Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2018/113

USNESENÍ 113.zasedání rady města Dačice
konané dne 6.6.2018 v zasedací místnosti rady


2620/113/RM/2018 Směrnice o nájmech bytů v majetku města
I. Rada města schvaluje Směrnici Rady města  č. R2-18  o nájmech bytů v majetku města. Směrnice nabývá účinnosti od 1. 7. 2018 a touto směrnicí se ruší směrnice rady města č. 1/2016.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

2621/113/RM/2018 Jednostranné zvýšení nájemného v bytovém domě 305/I
I. Rada města schvaluje jednostranné zvýšení nájemného v bytovém domě 305/I ul. Bratrská v Dačicích o míru inflace 2,5 % za předcházející kalendářní rok uveřejněnou Českým statistickým úřadem.  
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

2622/113/RM/2018 Statut Dačického zpravodaje
I. Rada města schvaluje Statut Dačického zpravodaje s účinností od 1. 7. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

2623/113/RM/2018 Zřízení redakční rady Dačického zpravodaje
I. Rada města zřizuje Redakční radu Dačického zpravodaje s účinností od 1. 7. 2018.

II. Rada města jmenuje

 1. členy Redakční rady Dačického zpravodaje - ░░░░, ░░░░, ░░░░, ░░░░,
 2. předsedu Redakční rady Dačického zpravodaje - ░░░░.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

2624/113/RM/2018 Dodatek č. 6 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Městská knihovna Dačice - změna názvu
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatkem č. 6 ke zřizovací listině změnu názvu příspěvkové organizace Městská knihovna Dačice na Knihovna Matěje Mikšíčka při zachování stávajícího sídla a identifikačního čísla příspěvkové organizace.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

2625/113/RM/2018 Smlouvy o výpůjčce zařízení DSO Mikroregionu Dačicko pro potřeby Města Dačice
I. Rada města schvaluje smlouvy o výpůjčce velkoprostorového stanu Forum Alfa 10 x 20 m a mobilního pódia včetně všech potřebných komponent od DSO Mikroregion Dačicko pro účely kulturních akcí Letňák, Koncert Pavlíny Jíšové, Hraní Pod Lipkami a Countryfest Dačice, které se konají na území města Dačice v roce 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o výpůjčce velkoprostorového stanu Forum Alfa 10 x 20 m a mobilního pódia včetně všech potřebných komponent od DSO Mikroregion Dačicko pro účely kulturních akcí Letňák, Koncert Pavlíny Jíšové, Hraní Pod Lipkami a Countryfest Dačice, které se konají na území města Dačice v roce 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

2626/113/RM/2018 Souhlas s přijetím finančních darů pro Městskou knihovnu Dačice v roce 2018
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančních darů v celkové výši 12.840,00 Kč od dárců Obec Báňovice, Obec Budíškovice a Obec Třebětice, které jsou určeny na nákup a zpracování knižních fondů pro obecní knihovny. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

2627/113/RM/2018 Aktualizace odpisového plánu MK Dačice v roce 2018
I. Rada města schvaluje opravu odpisového plánu příspěvkové organizace Městská knihovna Dačice na rok 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

2628/113/RM/2018 Poskytnutí veřejné finanční podpory na zajištění dopravních potřeb města (15), Uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti (18)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 29. 4. 2010, ve znění pozdějších dodatků, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a fyzickou osobou podnikající, panem Josefem Šteflem, IČ 10288210, Hradecká 109, Dačice, za nájemné ve výši 40.000,- Kč/rok a dalších podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o poskytnutí veřejné finanční podpory mezi městem Dačice a fyzickou osobou podnikající, panem Josefem Šteflem, IČ 10288210, Hradecká 109, Dačice, na zajištění dopravních potřeb města, dle přílohy usnesení č. 2.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 3 a Smlouvy o poskytnutí veřejné podpory.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

2629/113/RM/2018 Poskytnutí finančního příspěvku
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit, na základě splněné podmínky vyhlášené Veřejné nabídky na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích - I. etapa, poskytnutí finančního příspěvku ve výši 75.100,00 Kč ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

2630/113/RM/2018 Vyhodnocení VZ na stavební práce - Oprava chodníků podél silnice III/4088 v Chlumci
I. Rada města schvaluje

 1. 1.vyhodnocení veřejné zakázky "Oprava chodníků podél silnice III/4088 v Chlumci" uvedený ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. 2.přidělení veřejné zakázky společnosti SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO:25172654,
 3. 3.uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 1.110.914,09 Kč bez DPH, dle přílohy usnesení č. 2.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností - SATES ČECHY s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO: 25172654.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


2631/113/RM/2018 Vyhodnocení VZ na stavební práce - Oprava místní komunikace k vlakové zastávce v Malém Pěčíně

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Oprava místní komunikace k vlakové zastávce v Malém Pěčíně" uvedený ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností SWIETELSKY stavební s.r.o.,  Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 422.594,86 Kč bez DPH, dle přílohy usnesení č. 2.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností - SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495/58, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

2632/113/RM/2018 Prodej nemovitostí v k. ú. Prostřední Vydří (147)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Prostřední Vydří, a to části pozemku p. č. 758/22 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 65 m2, do výlučného vlastnictví žadatele pana ░░░░, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj. za 210,- Kč/m2, a za podmínky zřízení věcného břemene služebnosti pro ochranné pásmo kanalizace.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]
 

2633/113/RM/2018 "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II" - bezúplatný převod části p. č. 526 v k. ú. Bílkov (126)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov pro realizaci stavby "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II", a to části pozemku p. č. 526 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 395 m2, z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2634/113/RM/2018 Výpůjčka sochy Křídlo svobody (108)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce dřevěné sochy Křídlo svobody mezi městem Dačice, jako půjčitelem, a Leteckým muzeem Viléma Götha v Dačicích, jako vypůjčitelem, za podmínek stanovených dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2635/113/RM/2018 Vzájemné darování částí pozemků p. č. 2741/1 a p. č. 2758 v k. ú. Dačice (116)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města na základě nové žádosti zrušit usnesení č. 553/22/ZM/2018 ze dne 18. 4. 2018.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr vzájemného darování částí nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2758 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 655 m2, z vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - hospodaření se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, a části pozemku p. č. 2741/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 2.040 m2, z vlastnictví Jihočeského kraje, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice - hospodaření se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, se sídlem Nemanická 2133/10, České Budějovice, do výlučného vlastnictví města Dačice, s tím, že darovací smlouvou budou zřízena i věcná břemena služebnosti na inženýrské sítě ve vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2636/113/RM/2018 Poskytnutí finančního daru
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru na částečnou úhradu nákladů na nákup techniky pro údržbu veřejné zeleně, a to takto:

 • SH ČMS, SDH Malý Pěčín ve výši 38.044,00 Kč
 • SH ČMS, SDH Hostkovice ve výši 21.120,00 Kč
 • Tělovýchovná jednota Velký Pěčín z. s. ve výši 21.044,20 Kč
 • SH ČMS, SDH Dolní Němčice ve výši 51.170,40 Kč
 • Rybáři Hradišťko z. s. ve výši 18.547,20 Kč

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2637/113/RM/2018 Smlouva kupní na pozemek p. č. 2646/1 v k. ú. Dačice - (101)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 2646/1 - trvalý travní porost o výměře 873 m2 v k. ú. Dačice, v rámci majetkoprávního vypořádání pozemku zatíženého inženýrskou sítí, konktrétně kanalizačním řadem ve vlastnictví  města Dačice, mezi ░░░░ ░░░░ jako vlastníkem pozemku, a městem Dačice, jako kupujícím a vlastníkem předmětného kanalizačního řadu, za podmínek dle návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2638/113/RM/2018 Prodej pozemků v lokalitě Nivy (135)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku v k. ú. Dačice p. č. 2271/185 dle dosud nezapsaného GPL č. 2758-7938/2017 do podílového spoluvlastnictví takto:

- id. 1/2 do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░,
- id. 1/2 do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░

za kupní cenu ve výši 1.234.800,00 Kč celkem.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2639/113/RM/2018 Plná moc - A.01.09 - Parkovací stání Jiráskova
I. Rada města schvaluje udělení plné moci společnosti WAY project s.r.o. k zastupování Města Dačice při všech úkonech souvisejících s projednáním projektové dokumentace na stavbu  "Parkovací stání Jiráskova" s dotčenými orgány a správci sítí.

II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu udělené plné moci zmocněnci WAY project s.r.o. k zastupování Města Dačice při všech úkonech souvisejících s projednáním projektové dokumentace na stavbu  "Parkovací stání Jiráskova" s dotčenými orgány a správci sítí.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2640/113/RM/2018 Dodatek č. 1 ke SOD na projektové práce - A.04.41 Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 05. 2018 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec", kterým se mění předmět smlouvy a snižuje celková cena díla.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 05. 2018 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec", kterým se mění předmět smlouvy a snižuje celková cena díla.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2641/113/RM/2018 Dodatek č. 1 ke SOD na projektové práce - A.04.29 - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 12. 2017 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice", kterým se prodlužuje termín realizace díla do 11. 09. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 12. 2017 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice", kterým se prodlužuje termín realizace díla do 11. 9. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2642/113/RM/2018 Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt "Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně - osvětlení přechodu pro chodce''
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 131 575,- Kč na realizaci projektu: "Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně - osvětlení přechodu pro chodce''.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace, reg. č. 420-01-001/18, podepsanou dne 28. 5. 2018 členem rady kraje ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2643/113/RM/2018 Vyhlášení VZ - "B.02.12 Přístavba knihovny v Dačicích"

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "B.02.12 Přístavba knihovny v Dačicích" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "B.02.12 Přístavba knihovny v Dačicích".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "B.02.12 Přístavba knihovny v Dačicích".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "B.02.12 Přístavba knihovny v Dačicích".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2644/113/RM/2018 Vyhodnocení VZ na dodávku vzduchotechnického zařízení pro smuteční síň - B.02.37 smuteční obřadní síň Dačice - vzduchotechnika

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek poptávkového řízení akce "Smuteční obřadní síň Dačice - vzduchotechnika" uvedený v důvodové zprávě tohoto usnesení.
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti Ing. František Huk CSc.
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností Ing. František Huk CSc., IČ:46170570, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 429.900 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností -  Ing. František Huk CSc., Na Vyhlídce 19, 586 01 Jihlava, IČ: 46170570, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 429.900 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2645/113/RM/2018 Přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci akce ''Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín''.
I. Rada města schvaluje přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury na realizaci akce ''Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín'' v celkové výši 2 872 000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2646/113/RM/2018 Dodatek č. 1 ke SOD - "B.01.04 - Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 8. 2017 se společností Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav na akci "Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami", kterým se rozšiřuje předmět plnění a kterým se po konečném součtu méněprací a víceprací navyšuje celková cena za dílo o  252.765,40 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 3. 8. 2017 se společností Spilka a Říha s.r.o., Petra Bezruče 489/II, 392 01 Soběslav na akci "Každý má právo na vzdělání - Mateřská škola Za Lávkami", kterým se rozšiřuje předmět plnění a kterým se po konečném součtu méněprací a víceprací navyšuje celková cena za dílo o  252.765,40 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2647/113/RM/2018 Použití fondu investic - ZŠ ul. Komenského
I. Rada města schvaluje použití finančních prostředků fondu investic Základní školy Dačice, Komenského 7 ve výši 12.955,35 Kč na dofinancování zhotovení posuvné brány s elektrickým pohonem do vjezdu areálu školy v ul. Komenského.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2648/113/RM/2018 Aktualizace odpisového plánu - ŠJ Dačice
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 na rok 2018 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2649/113/RM/2018 Odprodej podílových listů Sporobond a Sporoinvest
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit odprodej 3 podílových listů Sporobond - otevřený podílový fond a 3 podílových listů Sporoinvest - otevřený podílový fond, a to  České spořitelně, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO: 45244782.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2650/113/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 11/2018
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2018 v těchto objemech: příjmy 1.375.677,40 Kč, výdaje 1.375.677,40 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2651/113/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 12/2018
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 12/2018 v těchto objemech: příjmy 205.000,00 Kč, výdaje 205.000,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2652/113/RM/2018 Závěrečný účet města za rok 2017
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

 1. schválit Závěrečný účet města Dačice za rok 2017,
 2. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

II. Rada města pověřuje místostarostu Bc. Miloše Nováka, aby předložil návrh Závěrečného účtu města Dačice za rok 2017 na jednání zastupitelstva města.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2653/113/RM/2018 Schválení účetní závěrky Města Dačice k 31. 12. 2017
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku účetní jednotky Města Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, Dačice I, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2017 s výrokem Schváleno.

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky - zastupitelé města:

Jméno zastupitele

Výsledek hlasování

Jiří Albrecht
Pavel Antonů
Ing. Jan Bartošek
Kateřina Bartošová
Ing. Jiří Baštář
Rostislav Homolka
Stanislav Kadrnožka
Lubomír Kloiber
Ing. Karel Macků
Ing. Kateřina Marková
Josef Mochar
Petr Nováček
Bc. Miloš Novák
Ludmila Rehartová
Ing. Luboš Stejskal
Bc. Vít Svoboda
Ing. Vlastimil Štěpán
Mgr. Bohumil Šuhaj
Vlastislav Švec
František Tichánek
Ing. Richard Tůma
Vyjádření Rady Města Dačice k výroku o schválení účetní závěrky:

v případě schválení účetní závěrky za rok 2017 zastupitelstvem města nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2654/113/RM/2018 Smlouva o výpůjčce dopravního prostředku
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o výpůjčce dopravního prostředku, osobního vozidla Škoda Octavia, reg. zn. DACICE01 a vozidla Škoda Fabia reg. zn. DACICE02 s DSO Mikroregion Dačicko, Krajířova 27/I, 380 13 Dačice, IČ 71223649, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2655/113/RM/2018 Návrh na udělení mimořádné odměny starostovi
Rada města doporučuje zastupitelstvu města udělení mimořádné odměny starostovi města Dačice Karlu Macků ve výši 69.000,- Kč za splnění mimořádných  a významných úkolů obce na poli získání dotací, za hledání nových investičních možností v obci, za kladný hospodářský výsledek města v roce 2017 a za propagaci města v celonárodní působnosti v rámci celonárodní sítě Zdravých měst za pořádání jarní školy Zdravých měst v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato]

 

2656/113/RM/2018 Návrh na udělení mimořádné odměny místostarostovi
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města udělení mimořádné odměny místostarostovi města Dačice Jiřímu Baštářovi ve výši 40.000,- Kč za splnění mimořádných  a významných úkolů obce na poli vytvoření systému oprav ve  městě, za podíl na snížení konečné finanční částky za rozšíření vozovky a železničního přejezdu v ulici Družstevní, za podíl na přípravě nových projektů a studií v oblasti rozšíření parkovacích míst ve městě.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta
Usnesení je uveřejněno v upravené podobě v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zápis je v souladu s § 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Městském úřadu Dačice.

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru