Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2018/120

USNESENÍ 120.zasedání rady města Dačice
konané dne 15.8.2018 v zasedací místnosti rady

 

2758/120/RM/2018 Pronájem garáže č. 11 na Nivách
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněné garáže č. 11, o velikosti 15,68 m2, u bytového domu Nivy 161-165/IV  v Dačicích s ░░░░ ░░░░.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na garáž č. 11 u bytového domu 161-165/IV v Dačicích s ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 4, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2759/120/RM/2018 Žádost DM Studia - mažoretky Dačice, z. s. o sponzorský dar na MS MWF v Jihoafrické republice
Rada města schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 12.000 Kč pro DM studio - mažoretky Dačice, z. s., se sídlem Za Lávkami 273/III, Dačice, IČ: 270 52 303, který bude použit na úhradu nákladů spojených s účastí mažoretek na Mistrovství světa MWF v Jihoafrické republice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2760/120/RM/2018 OZV, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů, který je přílohou usnesení jako příloha č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2761/120/RM/2018 Žádost spolku BVAM Music concerts o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města
I. Rada města uděluje spolku BVAM Music concerts, IČO 27029697, se sídlem Havlíčkovo nám. 99/I, Dačice, v souladu s ust. článku 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Dačice č. 1/2010 k zabezpečení některých záležitostí veřejného pořádku ve městě výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů v rozsahu: Pro plochu vyhláškou označenou Plocha G - Letní scéna, ul. V Kaštanech na dny 26. 07. 2019 až 28. 07. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2762/120/RM/2018 Souhlas s přijetím finančního daru - ŠJ Dačice
I. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru pro Školní jídelnu Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši  3.382,00 Kč na úhradu stravného pro 1 žákyni Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 na školní rok 2018/2019 od společnosti Lékárna Na Náměstí Dačice s.r.o., se sídlem Palackého nám. 41/I., 380 01 Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2763/120/RM/2018 Souhlas s přijetím finančního daru - ŠJ Dačice
I. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru v celkové výši 20.405,00 Kč na úhradu stravného pro 2 žáky Základní školy, Boženy Němcové 213, 1 žáka Základní školy Dačice, Komenského 7 a 9 žáků Základní školy Dačice, Neulingerova 108 na období od 1. 9. 2018 do 31. 12. 2018 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2764/120/RM/2018 Dohody o vytvoření společného školského obvodu MŠ Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření dohod o vytvoření společného školského obvodu Mateřské školy Dačice mezi městem Dačice a obcí Dobrohošť, se sídlem Dobrohošť 18, 380 01 Dačice, IČO 00512788, obcí Peč, se sídlem Peč 62, 380 01 Dačice, IČO 00477320 a obcí Třebětice, se sídlem Třebětice 11, 380 01 Dačice, IČO 0066548 za podmínek dle vzoru v příloze.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2765/120/RM/2018 Převod prostředků mezi fondy a použití fondu investic - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 125.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic Základní školy Dačice, Komenského 7.
II. Rada města schvaluje použití finančních prostředků fondu investic Základní školy Dačice, Komenského 7 ve výši 328.316,12 Kč na rozšíření učebny v objektu základní školy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2766/120/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 16/2018
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 16/2018 v těchto objemech: příjmy 2.271.159,00 Kč, výdaje 2.271.159,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2767/120/RM/2018 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro uložení podzemního optického vedení" v k. ú. Dačice a k. ú. Chlumec u Dačic (228)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a  společností STARNET, s.r.o., sídlem Žižkova 226/3, 370 01 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu uložení podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě - optický kabel umístěný v trubkách HDPE 40 mm v zemi, a to na pozemcích:
p. č. 2694/2, p. č. 2730/1, p. č. 2694/1, p. č. 2692, p. č. 1937/110,  obci a katastrálním území Dačice, p. č. 1772, p. č. 1768, p. č. 1625, p. č. 1779, p. č. 1785, p. č. 1741, p. č. 1778, p. č. 1709 a p. č. 1411/1v obci Dačice a katastrální území Chlumec u Dačic, dle přílohy usnesení č. 1.
II.Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy se společností Starnet,s.r.o.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2768/120/RM/2018 Vyhrazení trvalého parkovacího místa
I. Rada města nesouhlasí s vyhrazením trvalého parkovacího místa dle návrhu usnesení na veřejně přístupné účelové komunikaci č. 2u - parkovací plocha u bytového domu čp. 161-165/IV v ulici Nivy v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2769/120/RM/2018 Oprava fasády průčelí budovy čp. 4, Dačice - vyhlášení výběrového řízení
I. Rada města Rada města schvaluje

  1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Oprava fasády průčelí budovy čp. 4, Dačice" dle přiložené zadávací dokumentace.
  2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Oprava fasády průčelí budovy čp. 4, Dačice".
  3.  Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Oprava fasády průčelí budovy čp. 4, Dačice".
  4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava fasády průčelí budovy čp. 4, Dačice".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2770/120/RM/2018 Dodatek č. 1 ke SOD - "A.01.14 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 2. 2018 se společností Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330, 390 01 Tábor, kterým se mění termín pro dokončení dokumentace DUR akce ,,Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích" do 22. 10. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 2. 2018 se společností Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330, 390 01 Tábor, kterým se mění termín pro dokončení dokumentace DUR akce ,,Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích" do 22. 10. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2771/120/RM/2018 Žádost o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci akce D.01.16 - "Zateplení domu 189/V, Komenského"
I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci IROP - výzva č. 78 - "Energetické úspory v bytových domech III" na realizaci akce "Zateplení domu 189/V, Komenského".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2772/120/RM/2018 Žádost o dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci akce D.01.17 - "Zateplení domu 190/V, Komenského"
I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci IROP - výzva č. 78 - "Energetické úspory v bytových domech III" na realizaci akce "Zateplení domu 190/V, Komenského".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2773/120/RM/2018 Smlouva o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na projekt A.03.05 - "Výstavba cyklostezek k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín''
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finančních prostředků se SFDI ve výši 2 872 000 Kč na financování akce "Výstavba cyklostezek k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín''.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu SFDI na financování akce "Výstavba cyklostezek k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín''.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2774/120/RM/2018 Vyhlášení VZ - Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích
I. Rada města Rada města schvaluje

  1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích" dle přiložené zadávací dokumentace.
  2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích".
  3.  Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích".
  4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Víceúčelová plocha v areálu sportovního stadionu v Dačicích".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2775/120/RM/2018 Závěrečný účet a účetní závěrka Svazek obcí "Železnice Kostelec - Slavonice" za rok 2017
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí závěrečný účet a účetní závěrku Svazku obcí "Železnice Kostelec - Slavonice", které byly sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2776/120/RM/2018 Zpráva o stavu lesa 2018
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zprávu o stavu městských lesů v roce 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru