Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

Probíhá úprava webových stránek.

2019/12

USNESENÍ ze 12.zasedání rady města Dačice
konané dne 13.3.2019 v zasedací místnosti rady

                                 

 

93/12/RM/2019 Odstraňování odpadů shromážděných ve sběrném dvoře odpadů - doplnění cenového ujednání
I. Rada města schvaluje návrh Dodatku č. 17 ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem č. 010/95 ze dne 21. 07. 1995 (dále jen "Dodatek č. 17").
II. Rada města pověřuje starostu města podepsáním Dodatku č. 17 v projednaném a schváleném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

94/12/RM/2019 Žádost Otevřená OKNA, z.ú. o snížení pronájmu KD Beseda za účelem pořádání Májového bálu
I. Rada města neschvaluje snížení ceny nájmu za prostory KD Beseda, Palackého nám. 4., Dačice při pořádání Májového bálu dne 3. 5. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]95/12/RM/2019 Žádost Dačického Zvonečku, z.s. o finanční podporu IV. charitativního plesu
I. Rada města schvaluje

 1. poskytnutí finančního příspěvku ve výši 5.000 Kč na uspořádání IV. charitativního plesu Dačického zvonečku dne 16. 3. 2019,
 2. poskytnutí věcného daru do tomboly IV. charitativního plesu Dačického zvonečku konaného dne 16. 3. 2019 v celkové max. hodnotě 1.000 Kč.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

96/12/RM/2019 Žádost DDM Dačice o finanční příspěvek na uspořádání IV. roč. Roztančené kostky cukru
I. Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru v celkové max. výši 5.000,00 Kč pro účely pohybové soutěže Roztančená kostka cukru, která se uskuteční 18. 5. 2019. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

97/12/RM/2019 Směrnice rady města č. 1/2019
I. Rada města schvaluje Směrnici rady města č. 1/2019 - Zásady pro stanovení výše příplatku za vedení, k poskytování osobního a zvláštního příplatku a odměn ředitelům kulturních organizací, které zřizuje město Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

98/12/RM/2019 Jmenování kronikáře místní části Hradišťko
I. Rada města jmenuje pana ░░░░ ░░░░ ░░░░, kronikářem místní části Hradišťko a pověřuje ho sběrem dat a prováděním ročních zápisů do pamětní knihy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

99/12/RM/2019 Mobilní podium a zastřešení - výsledek výběrového řízení
I. Rada města bere na vědomí výsledek veřejné zakázky na dodávku s názvem "Mobilní podium a zastřešení".
I. Rada města Rada města schvaluje na základě výsledku veřejné zakázky názvem "Mobilní podium a zastřešení" uzavření Kupní smlouvy s dodavatelem BIERZA TOMÁŠ,  Hošťálková 649, IČ: 66730465, jejímž předmětem je dodávka Mobilního podia a zastřešení za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

100/12/RM/2019 Nabídka bytu 162/V - 7 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 7 o velikosti 4+1, v ul. Tř. 9. května 162/V v Dačicích veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné, které je 64 Kč/m2 a na dobu určitou od 1. 5. - do 31. 7. 2019 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

101/12/RM/2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě uzavřené s ČMJ, OMS J. Hradec
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřené dne 11. 6. 2014 s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresním mysliveckým spolkem Jindřichův Hradec, sídlem v J. Hradci, Schwaigrova 1118/II, kterým se mění předmět nájmu tak, že se ruší pronájem zasedací místnosti v přízemí budovy čp. 2/I a nahrazuje se pronájmem zasedací místnosti č. 103 v 1. patře budovy čp. 27/I v Krajířově ulici v Dačicích.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem  dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu prostoru sloužícího k podnikání uzavřené dne 11. 6. 2014 s Českomoravskou mysliveckou jednotou, okresním mysliveckým spolkem Jindřichův Hradec, kterým se mění předmět nájmu tak, že se ruší pronájem zasedací místnosti v přízemí budovy čp. 2/I a nahrazuje se pronájmem zasedací místnosti č. 103 v 1. patře budovy čp. 27/I v Krajířově ulici v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

102/12/RM/2019 Pronájem volební místnosti
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy se SOU zemědělským a služeb Dačice na pronájem nebytových prostor pro zřízení volební místnosti pro konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. 5. 2019 za vzájemně dohodnuté nájemné ve výši 7.000 Kč.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem  nájemní smlouvy se SOU zemědělským a služeb Dačice na pronájem nebytových prostor pro zřízení volební místnosti pro konání voleb do Evropského parlamentu ve dnech 24. a 25. 5. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

103/12/RM/2019 Zvýšení nájemného o míru inflace
I. Rada města schvaluje zvýšení nájemného o míru inflace 2,1 % za předcházející kalendářní rok uveřejněnou Českým statistickým úřadem u bytů se smlouvami s doložkou o inflaci (od 1. 1. 2010). Nájemci budou platit upravené nájemné od prvního dne kalendářního měsíce tj. od 1. 4. 2019. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

104/12/RM/2019 SOD - Vydláždění dvora u domu 162/V
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s Technickými službami Dačice s.r.o. na akci "Vydláždění dvora u domu č. p. 162/V v Dačicích" za celkovou cenu 488 660,07 Kč bez DPH a s termínem dokončení do 31. 5. 2019 tak, jak je uvedena v příloze usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s Technickými službami Dačice s.r.o. na akci "Vydláždění dvora u domu č. p. 162/V v Dačicích".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

105/12/RM/2019 Poskytnutí finančního daru z rozpočtu města I MY, o.p.s. Soběslav
I. Rada města schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 5 000 Kč společnosti I MY, o.p.s., tř. Dr. Edvarda Beneše 286/5, Soběslav.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

106/12/RM/2019 Poskytnutí dotace na provoz STD "Dačické Okénko" na rok 2019
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace, ve výši 200 000 Kč na rok 2019, zapsanému ústavu Otevřená OKNA z.ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec na provoz sociálně terapeutické dílny "Dačické Okénko".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

107/12/RM/2019 Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2019
I. Rada města schvaluje Akční plán rozvoje sociálních služeb ORP Dačice na rok 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

108/12/RM/2019 Dodatek č. 1 ke SOD - "D.03.05 Hygienické zařízení HZ Bílkov"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 26. 11. 2018 se společností Technické služby Dačice s. r. o., sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice na akci "Hygienické zařízení HZ Bílkov", kterým se doplňuje předmět plnění o rozšíření nástupní plochy z kamenných kostek a o půdní stahovací schodiště s požární odolností  a kterým se navyšuje cena díla o 48.458,- Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem tohoto dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

109/12/RM/2019 Vyhodnocení VZ na akci - "B.01.21 Rekonstrukce kotelny MŠ B. Němcové"
I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Rekonstrukce kotelny MŠ B. Němcové" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti HRON Dačice s.r.o., IČ: 26055333, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 495.682,- Kč bez DPH a s termínem dokončení realizace akce do 19. 7. 2019,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem - společností HRON Dačice s.r.o., IČ: 26055333, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 495.682,- Kč bez DPH a s termínem dokončení realizace akce do 19. 7. 2019.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností HRON Dačice s.r.o., IČ: 26055333.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

110/12/RM/2019 Prodej pozemku p. č. 609/3 v k. ú. Dačice (169)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města neschválit prodej pozemku p. č. 609/3 o výměře 7 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do podílového spoluvlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

111/12/RM/2019 Lokalita Za Školou - Veřejná nabídka na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 13. kolo (77)
I. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 13. kolo, a to pozemků dle dosud nezapsaných GPL č. 2644-7259/2015 a č. 2685-7521/2015 v k. ú. Dačice  p. č. 2945/23,  2945/24 a 2945/41, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

112/12/RM/2019 Vyřazení majetku
I. Rada města schvaluje vyřazení nepoužitelného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než 10 000,00 Kč dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

113/12/RM/2019 Veřejná nabídka na prodej nepotřebného majetku
I. Rada města bere na vědomí výsledky 1. kola prodeje osobního automobilu zn. Škoda Fabia.
II. Rada města schvaluje vyhlášení veřejné nabídky na prodej nepotřebného majetku - osobní automobil Škoda Fabia, r.v. 2001, RZ: DACICE08, inv. č. 000903052, dle přílohy usnesení č. 1.
III. Rada města bere na vědomí výsledky 2. kola prodeje užitkového automobilu zn. Peugeot Boxer.
IV. Rada města schvaluje vyhlášení veřejné nabídky na prodej nepotřebného majetku - užitkový automobil Peugeot Boxer, r.v. 2010, RZ: 8C1 8551, inv.č. 000903048, dle přílohy usnesení č. 3.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

114/12/RM/2019 "Dolní Němčice, návesní kaplička" - vyhlášení výběrového řízení

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Dolní Němčice, návesní kaplička" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Dolní Němčice, návesní kaplička".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Dolní Němčice, návesní kaplička".
 4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Dolní Němčice, návesní kaplička".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

115/12/RM/2019 Vyúčtování nákladů a výnosů veřejné kanalizace za r. 2018
I. Rada města schvaluje vyúčtování nákladů a výnosů provozování veřejné kanalizace za r. 2018 předložené společností ČEVAK a.s., Severní 8/2264, České Budějovice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem vyúčtování nákladů a výnosů provozování veřejné kanalizace za r. 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

116/12/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 3/2019I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019 v těchto objemech: příjmy 83.140,00 Kč, výdaje 83.140,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

117/12/RM/2019 Potvrzení na vedoucím pracovním místě ředitelky ZŠ Dačice, Komenského 7
I. Rada města rozhoduje v souladu s § 166, odst. 3 zákona 561/2004 Sb., v platném znění (školský zákon) nevyhlásit konkurs na vedoucí pracovní místo ředitelky Základní školy Dačice, Komenského 7.
II. Rada města potvrzuje Ing. Evu Macků na vedoucím pracovním místě ředitelky Základní školy Dačice, Komenského 7 na dalších 6 let, tj. na období od 1. 8. 2019 do 1. 8. 2025.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]

 

118/12/RM/2019 Výsledky hospodaření za rok 2018 - Školní jídelna Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213 za rok 2018 - zisk ve výši 300.913,21 Kč,
 2. přidělení částky 50.000,00 Kč do fondu odměn školní jídelny,
 3. přidělení částky 250.913,21 Kč do rezervního fondu školní jídelny.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

119/12/RM/2019 Schválení účetní závěrky 2018 - Školní jídelna Dačice
I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Školní jídelny Dačice, Boženy Němcové 213, se sídlem Boženy Němcové 213/V., 380 01 Dačice, IČO 75000067 za rok 2018.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Ing. Jiří Baštář, Ing. Kateřina Marková, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Ing. Richard Tůma, Ing. Eva Macků.
Vyjádření ŠJ Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2018 radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

120/12/RM/2019 Výsledky hospodaření za rok 2018 - Mateřská škola Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek hospodaření Mateřské školy Dačice za rok 2018 - zisk ve výši 263.677,94 Kč,
 2. přidělení částky 50.000,00 Kč do fondu odměn mateřské školy,
 3. přidělení částky 213.677,94 Kč do rezervního fondu mateřské školy.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

121/12/RM/2019 Schválení účetní závěrky 2018 - Mateřská škola Dačice
I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Mateřské školy Dačice, se sídlem Bratrská 177/I., 380 01 Dačice, IČO 71006044 za rok 2018.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Ing. Jiří Baštář, Ing. Kateřina Marková, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Ing. Richard Tůma, Ing. Eva Macků.
Vyjádření MŠ Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2018 radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

122/12/RM/2019 Odměny ředitelkám mateřské školy a školní jídelny Dačice
I. Rada města schvaluje výši odměn pro ředitelky MŠ Dačice a ŠJ Dačice zřízených Městem Dačice tak, jak je uvedeno v návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

123/12/RM/2019 Žádost o finanční podporu projektu - Parní léto 2019
I. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádného peněžitého daru ve výši 5 000,00 Kč pro Společnost telčské místní dráhy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

124/12/RM/2019 Příkazní smlouva mezi městem Dačice a DSO Mikroregion Dačicko
I. Rada města schvaluje uzavření nové příkazní smlouvy s DSO Mikroregion Dačicko, Krajířova 27/I., 380 13 Dačice, IČ 71223649.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem této smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

    

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
29
5
30
5
31
5
1
4
2
7
3
7
4
5
5
5
6
6
7
7
8
5
9
6
10
9
11
7
12
7
13
7
14
8
15
9
16
10
17
10
18
11
19
6
20
7
21
7
22
6
23
9
24
9
25
6
26
6
27
8
28
6
29
6
30
6
1
7
2
6

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru