Obsah

USNESENÍ 117.zasedání rady města Dačice
konané dne 12.7.2018 v zasedací místnosti rady
2716/117/RM/2018 Dodatek č. 1- Výměna vodovodního potrubí bezvýkopovou metodou - Lipolec u Dačic
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 31. 5. 2018 mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou TRASKO BVT, s.r.o., sídlem Na Nouzce 487/8, Vyškov, IČ 06020666, jako zhotovitelem, na akci "Výměna vodovodního potrubí bezvýkopovou metodou - Lipolec u Dačic", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2717/117/RM/2018 Klubová scéna - vybavení interiéru

I. Rada města schvaluje

  1. z důvodu naléhavé potřeby a mimořádně výhodné nabídky přímé zadání veřejné zakázky na dodávku vybavení interiéru klubové scény firmě DESIGN s.r.o., Sokolohradská 1018, Chotěboř, IČ 48153672, v celkové hodnotě 1.376.456,50 Kč bez DPH, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1 a 2,
  2. uzavření Smlouvy o dílo s dodavatelem DESIGN s.r.o., Sokolohradská 1018, Chotěboř, IČ 48153672, dle návrhu usnesení.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarostaUsnesení je uveřejněno v upravené podobě v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů; zápis je v souladu s § 101 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) pro oprávněné osoby k dispozici na Městském úřadu Dačice.