Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2019/14

USNESENÍ ze 14.zasedání rady města Dačice
konané dne 10.4.2019 v zasedací místnosti rady
157/14/RM/2019 Poskytnutí dotace na zajištění mobilní hospicové péče v roce 2019
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí dotace, ve výši 80 000 Kč na rok 2019, společnosti Sdílení o.p.s., Masarykova 330, Telč na zajištění mobilní hospicové péče v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

158/14/RM/2019 Žádost THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s. o udělení výjimky z obecně závazné vyhlášky města
I. Rada města uděluje THK RHYTHM AUTOMOTIVE CZECH a.s., IČO 48244716, se sídlem Strojírenská 160, Dačice, v souladu s ust. článku 3 odst. 2 obecně závazné vyhlášky města Dačice č. 1/2010 k zabezpečení některých záležitostí veřejného pořádku ve městě výjimku ze zákazu konzumace alkoholických nápojů v rozsahu: Pro plochu vyhláškou označenou Plocha G - Letní scéna, ul. V Kaštanech na den 24. 05. 2019 od 15.00 do 22.00 hod.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

159/14/RM/2019 Pronájem bytu č. 6, 211/V v zájmu města
I. Rada města schvaluje pronájem bytu č. 6, o velikosti 2+1, v bytovém domě 211/V, ul. B. Němcové v Dačicích pro ░░░░ ░░░░, dle Směrnice Rady města Dačice č. R2-18 ze dne 6. 6. 2018, část druhá, Čl. 6. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 5.  2019 do 30. 4. 2023 s možností prodloužení pokud bude trvat pracovní poměr na MěÚ Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 6, o velikosti 2+1, v bytovém domě 211/V, ul. B. Němcové v Dačicích pro ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

160/14/RM/2019 Výpůjčka garáže v čp. 58/I pro letecké muzeum
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor s p. ░░░░ ░░░░, kterým se přidává do výpůjčky  garáž č. 2  ve dvorní části budovy čp. 58/I pro rozšíření provozu leteckého muzea.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o výpůjčce nebytových prostor s p. ░░░░ ░░░░, kterým se přidává do výpůjčky  garáž č. 2  ve dvorní části budovy čp. 58/I pro rozšíření provozu leteckého muzea.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

161/14/RM/2019 Prázdninový provoz v MŠ Dačice
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí omezení a přerušení provozu Mateřské školy Dačice v době letních prázdnin (červenec a srpen 2019) a omezení provozu v době velikonočních prázdnin dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

162/14/RM/2019 Zápis do MŠ Dačice na šk. rok 2019/2020
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí návrh ředitelky Mateřské školy Dačice na konání zápisu do Mateřské školy Dačice na šk. rok 2019/2020 a kritéria pro přijetí dle přílohy;
informace o dnech otevřených dveří v MŠ Dačice dle přílohy;
postup při přestupu dítěte na jiné pracoviště MŠ Dačice od šk. roku 2019/2020 dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

163/14/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 5/2019
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 5/2019 v těchto objemech: příjmy 390.290,00 Kč, výdaje 390.290,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

164/14/RM/2019 Bezúplatný převod pozemku p. č. 166/8 v k. ú. Chlumec u Dačic (144)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu schválit záměr bezúplatného převodu nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to pozemku p. č. 166/8 - ostatní plocha, jiná plocha o výměře 252 m2 z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit s majetkem státu pro Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, do výlučného vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

165/14/RM/2019 Směna pozemků v k. ú. Lipolec a k. ú. Dačice (127)
I. Rada města mění usnesení č. 2375/101/RM/2018 ze dne 12. 2. 2018 takto:
Rada města doporučuje schválit směnu nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to pozemků ve vlastnictví města Dačice p. č. 2084 - trvalý travní porost o výměře 5.569 m2, p. č. 3049 - lesní pozemek o výměře 5.514 m2, p. č. 2075 - ostatní plocha o výměře 167 m2, p. č. 2076 - ostatní plocha o výměře 71 m2, p. č. 2078 - ostatní plocha o výměře 11 m2, p. č. 2077 - ostatní plocha o výměře 696 m2, p. č. 673/3 - trvalý travní porost o výměře 60 m2, a p. č. 675/9 - ostatní plocha o výměře 101 m2, směnou za pozemek ve vlastnictví společnosti ZEMOS s.r.o., sídlem Družstevní 69/III, 380 01 Dačice, a to p. č. 1440/4 o výměře 1105 m2 - ostatní plocha / jiná plocha, oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 2803-8183/2017 z pozemku p. č. 1440/1 v k. ú. Dačice, a to s finančním vyrovnáním ve výši dle znaleckého posudku ve prospěch společnosti ZEMOS s.r.o., za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

166/14/RM/2019 Darování pozemků p. č. 284/26 a 284/24 v k. ú. Borek u Dačic
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Darovací smlouvy mezi městem Dačice, jako obdarovaným, ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako darujícími, jejímž předmětem je:
darování nemovité věci - pozemku parcelní číslo 284/26, druh pozemku: orná půda, zapsaný na listu vlastnictví č. 673 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, pro katastrální území Borek u Dačic a obec Dačice, jako podílové spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ (každý k id. 1/2),
darování nemovité věci - pozemku parcelní číslo 284/28, druh pozemku: orná půda, zapsaný na listu vlastnictví č. 1713 vedeném Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Jindřichův Hradec, pro katastrální území Borek u Dačic a obec Dačice, jako společné jmění ░░░░ ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

167/14/RM/2019 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod místní komunikací Malý Pěčín - Velký Pěčín (117) (118) (119) (120) (121)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit majetkoprávního vypořádání pozemků v obci Dačice a k. ú. Malý Pěčín a k. ú. Velký Pěčín pro účely narovnání vlastnických vztahů, a to vlastnictví pozemků pod místní komunikací s níže uvedenými vlastníky nemovitostí a vlastnictví místní komunikace, vedené v pasportu komunikací pod inventárním číslem 4C ve vlastnictví města Dačice:

Formou koupě
pozemek p. č. 313/2 - orná půda o  výměře 54 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p. č. 313/1, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 7 pro obec Dačice a k. ú. Malý Pěčín, jako výlučné vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░  za podmínek v návrhu usnesení uvedených,
pozemky p. č. 1007/18 - ostatní plocha o  výměře  38 m2 a p. č. 1007/21 - ostatní plocha o výměře 7 m2 oddělené na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p. č. 1007/4, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 111 pro obec Dačice a k. ú. Malý Pěčín, jako výlučné vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených,
pozemek p. č. 78/3 - orná půda o  výměře 948 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 205-13/2018 z pozemku p. č. 78/1, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 149 pro obec Dačice a k. ú. Velký Pěčín, jako výlučné vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených,
spoluvlastnické podíly každý k id. 1/3 na pozemku p. č. 75/7 o výměře 44 m2 odděleného na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 203-10/2018 z pozemku p. č. 75/3 zapsaném v katastru nemovitostí na LV 13 pro obec Dačice a k. ú. Velký Pěčín jako podílové spoluvlastnictví, paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek v návrhu usnesení uvedených,
pozemek p. č. 73/4 - orná půda o  výměře 31 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 205-13/2018 z pozemku p. č. 73, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 83 pro obec Dačice a k. ú. Velký Pěčín, jako výlučné vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

168/14/RM/2019 Prodej pozemků v k. ú. Dačice (171)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města změnit usnesení č. 50/3/ZM/219 tak, že bude nově znít:
Zastupitelstvo města schvaluje prodej částí pozemků, a to částí oddělených Geometrickým plánem č. 2859-94/2018 ze dne 2. 8. 2018, odsouhlaseným Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Jindřichův Hradec, dne 8. 8. 2018, část o výměře 6956 m2 a tato část byla označena jako nově vzniklý pozemek p. č. 2271/210, část o výměře 763 m2 a tato část byla označena jako nově vzniklý pozemek p. č. 2271/195, část o výměře 1103 m2 a tato část byla označena jako nově vzniklý pozemek p. č. 2271/196, do výlučného vlastnictví společnosti OC Dačice spol. s r.o., sídlem U Čápova dvora 2871, Tábor,  za kupní cenu ve výši 11.468.600 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

169/14/RM/2019 Smlouva o výpůjčce plynárenského zařízení - plynovodní přípojka ul. Za Lávkami čp. 273 v k. ú. Dačice (145)
I. Rada města schvaluje výpůjčku plynárenského zařízení mezi společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako vypůjčitelem, a městem Dačice, jako půjčitelem. Jedná se o plynárenské zařízení vybudované půjčitelem, městem Dačice, s názvem stavby "Dačice, Za Lávkami čp. 273/III - STL plynovodní přípojka LPE D32" - plynovodní přípojka pro Mateřskou školu v ulici Za Lávkami umístěnou na pozemcích p. č. 2713/1 a p. č. 2713/2 v k. ú. Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o výpůjčce se společností E.ON Distribuce, a.s.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

170/14/RM/2019 Místní komunikace k RD, Borek u Dačic - vyhlášení výběrového řízení

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Místní komunikace k RD, Borek u Dačic" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Místní komunikace k RD, Borek u Dačic".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Místní komunikace k RD, Borek u Dačic".
 4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Místní komunikace k RD, Borek u Dačic".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

171/14/RM/2019 Plán financování obnovy kanalizací na období 2019 až 2028
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit Plán financování obnovy kanalizací na období 2019 až 2028, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

172/14/RM/2019 Udělení výjimky pro průjezd místní komunikací v důsledku opravy mostu v ulici Nádražní
I. Rada města schvaluje udělení výjimky v průjezdu komunikací Nádražní a Družstevní v obci Dačice během uzavírky mostu přes Moravskou Dyji na silnici III/40624, pro nákladní vozidla společností:
Ptáček -velkoobchod, a.s.  - nákladní vozidlo DAF LF 180, RZ 1BT4965.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

173/14/RM/2019 Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín".
 4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

174/14/RM/2019 Žádost Otevřená OKNA, z.ú. o finanční příspěvek na uspořádání Májového bálu
I. Rada města schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000 Kč na uspořádání Májového bálu, který se uskuteční dne 3. 5. 2019 v KD Beseda. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

175/14/RM/2019 Souhlas s přijetím finančního daru pro Knihovnu Matěje Mikšíčka v roce 2019
I. Rada města uděluje souhlas s přijetím finančních darů v celkové výši 28.840,00 Kč od dárců Obec Peč, Obec Budeč, Obec Horní Slatina, Obec Červený Hrádek, Obec Kostelní Vydří, Obec Báňovice, Obec Budíškovice a Obec Třebětice, které jsou určeny na nákup a zpracování knižních fondů pro místní obecní knihovny. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

176/14/RM/2019 Vyhlášení 8. ročníku soutěže Rozkvetlé Dačice
I. Rada města vyhlašuje osmý ročník soutěže Rozkvetlé Dačice.
II. Rada města schvaluje pravidla osmého ročníku soutěže Rozkvetlé Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

177/14/RM/2019 Příprava Programu regenerace MPZ Dačice na období 2020 - 2023
I. Rada města ukládá odboru kultury a cestovního ruchu MěÚ Dačice zpracovat a předložit ke schválení zastupitelstvu města Program regenerace MPZ Dačice na období 2020 – 2023.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

178/14/RM/2019 Výsledky hospodaření za rok 2018 - Městské muzeum a galerie Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. výsledky hospodaření příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Dačice za rok 2018 - zisk ve výši 10.031,89 Kč,
 2. rozdělení zisku Městského muzea a galerie Dačice do fondů organizace následovně: 8.000,00 Kč do fondu odměn, 2.031,89 Kč do rezervního fondu. 

II. Rada města bere se souhlasem na vědomí výhled činnosti Městského muzea a galerie Dačice na rok 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

179/14/RM/2019 Schválení účetní závěrky 2018 - Městské muzeum a galerie Dačice
I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Městského muzea a galerie Dačice, se sídlem Havlíčkovo nám. 85/I., 380 01 Dačice, IČO 00365777 za rok 2018.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Ing. Jiří Baštář, Ing. Kateřina Marková, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Ing. Eva Macků, Ing. Richard Tůma.
Vyjádření Městského muzea a galerie Dačice k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2018 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

180/14/RM/2019 Odměna pro ředitelku MMaG Dačice za rok 2018
I. Rada města schvaluje odměnu pro ředitelku příspěvkové organizace Městské muzeum a galerie Dačice za rok 2018 uvedenou v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

181/14/RM/2019 Výsledky hospodaření za rok 2018 - Knihovna Matěje Mikšíčka

I. Rada města schvaluje

 1. výsledky hospodaření příspěvkové organizace Knihovna Matěje Mikšíčka za rok 2018 - zisk ve výši 184.131,57 Kč,
 2. rozdělení zisku Knihovny Matěje Mikšíčka za rok 2018 do fondů organizace následovně: 34.000,00 Kč do fondu odměn; 150.131.57 Kč do rezervního fondu. 

II. Rada města bere se souhlasem na vědomí výhled činnosti Knihovny Matěje Mikšíčka v roce 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

182/14/RM/2019 Schválení účetní závěrky 2018 - Knihovna Matěje Mikšíčka
I. Rada města schvaluje Účetní závěrku Knihovny Matěje Mikšíčka, se sídlem Pantočkova 89/IV., 380 01 Dačice, IČO 60819529 za rok 2018.
Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky: Ing. Karel Macků, Ing. Jiří Baštář, Ing. Kateřina Marková, Ing. Eva Macků, Bc. Vít Svoboda, Petr Nováček, Ing. Richard Tůma.
Vyjádření Knihovny Matěje Mikšíčka k výroku o schválení účetní závěrky: v případě schválení účetní závěrky za rok 2018 Radou města Dačice nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

183/14/RM/2019 Odměna pro ředitelku Knihovny Matěje Mikšíčka za rok 2018
I. Rada města schvaluje odměnu pro ředitelku příspěvkové organizace Knihovna Matěje Mikšíčka za rok 2018 uvedenou v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

184/14/RM/2019 Plná moc - A.04.39 VO cesta z vlak. nádraží Za Lávky
I. Rada města schvaluje udělení plné moci společnosti SETO, spol. s r.o., sídlem Hradecká 17, 380 01 Dačice IV, IČO 46683461 k zastupování Města Dačice ve věci zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy k projektové dokumentaci stavby "VO cesta z vlak. nádraží Za Lávky".

II. Rada města pověřuje starostu Města Dačice podpisem plné moci.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

185/14/RM/2019 Dodatek č. 4 ke SOD na projektové práce - A.04.29 - Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 12. 2017 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice".
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 5. 12. 2017 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

186/14/RM/2019 Zápis Komise dopravy Dačice
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zápis z 19. schůze Komise dopravy Dačice, která se konala dne 26. 3. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

187/14/RM/2019 Změna stanov DSO Vodovod Řečice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit úplné znění stanov DSO Vodovod Řečice ve znění dle přílohy usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

188/14/RM/2019 Jmenování komisí místních částí
I. Rada města jmenuje s účinností od 1. 4. 2019 předsedy a členy občanských komisí v místních částech takto:

Bílkov:
Bronislav Večeřa, předseda komise
Milan Navrátil, člen komise
Martin Hofbauer, člen komise
Věroslav Vitouš, člen komise
Miloš Křížek, člen komise
Michal Křížek, člen komise
Zdeněk Loučný, člen komise
MVDr. Miloš Břínek, člen komise
Lukáš Kára, člen komise


Borek:
Miloš Pacal, předseda komise
Pavel Habr, člen komise
Mgr. Milan Točík, člen komise


Dolní Němčice:
Libor Týral, předseda komise
Luboš Kulík st., člen komise
Zdeněk Krejčí, člen komise
Petra Černá, člen komise
Kateřina Bartošová, člen komise
Jiří Nevrkla, člen komise
Oldřich Týma, člen komise

Hostkovice:
Marta Tůmová, předseda komise
Jan Štěrba, člen komise
Iva Šimánková, člen komise

Hradišťko:
Stanislav Dvořák, předseda komise
Jaroslav Marek, člen komise
Bedřich Bílek, člen komise
František Janoušek, člen komise
Josef Kubeš, člen komise


Chlumec:
Jiří Šeda, předseda komise
Petra Nováčková, člen komise
Petr Nováček, člen komise
Pavel Popelínský, člen komise
Libor Venzlů, člen komise
 

Lipolec:
Jaromír Beneš, předseda komise
Karel Trojan, člen komise
Bohumil Lovětínský, člen komise
Karel Bišof, člen komise
Ladislav Vopálenský, člen komise
Martin Trojan, člen komise
Ivana Vronková, člen komise
Hana Hrčková, člen komise
Luboš Boháč, člen komise


Malý Pěčín:
Miloš Leitkep, předseda komise
František Tichánek, člen komise
Lukáš Vejslík, člen komise
Petr Novák, člen komise
Ing. Zdeňka Koutná, člen komise
Ludmila Norbertová, člen komise


Prostřední Vydří:
Martin Tichánek, předseda komise
Jaroslav Prokůpek, člen komise
Jiří Vedra, člen komise


Toužín:
Jan Bartušek, předseda komise
Jaroslav Procházka, člen komise
JUDr. Zdeněk Veverka, člen komise


Velký Pěčín:
František Benda, předseda komise
Luboš Navrátil, člen komise
Lukáš Hrouda, člen komise


[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

189/14/RM/2019 Zlepšení pozice Města Dačice na základě Komplexního ukazatele finančního zdraví veřejnoprávní korporace Město Dačice
I. Rada města schvaluje Komplexní ukazatel finančního zdraví veřejnoprávní korporace Město Dačice zpracovaný v rámci projektu Národní síť Zdravých měst ČR. Jedná se o projekt s názvem SPOLUPRÁCE OBCÍ KE ZVÝŠENÍ KVALITY VEŘEJNÉ SPRÁVY ZA POMOCI METODY MA21 podpořeného finančními prostředky ESF z OP Zaměstnanost.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru