Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2018/125

USNESENÍ 125.zasedání rady města Dačice
konané dne 10.10.2018 v zasedací místnosti rady2870/125/RM/2018 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby
I. Rada města neschvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, § 54 - raná péče, jejímž poskytovatelem je Základní škola a Mateřská škola a poskytovatel sociálních služeb Kaňka, o.p.s., Helsinská 2731, Tábor.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2871/125/RM/2018 MMaG Dačice - převod finančních prostředků mezi fondy příspěvkové organizace
I. Rada města schvaluje převod částky ve výši 300.000 Kč z rezervního fondu do fondu investic v rámci příspěvkové organizace MMaG Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2872/125/RM/2018 Stanovení cen pronájmu za prostory Klubu Béčko v KD Beseda v Dačicích
I. Rada města schvaluje ceny za pronájem prostor Klubu Béčko v KD Beseda v Dačicích s účinností od 15. 10. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2873/125/RM/2018 Pojistná smlouva - pojištění odpovědnosti zastupitelů obce
I. Rada města schvaluje uzavření Pojistné smlouvy se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika pro pojištění odpovědnosti zastupitelů.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Pojistné smlouvy se společností Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika pro pojištění odpovědnosti zastupitelů.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2874/125/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 21/2018
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 21/2018 v těchto objemech: příjmy 1.190.633,33 Kč, výdaje 1.190.633,33 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2875/125/RM/2018 Informace o průběhu investičních akcí 2018
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí dokument "Informace o průběhu investičních akcí 2018" tak, jak je uveden v příloze tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2876/125/RM/2018 Vyhlášení ZŘ - E.02.09 "Modernizace MěÚ Dačice"

I. Rada města schvaluje

  1. zahájení zadávacího řízení s názvem "Modernizace MěÚ Dačice" dle přiložené zadávací dokumentace,
  2. osoby určené pro elektronické otevírání obálek a členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "Modernizace MěÚ Dačice",
  3. předpokládaný harmonogram veřejné zakázky s názvem "Modernizace MěÚ Dačice".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2877/125/RM/2018 Dodatek č. 2 ke SOD - A.03.05 Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 5. 2018 se společností STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČO: 60838744 na akci "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 3, Dačice - zahrádkářská kolonie Toužín", kterým se upravuje předmět plnění o méněpráce a kterým se snižuje celková cena za dílo na 3.614.615,94 Kč včetně DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2878/125/RM/2018 Dodatek č. 1 ke SOD - A.04.06 Kanalizační sběrač Toužín
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 22. 5. 2018 se společností ZVÁNOVEC a. s., Rudolfovská tř. 597, 370 01 České Budějovice, IČO: 26026279 na akci "Kanalizační sběrač Toužín", kterým se upravuje předmět plnění o vícepráce a méněpráce, a kterým se v konečném součtu upravuje celková cena za dílo na 2.673.768,37 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2879/125/RM/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 531/1 v k. ú. Velký Pěčín (234)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti na pozemku p. č. 531/1 v k. ú. Velký Pěčín, mezi městem Dačice, jako oprávněným, a  státním podnikem Povodí Moravy, s. p. se sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, jako povinným,  pro stavbu "Rekonstrukce lávky pro pěší ve Velkém Pěčíně", dle přílohy usnesení  č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Velký Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2880/125/RM/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene na pozemcích v k. ú. Dačice (235)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti na pozemcích p. č. 2271/44, p. č. 2271/183, p. č. 2271/184 a p. č. 2271/189 v k. ú. Dačice mezi společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, a městem Dačice, jako povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2881/125/RM/2018 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro stavbu "Dačice, Sportovní hala - TS, VN, NN" (236)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemcích p. č. 2633/89, p. č. 2633/264 a p. č. 2633/265 v k. ú. Dačice mezi městem Dačice, jako  budoucím povinným, a  společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2882/125/RM/2018 Prodej spoluvlastnického podílu id. 2/6 k pozemku p. č. 1155 v k. ú. Dolní Němčice (155)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej spoluvlastnického podílu id. 2/6 k nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dolní Němčice, a to pozemku p. č. 1155 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 163 m2, do vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ (155).
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2883/125/RM/2018 Lokalita Za Školou - Veřejná nabídka na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 12. kolo (77)
I. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 12. kolo, a to pozemků dle dosud nezapsaných GPL č. 2644-7259/2015 a č. 2685-7521/2015 v k. ú. Dačice  p. č. 2945/23,  2945/24, 2945/26 a 2945/41, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2884/125/RM/2018 Veřejná nabídka na prodej pozemku v lokalitě Nivy v Dačicích - komerční
I. Rada města bere na vědomí výsledek 5. kola veřejné nabídky na prodej částí  pozemků p. č. 2271/6 a 2271/166.
II. Rada města schvaluje vyhlášení 6. kola veřejné nabídky na prodej pozemků dle dosud nezapsaného GPL č. 2847-57/2018, a to pozemku p. č. 2271/6 o výměře 1382 m2 a pozemku p. č. 2271/202 o výměře 36 m2 za kupní cenu ve výši 1100,- Kč/m2, tj. 1.555.400,00 Kč celkem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2885/125/RM/2018 Dotace na provoz pojízdné prodejny
I. Rada města schvaluje poskytnutí dotace ░░░░ ░░░░, na provoz pojízdné prodejny a r. 2018 ve výši  28 000,00 Kč.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o poskytnutí dotace na provoz pojízdné prodejny na rok 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2886/125/RM/2018 Plán zimní údržby 2018/2019
I. Rada města schvaluje Operační plán zimní údržby místních komunikací pro město Dačice 2018/2019 dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2887/125/RM/2018 Žádost o povolení sídla spolku v objektu města Dačice (21)
I. Rada města schvaluje povolení sídla spolku Spolek rodičů a přátel MŠ LÁVKY v objektu čp. 473/III, v ul. Za Lávkami v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2888/125/RM/2018 Parkovací stání ul. Ant. Dvořáka v Dačicích - uzavření SOD
I. Rada města schvaluje

  1. v souladu s ust. čl. 2, odst. 7.  Směrnice Rady města Dačice č. 1/2018 O postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu přímé zadání stavebních prací "Parkovací stání ul. Ant. Dvořáka v Dačicích" firmě Technické služby Dačice s.r.o., sídlem U Stadionu 50/V, Dačice, IČ 260 40 344,
  2. uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem Technické služby Dačice s.r.o., IČ 260 40 344, s celkovou nabídkovou cenou ve výši  867.740,35 Kč bez DPH a termínem realizace od 11. 10. 2018 do 31. 3. 2019.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2889/125/RM/2018 Zpráva o průběhu prodeje investičního majetku - 2018
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zprávu o průběhu prodeje investičního majetku a výhled prodeje investičního majetku do konce roku 2018 tak, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2890/125/RM/2018 Udělení výjimky pro vjezd do ulice Soukenická
I. Rada města souhlasí s udělením výjimky pro vjezd vozidla do hmotnosti 5,8 t včetně nákladu do ulice Soukenická po dobu nezbytně nutnou pro zhotovení základové desky a základů u objektu čp. 97 v ul. Soukenická v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2891/125/RM/2018 Vyhodnocení VZ na stavební práce - Oprava místní komunikace Bílkov - Hříšice

I. Rada města schvaluje

  1. vyhodnocení veřejné zakázky "Oprava místní komunikace Bílkov - Hříšice" uvedený ve Zprávě o hodnocení nabídek,
  2. přidělení veřejné zakázky společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., sídlem Pražská 495/58, 370 04  Č. Budějovice, IČ48035599,
  3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností SWIETELSKY stavební s.r.o., sídlem Pražská 495/58, 370 04  Č. Budějovice, IČ48035599, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 1.114.358,95 Kč bez DPH, dle přílohy usnesení č. 2.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností - SWIETELSKY stavební s.r.o., sídlem Pražská 495/58, 370 04  Č. Budějovice, IČ48035599.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2892/125/RM/2018 Poskytnutí věcného daru pro příslušníka HZS Dačice
I. Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru pro ░░░░ ░░░░ v hodnotě 1000,- Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru