Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2018/99

USNESENÍ 99.zasedání rady města Dačice
konané dne 24.1.2018 v zasedací místnosti rady
2312/99/RM/2018 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu města společnosti I MY, o. p. s. Soběslav
I. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5.000 Kč společnosti I MY, o. p. s., tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, Soběslav.
[Výsledek hlasování:Pro: 6, Proti: 0,Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2313/99/RM/2018 Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2018
I. Rada města schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2018.
[Výsledek hlasování:Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]
2314/99/RM/2018 Smlouvy o běžných účtech
I. Rada města schvaluje uzavření smluv o běžných účtech mezi městem Dačice a Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO: 45244782.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o běžných účtech s Českou spořitelnou, a.s. se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, IČO: 45244782.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval: 0,Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO] 

2315/99/RM/2018 Rozpočtové opatření č. 1/2018
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 1/2018 v těchto objemech: příjmy 2.656.767,00 Kč, výdaje 2.354.331,00 Kč, financování -302.436,00 Kč.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO] 

2316/99/RM/2018 Veřejné osvětlení - kupní a nájemní smlouva od 1. 2. 2018
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 8 ke Kupní smlouvě na dodávku světla ze dne 28. 1. 2015 dle přílohy usnesení č. 1 a č. 2 a  dodatku č. 8 k Nájemní smlouvě na veřejné osvětlení ze dne 28. 1. 2015 dle přílohy usnesení č. 3 se společností Technické služby Dačice s.r.o. se sídlem U Stadionu 50/V, Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatků výše uvedených smluv.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO] 

2317/99/RM/2018 Vyřazení movitého majetkuI. Rada města schvaluje zařazení movitých věcí uvedených v návrhu usnesení mezi nepoužitelný majetek a jeho předání k likvidaci.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2318/99/RM/2018 Výměna bytu č. 13, v domě 422/V za byt č. 5, 162/V
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 13, 422/V ul. Dlouhá o velikosti 3+1, uživatel ░░░░, za byt č. 5, 162/V ul. Tř. 9. května  o velikosti 4+1, volný  po uživateli ░░░░.  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 5, 162/V ul. Tř. 9. května  o velikosti 4+1, pro ░░░░. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2019 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0,Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2319/99/RM/2018 Výměna bytu č. 8, v domě 305/I za byt č. 6, 190/V
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 8, 305/I ul. Bratrská o velikosti 1+1, uživatel ░░░░, za byt č. 6, 190/V ul. Komenského  o velikosti 2+1, volný  po uživateli ░░░░. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 3. 2018  do 28. 2. 2019 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 6, 190/V ul. Komenského  o velikosti 2+1 pro ░░░░. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 3. 2018 -  do 28. 2. 2019 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2320/99/RM/2018 Pronájem bytu č. 1, čp. 211/V Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 1 o velikosti 2+1 v ul. B. Němcové 211/V, Dačice s paní ░░░░ do 30. 4. 2018 s možností prodloužení. Pokud nebude ve stanoveném termínu 30 dnů od schválení radou města se zájemcem uzavřena nájemní smlouva, bude tato smlouva uzavřena s dalším v pořadí.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 1, v ul. B. Němcové 211/V, Dačice s paní ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7,Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se:0, Usnesení bylo: PŘIJATO] 

2321/99/RM/2018 Pronájem bytu č. 1 v domě 305/I, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 1, o velikosti 1+0, v ulici Bratrská 305 Dačice I, s panem ░░░░.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 1, o velikosti 1+0, v ulici Bratrská 305 Dačice I, s panem ░░░░.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2322/99/RM/2018 Pronájem nebytových prostor v OCA spol. RESIDENT 2000 o.p.s.
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - prodejny č. 54 o ploše 19,61 m2, skladu č. 53 o ploše 16,64 m2, sociálního zařízení o ploše 4,12 m2 včetně společně užívané chodby v přízemí budovy OC Antonínská 15/II se spol. RESIDENT 2000 o.p.s., Svobodova 106, Dačice od 1. 2. 2018 na dobu neurčitou,  pro zřízení zázemí pro terénní sociální služby, za nájemné 6118,- Kč/čtvrtletí, tj. shodné nájemné jako má sousední nájemce prostor v OCA Charita Jihlava.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor - prodejny č. 54 o ploše 19,61 m2, skladu č. 53 o ploše 16,64 m2, sociálního zařízení o ploše 4,12 m2 včetně společně užívané chodby v přízemí budovy OC Antonínská 15/II se spol. RESIDENT 2000 o.p.s., Svobodova 106, Dačice od 1. 2. 2018 na dobu neurčitou,  pro zřízení zázemí pro terénní sociální služby, za nájemné 6118,- Kč/čtvrtletí.
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2323/99/RM/2018 Uzavření smlouvy o výpůjčce se spol. RESIDENT 2000 o.p.s.
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - část společenské místnosti č. 122 o ploše 46,67 m2včetně kuchyňky a sociálního zařízení v nové přístavbě v DPS Dačice čp. 221/I se spol. RESIDENT 2000 o.p.s., Svobodova 106, Dačice od 1. 2. 2018 na dobu neurčitou 1 x za měsíc - každou první středu v měsíci  od 14.00 do 18.00 hodin, pro poskytování bezplatné poradny pro pečující a pro pořádání workshopů a diskuzí pro veřejnost.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce nebytových prostor - část společenské místnosti č. 122 o ploše 46,67 m2 včetně kuchyňky a sociálního zařízení v nové přístavbě v DPS Dačice čp. 221/I se spol. RESIDENT 2000 o.p.s., Svobodova 106, Dačice od 1. 2. 2018 na dobu neurčitou 1 x za měsíc - každou první středu v měsíci  od 14.00 do 18.00 hodin, pro poskytování bezplatné poradny pro pečující a pro pořádání workshopů a diskuzí pro veřejnost.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2324/99/RM/2018 VZ - D.01.11 Zateplení domu 209/V, B. Němcové
I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Zateplení domu 209/V, B. Němcové" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Zateplení domu 209/V, B. Němcové".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Zateplení domu 209/V, B. Němcové".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zateplení domu 209/V, B. Němcové".

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2325/99/RM/2018 VZ - D.01.19 Zateplení domu 211/V, B. Němcové

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Zateplení domu 211/V, B. Němcové" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Zateplení domu 211/V, B. Němcové".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Zateplení domu 211/V, B. Němcové".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Zateplení domu 211/V, B. Němcové".

[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]2326/99/RM/2018 VZ - B.01.10 Snížení energetické náročnosti budovy MŠ D. Němčice

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ D. Němčice" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ D. Němčice".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ D. Němčice".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Snížení energetické náročnosti budovy MŠ D. Němčice".

[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti:0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]

 

2327/99/RM/2018 Plná moc - A.01.03 "Rekonstrukce MK na sídlišti Za Lávkami" - JŘBU
I. Rada města schvaluje udělení plné moci společnosti STAVONA Tender, spol. s r.o. k zastupování města Dačice ve všech úkonech týkajících se realizace výběrového řízení "Rekonstrukce MK na sídlišti Za Lávkami".
II. Rada města schvaluje členy komise pro posouzení nabídky osloveného zhotovitele a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení zadávaného formou JŘBU pro akci "A.01.03 "Rekonstrukce MK na sídlišti Za Lávkami".
III. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu udělení plné moci zmocněnci STAVONA Tender, spol. s.r.o. k zastupování města Dačice ve všech úkonech týkajících se realizace výběrového řízení "Rekonstrukce MK na sídlišti Za Lávkami".
[Výsledek hlasování:Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]


 

2328/99/RM/2018 Připojení se k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet"
I. Rada města schvaluje připojení města Dačice k mezinárodní kampani "Vlajka pro Tibet" a vyvěšení vlajky Tibetu dne 10. března 2018 na budově radnice.
[Výsledek hlasování: Pro:7, Proti: 0, Nehlasoval:0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: PŘIJATO]Ing. Karel Macků, starosta
Bc. Miloš Novák, místostarosta


 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru