatní plocha v k. ú. Bílkov o  přibližné výměře 827 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 10001 jako výlučné vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 8,

spoluvlastnický podíl k id. 1/2 na části pozemku p. č. 2604/1 - orná půda v k. ú. Dačice o  přibližné výměře 2126 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 3566 pro obec Dačice a k. ú. Dačice jako vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░, budoucí směnou za část pozemku p. č. 2540/13 - orná půda v k. ú. Dačice o přibližné výměře 1063 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 10001 jako výlučné vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 9.

Formou vzájemného plnění

převod pozemku p. č. 521/36 - ostatní plocha v k. ú. Bílkov o výměře 49 m2 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 354 pro obec Dačice a k. ú. Bílkov z vlastnictví v SJM ░░░░ ░░░░, do výlučného vlastnictví města Dačice za smluvní plnění spočívající ve vybudování zpevněné plochy s dlážděným povrchem o velkosti 15 m2 na náklady města Dačice. Pozemek pod zpevněnou plochou zůstane v majetku města Dačice, za podmínek dle př. usnesení č. 10.

 [Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2556/107/RM/2018 Vyúčtování nákladů a výnosů veřejné kanalizace za r. 2017
I. Rada města schvaluje vyúčtování nákladů a výnosů provozování veřejné kanalizace za r. 2017 předložené společností ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem vyúčtování nákladů a výnosů provozování veřejné kanalizace za r. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2557/107/RM/2018 Oprava chodníků podél silnice III/4088 v Chlumci

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Oprava chodníků podél silnice III/4088 v Chlumci" dle přílohy usnesení č. 1.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Oprava chodníků podél silnice III/4088 v Chlumci".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Oprava chodníků podél silnice III/4088 v Chlumci".
 4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava chodníků podél silnice III/4088 v Chlumci".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2558/107/RM/2018 Oprava místní komunikace k vlakové zastávce v Malém Pěčíně

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu s názvem "Oprava místní komunikace k vlakové zastávce v Malém Pěčíně" dle přílohy usnesení č. 1.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Oprava místní komunikace k vlakové zastávce v Malém Pěčíně".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Oprava místní komunikace k vlakové zastávce v Malém Pěčíně".
 4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem  "Oprava místní komunikace k vlakové zastávce v Malém Pěčíně".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2559/107/RM/2018 Vyhodnocení VZ - Oprava lávky přes řeku Moravská Dyje v Dačicích

I. Rada města bere na vědomí výsledek hodnocení veřejné zakázky na stavební práce s názvem "Oprava lávky přes řeku Moravská Dyje v Dačicích" uvedený v příloze usnesení č. 1.

II. Rada města schvaluje zrušení výběrového řízení na stavební práce s názvem "Oprava lávky přes řeku Moravská Dyje v Dačicích".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2560/107/RM/2018 Výměna vodovodního potrubí bezvýkopovou metodou - Lipolec u Dačic - oprava havarijního stavu

I. Rada města schvaluje

 1. z důvodu havarijního stavu přímé zadání stavebních prací "Výměna vodovodního potrubí bezvýkopovou metodou - Lipolec u Dačic" firmě TRASKO BVT, s.r.o., sídlem Na Nouzce 487/8, 682 01  Vyškov, IČ 06020666,
 2. uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem TRASKO BVT, s.r.o., Na Nouzce 487/8, 682 01  Vyškov, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 1.428.659,40 Kč bez DPH a termínem realizace od 1. 6. 2018 do 15. 7. 2018.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2561/107/RM/2018 Restaurování a oprava jihovýchodní sgrafitové fasády a sgrafitové fasády věže čp. 1/I v Dačicích - výsledek výběrového řízení

I. Rada města Rada města schvaluje

1.výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem "Restaurování a oprava jihovýchodní sgrafitové fasády a sgrafitové fasády věže čp. 1/I v Dačicích" uvedený ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a přiložených přílohách,

2.uzavření smlouvy o dílo  pro stavbu "Restaurování a oprava jihovýchodní sgrafitové fasády a sgrafitové fasády věže čp. 1/I v Dačicích - SO01 a SO02" s vítězným uchazečem -  Stavební huť Slavonice, spol. s r.o., IČ: 46683780, sídlem  Nádražní 298, Slavonice, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 884.000,- Kč bez DPH, za podmínek dle přílohy č. 1,

uzavření smlouvy o dílo  pro stavbu "Restaurování a oprava jihovýchodní sgrafitové fasády a sgrafitové fasády věže čp. 1/I v Dačicích - SO03" s vítězným uchazečem -  Stavební huť Slavonice, spol. s r.o., IČ: 46683780, sídlem  Nádražní 298, Slavonice, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 126.100,- Kč bez DPH, za podmínek dle přílohy č. 2.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2562/107/RM/2018 Zápis Komise sociální Dačice
I. Rada města schvaluje na základě usnesení sociální komise č. 7/17/KSO/2018 zpracování návrhu nových pravidel při přidělování bytů v DPS.
II. Rada města bere na vědomí zápis ze 17. schůze Komise sociální Dačice, která se konala dne 9. 4. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2563/107/RM/2018 Žádost o finanční podporu projektu - Parní léto 2018
I. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádného peněžitého daru ve výši 8.000,00 Kč pro Společnost telčské místní dráhy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2564/107/RM/2018 Standard vybavení JPO V
I. Rada města bere na vědomí informaci o vybavení JPO V.

II. Rada města schvaluje standard vybavenosti JPO V tak, jak byl předložen.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2565/107/RM/2018 Projekt sluneční energie, voda v krajině, vegetace
I. Rada města schvaluje zapojení se do projektu Sluneční energie, voda v krajině, vegetace: nová metodika vzdělávání pracovníků městských úřadů a inovace školní výuky k tématu efektu hospodářských zásahů na regionální klima:

1.uzavření Smlouvy o účasti na řešení projektu dle přílohy.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta
 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru