Obsah

USNESENÍ 2.zasedání rady města Dačice
konané dne 15.11.2018 v zasedací místnosti rady22/2/RM/2018 Oprava fasády průčelí budovy čp. 4, Dačice - Dodatky č. 1 k SOD
I. Rada města Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo na realizaci stavby "Oprava fasády průčelí budovy čp. 4, Dačice" - SO01" uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a společností MK-STAV GROUP s.r.o., jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1a uzavření Dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo na realizaci stavby "Oprava fasády průčelí budovy čp. 4, Dačice" - SO02" uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a společností MK-STAV GROUP s.r.o., jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem předmětných dodatků.

[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta