Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2018/114

USNESENÍ 114.zasedání rady města Dačice
konané dne 13.6.2018 v zasedací místnosti rady
2657/114/RM/2018 Poskytnutí návratné finanční výpomoci
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci Tělocvičné jednotě Sokol Dačice - Centropen, IČ 70927910, na rekonstrukci střešní krytiny na objektu sokolovny, ve výši 400.000,00 Kč, a to na dobu pěti let.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2658/114/RM/2018 Prodej volné bytové jednotky 422/13 v k. ú. Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej neobsazeného bytu č. 13 v čp. 422/V v Dačicích o velikosti 3 + 1  včetně spoluvlastnického podílu ve výši 81/2379 na společně užívaných částech domu čp. 422/V  a  id. podílu ve výši 146/2379 na pozemku p. č. 2429/148 v k. ú. Dačice, a to do podílového spoluvlastnictví, každému k id. 1/2, ░░░░ ░░░░, za kupní cenu 1.660.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2659/114/RM/2018 Dodatek č. 1- Stavební úpravy provozní budovy ČOV Dačice II
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 6. 4. 2018 mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, Peč 77, 380 01 Dačice, IČO: 72091444, jako zhotovitelem, na akci "Stavební úpravy provozní budovy ČOV Dačice II", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2660/114/RM/2018 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro uložení podzemního optického vedení" v k. ú. Dačice (220)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice jako budoucím povinným a  společností STARNET, s.r.o., sídlem Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - optický kabel umístěný v trubkách HDPE 40 mm v zemi na pozemcích p. č. 1232/3, p. č. 1232/5, p. č. 1237, p. č. 1236, p. č. 2796, p. č. 75/1 a p. č. 74/1 obci a katastrálním území Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy se společností Starnet, s.r.o.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2661/114/RM/2018 Plná moc - B.01.05 "Přístavba ZŠ Komenského v Dačicích"
I. Rada města schvaluje udělení plné moci společnosti STAVONA Tender, spol. s r.o. k zastupování Města Dačice ve všech úkonech týkajících se realizace zadávacího řízení s názvem "Přístavba ZŠ Komenského v Dačicích".
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu udělení plné moci zmocněnci STAVONA Tender, spol. s r.o. k zastupování Města Dačice ve všech úkonech týkajících se realizace zadávacího řízení s názvem "Přístavba ZŠ Komenského v Dačicích".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2662/114/RM/2018 Plná moc - E.02.09 "Modernizace MěÚ Dačice"
I. Rada města schvaluje udělení plné moci Ing. Marku Benovi, IČO: 72487852 k zastupování Města Dačice ve všech úkonech souvisejících s řádnou realizací zadávacího řízení k nadlimitní zakázce na dodávky s názvem "Modernizace MěÚ Dačice".
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu udělení plné moci zmocněnci Ing. Marku Benovi, IČO: 72487852 k zastupování Města Dačice ve všech úkonech souvisejících s řádnou realizací zadávacího řízení k nadlimitní zakázce na dodávky s názvem "Modernizace MěÚ Dačice".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2663/114/RM/2018 Dodatek č. 1 ke SOD - A.03.05 Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 5. 2018 se společností STRABAG a.s., IČO: 60838744, spočívající v realizaci stavby "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín", kterým se mění způsob financování a stanoví povinnosti zhotovitele dle požadavků poskytovatele dotace - Státního fondu dopravní infrastruktury.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 5. 2018 se společností STRABAG a.s., IČO: 60838744, spočívající v realizaci stavby "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín", kterým se mění způsob financování a stanoví povinnosti zhotovitele dle požadavků poskytovatele dotace - Státního fondu dopravní infrastruktury.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2664/114/RM/2018 Vyhlášení VZ - B.01.04 - Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Za Lávkami

I. Rada města Rada města schvaluje

  1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Za Lávkami" dle přiložené zadávací dokumentace.
  2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Za Lávkami".
  3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Za Lávkami".
  4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Přírodní vzdělávací zahrada MŠ Za Lávkami".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2665/114/RM/2018 Dodatek č. 1 ke SOD na projektové práce - C.01.04 Výstavba ZTV Nivy II - PD
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 02. 2018 s projektantem Ladislavem Markem, U hřiště 194/13, 625 00, Brno - Starý Lískovec, IČO 46321691, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Výstavba ZTV Nivy II - PD", kterým se prodlužuje termín pro odevzdání dokumentace ve stupni DUR do 19. 9. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 02. 2018 s projektantem Ladislavem Markem, U hřiště 194/13, 625 00, Brno - Starý Lískovec, IČO 46321691, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Výstavba ZTV Nivy II - PD", kterým se prodlužuje termín pro odevzdání dokumentace ve stupni DUR do 19. 9. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Nová, místostarostaUsnesení je uveřejněno v upravené podobě v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zápis je v souladu s § 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Městském úřadu Dačice.

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
5
29
6
30
6
1
6
2
6
3
8
4
8
5
7
6
5
7
7
8
8
9
7
10
6
11
6
12
4
13
5
14
5
15
6
16
7
17
4
18
5
19
4
20
4
21
4
22
3
23
1
24 25
26 27
1
28
1
29 30 31 1
2

mobilní rozhlas

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru