Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2018/127

USNESENÍ 127.zasedání rady města Dačice
konané dne 24.10.2018 v zasedací místnosti rady2896/127/RM/2018 Výpověď z nájmu bytu 162/V - 7
I. Rada města schvaluje
1.  ukončení nájmu bytu č. 7, o velikosti 4+1, v bytovém domě 162/V, Tř. 9. května v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ke dni 31. 12. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájmu bytu č. 7, o velikosti 4+1, v bytovém domě 162/V, Tř. 9. května v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ke dni 31. 12. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2897/127/RM/2018 Pronájem místnosti č. 117 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s  firmou Key-stav group  s.r.o.,  sídlem Antonínská 15/II, Dačice, na pronájem kanceláře č. 117 o ploše 25,15 m2,  včetně společně užívaných prostor v prvním patře budovy OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 1. 2019 na dobu neurčitou, pro zřízení kanceláře a sídla firmy, za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 4.445 Kč s tím, že tato částka bude  s platností od 1. 4. 2019 a v dalších letech vždy od 1. 1. daného roku upravena každý rok o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s firmou Key-stav group  s.r.o.,  sídlem Antonínská 15/II, Dačice, na pronájem kanceláře č. 117 o ploše 25,15 m2,  včetně společně užívaných prostor v prvním patře budovy OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 1. 2019 na dobu neurčitou.
III. Rada města souhlasí s tím, že nájemce může pronajaté prostory přenechat do podnájmu třetí osobě - ░░░░ ░░░░ pro společnou činnost v oboru jejich podnikání. V případě, že bude ukončena nájemní smlouva s nájemcem, končí i podnájem třetí osobě.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2898/127/RM/2018 Darovací smlouva o darování movité věci - dřevěná socha "Kostky - Würfel"
I. Rada města schvaluje darovací smlouvu uzavíranou mezi městy Dačice a Gross-Siegharts o darování movité věci, kterou je dřevěná socha "Kostky - Würfel", autorka ░░░░ ░░░░, rok výroby 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem darovací smlouvy uzavírané mezi městy Dačice a Gross-Siegharts o darování movité věci, kterou je dřevěná socha "Kostky - Würfel", autorka ░░░░ ░░░░, rok výroby 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2899/127/RM/2018 Věnování knihy Křížky - spirituální krajina Dačicka
I. Rada města schvaluje věnovat Základní škole v ul. B. Němcové, Základní škole v ul. Komenského, Městskému muzeu a galerii Dačice a Městské knihovně Dačice po jednom výtisku knižní publikace "Křížky - spirituální krajina Dačicka".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2900/127/RM/2018 Dodatek č. 2 ke SOD - "A.01.14 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 2. 2018 se společností Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330, 390 01 Tábor, kterým se rozšiřuje předmět plnění o řešení výměny vodovodních řadů (zásobního a přívodního), navyšuje se cena díla o 46.000,- Kč bez DPH, a kterým se prodlužuje termín dokončení rozšířené dokumentace DUR akce ,,Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích" o 3 měsíce od podpisu dodatku č. 2.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]2901/127/RM/2018 Vyhodnocení VZ na stavební práce - D.01.11 Zateplení domu Sokolská 200
I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Zateplení domu Sokolská 200" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČO: 720 91 444,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČO: 720 91 444, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 958 576,00 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností - Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČO: 720 91 444, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 958 576,00 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2902/127/RM/2018 Vyhodnocení VZ na stavební práce - D.01.16 Zateplení domu 189/V, Komenského
I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Zateplení domu 189/V, Komenského" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČO: 720 91 444,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČO: 720 91 444, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 863 084,00 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností - Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČO: 720 91 444, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 863 084,00 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2903/127/RM/2018 Vyhodnocení VZ na stavební práce - D.01.16 Zateplení domu 190/V, Komenského
I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Zateplení domu 190/V, Komenského" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČO: 720 91 444,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČO: 720 91 444, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 888 797,00 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností - Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČO: 720 91 444, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1 888 797,00 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2904/127/RM/2018 Směna pozemků v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic a k. ú. Dolní Němčice (33)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směny nemovitostí bez finančního vyrovnání pro plánovanou investiční akci "Výstavba městských rybníků" v obci Dačice a katastrálním území Hostkovice u Dolních Němčic, a to:
pozemek p. č. 449/10 - lesní pozemek v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic o výměře 5452 m2 z podílového spoluvlastnictví každý k id. 1/2 pana ░░░░ ░░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice za pozemek p. č. 1283/2 - lesní pozemek o výměře 5202 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví každému k id. 1/2 ░░░░ ░░░░ dle přílohy usnesení č. 1,

pozemek p. č. 1808 - orná půda v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic o výměře 554 m2 z výlučného vlastnictví společnosti LUČINA, s.r.o., sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 do výlučného vlastnictví města Dačice za pozemky p. č. 455/10 - trvalý travní porost o výměře 406 m2  a p. č. 290/15 - orná půda o výměře 173 m2 v k. ú. Dolní Němčice z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví společnosti LUČINA, s.r.o., sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, dle přílohy usnesení č. 3 a č. 4.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2905/127/RM/2018 Prodej pozemku p. č. 11/5 v k. ú. Dačice (162)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej části pozemku p. č. 11/5 o přibližné výměře 7 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví společnosti DBC s.r.o. (IČ:25089552), Göthova 149, 380 01 Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2906/127/RM/2018 Prodej části pozemku p. č. 2643/1 v k. ú. Dačice (134)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej části nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2643/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 230 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, do výlučného vlastnictví žadatele pana ░░░░ ░░░░, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 260,00 Kč/m2 s přičtením nákladů na realizaci prodeje.
II. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí odpovídající věcnému břemenu na pozemcích p. č. 2643/4 a 2643/16 v obci Dačice a katastrálním území Dačice, mezi městem Dačice, jako oprávněným, a ░░░░ ░░░░, jako povinným, v rozsahu, který je přibližně zakreslen v přiložené situaci (příloha č. 5).
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2907/127/RM/2018 Výpověď nájmu části pozemku p. č. 2271/7 v k. ú. Dačice (60)
I. Rada města trvá na výpovědi z nájmu bez výpovědní doby podle 7.3. písm. b) Nájemní smlouvy uzavřené dne 21.3.2018 mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností Hospodářský dvůr Bohuslavice s.r.o., (IČ: 04637127), se sídlem Bohuslavice čp. 10, 588 56 Bohuslavice, jako nájemcem.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2908/127/RM/2018 A.01.16. Koupě části pozemků v lokalitě Peráček v k. ú. Dačice (106) (107) (108)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi částí pozemku v rámci dokončené investiční akce "Rekonstrukce místních komunikací v lokalitě Na Peráčku - III. etapa, mezi městem Dačice jako kupujícím, a níže uvedenými vlastníky, jako prodávajícími:
░░░░ ░░░░, jako prodávajícími, na odkup pozemku p. č. 2954 o výměře 3 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2867-71/2018 z pozemku p. č. 593/1 v k. ú. Dačice, za cenu ve výši 1.200,- Kč a podmínek dle přílohy č. 1,
░░░░ ░░░░, na odkup pozemku p. č. 2254/63 o výměře 1 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2867-71/2018 z pozemku p. č. 2254/2 v k. ú. Dačice, za cenu ve výši 400,- Kč a podmínek dle přílohy usnesení č. 2,

společností FIERA, a.s., sídlem Mládežnická 146, 377 01 Jindřichův Hradec na odkup pozemku p. č. 2953 o výměře 6 m2, odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2867-71/2018 z pozemku p. č. 593/3 v k. ú. Dačice, za cenu ve výši 2.400,- Kč a za podmínek dle přílohy usnesení č. 3.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2909/127/RM/2018 Koupě pozemku p. č. v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic (109)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 482/2 - lesní pozemek o výměře 899 m2 v obci Dačice k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic, v rámci majetkoprávního vypořádání pro připravovanou investiční akci "Výstavba městských rybníků", mezi městem Dačice, jako kupujícím, a manželi ░░░░ ░░░░, jako prodávajícími, za podmínek v návrhu usnesení navržených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2910/127/RM/2018 Pronájem části pozemku p. č. 2429/161 v k. ú. Dačice (110)
I. Rada města schvaluje pronájem nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2429/161 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností Česká pošta s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2912/127/RM/2018 Dodatek č. 1 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě uzavřené mezi společností STARNET, s.r.o., sídlem Žižkova tř. 226/3, 370 01 České Budějovice, a městem Dačice, spočívající v uložení optického kabelu do pozemků ve vlastnictví města Dačice, jehož předmětem je doplnění článku II. - úvodní ustanovení smlouvy v odst. 1., konktrétně o doplnění zatížených nemovitostí, a to p. č. 1709, p. č. 1780 a p. č. 164/4 v k. ú. Chlumec u Dačic, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 pro stavbu "Propoj. Dačice - Jemnice".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

2913/127/RM/2018 Pronájem movité věci
I. Rada města schvaluje pronájem movité věci - prodejního stánku o rozměru 300x210 cm, umístěného na pozemku p. č. 2749 v obci a k. ú. Dačice na určené dny v období od 2. 12. 2018 do 1. 1. 2019, společnosti Rybníkářství Dačice, z. s., sídlem Krajířova 13/I, Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2914/127/RM/2018 Žádost o navýšení 2 parkovacích míst
I. Rada města neschvaluje navýšení 2 rezervovaných parkovacích míst pro parkování dvou nově zakoupených automobilů Pečovatelskou službou Ledax, sídlem Bratrská 221/1, 380 01 Dačice, a to navýšení o 1 parkovací místo v areálu pečovatelského domu a 1 parkovací místo před sportovním stadionem, dle přílohy usnesení č. 1 a č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 2, Usnesení bylo: Přijato]


 

2915/127/RM/2018 Nákup vybavení
I. Rada města schvaluje nákup vybavení do sportovní haly, Sokolská 562/V z výlučného vlastnictví TJ Centropen Dačice, z. s., sídlem Sokolská 565/V, Dačice, a to:

koberec v hodnotě 16.667,00 Kč

duchny v hodnotě 7.200,00 Kč

akrobatický pás v hodnotě 12.600,00 Kč

kladina velká v hodnotě 63.900,00 Kč

klín a přehoz přes kladinu v hodnotě 12.133,00 Kč

kladina malá a pojezdy pro velkou kladinu v hodnotě 37.500,00 Kč

za kupní cenu ve výši 150.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2916/127/RM/2018 Provoz v MŠ Dačice - podzimní a vánoční prázdniny
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí omezení provozu v Mateřské škole Dačice v době podzimních prázdnin ve dnech 29. a 30. 10. 2018 a přerušení provozu v Mateřské škole Dačice v době vánočních prázdnin ve dnech 27. 12. 2018 - 2. 1. 2019 dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2917/127/RM/2018 Souhlas s přijetím věcného daru - MŠ Dačice
I. Rada města vydává souhlas s přijetím věcného daru "Dřevěná tabule s pexesem" ve výši 19.000 Kč pro děti na pracovišti v ul. B. Němcové od firmy DŘEVOSLAV s.r.o., Znojemská 25, 378 81 Slavonice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

2918/127/RM/2018 Aktualizace odpisového plánu - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu MŠ Dačice na rok 2018 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2919/127/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 22/2018
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 22/2018 v těchto objemech: příjmy 277.400,00 Kč, výdaje 277.400,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
2920/127/RM/2018 Odměny ředitelům PO ve školství
I. Rada města schvaluje výši odměn pro ředitele příspěvkových organizací zřízených Městem Dačice v oblasti školství za školní rok 2017/2018 tak, jak je uvedeno v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2921/127/RM/2018 Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva od 1. 1. 2019
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit na základě nařízení vlády č. 202/2018 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva, které jsou uvedeny v příloze tohoto usnesení, a to s účinností od 1. 1. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2922/127/RM/2018 Odměny za výkon funkce neuvolněných členů zastupitelstva
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit na základě nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků, odměny pro neuvolněné členy zastupitelstva, které jsou uvedeny v příloze usnesení, a to s účinností od 01. 11. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2923/127/RM/2018 Odměny předsedům občanských komisí
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit na základě zákona č. 128/2002 Sb., o obcích (obecní zřízení) odměny pro předsedy občanských komisí v místních částech ve výši 500 Kč čtvrtletně a to s účinností od 1. 1. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

2924/127/RM/2018 Navýšení počtu zaměstnanců a změna přílohy směrnice Rady města č. R4/2017 - Organizační řád MěÚ
I. Rada města schvaluje navýšení počtu zaměstnanců o 1 místo,
Změnu přílohy - Organizační struktura - Směrnice rady města č. R4/2017 - Organizační řád Městského řadu Dačice s účinností od 01. 01. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru