Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2018/6

USNESENÍ ze 6.zasedání rady města Dačice
konané dne 18.12.2018 v zasedací místnosti rady
1/6/RM/2018 Pronájem garáže č. 10 na Nivách
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněné garáže č. 10, o velikosti 15,68 m2, u bytového domu Nivy 161-165/IV  v Dačicích s ░░░░ ░░░░.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na garáž č. 10 u bytového domu 161-165/IV v Dačicích s ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

2/6/RM/2018 Pronájem garáže č. 17 na Nivách
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněné garáže č. 17, o velikosti 15,68 m2, u bytového domu Nivy 161-165/IV  v Dačicích s ░░░░ ░░░░.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na garáž č. 17 u bytového domu 161-165/IV v Dačicích s ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

3/6/RM/2018 Zrušení usnesení 4/1/RM/2018
I. Rada města schvaluje zrušení usnesení číslo 4/1/RM/2018 -  Pronájem bytu č. 5, 200/V v zájmu města.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

4/6/RM/2018 Pronájem bytu č. 5, 200/V v zájmu města
I. Rada města schvaluje pronájem bytu č. 5, o velikosti 2+1, v bytovém domě 200/V, ul. Sokolská v Dačicích pro ░░░░ ░░░░ dle Směrnice Rady města Dačice č.R2-18 ze dne 1. 7. 2018, část druhá, Čl. 6. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 2. 2019 - do 31. 1. 2023 s možností prodloužení pokud bude trvat pracovní poměr na MěÚ Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 5, o velikosti 2+1, v bytovém domě 200/V, ul. Sokolská v Dačicích pro ░░░░ ░░░░, na dobu určitou od 1. 2. 2019 - do 31. 1. 2023 s možností prodloužení pokud bude trvat pracovní poměr na MěÚ Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

5/6/RM/2018 Ukončení nájmu části pozemku p. č. 868/1 v k. ú. Lipolec (38)
I. Rada města schvaluje ukončení Nájemní smlouvy uzavřené dne 4. 3. 2016 se ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na pronájem části pozemku v k. ú. Lipolec p. č. 868/1 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 33 m2 v k. ú. Lipolec, a to dohodou k 31. 12. 2018.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dohody o ukončení nájmu nemovitosti. (38).
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

6/6/RM/2018 Veřejné osvětlení - kupní a nájemní smlouva od 1. 1. 2019
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 9 ke Kupní smlouvě na dodávku světla ze dne 28. 1. 2015 dle přílohy usnesení č. 1, 2 a 3 a  Dodatku č. 9 k Nájemní smlouvě na veřejné osvětlení ze dne 28. 1. 2015 dle přílohy usnesení č. 4 a 5 se společností Technické služby Dačice s.r.o. se sídlem U Stadionu 50/V, Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků výše uvedených smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

7/6/RM/2018 Souhlas s přijetím věcného daru - MŠ Dačice

I. Rada města vydává

1.souhlas s přijetím věcného daru "výrobky ze sortimentu" ve výši 3.000 Kč pro děti na pracovišti v ul. Za Lávkami od firmy Dino Toys, s.r.o., K Pískovně 108, 295 01 Mnichovo Hradiště, IČO 49101650.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

8/6/RM/2018 Účast v dotačním programu - ZŠ v ul. Komenského
I. Rada města souhlasí s účastí Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec, v dotačním programu Jihočeského kraje pro rok 2019 Rozvoj venkova a krajiny - "Ekologická výchova, vzdělávání a osvěta a cílená podpora EVVO ve školách" s projektem "Rozvoj přírodovědných znalostí a odpovědného vztahu k přírodě prožitkem" - dle podmínek uvedených v žádosti školy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

9/6/RM/2018 Schválení rozpočtů PO v oblasti školství na rok 2019
I. Rada města schvaluje rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti školství na rok 2019 dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

10/6/RM/2018 Odměňování vedoucích pracovníků PO ve školství k 1. 1. 2019
I. Rada města schvaluje navrhovanou výši měsíčního platu u jmenovaných pracovníků dle přílohy s účinností od  1. 1. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

11/6/RM/2018 Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou 3 měsíce mezi městem Dačice a Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika podnikající prostřednictvím své organizační složky umístěné v Jindřichově Hradci, Klášterská 126/II, IČO org. složky 49060724.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

12/6/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 28/2018
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 28/2018 v těchto objemech: příjmy 155.091,24 Kč, výdaje 147.959,20 Kč, financování -7.132,04 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

13/6/RM/2018 Schválení rozpočtů PO v oblasti kultury na rok 2019
I. Rada města schvaluje rozpočty příspěvkových organizací zřízených městem Dačice v oblasti kultury na rok 2019 dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

14/6/RM/2018 Odměňování vedoucích pracovníků příspěvkových organizací působících v oblasti kultury - od 1. 1. 2019
I. Rada města schvaluje změnu platových výměrů ředitelů příspěvkových organizací města působících v oblasti kultury s účinností od 1. 1. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

15/6/RM/2018 Dodatek č. 2 ke SOD - B.02.21 Výstavba Sportovní haly Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 24. 1. 2017 se společností f-plan, spol. s r.o., náměstí Míru 460, 378 81 Slavonice, IČO:260 89 297 na akci "Výstavba sportovní haly Dačice", kterým se upravuje předmět plnění na dodání pouze dokumentace ve stupni DUR, kterým se snižuje cena díla na 398.200,- Kč bez DPH a kterým se upravuje termín dokončení díla na 30 dnů od vydání závazného stanoviska orgánu územního plánování.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností f-plan, spol. s r.o. na akci "Výstavba sportovní haly Dačice".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

16/6/RM/2018 Dodatek č. 3 ke SOD na projektové práce - A.04.29 - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 12. 2017 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice", kterým se prodlužuje termín realizace díla do 30. 4. 2019.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 12. 2017 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice", kterým se prodlužuje termín realizace díla do 30. 4. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

17/6/RM/2018 Vyhodnocení VŘ - E.02.09 "Modernizace MěÚ Dačice"- Část 2 - Portál zaměstnance

I. Rada města schvaluje

  1. vyhodnocení výběrového řízení "Modernizace MěÚ Dačice - Část 2 - Portál zaměstnance".
  2. přidělení veřejné zakázky dodavateli Software602 a. s., IČO: 63078236, Hornokrčská 703/15, Krč, 140 00 Praha 4, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 2 281 758,- Kč vč. DPH, tj. 1 885 750,- Kč bez DPH.
  3. uzavření smlouvy s vítězným účastníkem - společností Software602 a. s., IČO: 63078236, Hornokrčská 703/15, Krč, 140 00 Praha 4, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 2 281 758,- Kč vč. DPH, tj. 1 885 750,- Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností Software602 a. s., IČO: 63078236, Hornokrčská 703/15, Krč, 140 00 Praha 4, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 2 281 758,- Kč vč. DPH, tj. 1 885 750,- Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

18/6/RM/2018 Jmenování tajemníků komisí rady
I. Rada města jmenuje s účinností od 19. 12. 2018 tajemníky komisí rady města:

dopravní komise: Martin Procházka

památková komise: Mgr. Pavel Urban

stavební komise: Ing. Radka Šimurdová

komise Zdravého města Dačice a MA21: Ing. Ilona Brabencová

komise volnočasových aktivit: Bc. Markéta Nováčková

komise Palackého náměstí: Zdeněk Sedláček

komise sociální: Mgr. Bc. Irena Vašíčková

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

19/6/RM/2018 Plán kontrolní činnosti na rok 2019
I. Rada města schvaluje plán kontrolní činnosti na rok 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

20/6/RM/2018 Kulatý stůl s mládeží na téma "Klub - Béčko" - řešení výstupů (úkoly)
I. Rada města schvaluje zadané úkoly k řešení výstupů z kulatého stolu s mládeží na téma "Klub Béčko", ze dne 18. září 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]

 

22/6/RM/2018 Plán práce RM na rok 2019
I. Rada města schvaluje Plán práce RM na rok 2019 včetně plánu zasedání ZM.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru