Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2019/16

USNESENÍ z 16.zasedání rady města Dačice
konané dne 7.5.2019 v zasedací místnosti rady209/16/RM/2019 Zápis Komise sociální Dačice
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zápis z 2. schůze Komise sociální Dačice, která se konala dne 24. 4. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

210/16/RM/2019 Výroční zpráva za rok 2018 - ML Dačice s. r. o.
I. Rada města schvaluje v kompetenci valné hromady zprávu o hospodaření společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. za rok 2018 tak, jak je uvedena v příloze usnesení č. 1. Hospodářský výsledek za rok 2018, tj. zisk ve výši 1.141.329,67 Kč, bude převeden na kalamitní fond.
II. Rada města schvaluje v kompetenci valné hromady převod nerozděleného zisku z minulých let ve výši 1.141.329,67 Kč na kalamitní fond.
III. Rada města konstatuje v kompetenci valné hromady, že jednatel společnosti Městské lesy Dačice s. r. o. ukončil řádně rok 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

211/16/RM/2019 Výroční zpráva za rok 2018 - TS Dačice s. r. o.

I. Rada města schvaluje

 1. v kompetenci valné hromady řádnou účetní uzávěrku společnosti Technické služby Dačice s. r. o. za rok 2018 tak, jak je uvedena v příloze návrhu usnesení. Hospodářský výsledek za rok 2018 tj. zisk ve výši 464.453,42 Kč bude převeden na účet 427 - Fond výstavby a údržby majetku, návrh převedení částky ve výši 1 000 000 Kč z účtu 428 - Nerozdělený zisk minulých let na účet 427 - Fond výstavby a údržby majetku,
 2. v kompetenci valné hromady rozpočet společnosti Technické služby Dačice s. r. o. na rok 2019.

II. Rada města konstatuje v kompetenci valné hromady, že jednatel společnosti Technické služby Dačice s. r. o. ukončil řádně rok 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

212/16/RM/2019 Vyřazení majetku

I. Rada města schvaluje

 1. Vyřazení nepoužitelného majetku, jehož pořizovací cena je vyšší než Kč 10 000,00 dle přílohy usnesení č. 1,
 2. Prodejní cenu nepotřebného majetku dle přílohy usnesení č. 2.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
213/16/RM/2019 Vyhodnocení VZ - Místní komunikace k RD, Borek u Dačic

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Místní komunikace k RD, Borek u Dačic " uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495/58, 370 04  České Budějovice, IČ 48035599 s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1.127.755,91 Kč bez DPH,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495/58, 370 04  České Budějovice, IČ 48035599 s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1.127.755,91 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská 495/58, 370 04  České Budějovice, IČ 48035599 s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1.127.755,91 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

214/16/RM/2019 Oprava chodníků v Máchově ulici

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Oprava chodníků v Máchově ulici" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Oprava chodníků v Máchově ulici".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Oprava chodníků v Máchově ulici".
 4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava chodníků v Máchově ulici".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
215/16/RM/2019 Pověření k provádění občanských sňatků

I. Rada města pověřuje s okamžitou platností člena zastupitelstva města Dačice Bc. Miloše Nováka prováděním občanských sňatků.
II. Rada města stanoví podle § 108 odst. 2 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích,  že člen zastupitelstva města Dačice Bc. Miloš Novák může při občanských obřadech a významných příležitostech  používat závěsný odznak.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

216/16/RM/2019 Pacht zahrady u domu 63/I v Dačicích - díl a
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 384, díl - a, výměře 80 m2 u bytového domu 63/I ul. Göthova v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ ░░ za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 6. 2019.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o pachtu nemovitosti (zahrady) na pozemku p. č. 384, díl - a, o výměře 80 m2 u bytového domu 63/I ul. Göthova v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ ░░ za cenu 9 Kč/m2/rok na dobu neurčitou od 1. 6. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

217/16/RM/2019 Výměna bytu č. 4, 303/I za č. 1, 304/I
I. Rada města schvaluje výměnu bytu  č. 4, ul. Bratrská 303/I v Dačicích o velikosti 2+1, uživatel ░░░░ ░░░░ ░░ , za byt č. 1, ul. Bratrská 304/I v Dačicích o velikosti 2+1, po uživateli ░░░░ ░░░░ ░░░ . Nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 6. 2019 na dobu neurčitou.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 1, ul. Bratrská 304/I v Dačicích o velikosti 2+1 s paní░░░░ ░░░░ ░░░░ od 1. 6. 2019 na dobu neurčitou.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

218/16/RM/2019 Nabídka bytu 190/V - 7 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 7 o velikosti 2+1, v ul. Komenského 190/V v Dačicích veřejnosti s tím, že nabídnutá částka musí být vyšší než minimální nájemné, které je 64 Kč/m2 a na dobu určitou od 1. 7. - do 30. 9. 2019 s možností prodloužení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

219/16/RM/2019 Dodatek č. 4 ke SOD - "A.01.14 - Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích"
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 2. 2018 se společností Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330, 390 01 Tábor, kterým se prodlužuje termín dokončení rozšířené dokumentace DUR akce ,,Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích" o 3 měsíce od účinnosti dodatku č. 4.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 4 na projektovou dokumentaci akce ,,Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích" se společností Atelier M.A.A.T., s.r.o.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

220/16/RM/2019 Aktualizace odpisového plánu - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Mateřské školy Dačice na rok 2019 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

221/16/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 7/2019
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 7/2019 v těchto objemech: příjmy 272.865,00 Kč, výdaje 272.865,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

222/16/RM/2019 Vyvěšení moravské vlajky
I. Rada města schvaluje vyvěšení moravské vlajky na budově radnice v Dačicích dne 5. července 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru