Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2019/15

USNESENÍ z 15.zasedání rady města Dačice
konané dne 25.4.2019 v zasedací místnosti rady190/15/RM/2019 Nabídka nepotřebného majetku - ZŠ Dačice ul. B. Němcové
I. Rada města neschvaluje přijetí 7 ks dílenských stolů jako nepotřebného majetku Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 zpět do majetku města Dačice.
II. Rada města souhlasí s prodejem 7 ks dílenských stolů za prodejní cenu 100,00 Kč/ks, popř. odprodej kovových částí stolů do sběrny jako železný šrot s tím, že výtěžek z prodeje bude ponechán ve výnosech Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato] 

191/15/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 6/2019
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 6/2019 v těchto objemech: příjmy  1.259.340,00 Kč, výdaje  1.259.340,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

192/15/RM/2019 Dačické odpady v roce 2018
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí informační zprávu o vývoji odpadového hospodářství města v roce 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

193/15/RM/2019 Pronájem kanceláře č. 109 v čp. 3/I
I. Rada města schvaluje

  1. ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 27. 3. 2008 s paní ░░░░ ░░░░ ░░░ na pronájem kanceláře č. 109 v budově čp. 3/I vzájemnou dohodou k 30. 4. 2019,
  2. pronájem kanceláře č. 109 v budově čp. 3/I se společností Bačáková DP s.r.o.,  od 1. 5. 2019 pro poskytování zdravotní péče v terénu.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem:

  1. dohody o ukončení nájemní smlouvy uzavřené dne 27. 3. 2008 s paní ░░░░ ░░░░ ░░░ na pronájem kanceláře č. 109 v budově čp. 3/I vzájemnou dohodou k 30. 4. 2019,
  2. nájemní smlouvy na pronájem kanceláře č. 109 v budově čp. 3/I se společností Bačáková DP s.r.o.,  od 1. 5. 2019 pro poskytování zdravotní péče v terénu.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

194/15/RM/2019 Pronájem bytu č. 7, čp. 162/V Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 7 o velikosti 4+1 o celkové podlahové ploše 86,45 m2 ul. Tř. 9. května 162/V v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ do 31. 7. 2019 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 7 o velikosti 4+1 o celkové podlahové ploše 86,45 m2 ul. Tř. 9. května 162/V v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

195/15/RM/2019 Pacht zahrady u domu 86-88/II v Dačicích
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 234, 235, díl - b, c výměře 65 m2 u bytového domu 86-88/II ul. U Nemocnice v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ ░░░ za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 5. 2019.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 234, 235, díl - b, c výměře 65 m2 u bytového domu 86-88/II ul. U Nemocnice v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ ░░░ za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 5. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

196/15/RM/2019 Řešení vypovězené smlouvy smírnou cestou 190-7
I. Rada města schvaluje neuzavření nové nájemní smlouvy  s paní ░░░░ ░░░░ ░░ na byt č. 7, ul. Komenského 190/V v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

197/15/RM/2019 Dodatek č. 1 ke SOD - "A.04.31 Přeložka VO - Dolní Němčice"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 10. 2018 se společností SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice na akci "Přeložka VO - Dolní Němčice", kterým se prodlužuje termín pro dokončení díla do 30. 11. 2019.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 2. 10. 2018 se společností SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice na akci "Přeložka VO - Dolní Němčice", kterým se prodlužuje termín pro dokončení díla do 30. 11. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

198/15/RM/2019 Dodatek č. 3 ke SOD na projektové práce - A.01.22 Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 12. 2017 se společností Agroprojekt Jihlava spol. s r. o., IČ 499 74 424, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Výstavba parkoviště v ulici Berky z Dubé", kterým se prodlužuje termín realizace díla do 30. 8. 2019.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 12. 2017 se společností Agroprojekt Jihlava spol. s r. o., IČ 499 74 424, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Výstavba parkoviště v ulici Berky z Dubé", kterým se prodlužuje termín realizace díla do 30. 8. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

199/15/RM/2019 Vyhodnocení VZ - "B.02.12 Přístavba knihovny v Dačicích (3. vyhlášení)"

I. Rada města schvaluje

  1. vyhodnocení veřejné zakázky "Přístavba knihovny v Dačicích (3. vyhlášení)" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
  2. přidělení veřejné zakázky společnosti DRYMAT.CZ s.r.o., Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Rabštejnská Lhota, IČ 28819390 s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 3 214 411 Kč bez DPH a s termínem dokončení realizace akce do 30. 11. 2019,
  3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností DRYMAT.CZ s.r.o., Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Rabštejnská Lhota, IČ 28819390 s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 3 214 411 Kč bez DPH a s termínem dokončení realizace akce do 30. 11. 2019.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností DRYMAT.CZ s.r.o., Rabštejnská Lhota 147, 537 01 Rabštejnská Lhota, IČ 28819390 s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 3 214 411 Kč bez DPH a s termínem dokončení realizace akce do 30. 11. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

200/15/RM/2019 Smlouva o právu provést stavbu na cizím pozemku p. č. 2729/2 v k. ú. Dačice (146)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o právu provést stavbu na pozemku p. č. 2729/2 o výměře 54 m2 v k. ú. Dačice mezi městem Dačice, jako stavebníkem a investorem, a manželi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░, jako vlastníky pozemku, pro stavbu "Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

201/15/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro stavbu "Velký Pěčín 28 a 30 - úprava sítě NN" (254)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu na pozemku p. č. 495/1 v k. ú. Velký Pěčín mezi městem Dačice, jako  budoucím povinným, a  společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

202/15/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti (255)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti na pozemku p. č. 2190 v obci a k. ú. Dačice pro stavbu "Kanalizační přípojka k rodinnému domu čp. 8 v k. ú. Dačice, místní části Toužín", spočívající ve vybudování kanalizační přípojky, tedy v právu zřídit, provozovat a modernizovat ji na části výše uvedené Zatížené nemovitosti. Budoucí věcné břemeno se zřizuje pro investora stavby, jako budoucí oprávněnou, a to paní ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

203/15/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene "Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích" (256)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu "Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích" spočívající v právu umístění inženýrské sítě konkrétně řad dešťové kanalizace a revizní šachty na pozemku p. č. 1684 v k. ú. Dačice mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným, a spotřebním družstvem Jednota s. d. Jindřichův Hradec, sídlem sídliště Vajgar 595, 377 01 Jindřichův Hradec, jako budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene v rámci stavby "Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

204/15/RM/2019 Prodej pozemků v k. ú. Dačice (171) - Smlouvy budoucí o zřízení věcného břemene
I. Rada města ruší bod II. a III.  usnesení ze dne 6. 2. 2019, č. 53/9/RM/2019.
II. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni (služebnosti) - pozemky ve vlastnictví investora a Smlouvu o zajištění přeložky inženýrské sítě, kterými jsou stanoveny podmínky budoucího provedení vynucené přeložky vodovodního a kanalizačního řadu ve vlastnictví města Dačice. Přeložky bude stavebník provádět na pozemcích dle dosud nezapsaného GPL č. 2859-94/2018, vypracovaného ░░░░ ░░░░, odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Jindřichův Hradec dne 8. 8. 2018,  p. č. 2271/7, p. č. 2271/210, p. č. 2271/195 a p. č. 2271/196 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako vlastníkem a budoucím oprávněným, a společností OC Dačice spol. s r.o., sídlem U Čápova dvora 2871, Tábor,  jako stavebníkem a budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2 a 3.
III. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene (služebnosti) cesty a připojení na tuto cestu mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným, a společností OC Dačice spol. s r.o., sídlem U Čápova dvora 2871, Tábor, jako budoucím povinným, spočívající v právu přes budoucí služebné pozemky p. č. 2271/210, p. č. 2271/195 a p. č. 2271/196 v k. ú. Dačice, dle dosud nezapsaného GPL č. 2859-94/2018, vypracovaného ░░░░ ░░░░, odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Jindřichův Hradec dne 8. 8. 2018, chodit, dopravovat se po nich lidskou silou a právo jezdit přes budoucí služebné pozemky jakýmikoliv vozidly a zřídit z budoucích služebných pozemků na budoucí panující pozemky sjezdy a nájezdy v počtu nejméně 6, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.
IV. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene (služebnosti) mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným, a společností OC Dačice spol. s r.o., sídlem U Čápova dvora 2871, Tábor, jako budoucím povinným, spočívající v právu  přístupu a příjezdu na služebný pozemek za účelem provozování, údržby a úprav inženýrských sítí a to v rozsahu, který vymezuje Geometrický plán č. 2864a-130/2018 ze dne 27. 8. 2018, ve kterém je rozsah služebnosti inženýrské sítě vodovodního řadu vyznačen písmenem A a Geometrický plán č.2864b-130/2018 ze dne 27. 8. 2018, ve kterém je rozsah služebnosti inženýrské sítě kanalizačního řadu vyznačen písmenem D, odsouhlasené Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrálním pracovištěm Jindřichův Hradec, za podmínek dle přílohy usnesení č. 5.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

205/15/RM/2019 Pronájem pozemků v k. ú. Dačice (22, 123, 124)
I. Rada města schvaluje ukončení Nájemní smlouvy uzavřené dne 8. 10. 2015 mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností MONSTAKO s. r. o., IČ: 26113163, Antonínská 20, Dačice, jako nájemcem, na pronájem nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice:
části pozemku p. č. 191/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o přibližné výměře 4.618 m2,
pozemku p. č. 188 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 31 m2,
pozemku p. č. 191/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 82 m2,
pozemku p. č. 191/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 58 m2,
pozemku p. č. 191/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 71 m2,
pozemku p. č. 191/12 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2
(tj. celkem 4.913 m2), a to dohodou k 30. 4. 2019 za podmínek dle přílohy usnesení č. 8.

II. Rada města schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností MONSPOMA s. r. o., IČ: 03086283, Lidéřovice 76, jako nájemcem, na pronájem nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice:

části pozemku p. č. 191/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o přibližné výměře 3.740 m2,
pozemku p. č. 191/6 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 82 m2,
pozemku p. č. 191/7 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 58 m2,
pozemku p. č. 191/11 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 71 m2,
pozemku p. č. 191/12 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 53 m2
(tj. celkem 4.004 m2), a to na dobu určitou od 1. 5. 2019 do 25. 5. 2019 za podmínek dle přílohy usnesení č. 9.

III. Rada města schvaluje uzavření Nájemní smlouvy mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností DAMATECH s. r. o., IČ: 26019001, Hostkovice 8, jako nájemcem, na pronájem nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice:
části pozemku p. č. 191/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o přibližné výměře 2.424 m2,
pozemku p. č. 188 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 76 m2,
(tj. celkem 2.500 m2), a to na dobu určitou od 1. 5. 2019 do 25. 5. 2019 za podmínek dle přílohy usnesení č. 10.

IV. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dohody o ukončení nájmu se společností MONSTAKO s.r.o.
V. Rada města pověřuje starostu města podpisem Nájemní smlouvy se společností MONSPOMA, s.r.o.
VI. Rada města pověřuje starostu města podpisem Nájemní smlouvy se společností DAMATECH, s.r.o.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

206/15/RM/2019 Plná moc - vypouštění odpadních vod

I. Rada města schvaluje udělení plné moci společnosti ČEVAK, a.s., sídlem Severní 2264/8, Č. Budějovice, IČ 60849657, k zastupování města Dačice ve věci řízení o vydání vodohospodářského rozhodnutí k vypouštění odpadních vod do vod povrchových z odlehčovací komory před ČOV a v areále (před biologickou linkou) ČOV Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu Města Dačice podpisem plné moci.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

207/15/RM/2019 Udělení výjimky pro průjezd místní komunikací v důsledku opravy mostu v ulici Nádražní
I. Rada města schvaluje udělení výjimky v průjezdu komunikací Nádražní a Družstevní v obci Dačice během uzavírky mostu přes Moravskou Dyji na silnici III/40624, pro nákladní vozidla společnosti FCC Dačice, s.r.o.:
nákladní vozidlo IVECO, RZ 6C9 3310, nákladní vozidlo SCANIA, RZ 6C8 0710, nákladní vozidlo MB, RZ 5C0 1346, nákladní vozidlo MB, RZ 7A0 0236, nákladní vozidlo MB, RZ 3C7 8857, nákladní vozidlo TATRA, RZ 3C7 9011.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

208/15/RM/2019 Schůze v místních částech - 2019
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí informaci o výsledku veřejných schůzí v místních částech města Dačice konaných v roce 2019 dle návrhu usnesení.
II. Rada města souhlasí s řešením jednotlivých podnětů dle přílohy č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

  • jméno: dacice
  • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru