Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2018/123

USNESENÍ 123.zasedání rady města Dačice
konané dne 12.9.2018 v zasedací místnosti rady2795/123/RM/2018 Prodloužení nájemní smlouvy Komerční bance
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě uzavřené s Komerční bankou a. s. Praha na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích, kterým se prodlužuje doba nájmu do 31. 12. 2020.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě uzavřené s Komerční bankou a. s. Praha na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy čp. 3/I na Palackého náměstí v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2796/123/RM/2018 Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů s COOPTHERM spol. s r. o. J. Hradec
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy s firmou COOPTHERMEM spol. s.r.o. J. Hradec o zpracování osobních údajů.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy  s firmou COOPTHERMEM spol. s r. o. J. Hradec o zpracování osobních údajů.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2797/123/RM/2018 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2018
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy s ░░░░ ░░░░,  o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2018 na realizaci akce obnovy objektu čp. 12/I v ulici Krajířova, rejstř. č. ÚSKP 15433/3-1819.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2798/123/RM/2018 Přijetí finančního daru na vydání knihy Kříže v krajině
I. Rada města schvaluje přijetí sponzorského daru ve výši 5.000 Kč na vydání knihy "Kříže v krajině" od společnosti STYL, výrobní družstvo knoflíkářů, Studená, se sídlem Družstevní 181, Studená, IČ: 000 28 541.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem sponzorské smlouvy se společností STYL, výrobní družstvo knoflíkářů, Studená, se sídlem Družstevní 181, Studená, IČ: 000 28 541.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2799/123/RM/2018 Návrh na změnu využití mimořádných nákladů Městské knihovny Dačice v roce 2018
I. Rada města schvaluje změnu použití mimořádných výdajů schválených v rámci rozpočtu Městské knihovny Dačice v roce 2018:

 1. 13.000 Kč použít na výrobu nového loga a označení městské knihovny související se změnou jejího názvu na Knihovna Matěje Mikšíčka,
 2. 20.000 Kč použít na pořízení archivačních skříní a výrobu propagačních materiálů ke 125. výročí založení městské knihovny

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2800/123/RM/2018 Návrh koncepce rozvoje komunitní Knihovny Matěje Mikšíčka
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí návrh koncepce rozvoje komunitní funkce Knihovny Matěje Mikšíčka.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

2801/123/RM/2018 Žádost o dofinancování mimořádné akce - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje použití finančních prostředků fondu investic Mateřské školy Dačice ve výši 59.000,00 Kč na dofinancování opravy sociálního zařízení pro personál v budově mateřské školy v Dolních Němčicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2802/123/RM/2018 Změna zřizovací listiny - Mateřská škola Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu zřizovací listiny příspěvkové organizace Mateřská škola Dačice, která se vydává jako dodatek č. 11 zřizovací listiny.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2803/123/RM/2018 Žádost o dofinancování mimořádné akce - ZŠ ul. Boženy Němcové
I. Rada města schvaluje použití finančních prostředků fondu investic Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši 18.000,00 Kč na dofinancování opravy elektroinstalace v budově základní školy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2804/123/RM/2018 Žádost o poskytnutí návratné finanční výpomoci - ZŠ ul. Boženy Němcové
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

 1. schválit poskytnutí návratné finanční výpomoci Základní škole Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec se sídlem Boženy Němcové 213/V., IČO 75000041 ve výši 2.024.053,08 Kč na dočasné krytí potřeb projektu "Vybavení Základní školy Dačice" v rámci dotačního programu Ministerstva pro místní rozvoj ČR (IROP - výzva č. 46 Infrastruktura základních škol),
 2. stanovit lhůtu pro vrácení návratné finanční výpomoci na bankovní účet zřizovatele nejpozději do 31. 12. 2019.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2805/123/RM/2018 Použití Fondu rezerv a rozvoje
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit použití Fondu rezerv a rozvoje na překlenutí nedostatku peněžních prostředků, na úhradu provozních výdajů v časové a věcné souvislosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2806/123/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 18/2018
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 18/2018 v těchto objemech: příjmy 0,00 Kč, výdaje 0,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2807/123/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 19/2018
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 19/2018 v těchto objemech: příjmy 0,00 Kč, výdaje - 657.289,92 Kč, financování - 657.289,92 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2808/123/RM/2018 Vyhlášení VZ - D.01.16 Zateplení domu 189/V, Komenského
I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Zateplení domu 189/V, Komenského" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Zateplení domu 189/V, Komenského".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Zateplení domu 189/V, Komenského".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zateplení domu 189/V, Komenského".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2809/123/RM/2018 Vyhlášení VZ - D.01.16 Zateplení domu 190/V, Komenského

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Zateplení domu 190/V, Komenského" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Zateplení domu 190/V, Komenského".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Zateplení domu 190/V, Komenského".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zateplení domu 190/V, Komenského".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2810/123/RM/2018 Vyhlášení VZ - D.01.11 Zateplení domu Sokolská 200 (2. vyhlášení)

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Zateplení domu Sokolská 200" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Zateplení domu Sokolská 200".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Zateplení domu Sokolská 200".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zateplení domu Sokolská 200".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2811/123/RM/2018 Dodatek č. 2 ke SOD na projektové práce - C.01.04 Výstavba ZTV Nivy II - PD
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 2. 2018 s projektantem Ladislavem Markem, U hřiště 194/13, 625 00, Brno - Starý Lískovec, IČO 46321691, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Výstavba ZTV Nivy II - PD", kterým se prodlužuje termín pro odevzdání dokumentace ve stupni DUR do 19. 10. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 19. 2. 2018 s projektantem Ladislavem Markem, U hřiště 194/13, 625 00, Brno - Starý Lískovec, IČO 46321691, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Výstavba ZTV Nivy II - PD", kterým se prodlužuje termín pro odevzdání dokumentace ve stupni DUR do 19. 10. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2812/123/RM/2018 Dodatek č. 2 ke SOD - B.01.10 - Snížení energetické náročnosti budovy MŠ D. Němčice
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 3. 2018 se společností JN stavitelství, s. r. o. spočívající v realizaci stavby ,,Snížení energetické náročnosti budovy MŠ D. Němčice", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy, navyšuje se cena díla o 48 148,74 Kč bez DPH a prodlužuje termín realizace do 27. 9. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 3. 2018 se společností JN stavitelství, s. r. o. spočívající v realizaci stavby ,,Snížení energetické náročnosti budovy MŠ D. Němčice", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy, navyšuje se cena díla o 48 148,74 Kč bez DPH a prodlužuje termín realizace do 27. 9. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2813/123/RM/2018 Vyhlášení VZ - "A.04.31 Přeložka VO - Dolní Němčice

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavebních prací akce s názvem "Přeložka VO - Dolní Němčice" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Členy komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "Přeložka VO - Dolní Němčice".
 3. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Přeložka VO - Dolní Němčice".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2814/123/RM/2018 B.01.05 - Přístavba učeben k ZŠ Komenského v Dačicích - dotace z IROP
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí dotace z Integrovaného regionálního operačního programu na realizaci akce "Přístavba učeben k ZŠ Komenského v Dačicích".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2815/123/RM/2018 Prodej části pozemku p. č. 162/5 v k. ú. Chlumec u Dačic (158)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to části pozemku p. č. 162/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 7 m2, do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 210 Kč/m2 s přičtením nákladů na realizaci prodeje.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2816/123/RM/2018 Prodej pozemků v k. ú. Hradišťko u Dačic (159)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Hradišťko u Dačic, a to části pozemku p. č. 21/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 656 m2, pozemku p. č. 263 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 217 m2, části pozemku p. č. 782/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 333 m2 a části pozemku p. č. 802 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 182 m2, do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2817/123/RM/2018 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy - 11. kolo (77)I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku v obci a k. ú. Dačice, p. č. 2945/19 o výměře 1741 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015, do společného výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░,, za kupní cenu ve výši  1.549.490,00 Kč (tj. 890,- Kč/m2).
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2818/123/RM/2018 Pronájem částí pozemků v k. ú. Dačice
I. Rada města schvaluje pronájem pozemků v k. ú. Dačice nájemci  Lidové sdružení z. s., Jiráskova 250, Dačice V, 380 01  Dačice a to:

části pozemku p. č. 1469 o výměře 1 m2,
části pozemku p. č. 11/5 o výměře 1 m2,
části pozemku p. č. 2758 o výměře 2,25 m2,
části pozemku p. č. 2741/2 o výměře 1 m2,
části pozemku p. č. 2747 o výměře 1 m2,
části pozemku p. č. 2795/12 o výměře 1 m2.

za účelem umístění volebních reklamních poutačů na předmětných pozemcích za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2819/123/RM/2018 Smlouva kupní na lesní pozemky v k. ú. Hradišťko u Dačic (105)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi lesních pozemků v k. ú. Hradišťko u Dačic mezi městem Dačice, jako kupujícím, a manželi ░░░░ ░░░░, jako prodávajícími, a to p. č. 111 o výměře 763 m2, p. č. 319/1 o výměře 2642 m2, p. č. 442/12 o výměře 127 m2, p. č. 502 o výměře 1583 m2, p. č. 560 o výměře 707 m2, p. č. 672 o výměře 5762 m2, p. č. 693 o výměře 1791 m2, p. č. 705/1 o výměře 1611 m2, p. č. 738 o výměře 429 m2 a p. č. 752/1 o výměře 3014 m2, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2820/123/RM/2018 Smlouva o bezúplatném převodu pozemků u vlakového nádraží v k. ú. Dačice (118)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemky p. č. 2560/2 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 12 m2; p. č. 2560/4 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 12 m2; p. č. 2561/1 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 650 m2; p. č. 2562 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 759 m2; p. č. 2563/2 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 130 m2; p. č. 2563/4 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 21 m2  z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2821/123/RM/2018 Bezúplatný převod pozemku pod místní komunikací v k. ú. Bílkov (132)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit bezúplatný převod pozemku p. č. 72/4 o výměře 59 m2 pod místní komunikací III. tř. s inventárním číslem 11c z výlučného vlastnictví České republiky s právem hospodařit se svěřeným majetkem pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do výlučného vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2822/123/RM/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na p. č. 273 a p. č. 2745 v k. ú. Dačice (230)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy konktrétně v umístění kabelového vedení, pro stavbu "Dačice, Dům seniorů - TS, NN", a to na pozemcích p. č. 273 a p. č. 2745 v k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2823/123/RM/2018 Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku p. č. 1269/1 v k. ú. Bílkov a p. č. 2429/162 v k. ú. Dačice (128) (129)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o právu provést stavbu na částech pozemků, a to:

 p. č. 1269/1 v k. ú. Bílkov mezi městem Dačice, jako vlastníkem pozemku, a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako investorem a stavitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1, p. č. 2426/162 v k. ú. Dačice mezi městem Dačice, jako vlastníkem pozemku, a Společenstvím vlastníků bytového domu v ulici Máchova čp. 433/V, 380 01 Dačice, jako investory a staviteli, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smluv o právu provést stavbu na cizím pozemku.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2824/123/RM/2018 Prohlášení o zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemcích v lokalitě Nivy (222)
I. Rada města mění přílohu č. 1 a č. 2 usnesení č. 2702/116/RM/2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2825/123/RM/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě v lokalitě Nivy (221)
I. Rada města mění přílohu č. 1. a č. 2. usnesení č. 2701/116/RM/2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2826/123/RM/2018 Plán společných zařízení pro jednoduché pozemkové úpravy v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu přílohy č. 1 usnesení č. 73/12/04/ZM/, kterým byl schválen Plán společných zařízení v rámci Jednoduchých pozemkových úprav pro katastrální území Hostkovice u Dolních Němčic, a tak, že se parametry cesty C3 nahrazují takto:
- Polní cesta C3 v k. ú. Hostkovice u D. Němčic - navržena kategorie P4,5/30, odvodnění cesty vsakovacími příkopy a zvýšený odtok odveden příčně pod cestou, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2827/123/RM/2018 Plán společných zařízení pro komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Chlumec u Dačic (19)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit změnu přílohy č. 1 usnesení č. 60/3/ZM/2015, kterým byl schválen Plán společných zařízení v rámci Komplexních pozemkových úprav pro katastrální území Chlumec u Dačic, a tak, že se parametry cest C 12, C 10 a C 8 nahrazují takto:
Polní cesta C12 v k. ú. Chlumec u Dačic - změna kategorie z P 4,0/30 na P 4,5/30 a navržena oprava mostku M1, příkopy vsakovací, cca od km 1,0 příkop realizován nebude,
Polní cesta C10 v k. ú. Chlumec u Dačic - změna kategorie z P 4,0/30 na P 4,5/30,
Polní cesta C8 v k. ú. Chlumec u Dačic - změna kategorie z P 4,0/30 na P 4,5/30, příkop vsakovací.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2828/123/RM/2018 Darování pozemků p. č. 284/26 a 284/24 v k. ú. Borek u Dačic
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smlouvy o budoucí darovací smlouvě mezi městem Dačice, jako obdarovaným, a manželi ░░░░ ░░░░, jako darujícími, jejímž předmětem je:
darování nemovité věci - pozemku parcelní číslo 284/26, druh pozemku: orná půda, zapsaný na listu vlastnictví č. 673 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, pro katastrální území Borek u Dačic a obec Dačice, jako podílové spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░,  (každý k id. 1/2),
darování nemovité věci - pozemku parcelní číslo 284/28, druh pozemku: orná půda, zapsaný na listu vlastnictví č. 1713 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, pro katastrální území Borek u Dačic a obec Dačice, jako společné jmění manželů ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2829/123/RM/2018 Názvy ulic v lokalitě Za Školou v Dačicích
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit název nové ulice v  lokalitě Za Školou v Dačicích a to ulice K Sasiňáku tak, jak je vyznačena v příloze usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2830/123/RM/2018 Oprava fasády průčelí budovy čp. 4, Dačice - zrušení výběrového řízení
I. Rada města ruší veřejnou zakázku s názvem "Oprava fasády průčelí budovy čp. 4, Dačice" z důvodu nepodání žádné nabídky.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2831/123/RM/2018 Oprava fasády průčelí budovy čp. 4, Dačice - uzavření smlouvy o dílo na základě přímého zadání
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na základě přímého zadání stavebních prací s názvem "Oprava fasády průčelí budovy čp. 4, Dačice", za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2832/123/RM/2018 Vydání změny č. 3 územního plánu Dačice
I. Rada města bere na vědomí

 1. návrh pořizovatele na vydání změny č. 3 územního plánu Dačice (dále též jen změna č. 3) předložený v souladu s § 54 odst. 1 zák. č.183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění (dále je stavební zákon),
 2. důvodovou zprávu s údaji o zpracování a projednání návrhu změny č. 3,
 3. že k návrhu změny č. 3 nebyla uplatněna žádná námitka,
 4. že k návrhu změny č. 3 nebyla uplatněna žádná připomínka,
 5. že během projednávání změny č. 3 nevznikly žádné rozpory a že ke konečnému znění návrhu změny č. 3 byla vydána pouze souhlasná stanoviska dotčených orgánů a krajského úřadu,
 6. že změna č. 3 není v rozporu s politikou územního rozvoje, s územně plánovací dokumentací vydanou krajem nebo s výsledky řešení rozporů a se stanovisky dotčených orgánů nebo se stanoviskem krajského úřadu, v souladu s § 54 odst.2 stavebního zákona.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vydat změny č. 3 územního plánu Dačice, v souladu s § 6 odst. 5 písm. c) stavebního zákona.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2833/123/RM/2018 Pořízení změny č. 4 územního plánu Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit pořízení změny č. 4 územního plánu Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2834/123/RM/2018 Plná moc - valná hromada DM Česká Kanada
I. Rada města schvaluje udělení plné moci ░░░░ ░░░░ k zastupování Města Dačice na valné hromadě Destinačního managementu Česká Kanada dne  17. 9. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města k podpisu udělené Plné moci ░░░░ ░░░░ k zastupování Města Dačice na valné hromadě Destinačního managementu Česká Kanada dne  17. 9. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2835/123/RM/2018 Smlouva o spolupráci při realizaci programu REVOLUTION TRAIN
I. Rada města schvaluje smlouvu o spolupráci mezi Městem Dačice a nadačním fondem NOVÉ ČESKO, Veverkova 1229/9, Praha 7 při realizaci programu REVOLUTION TRAIN pro žáky, studenty a veřejnost.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru