Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2018/5

USNESENÍ 5.zasedání rady města Dačice
konané dne 5.12.2018 v zasedací místnosti rady1/5/RM/2018 Výpůjčka nebytových prostor (116)
I. Rada města schvaluje výpůjčku nebytových prostor, a to:
nebytový prostor o výměře 19,76 m2 -  k. ú. Bílkov, stavba občanského vybavení čp. 7,
nebytový prostor o výměře 17,46 m2 -  k. ú. Velký Pěčín, stavba občanského vybavení čp. 31,
nebytový prostor o výměře 15 m2 - k. ú. Malý Pěčín, stavba občanského vybavení čp. 30,
nebytový prostor o výměře 20,6 m2 - k. ú. Chlumec u Dačic, stavba občanského vybavení čp. 21,
nebytový prostor o výměře 25,55 m2 - k. ú. Dolní Němčice, stavba občanského vybavení čp. 62.
mezi městem Dačice, jako půjčitelem, a Knihovnou Matěje Mikšíčka, se sídlem Pantočkova 89/IV, Dačice, jako vypůjčitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o výpůjčce.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

2/5/RM/2018 Prodej pozemku p. č. 8/2 v k. ú. Bílkov (157)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to pozemku: p. č. 8/2 - zahrada o výměře 18 m2 do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░, za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 12.880,00 Kč s přičtením nákladů na realizaci prodeje.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

3/5/RM/2018 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy - 12. kolo (77)

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku v obci a k. ú. Dačice p. č. 2945/26, dle dosud nezapsaného GPL č. 2644-7259/2015 o výměře 1033 m2, do společného jmění manželů░░░░ ░░░░ ░░░░  za kupní cenu ve výši 919.370,00  Kč (tj. 890,- Kč/m2).
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

4/5/RM/2018 Smlouva kupní na část pozemku p. č. 143/1 a pozemku p. č. 24/29 v k. ú. Hradišťko u Dačic (109) (110)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemků v rámci majetkoprávního vypořádání pro stavbu "Oprava cesty v Hradišťku u Dačic", mezi městem Dačice, jako kupujícím, a podílovými spoluvlastníky pozemků, jako prodávajícími, a to:
část pozemku p. č. 143/1 o výměře 74 m2 v k. ú. Hradišťko u Dačic z podílového spoluvlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
pozemek p. č. 24/29 o výměře 107 m2 v k. ú. Hradišťko u Dačice z podílového spoluvlastnictví každý k id. 1/2 pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

5/5/RM/2018 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku v k. ú. Dolní Němčice (136) (137)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na částech pozemků v rámci stavby "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice", konktrétně uložení inženýrských sítí, mezi městem Dačice, jako stavebníkem a investorem, a vlastníky pozemků, a to:

 pozemek p. č. 876 v k. ú. Dolní Němčice v podílovém spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek, dle přílohy usnesení č. 1,

pozemek p. č. 46/4 v k. ú. Dolní Němčice ve výlučném vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek, dle přílohy usnesení č. 2.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smluv o právu provést stavbu na cizím pozemku.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

6/5/RM/2018 "Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé" - záměr bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Dačice (135)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu nemovitosti a části nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice pro realizaci stavby "Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé", a to části pozemku p. č. 1675 - trvalý travní porost o přibližné výměře 300 m2 a pozemek p. č. 1673/1 - trvalý travní porost o výměře 321 m2, z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad, do výlučného vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

7/5/RM/2018 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku v k. ú. Prostřední Vydří (241)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, odvozeného z práva zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN a uzemnění NN na pozemku p. č. 758/23 v obci Dačice a k. ú. Prostřední Vydří, pro stavbu realizovanou pod názvem "Prostřední Vydří, Kiessling - kabelové vedení NN", odvozeného z práva zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na služebných pozemcích, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

8/5/RM/2018 Dohoda o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemkům v k. ú. Dačice (237)
I. Rada města schvaluje uzavření Dohody o finanční náhradě za omezení vlastnického práva na pozemcích p. č. 2840 a p. č. 2839/15 v k. ú. Dačice, mezi Povodím Moravy, s. p., sídlem Dřevařská 932/11, 602 00 Brno, jako vlastníkem pozemků, a městem Dačice, jako vlastníkem stavby vodního díla, dle přílohy usnesení  č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dohody o finanční náhradě za omezení vlastnického práva k pozemku.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

9/5/RM/2018 Plná moc - Oprava chodníků v Máchově ulici v Dačicích
I. Rada města schvaluje udělení plné moci společnosti Agroprojekt Jihlava spol. s r.o., sídlem Strojírenská 4/7, 586 01   Jihlava, IČO 49974424 k zastupování Města Dačice ve věci projednání projektové dokumentace stavby "Rekonstrukce chodníků v Máchově ulici v Dačicích" s dotčenými orgány státní správy a správci inženýrských sítí.
II. Rada města pověřuje starostu Města Dačice podpisem této plné moci.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

10/5/RM/2018 Poskytnutí finančního příspěvku
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města na základě splněné podmínky vyhlášené Veřejné nabídky na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích - II. etapa, schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 36.150,00 Kč ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

11/5/RM/2018 Poskytnutí finančního příspěvku
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města na základě splněné podmínky vyhlášené Veřejné nabídky na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích - II. etapa, schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 58.250,00 Kč ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

12/5/RM/2018 Poskytnutí finančního příspěvku
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města na základě splněné podmínky vyhlášené Veřejné nabídky na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích - I. etapa, schválit poskytnutí finančního příspěvku ve výši 74.700,00 Kč ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

13/5/RM/2018 Dodatek č. 1 - Parkovací stání ul. Ant. Dvořáka v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 10.  2018 uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou Technické služby Dačice s.r.o., sídlem U Stadionu 50/V, Dačice, IČ 26040344, jako zhotovitelem, na akci "Parkovací stání ul. Ant. Dvořáka v Dačicích", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

14/5/RM/2018 Dodatek č. 20 ke smlouvě o nájmu kanalizace se společností ČEVAK a.s. (117) (118) (119)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 20 ke smlouvě o nájmu kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku Města Dačice za účelem jeho správy a provozování, jehož předmětem je:
úprava článku 33.3 Smlouvy o nájmu kanalizace pro veřejnou potřebu a jiného vodohospodářského majetku města Dačice za účelem jeho správy a provozování,
doplnění vodohospodářského majetku předaný Městem Dačice do správy ČEVAK a.s.,
zvýšení nájemného pro rok 2019,

dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 20 ke Smlouvě o nájmu kanalizace se společností Čevak a.s.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

15/5/RM/2018 Veřejná nabídka na prodej nepotřebného majetku
I. Rada města schvaluje vyhlášení veřejné nabídky na prodej nepotřebného majetku - užitkový automobil Peugeot Boxer, r.v. 2010, SPZ: DACICE09, inv. č. 000903048, dle přílohy usnesení č. 3.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

16/5/RM/2018 Občanská obslužnost v r. 2019

I. Rada města schvaluje

1. uzavření dodatků ke smlouvám na zajištění občanské obslužnosti města Dačice na r. 2019 mezi městem Dačice a Technickými službami Dačice s.r.o. uvedené v příloze
č.1 usnesení:

 • dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na údržbu a správu záložního zdroje el. energie a ultrazvukových el. snímačů
 • dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zajištění provozu, údržby a oprav kašen vč.údržby drobného městského mobiliáře
 • dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na údržbu veřejného WC
 • dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na údržbu sportovního stadionu
 • dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na správu dětských hřišť a sportovišť
 • dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zajištění činností spojených s provozováním veřejných pohřebišť
 • dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na údržbu a opravy místních komunikací a chodníků uvedených v pasportu místních komunikací
 • dodatek č. 17 ke Smlouvě o dílo na úklid a čištění veřejných prostranství
 • dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na údržbu zeleně,

2. Ceník prací a služeb platný od 1. 1. 2019 uvedený v příloze č. 2 usnesení.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků ke smlouvám na zajištění občanské obslužnosti s Technickými službami Dačice s.r.o. pro r. 2019 vč. ceníku prací a služeb platného od 1. 1. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

17/5/RM/2018 Jmenování kronikářky místní části Borek
I. Rada města jmenuje paní ░░░░ ░░░░ ░░░░, kronikářkou místní části Borek a pověřuje ji sběrem dat a prováděním ročních zápisů do pamětní knihy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

18/5/RM/2018 Stanovení normy ztratného na zásoby v Klubu Béčko
I. Rada města schvaluje normu ztratného ve výši 1,00 % z celkového objemu nakoupeného zboží v kalendářním roce a evidovaného ve skladových zásobách ORJ 3002 - Klub Béčko.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

19/5/RM/2018 Mimořádná odměna pro ředitelku Knihovny Matěje Mikšíčka
I. Rada města schvaluje mimořádnou odměnu ve výši 10.000,00 Kč pro ░░░░ ░░░░ ░░░░,, ředitelku Knihovny Matěje Mikšíčka.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

20/5/RM/2018 Knihovna Matěje Mikšíčka - podání žádostí do grantové výzvy Ministerstva kultury ČR na rok 2019

I. Rada města schvaluje

1.Knihovně Matěje Mikšíčka podání žádostí o poskytnutí dotace do grantového programu Knihovna 21. století vyhlášeného Ministerstvem kultury ČR na realizaci projektů "Rozšíření nabídky knihovních fondů pro nevidomé a slabozraké, doplnění fondů pro rozvoj jazyka, o chytré hry a didaktické pomůcky pro nejmenší děti v Knihovně Matěje Mikšíčka" a  "Město Dačice čte knihu - literární a filmový festival",

2.použití rezervního fondu organizace v celkové výši 35.000,00 Kč na spoluúčast při realizaci projektů "Rozšíření nabídky knihovních fondů pro nevidomé a slabozraké, doplnění fondů pro rozvoj jazyka, o chytré hry a didaktické pomůcky pro nejmenší děti v Knihovně Matěje Mikšíčka" a  "Město Dačice čte knihu - literární a filmový festival" v případě jejich schválení a poskytnutí dotace MK ČR v roce 2019.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

21/5/RM/2018 Střednědobý výhled rozpočtu PO v oblasti kultury na r. 2020 a 2021
I. Rada města schvaluje střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti kultury na roky 2020 a 2021 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

22/5/RM/2018 Uvolnění skladových zásob na propagaci města na veletrzích cestovního ruchu v roce 2019
I. Rada města schvaluje uvolnění zboží ze skladových zásob Infocentra Dačice za účelem propagace města na veletrzích cestovního ruchu Regiontour Brno 2019, Slovakiatour Bratislava 2019 a Holiday World Praha 2019 v celkové hodnotě  16.179,00 Kč vč. DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]'


 

23/5/RM/2018 Volba přísedící okresního soudu
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat žádost předsedy okresního soudu, aby zvolilo do funkce přísedící Okresního soudu v Jindřichově Hradci pro funkční období leden 2019 - leden 2023 paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

24/5/RM/2018 Závěrečný účet a účetní závěrka DSO VODOVOD Řečice za rok 2017
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí závěrečný účet a účetní závěrku DSO VODOVOD Řečice, které byly sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

25/5/RM/2018 Závěrečný účet a účetní závěrka DSO VODOVOD Landštejn za rok 2017
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí závěrečný účet a účetní závěrku DSO VODOVOD Landštejn, které byly sestavené k rozvahovému dni 31. 12. 2017.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

26/5/RM/2018 Jmenování vedoucího odboru dopravy
I. Rada města jmenuje ░░░░ ░░░░ ░░░░  vedoucím odboru dopravy na dobu neurčitou s platností od 05. 12. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

27/5/RM/2018 Nabídka bytu 162/V - 7 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 7 o velikosti 4+1, v ul. Tř. 9. května 162/V v Dačicích veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné, které je 64 Kč/m2 a na dobu určitou od 1. 2. - do 30. 4. 2019 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

28/5/RM/2018 Nabídka pronájmu garáže č. 10 a 17

I. Rada města schvaluje

 1. nabídku pronájmu uvolněných garáží č. 10 a 17  u bytového domu Nivy 161-165/IV v Dačicích nájemcům těchto domů,
 2. nabídku pronájmu uvolněných garáží č. 10 a 17 u bytového domu Nivy 161-165/IV v Dačicích veřejnosti v  případě, že mezi nájemci bytových domů Nivy 161-165/IV v Dačicích nebude o garáže zájem.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

29/5/RM/2018 Pronájem garáže č. 18 u byt. domu 161-165 ul. Nivy
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na garáž č. 18 u bytových domů čp. 161-165/IV ul. Nivy v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ ░░░ na dobu určitou od 1. 1.  - do 30. 6. 2019 za  nájemné ve výši 330 Kč/měsíc bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na garáž č. 18 u bytových domů čp. 161-165/IV ul. Nivy v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ ░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

30/5/RM/2018 Prodloužení nájmu garáže č. 9 u bytových domů 161-5/IV
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4  k nájemní smlouvě ze dne 30. 4. 2015 pro ░░░░ ░░  na garáž č. 9, o velikosti 15,68 m2 ul. Nivy 161-165/IV v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah na dobu určitou  do 31. 12. 2019.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 4 k nájemní smlouvě na garáž č. 9, ul. Nivy s ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

31/5/RM/2018 Prodloužení nájmu garáže č. 16 u bytových domů 161-5/IV
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1  k nájemní smlouvě ze dne 8. 12. 2017 pro ░░░░ ░░░░ ░ na garáž č. 16, o velikosti 15,68 m2 ul. Nivy 161-165/IV v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah na dobu určitou  do 31. 12. 2019.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě na garáž č. 16, ul. Nivy s ░░░░ ░░░░ ░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

32/5/RM/2018 Pacht zahrady u domu 63/I v Dačicích - díl b
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 384, díl - b, výměře 100 m2 u bytového domu 63/I ul. Göthova v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ ░░ za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 1. 2019.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 384, díl - b, o výměře 100 m2 u bytového domu 63/I ul. Göthova v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ ░░ za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 1. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

33/5/RM/2018 Pacht zahrady u domu 63/I v Dačicích - díl c
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 384, díl - c, výměře 177 m2 u bytového domu 63/I ul. Göthova v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 1. 2019.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 384, díl - c, o výměře 177 m2 u bytového domu 63/I ul. Göthova v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 1. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

34/5/RM/2018 Měsíční nájem u nově obsazovaných bytů v DPS
I. Rada města schvaluje výši měsíčního nájmu u nově obsazovaných bytů v DPS pro rok 2019 zvýšit na - 61 Kč/m2 podlahové plochy bytu a za podmínky pravidelného čerpání sjednaných sociálních služeb uvedených ve smlouvách.
Pokud nový nájemce nebude čerpat sjednané sociální služby uvedené ve smlouvě, bude upraveno nájemné na 84  Kč/m2 podlahové plochy bytu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

35/5/RM/2018 Pronájem místnosti č. 114 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem ░░░░ ░░░░ ░░░░, na pronájem kanceláře č. 114 o ploše 20 m2,  včetně společně užívaných prostor v prvním patře budovy OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 1. 2019 na dobu neurčitou, pro zřízení kanceláře, za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 4.490 Kč s tím, že tato částka bude  s platností od 1. 4. 2019 a v dalších letech vždy od 1. 1. daného roku upravena každý rok o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s panem ░░░░ ░░░░ ░░░░, na pronájem kanceláře č. 114 o ploše 20 m2,  včetně společně užívaných prostor v prvním patře budovy OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 1. 2019 na dobu neurčitou.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

36/5/RM/2018 Souhlas s přijetím finančního daru - ŠJ Dačice
I. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru v celkové výši 35.919,00 Kč na úhradu stravného pro 3 žáky Základní školy, Boženy Němcové 213, 2 žáky Základní školy Dačice, Komenského 7 a 9 žáků Základní školy Dačice, Neulingerova 108 na období od 1. 1. 2019 do 30. 6. 2019 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

37/5/RM/2018 Střednědobý výhled rozpočtu PO v oblasti školství na r. 2020 a 2021
I. Rada města schvaluje střednědobé výhledy rozpočtu příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti školství na roky 2020 a 2021 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

38/5/RM/2018 Střednědobý výhled rozpočtu města na r. 2020 - 2022
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Střednědobý výhled rozpočtu města Dačice na období r. 2020 - 2022.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

39/5/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 26/2018
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 26/2018 v těchto objemech: příjmy 1.092.863,98 Kč, výdaje 1.092.863,98 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

40/5/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 27/2018
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 27/2018 v těchto objemech: příjmy 810.000,00 Kč, výdaje -12.632.385,00 Kč, financování-13.442.385,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

41/5/RM/2018 Vyhodnocení ZŘ - E.02.09 "Modernizace MěÚ Dačice"- Část 3 - Portál občana

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení zadávacího řízení "Modernizace MěÚ Dačice - Část 3 - Portál občana".
 2. přidělení veřejné zakázky dodavateli VERA, spol. s r.o., IČ: 62587978, Lužná 716/2, Vokovice, 160 00 Praha 6, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 1 017 610 Kč vč. DPH.
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností VERA, spol. s r.o., IČ: 62587978, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 1 017 610 Kč vč. DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností - VERA, spol. s r.o., IČ: 62587978, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 1 017 610 Kč vč. DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

42/5/RM/2018 Vyhodnocení ZŘ - E.02.09 "Modernizace MěÚ Dačice"- Část 4 - Zvýšení dostupnosti služeb města

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení zadávacího řízení "Modernizace MěÚ Dačice - Část 4 - Zvýšení dostupnosti služeb města".
 2. přidělení veřejné zakázky dodavateli Servodata a.s., IČ: 25112775, Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, Holešovice, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 2 156 414 Kč vč. DPH.
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností Servodata a.s., IČ: 25112775, Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, Holešovice, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 2 156 414 Kč vč. DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností Servodata a.s., IČ: 25112775, Jankovcova 1037/49, 170 00 Praha 7, Holešovice, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 2 156 414 Kč vč. DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

43/5/RM/2018 Vyhlášení VŘ - E.02.09 "Modernizace MěÚ Dačice" - Část 2 - Portál zaměstnance

I. Rada města schvaluje

 1. zahájení výběrového řízení s názvem "Modernizace MěÚ Dačice" - Část 2 - Portál zaměstnance dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. osoby určené pro elektronické otevírání obálek, členy komise pro hodnocení nabídek a posouzení splnění podmínek účasti a jejich náhradníky a seznam dodavatelů doporučených k oslovení v rámci veřejné zakázky s názvem "Modernizace MěÚ Dačice" - Část 2 - Portál zaměstnance".
 3. předpokládaný harmonogram veřejné zakázky s názvem "Modernizace MěÚ Dačice" - Část 2 - Portál zaměstnance.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

44/5/RM/2018 Dodatek č. 2 ke SOD na projektové práce - A.01.22 Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 12. 2017 se společností Agroprojekt Jihlava spol. s r. o., IČ 499 74 424, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Výstavba parkoviště v ulici Berky z Dubé", kterým se prodlužuje termín realizace díla do 30. 4. 2019.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 12. 2017 se společností Agroprojekt Jihlava spol. s r. o., IČ 499 74 424, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Výstavba parkoviště v ulici Berky z Dubé", kterým se prodlužuje termín realizace díla do 30. 4. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

45/5/RM/2018 Nakládání s komunálním odpadem - ceny pro rok 2019
I. Rada města schvaluje předložený návrh cenové přílohy pro rok 2019 (dále jen "cenová příloha").
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem cenové přílohy ve schváleném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

46/5/RM/2018 Jmenování členů komisí rady města

I. Rada města jmenuje s platností od 6. 12. 2018 členy komisí takto:

 

Komise stavební:

 • Ing. arch. Pavel Kučera, člen
 • Ing. Radovan Kubek, člen
 • Věroslav Tůma, člen
 • Milan Navrátil, člen

 

Komise sociální:

 

 • Rudolf Hájek, člen
 • Vladimír Dušek, člen
 • Jana Trávníčková, člen
 • Bc. Kateřina Klimšová, člen
 • Vlastislav Švec, člen
 • Lenka Holcová, člen
 • MUDr. Jiří Tomandl, člen
 • Eliška Mandátová, člen

 


Komise dopravní:

 

 • Pavel Kopečný, člen
 • Stanislav Zelenka, člen
 • Josef Pospíchal, člen
 • Michal Pokorný, člen
 • Mojmír Holec, člen
 • npor. Mgr. Bc. Jaroslav Doležal, člen

 

Komise volnočasových aktivit:

 

 • Libor Týral, člen
 • Zuzana Kuchtová, člen
 • MUDr. Mário Novák, člen
 • Miroslav Reisner, člen
 • Václav Šuler, člen
 • Mojmír Holec, člen

 

Komise památková:

 

 • Ing. Richard Tůma, člen
 • Bc. Martin Rychlík, člen
 • Zdeněk Šimurda, člen
 • Ing. Hana Novotná, člen
 • PhDr. Jana Bisová, člen
 • Mgr. Naděžda Mastná, člen

 

Komise Zdravého města Dačice a MA21:

 

 • Kateřina Bartošová, člen
 • Ing. Eva Macků, člen
 • Mgr. Terezie Krůčková, člen
 • Ing. Zdeňka Koutná, člen
 • Miroslava Vacková, člen
 • Pavla Přibylová, člen
 • Mojmír Holec, člen
 • František Stejskal, člen

 

Komise Palackého náměstí:

 

 • Bc. Miloš Novák, člen
 • Bc. Vít Svoboda, člen
 • Vlastislav Švec, člen
 • Ing. Luboš Stejskal, člen
 • Jiří Albrecht, člen
 • Tomáš Bistřický, člen
 • Ing. arch. Miroslav Dvořák, člen
 • Ing. arch. Pavel Kučera, člen
 • Ing. Richard Tůma, člen
 • Bc. Pavel Gřunděl, člen

 

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 
47/5/RM/2018 Volba členů finančního výboru
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit dle § 84 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků,  s platností od 13. 12. 2018 složení finančního výboru:

 • Milan Kubek (ODS), předseda
 • Mgr. Antonín Dvořák (KDU-ČSL), člen
 • Mgr. Miloš Dvořák (Nezávislí Změna pro Dačice), člen
 • Zdeněk Kulík (KSČM), člen
 • Ing. Marie Makovičková (ANO 2011), člen
 • Ing. Luboš Stejskal (ČSSD), člen
 • Mgr. Milan Točík (MZH), člen

 

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]48/5/RM/2018 Volba členů kontrolního výboru

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města zvolit dle § 84 písm. l) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn a doplňků, s platností od 13. 12. 2018 členy kontrolního výboru:

 • Bc. Miloš Novák (ANO 2011), předseda
 • Milan Bastl (Nezávislý Změna pro Dačice), člen
 • Stanislav Kadrnožka (KSČM), člen
 • Michal Křížek (ODS), člen
 • Ing. Jaroslav Pokorný (KDU-ČSL), člen
 • Mgr. Bohumil Šuhaj (MZH), člen
 • Jiří Marek (ČSSD), člen

 

 [Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]49/5/RM/2018 Dary pro SDH za činnost v roce 2018

I. Rada města schvaluje

 1. peněžitý dar ve prospěch SH ČMS - SDH Bílkov, IČO 60819545, Bílkov 94, Dačice 380 01 ve výši 12.000,- Kč.
 2. peněžitý dar ve prospěch SH ČMS -  SDH Chlumec, IČO 69100233, Chlumec 21, Dačice 380 01 ve výši 8.000,- Kč.
 3. peněžitý dar ve prospěch SH ČMS -  SDH Lipolec, IČO 69114722, Lipolec 36, Dačice 380 01 ve výši 8.000,- Kč.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit peněžitý dar ve prospěch

SH ČMS - SDH Dolní Němčice, IČO 60819600, Dolní Němčice 62, Dačice 380 01 ve výši 15.000,- Kč.

SH ČMS - SDH Hostkovice, IČO 69092168, Hostkovice 28, Dačice 380 01 ve výši 8.000,- Kč.

SH ČMS - SDH Malý Pěčín, IČO 60820217, Malý Pěčín 30, Dačice 380 01 ve výši 8.000,- Kč.

SH ČMS - SDH Dačice, IČO 42408792, Neulingerova 144, Dačice 380 01 ve výši 25.000,- Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

50/5/RM/2018 Odměny předsedům občanských komisí
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit na základě zákona č. 128/2002 Sb., o obcích (obecní zřízení) odměny pro předsedy občanských komisí v místních částech ve výši 500 Kč měsíčně a to s účinností od 1. 1. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru