Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2018/3

USNESENÍ 3.zasedání rady města Dačice
konané dne 21.11.2018 v zasedací místnosti rady1/3/RM/2018 Činnost Jihočeské hospodářské komory, OK J. Hradec v roce 2018
I. Rada města bere na vědomí zprávu o činnosti Jihočeské hospodářské komory, Oblastní kancelář J. Hradec za rok 2018.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města na základě splnění podmínek obsažených ve smlouvě schválené usnesením č. 366/13/ZM/2016 vyplacení finančního daru ve výši 30.000 Kč Jihočeské hospodářské komoře, Oblastní kancelář J. Hradec, IČ: 48208248.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2/3/RM/2018 Plán odpadového hospodářství města Dačice - soubor realizačních opatření, rok 2019
I. Rada města schvaluje předložený soubor realizačních opatření pro rok 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

3/3/RM/2018 OZV o místním poplatku za komunální odpad
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh obecně závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, který je přílohou usnesení jako příloha č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

4/3/RM/2018 Poskytnutí sociálních výpomocí z prostředků města
I. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádných jednorázových sociálních výpomocí z prostředků města rodinám s nezaopatřenými dětmi, které jsou uznány rodinou v hmotné nouzi podle zákona č. 111/2006 Sb., jejichž nezletilému dítěti je vyplácen příspěvek na péči podle zákona č. 108/2006 Sb. a rodinám, které se pohybují na hranici chudoby. Celková výše mimořádných finančních výpomocí činí 36 000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

5/3/RM/2018 Výměna bytu č. 1, 162/IV za byt č. 1, 161/IV a nabídka bytu veřejnosti

I. Rada města schvaluje

 1. výměnu bytu  č. 1, Nivy 162/IV v Dačicích o velikosti 1+0, uživatel ░░░░ ░░░░ ░░░░, za byt č. 1, Nivy 161/IV v Dačicích o velikosti 1+1, po uživateli ░░░░ ░░░░ ░░░░. Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 12. 2018 na dobu určitou do 30. 11. 2019,
 2. nabídku volného bytu č. 1, Nivy 162/IV v Dačicích o velikosti 1+0 veřejnosti.

 II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 1, Nivy 161/IV v Dačicích o velikosti 1+1 s paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ na dobu určitou od 1. 12. 2018 - 30. 11. 2019 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

6/3/RM/2018 Smlouva o realizaci překládky podzemního vedení vysokého napětí ve správě spol. E.ON, a.s.
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci překládky podzemního vedení vysokého napětí se společností E.ON, a. s. se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice(dále jen E.ON), na realizaci vyvolané překládky sítě podzemního vedení VN stavbou "Přístavba učeben k ZŠ Komenského v Dačicích" s náklady pro Město Dačice ve výši 323 465 Kč.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o realizaci překládky podzemního vedení vysokého napětí se společností E.ON, a. s.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

7/3/RM/2018 SoD - D.03.05 Hygienické zařízení HZ Bílkov
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s. r. o., sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, na provedení stavebních prací akce "Hygienické zařízení HZ Bílkov" s celkovou cenou 330 835,40 Kč bez DPH a s termínem dokončení do 29. 3. 2019.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s. r. o., sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, na provedení stavebních prací akce "Hygienické zařízení HZ Bílkov" s celkovou cenou 330 835,40 Kč bez DPH a s termínem dokončení do 29. 3. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

8/3/RM/2018 Vyhodnocení ZŘ - E.02.09 "Modernizace MěÚ Dačice"- Část 1 - Hlavní informační systém

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení zadávacího řízení "Modernizace MěÚ Dačice - Část 1 - Hlavní informační systém",
 2. přidělení veřejné zakázky dodavateli VERA, spol. s r.o., IČ: 62587978, Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 6, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 7 848 665 Kč vč. DPH,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností VERA, spol. s r.o., IČ: 62587978, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 7 848 665 Kč vč. DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností - VERA, spol. s r.o., IČ: 62587978, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 7 848 665 Kč vč. DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

9/3/RM/2018 Zrušení ZŘ - E.02.09 "Modernizace MěÚ Dačice"- Část 2 - Portál zaměstnance
I. Rada města schvaluje zrušení zadávacího řízení na dodávky s názvem "Modernizace MěÚ Dačice - Část 2 - Portál zaměstnance" z důvodu, že v rámci lhůty pro podání nabídek neobdržel zadavatel žádnou nabídku.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

10/3/RM/2018 Změna platu ředitelky MŠ Dačice od 1. 12. 2018
I. Rada města schvaluje navrhovanou výši měsíčního platu u Mgr. Hany Švarcové dle přílohy s účinností od 1. 12. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

11/3/RM/2018 Inventarizace majetku a závazků k 31. 12. 2018
I. Rada města schvaluje Plán inventur k 31. 12. 2018 sestavený v souladu s ustanovením § 5 vyhlášky č. 270/2010 Sb. o inventarizaci majetku a závazků a směrnice rady města č. 6/2012 článku 4 bod 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

12/3/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 24/2018
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 24/2018 v těchto objemech: příjmy 310.000,00 Kč, výdaje 310.000,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

13/3/RM/2018 Návrh rozpočtu města na r. 2019 - 2. čtení
I. Rada města souhlasí s návrhem rozpočtu města Dačice na rok 2019 a s jeho předložením zastupitelstvu města.
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit po posledních změnách k rozpočtu města Dačice na rok 2019 následující usnesení:

 

zastupitelstvo města

1) schvaluje rozpočet města Dačice na rok 2019 v těchto objemech:

příjmy 215.292,48 tis. Kč

výdaje 233.533,17 tis. Kč

schodek rozpočtu -18.240,69 tis. Kč

financování - splátky jistiny přijatého úvěru -2.334,00 tis. Kč

financování - použití finančních prostředků z minulých let 20.574,69 tis. Kč

2) zmocňuje radu města Dačice provádět změny rozpočtu r. 2019 včetně úprav závazných ukazatelů příspěvkových organizací prostřednictvím rozpočtových opatření do výše 2 mil. Kč včetně v rámci jedné položky jednoho rozpočtového opatření, přičemž nelze účelově rozdělovat opatření týkající se jedné investiční akce bez omezení celkové úhrnné výše 2 mil. Kč:
vyvolaná rozhodnutím vyšších orgánů v oblasti účelově určených prostředků (dotační tituly státu) a to včetně prostředků, které jsou městu poukázány s určením objemů konkrétním příspěvkovým organizacím, k čerpání prostředků, jejichž schválení je vyhrazeno zastupitelstvu města, ale zastupitelstvo města o nich již věcně rozhodlo, k čerpání a přijetí prostředků v souladu s věcným usnesením zastupitelstva města pro čerpání strukturálních fondů EU;
starostu města a místostarostu města provádět rozpočtová opatření v závěru rozpočtového roku, kdy provedení rozpočtového opatření schválí svými podpisy a zařadí jej do posledního materiálu rozpočtových změn rozpočtového roku 2019. Přesuny mezi položkami rozpočtu, které nemění výši upraveného rozpočtu, mohou schvalovat bez omezení, stejně tak jako zvýšení příjmových položek rozpočtu. Změnu rozpočtu, která zvýší výdaje rozpočtu, mohou provádět jen do výše 500,00 tis. Kč jedné položky jednoho rozpočtového opatření. Současně jsou povinni o provedených změnách rozpočtu podat informaci na nejbližším zasedání rady a zastupitelstva města.
Rada města informuje o schválených rozpočtových opatřeních zastupitelstvo města na jeho nejbližším jednání.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

14/3/RM/2018 Prodej pozemku p. č. 412/2 v k. ú. Dačice (163)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 412/2 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 13 m2, do společného jmění manželů░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 18.310,00 Kč s přičtením nákladů na realizaci prodeje.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

15/3/RM/2018 Koupě pozemků p. č. 2843/8 a 2843/9 v k. ú. Dačice (66)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků v k. ú. Dačice p. č. 2843/8 o výměře 33 m2 a pozemku p. č. 2843/9 o výměře 170 m2 z výlučného vlastnictví společnosti České dráhy, a.s., IČ: 70994226, nábřeží Ludvíka Svobody 122/12, Praha - Nové Město, za kupní cenu ve výši 77.000,00 Kč s přičtením nákladů spojených s realizací prodeje.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

16/3/RM/2018 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti na p. č. 451/7, p. č. 446/4 a p. č. 1131/60 v k. ú. Dolní Němčice (238)(239)

I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrských sítí na pozemcích p. č. 451/7 a p. č. 446/4 v k. ú. Dolní Němčice v rámci plánované stavby "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice" a dále na pozemku p. č. 1131/60 v k. ú. Dačice pro stavbu "Výtlačný řad Hostkovice - Dolní Němčice" mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným, a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, jako budoucím povinným, dle přílohy usnesení č. 1 a č. 4.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smluv o smlouvách budoucích o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

17/3/RM/2018 Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti pro stavbu "Kanalizační sběrač Toužín" (154), (155), (169)
I. Rada města schvaluje uzavření smluv o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti pro stavbu "Kanalizační sběrač Toužín" s vlastníky pozemků, které byly dotčeny touto stavbou, a to:

 • p. č. 2113/1, p. č. 2217/2 a p. č. 2834/1 v obci a k. ú. Dačice, ve výlučném vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
 • p. č. 2212 v obci a k. ú. Dačice, v podílovém spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ v podíle k id. 1/8, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2,
 • p. č. 21522, p. č. 2152/3, p. č. 2157, p. č. 2158, p. č. 2159 a p. č. 2160 v obci a k. ú. Dačice, ve výlučném vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 3.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smluv o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

18/3/RM/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemcích v k. ú. Malý Pěčín (240)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, odvozeného z práva zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN a uzemnění NN na pozemcích p. č. 378/30, p. č. 1008/1 a p. č. 1012/1 v obci Dačice a k. ú. Malý Pěčín, pro stavbu realizovanou pod názvem "Malý Pěčín, Jockey Club - kabelové vedení NN", odvozeného z práva zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na služebných pozemcích, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

19/3/RM/2018 Nájemní smlouva na část pozemku p. č. 900/6 v k. ú. Dačice (115)
I. Rada města schvaluje uzavření nájmu na pozemek pod stavbou p. č. 900/6 o výměře 40 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2868-8441/2018 z pozemku p. č. 900/4 v k. ú. Dačice, mezi spolkem TJ Centropen, z.s., sídlem Sokolská 565, 380 01 Dačice, jako nájemcem a vlastníkem stavby občanského vybavení bez čp./če., a městem Dačice, jako vlastníkem pozemku pod stavbou a pronajímatelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

20/3/RM/2018 Souhlas s užíváním stavby na pozemku p. č. 804/1 v k. ú. Dačice (134)
I. Rada města souhlasí s užíváním stavby na pozemku p. č. 804/1 v k. ú. Dačice - přístupového chodníku do bytového domu čp. 253/V v Jiráskově ulici v Dačicích, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

21/3/RM/2018 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce se sdružením TJ Centropen, s.z., sídlem Sokolská 40, 380 01 Dačice, spočívající ve snížení výměry rozsahu výpůjčky na pozemku p. č. 900/4 v k. ú. Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

22/3/RM/2018 Prodej nepotřebného majetku

I. Rada města schvaluje Odprodej notebooků inv. č. 902397, 902398, 902399, 902400 a 902401  ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za cenu á Kč 2 500,00.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

23/3/RM/2018 Kalkulace ceny stočného pro město Dačice a místní části na rok 2019

I. Rada města schvaluje

 1. kalkulaci ceny stočného na rok 2019 pro město Dačice a místní části dle přílohy usnesení č. 1,
 2. dotaci ceny stočného v místních částech bez možnosti připojení na centrální ČOV dle přílohy usnesení č. 1.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

24/3/RM/2018 Věcný dar pro SŠTO Dačice
I. Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru v max. celkové výši 12.386 Kč  (1 pár mobilních badmintonových sloupků na kolečkách, 2 kusy sítě na badminton) pro Střední školu technickou a obchodní Dačice, Strojírenská 304, 380 01 Dačice, IČ 13503308. 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 1, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

25/3/RM/2018 Jmenování předsedů komisí rady města
I. Rada města jmenuje s platností od 1. 12. 2018 předsedy komisí takto:

Komise stavební - ░░░░ ░░░░ ░░░░,

Komise sociální - ░░░░ ░░░░ ░░░░,

Komise dopravní - ░░░░ ░░░░ ░░░░,

Komise volnočasových aktivit - ░░░░ ░░░░ ░░░░,

Komise památková - ░░░░ ░░░░ ░░░░,

Komise Zdravého města Dačice a MA21 - ░░░░ ░░░░ ░░░░,

Komise Palackého náměstí - ░░░░ ░░░░ ░░░░.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru