Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2019/11

USNESENÍ z 11.zasedání rady města Dačice
konané dne 6.2.2019 v zasedací místnosti rady63/11/RM/2019 Prodloužení nájmu bytu č. 5, v domě 162/V
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 5. 2. 2018 pro paní ░░░░ ░░░░ na byt č. 5, o velikosti 4+1, v ulici Tř. 9. května, č. p. 162, Dačice V, a to na dobu neurčitou.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 5. 2. 2018 pro paní ░░░░ ░░░░ na byt č. 5, o velikosti 4+1, v ulici Tř. 9. května, č. p. 162, Dačice V, a to na dobu neurčitou.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

64/11/RM/2019 Prodloužení nájmu na byt č. 6 v 211/V
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené 9. 2. 2015 na byt č. 6 o velikosti 2+1, ul. B. Němcové 211/V v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah panu ░░░░ ░░░░ na dobu určitou do 30. 4. 2019 s možností prodloužení, pokud bude trvat výkon práce na MěÚ Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 k nájemní smlouvě uzavřené 9. 2. 2015 na byt č. 6 o velikosti 2+1, ul. B. Němcové 211/V v Dačicích, kterým se prodlužuje nájemní vztah panu ░░░░ ░░░░ na dobu určitou do 30. 4. 2019 s možností prodloužení, pokud bude trvat výkon práce na MěÚ Dačice. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

65/11/RM/2019 Pronájem startovacího bytu č. 7 v domě 175 Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem startovacího bytu č. 7, o velikosti 1+0, v čp. 175/I ul. Bratrská v Dačicích s žadateli ░░░░ ░░░░ ░░░░.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na startovací byt č. 7, o velikosti 1+0, v čp. 175/I ul. Bratrská v Dačicích s žadateli ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

66/11/RM/2019 Zpráva o výsledcích finančních kontrol za rok 2018
I. Rada města schvaluje zprávu o výsledcích finančních kontrol za rok 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

67/11/RM/2019 Mobilní podium a zastřešení - zrušení výběrového řízení a opětovné vyhlášení

I. Rada města ruší veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky s názvem "Mobilní podium a zastřešení".

II. Rada města Rada města schvaluje

 1. opětovné vyhlášení veřejné zakázky s názvem "Mobilní podium a zastřešení" dle přiložené zadávací dokumentace,
 2. seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci veřejné zakázky s názvem "Mobilní podium a zastřešení",
 3. členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "Mobilního podium a zastřešení",
 4. harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Mobilní podium a zastřešení".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

68/11/RM/2019 Pronájem části pozemku p. č. 488 v k. ú. Dačice (100)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 488 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 1.000 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

69/11/RM/2019 Pronájem části pozemku p. č. 11/5 v k. ú. Dačice (162)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 11/5 o přibližné výměře 7 m2 - zastavěná plocha a nádvoří, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností DBC s.r.o. (IČ:25089552), Göthova 149, 380 01 Dačice, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 5.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

70/11/RM/2019 Smlouva o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu v k. ú. Dačice (208)
I. Rada města ruší usnesení č. 2460/104/RM/2018.
II. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti na pozemku p. č. 2741/2 v k. ú. Dačice pro majetkoprávní vypořádání pro stávající vodovodní potrubí sloužící k zavlažování zahradnictví V Kaštanech, mezi městem Dačice, jako povinným, ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene služebnosti v ulici V Kaštanech.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

71/11/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé" (249)
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o Smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu v rámci stavby "Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé", a to:
budoucí věcné břemeno spočívající v právu uložení kabelového vedení veřejného osvětlení na pozemku p. č. 2727/5 v obci a k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako investorem a budoucím oprávněným, a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, jako vlastníkem pozemku a budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu "Dačice - výstavba parkoviště na ulici Berky z Dubé".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

72/11/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene - Telekomunikační vedení a zařízení v k. ú. Dačice (250)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu "VPIC Dačice (JH), přístavba ZŠ, přel. sek" mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a  společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s., sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu umístění podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě na pozemcích p. č. 797 a p. č. 798/1 v obci a k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

73/11/RM/2019 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti na p. č. 2702/1 v k. ú. Dačice, Smlouva o převodu práv a povinností ze stavebního povolení - pro přeložku inženýrských sítí v rámci přístavby ZŠ Komenského ul. (246) (247) (248)
I. Rada města schvaluje uzavření smluv o smlouvách budoucích o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu, mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN a přeložky VN na pozemcích ve vlastnictví města Dačice, a to:
na pozemcích p. č. 1903/3 a p. č. 2730/1 zapsaných v katastru nemovitostí na LV 10001 pro obec a k. ú. Dačice jako výlučné vlastnictví města Dačice. Věcné břemeno bude zřízeno pro stavbu "Dačice, Svobodova ul., zahrady - kabelové vedení NN", úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 39.160,- Kč bez DPH, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
na pozemku p. č. 2007/5 zapsaném v katastru nemovitostí na LV 10001 pro obec a k. ú. Dačice jako výlučné vlastnictví města Dačice. Věcné břemeno bude zřízeno pro stavbu "Dačice, Woomet s.r.o. - kabelové vedení NN", úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 840,- Kč bez DPH, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2,
na pozemky p. č. 797 a p. č. 798/1 zapsaných v katastru nemovitostí na LV 3308 pro obec a k. ú. Dačice jako výlučné vlastnictví města Dačice. Věcné břemeno bude zřízeno pro stavbu "Dačice, Komenského ul. - kabelové přeložka VN", úplatně, a to za jednorázovou náhradu v celkové výši 3.720,- Kč bez DPH, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3,
uzavření smlouvy o převodu práv a povinností ze stavebního povolení, mezi městem Dačice, jako stavebníkem, a společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako nabyvatelem, spočívající v postoupení práva a povinností souvisejících s energetickým zařízením souvisejících se stavbou "Přístavba a stavební úpravy budovy ZŠ v ul. Komenského v Dačicích", za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv se společností E.ON Distribuce, a.s.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

74/11/RM/2019 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku "Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín" (142)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p. č. 508/10 v obci Dačice a k. ú. Velký Pěčín, mezi Jihočeským krajem, se sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 37076 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem dle zřizovací listiny pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, jako vlastníkem pozemku, a městem Dačice, jako investorem a stavebníkem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o právu provést stavbu v k. ú. Velký Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

75/11/RM/2019 "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II" - Smlouva o bezúplatném převodu p. č. 526/2 v k. ú. Bílkov (126)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov pro realizaci stavby "Výstavba cyklostezek v k. ú. Dačice a Bílkov - trasa 4, Dačice - Bílkov II", a to pozemku p. č. 526/2 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 394 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 329-8341/2018 z pozemku p. č. 526 z vlastnictví České republiky s příslušností hospodařit pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

76/11/RM/2019 Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě na dočasné parkování nákladního vozidla LIAZ (47)
I. Rada města schvaluje Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě na dočasné odstavení nákladního vozidla LIAZ 150.261 RZ:ZN 80-12 ve vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

77/11/RM/2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dodávce vody a odvádění odpadních vod ze dne 30. 11. 2011 mezi městem Dačice jako odběratelem a společností ČEVAK a. s., sídlem Severní 2264/8, 370 10 České Budějovice,  jako dodavatelem, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

78/11/RM/2019 Restaurování a oprava části fasády budovy čp. 1/I v Dačicích JZ, SV, SZ - vyhlášení výběrového řízení

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Restaurování a oprava části fasády budovy čp. 1/I v Dačicích JZ, SV, SZ" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Restaurování a oprava části fasády budovy čp. 1/I v Dačicích JZ, SV, SZ".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Restaurování a oprava části fasády budovy čp. 1/I v Dačicích JZ, SV, SZ".
 4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Restaurování a oprava části fasády budovy čp. 1/I v Dačicích JZ, SV, SZ".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

79/11/RM/2019 Vyhlášení VZ - "B.01.21 Rekonstrukce kotelny MŠ B. Němcové"

I. Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele stavebních prací akce s názvem "Rekonstrukce kotelny MŠ B. Němcové" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Členy komise pro otevírání obálek a pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "Rekonstrukce kotelny MŠ B. Němcové".
 3. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce kotelny MŠ B. Němcové".
 4. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

80/11/RM/2019 Vyhlášení VZ - "B.02.12 Přístavba knihovny v Dačicích (2. vyhlášení)"

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Přístavba knihovny v Dačicích (2. vyhlášení)" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci výběrového řízení s názvem "Přístavba knihovny v Dačicích (2. vyhlášení)".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci výběrového řízení s názvem "Přístavba knihovny v Dačicích (2. vyhlášení)".
 4. Předpokládaný harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Přístavba knihovny v Dačicích (2. vyhlášení)".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

81/11/RM/2019 Vyhodnocení VZ na akci - "A.01.03 Rekonstrukce ulice Za Lávkami"

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Rekonstrukce ulice Za Lávkami" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. vyloučení účastníka SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO: 48035599 z důvodu chybného stanovení celkové ceny díla a z důvodu uvedení nulových položek v rozpočtu,
 3. přidělení veřejné zakázky společnosti JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o., Vídeňská 168, 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 25195379, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 4.804.094,98 Kč bez DPH a s termínem dokončení realizace akce do 31. 8. 2019,
 4. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o., Vídeňská 168, 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 25195379, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 4.804.094,98 Kč bez DPH a s termínem dokončení realizace akce do 31. 8. 2019.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností JINDŘICHOHRADECKÉ MONTÁŽE s.r.o., Vídeňská 168, 377 01 Jindřichův Hradec IČ: 25195379.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

82/11/RM/2019 B.01.05 - Přístavba učeben ZŠ Komenského v Dačicích - řešení problematiky ne/přesunu dětí z ul. Bratrská do ul. Komenského
I. Rada města schvaluje předložení žádosti o změnu ve smyslu přesunu maximálně jedné třídy dětí ze ZŠ v ul. Bratrská do ZŠ v ul. Komenského na základě vysvětlení ředitelky ZŠ Komenského Ing. Evy Macků uvedeného v důvodové zprávě.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

83/11/RM/2019 Vyhlášení poskytování příspěvků z rozpočtu města na rok 2019
I. Rada města vyhlašuje na základě Zásad poskytování podpor města Dačice schválených usnesením zastupitelstva města č. 75/4/ZM/2015 a Výzvy k podávání žádostí o příspěvky z prostředků města na rok 2019 uvedené v příloze č. 1 tohoto přednesu, možnost ucházet se o příspěvek z prostředků města na rok 2019.
II. Rada města schvaluje vzory veřejnoprávních smluv o poskytnutí příspěvku.
III. Rada města schvaluje hodnotitelskou komisi ve složení: Ing. Karel Macků, Ing. Jiří Baštář, Ing. Kateřina Marková, Martina Havlíková, Bc. Markéta Nováčková, zástupce kontrolního výboru a zástupce komise volnočasových aktivit a hodnotící kritéria, jak je uvedeno v příloze č. 2 tohoto přednesu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

84/11/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 2/2019
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019 v těchto objemech: příjmy 863.750,00 Kč, výdaje 863.750,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

85/11/RM/2019 Souhlas s přijetím finančního daru - ŠJ Dačice
I. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru v celkové výši 3.402,00 Kč na úhradu stravného pro 1 žákyni Základní školy, Boženy Němcové 213 a 1 žáka Základní školy Dačice, Komenského 7 na období od 1. 3. 2019 do 30. 6. 2019 od společnosti WOMEN FOR WOMEN, o.p.s., Vlastislavova 152/4, 140 00 Praha 4.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

86/11/RM/2019 Výsledky hospodaření za rok 2018 - ZŠ v ul. B. Němcové

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec za rok 2018 - zisk ve výši 266.921,86 Kč,
 2. přidělení celé částky 266.921,86 Kč do rezervního fondu základní školy s tím, že finanční prostředky ve výši 191.768,00 Kč budou v roce 2019 čerpány na projekt v rámci IROP,
 3. prostředky fondu investic ve výši 50.000,00 Kč budou v roce 2019 čerpány na projekt v rámci IROP.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

87/11/RM/2019 Schválení účetní závěrky 2018 - ZŠ Dačice, ul. B. Němcové

I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec, se sídlem Boženy Němcové 213/V., 380 01 Dačice, IČO 75000041 za rok 2018.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Ing. Jiří Baštář, Ing. Kateřina Marková, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Ing. Richard Tůma, Ing. Eva Macků.
Vyjádření ZŠ Dačice, Boženy Němcové 213 k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2018 radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

88/11/RM/2019 Výsledky hospodaření za rok 2018 - ZŠ v ul. Komenského

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec za rok 2018 - zisk ve výši 11.343,64 Kč,
 2. přidělení částky 11.343,64 Kč do rezervního fondu základní školy.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

89/11/RM/2019 Schválení účetní závěrky 2018 - ZŠ Dačice, ul. Komenského
I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Základní školy Dačice, Komenského 7, okres Jindřichův Hradec, se sídlem Komenského 7/V., 380 01 Dačice, IČO 75000059 za rok 2018.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Ing. Jiří Baštář, Ing. Kateřina Marková, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Ing. Richard Tůma, Ing. Eva Macků.
Vyjádření ZŠ Dačice, Komenského 7 k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2018 radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

90/11/RM/2019 Odměny ředitelům základních škol Dačice
I. Rada města schvaluje výši odměn pro ředitele základních škol Dačice zřízených Městem Dačice tak, jak je uvedeno v návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

91/11/RM/2019 Dodatek č. 1 k Rámcové dohodě číslo O2OP/671568
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě číslo O2OP/671568 uzavírané dne 6. 3. 2017 mezi městem Dačice a O2 Czech Republic a. s.
II. Rada města pověřuje starostu města Dačice podpisem Dodatku č. 1 k Rámcové dohodě číslo O2OP/671568 uzavírané dne 6. 3. 2017 mezi městem Dačice a O2 Czech Republic a. s.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

92/11/RM/2019 Žádost o dotaci z programu podpory jednotek SDH - neinvestiční
I. Rada města schvaluje

 1. podání žádosti o dotaci z Dotačního programu na podporu jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Jihočeského kraje na dovybavení zásahové jednotky dle přílohy návrhu usnesení - předmětem podpory je neinvestiční dotace,
 2. předfinancování a spolufinancování této akce.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru