Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2019/17

USNESENÍ z 17.zasedání rady města Dačice
konané dne 22.5.2019 v zasedací místnosti rady
223/17/RM/2019 Jmenování vedoucí odboru správy majetkuI. Rada města jmenuje Ing. Hanu Dvořákovou, bytem ░░░░, vedoucí odboru správy majetku na dobu neurčitou s platností od 1. 7. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

224/17/RM/2019 OZV, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Dačice
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit návrh obecně závazné vyhlášky, kterou se stanoví školské obvody základních škol zřízených městem Dačice, který je přílohou usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

225/17/RM/2019 Výpověď z bytu č. 4, Dačice 164/IV
I. Rada města schvaluje vypovězení nájmu bytu č. 4 o velikosti 2+1 s příslušenstvím umístěného ve 2. podlaží domu čp. 164/IV, ul. Nivy v Dačicích panu ░░░░ ░░░░ ░, z výpovědního důvodu uvedeného v § 2288 odst. 1 písm. a) zákona č. 89/2012 Sb.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

226/17/RM/2019 Pronájem bytu č. 3, čp. 58/I Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 3 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 76,26 m2 ul. Palackého náměstí 58/I v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Dačice, Nivy ░░░░ do 31. 8. 2019 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 3 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 76,26 m2 ul. Palackého náměstí 58/I v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ ░ , bytem Dačice, Nivy ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

227/17/RM/2019 Pronájem garáže č. 11 u byt. domu 161-165 ul. Nivy
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na garáž č. 11 u bytových domů čp. 161-165/IV ul. Nivy v Dačicích s panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ na dobu určitou od 1. 7. do 31. 7. 2019 za  nájemné ve výši 363 Kč/měsíc s DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na garáž č. 11 u bytových domů čp. 161-165/IV ul. Nivy v Dačicích s panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

228/17/RM/2019 Souhlas se zřízením sídla pobočného spolku v budově čp. 175/I ul. Bratrská
I. Rada města odkládá souhlas k umístění sídla pobočného spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 3 Dačice, IČ 70809437, na adrese Bratrská 175/I, Dačice, do doby než budou doloženy další informace o předsedovi a činnosti pobočného spolku. 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

229/17/RM/2019 SoD - B.02.33 Stavební úpravy SDH Lipolec
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s. r. o., sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, na provedení stavebních prací akce "Stavební úpravy SDH Lipolec" s celkovou cenou 1.162.245,36 Kč bez DPH a s termínem realizace 1. 11. 2019 - 31. 3. 2020.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností Technické služby Dačice s. r. o., sídlem U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice, na provedení stavebních prací akce "Stavební úpravy SDH Lipolec" s celkovou cenou 1.162.245,36 Kč bez DPH a s termínem realizace 1. 11. 2019 - 31. 3. 2020.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

230/17/RM/2019 Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt ,,Vybudování workoutového hřiště''
I. Rada města bere na vědomí s uložením úkolů uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 100.000,- Kč na realizaci projektu: ,,Vybudování workoutového hřiště''.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

231/17/RM/2019 Smlouva o poskytnutí dotace Jihočeského kraje na projekt ,,Oprava povrchu workoutového hřiště v Dačicích''
I. Rada města bere na vědomí s uložením úkolů uzavření smlouvy s Jihočeským krajem o poskytnutí dotace ve výši 150.000,- Kč na realizaci projektu: ,,Oprava povrchu workoutového hřiště v Dačicích''.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

232/17/RM/2019 Smlouvy kupní a Smlouva o smlouvě budoucí kupní a o Smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene pro stavbu "Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích" (123) (125)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření Smluv kupních a Smlouvy o smlouvě budoucí kupní a o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti v rámci stavby "Rekonstrukce místních komunikací v sídlišti k Hradišťku v Dačicích", a to:

  • Kupní smlouva na pozemky p. č. 1904/2 - ostatní plocha o výměře 69 m2, p. č. 1907/1 - vodní plocha o výměře 706 m2, p. č. 1908/1 - trvalý travní porost o výměře 7 m2, p. č. 1908/3 - trvalý travní porost o výměře 202 m2 a p. č. 1956/2 - trvalý travní porost o výměře 27 m2 zapsaných na LV 1087 ve společném jmění ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako prodávajícími, a městem Dačice jako kupujícím, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
  • Kupní smlouva na pozemek p. č. 1924/2 - trvalý travní porost o výměře 52 m2 zapsaném na  LV 614 ve výlučném vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako prodávajícím, a městem Dačice jako kupujícím, za podmínek dle návrhu usnesení č. 2,
  • Smlouvu o smlouvě budoucí kupní na část pozemku p. č. 1909 - trvalý travní porost o přibližné výměře 300 m2 za kupní cenu ve výši stanovující znalecký posudek, tj. 450,- Kč/m2 společně s ujednáním o Smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu služebnosti na pozemku p. č. 1909, p. č. 1924/2 a p. č. 1908/3 v obci a k. ú. Dačice uzavřenou mezi městem Dačice, jako budoucím kupujícím a budoucím povinným, a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako budoucím prodávajícími a budoucími oprávněnými. Budoucí věcné břemeno služebnosti spočívá v uložení v právu ░░░░ ░░░░ ░░░ zřídit a vést přes služebné nemovitosti jednu trasu zavlažovacího vodovodního potrubí. Věcné břemeno služebnosti by bylo zřízeno bezúplatně na dobu neurčitou. Smlouva se uzavírá za podmínek dle přílohy usnesení č. 3.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]233/17/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 1358/1 v k. ú. Dačice (267)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, konktrétně vodovodní přípojky na pozemku p. č. 1358/1 v k. ú. Dačice v rámci stavby "Přístavba haly ke stávajícímu objektu na p. č. 1349/1, 1344/1 v k. ú. Dačice - vodovodní přípojka", mezi společností NT Engineering, s.r.o., sídlem Větrná 388, 380 01 Dačice, jako investorem stavby a budoucím oprávněným, a městem Dačice, jako budoucím povinným, za podmínek dle návrhu usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

234/17/RM/2019 Dodatek č. 2 ke smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti (228)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene se společností STARNET, s.r.o., sídlem Žižkova tř. 226/3, 370 01 České Budějovice, spočívající v uložení optického kabelu do pozemků ve vlastnictví města Dačice, jehož předmětem je doplnění článku II. - úvodní ustanovení smlouvy v odst. 1., konktrétně o doplnění zatížených nemovitostí, a to p. č. 1778/1, p. č. 1925/21 v k. ú. Chlumec u Dačic a p. č. 1925/22 v k. ú. Dačice. Dále dochází k zúžení rozsahu věcného břemene o zatížené nemovitosti dle článku II. - úvodní ustanovení smlouvy v odst. 1., a to p. č. 1778, p. č. 1779 v k. ú. Chlumec u Dačic a p. č. 2694/2 v k. ú. Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2 pro stavbu "Propoj. Dačice - Jemnice".
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

235/17/RM/2019 Bezúplatný převod p. č. 451/7 a části p. č. 446/4 v k. ú. Dolní Němčice (47)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dolní Němčice, a to pozemku p. č. 451/7 - ostatní plocha, neplodná půda o výměře 19 m2 a části pozemku p. č. 446/4 - ostatní plocha, jiná plocha, oddělené geometrickým plánem č. 348-8495/2018 a označené parcelním číslem 446/27 o výměře 220 m2, z vlastnictví České republiky - Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do výlučného vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

236/17/RM/2019 Prodej části pozemku p. č. 162/5 v k. ú. Chlumec u Dačic (158)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Chlumec u Dačic, a to části pozemku p. č. 162/5 - ostatní plocha, ostatní komunikace o přibližné výměře 7 m2, do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , za kupní cenu stanovenou znaleckým posudkem ve výši 210 Kč/m2 s přičtením nákladů na realizaci prodeje.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

237/17/RM/2019 Prodej části pozemku p. č. 2271/106 v k. ú. Dačice (168)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej části pozemku p. č. 2271/106 o přibližné výměře 168 m2 - ostatní plocha, zeleň v k. ú. Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví společnosti První dačická spol. s r.o., IČ: 05345995, se sídlem B. Smetany 120, Dačice, za cenu stanovenou znaleckým posudkem, tj. za 895,00 Kč/m2, a za podmínek zřízení věcného břemene služebnosti pro vedení a stožár veřejného osvětlení.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

238/17/RM/2019 Prodej pozemku p. č. 2633/217 v k. ú. Dačice (165)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 2633/217 o výměře 57 m2, do výlučného vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za podmínek tak, jak je v návrhu usnesení uvedeno.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

239/17/RM/2019 Prodej pozemku p. č. 1165 v k. ú. Dačice (172)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města po zákonem stanovené době zveřejnění schválit prodej pozemku p. č. 1165 o výměře 99 m2 - zahrada v katastrálním území Dačice z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░, za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

240/17/RM/2019 Lokalita Za Školou - Veřejná nabídka na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 14. kolo (77)
I. Rada města bere na vědomí výsledek 13. kola III. etapy prodejů stavebních pozemků v lokalitě Za Školou v Dačicích dle návrhu usnesení.
II. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 14. kolo, a to pozemků dle dosud nezapsaných GPL č. 2644-7259/2015 a č. 2685-7521/2015 v k. ú. Dačice  p. č. 2945/23,  2945/24,  a 2945/41, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

241/17/RM/2019 Směna pozemků v k. ú. Bílkov a k. ú. Dačice (35)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města směnu nemovitostí v obci  a katastrálním území Dačice, a to pozemku ve vlastnictví města Dačice p. č. 2884 - orná půda o výměře 18.655 m2, směnou za pozemek v obci Dačice a katastrálním území Bílkov ve vlastnictví manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ to p. č. 483/64 - orná půda o výměře 7.348 m2, a to s finančním vyrovnáním dle znaleckého posudku ve výši 207.144,- Kč ve prospěch města Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

242/17/RM/2019 Pronájem části pozemku p. č. 2431/8 v k. ú. Dačice (121)
I. Rada města schvaluje uzavření Dohody ke smlouvě o výpůjčce a pronájem části nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2431/8 - orná půda o výměře 1.500 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem a společností ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1 a 5.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Nájemní smlouvy a Dohody ke smlouvě o výpůjčce.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

243/17/RM/2019 Pronájem části pozemku p. č. 2757/1 v k. ú. Dačice (122)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2757/1 o přibližné výměře 51 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

244/17/RM/2019 Pronájem části pozemku p. č. 191/1 a pozemků p. č. 188, 191/6, 191/7, 191/11 a 191/12 v k. ú. Dačice (123 a 124)
I. Rada města schvaluje pronájem nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemku p. č. 188 - ostatní plocha, manipulační plocha o celkové výměře 76 m2 a části pozemku p. č. 191/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 2.424 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností DAMATECH, spol. s r.o., Hostkovice 8, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 5.
II. Rada města schvaluje pronájem nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 191/1 - ostatní plocha, manipulační plocha o výměře 3.740 m2, pozemku p. č. 191/6 - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 82 m2, pozemku p. č. 191/7 - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 58 m2, pozemku p. č. 191/11 - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 71 m2 a pozemku p. č. 191/12 - zastavěná plocha a nádvoří o celkové výměře 83 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností MONSPOMA, s. r.o., IČO: 03086283, Lidéřovice 76, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 6.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem Nájemních smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

245/17/RM/2019 Pronájem části pozemku p. č. 2762/1 v k. ú. Dačice (125)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2762/1 o výměře 65 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností Drymat.cz s.r.o., IČ: 28819390, se sídlem Rabštejnská Lhota čp. 147, 537 01 Chrudim, jako nájemcem, na dobu určitou za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

246/17/RM/2019 Veřejná nabídka na prodej nepotřebného majetku
I. Rada města bere na vědomí výsledky 2. kola prodeje osobního automobilu zn. Škoda Fabia.
II. Rada města schvaluje vyhlášení veřejné nabídky na prodej nepotřebného majetku - osobní automobil Škoda Fabia, r. v. 2001, RZ: DACICE08, inv. č. 000903052, dle přílohy usnesení č. 1.
III. Rada města bere na vědomí výsledky 3. kola prodeje užitkového automobilu zn. Peugeot Boxer.
IV. Rada města schvaluje vyhlášení veřejné nabídky na prodej nepotřebného majetku - užitkový automobil Peugeot Boxer, r. v. 2010, RZ: 8C1 8551, inv.č. 000903048, dle přílohy usnesení č. 3.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

247/17/RM/2019 "Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje" - zrušení výběrového řízení
I. Rada města schvaluje zrušení výběrového řízení na akci s názvem "Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín".
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení na akci "Oprava mostu přes řeku Moravská Dyje, Velký Pěčín" (příloha č. 1).
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

248/17/RM/2019 Žádost o záštitu a poskytnutí věcných darů na Mistrovství UNITOP ČR v kuželkách
I. Rada města uděluje záštitu starosty města nad akcí Mistrovství UNITOP ČR v kuželkách, pořádanou Sportovním klubem policie UNITOP ČR Jindřichův Hradec ve dnech 7. - 9. 6. 2019 v Dačicích.
II. Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru v celkové max. hodnotě 3.000 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

249/17/RM/2019 Žádost JC Malý Pěčín o finanční podporu projektu - vybudování jízdárny
I. Rada města schvaluje poskytnutí mimořádného peněžitého daru ve výši 10 000,00 Kč pro Jockey Club Malý Pěčín na projektovou dokumentaci vybudování jízdárny.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

250/17/RM/2019 Žádost BH Bike, z. s. o příspěvek na závod horských kol Tour de Pump - Dačice
I. Rada města schvaluje poskytnutí věcného daru v celkové max. výši 7.000 Kč pro BH Bike, z. s., IČ: 06892051 se sídlem Brandlín 40, u příležitosti konání závodu horských kol v Dačicích dne 25. 5. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

251/17/RM/2019 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Dačická kostka 2019
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 40.000 Kč na realizaci projektu Dačická kostka v roce 2019 uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem).
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

252/17/RM/2019 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Dačická řežba v roce 2019
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 40.000 Kč na realizaci projektu Dačická řežba uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem).
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

253/17/RM/2019 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Dačické kejklování 2019
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 35.000 Kč na realizaci projektu Dačické kejklování 2019 uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem).
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

254/17/RM/2019 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Fest Band Dačice 2019
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 40.000 Kč na realizaci projektu Fest Band Dačice 2019 uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem).
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

255/17/RM/2019 Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Beseda - vyhlášení výběrového řízení

I. Rada města Rada města schvaluje

  1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Beseda" dle přiložené zadávací dokumentace.
  2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Beseda".
  3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Beseda".
  4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Beseda".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

256/17/RM/2019 Zápis do kronik za rok 2018
I. Rada města schvaluje zápis do kroniky města Dačice a do kronik místních částí Borek, Bílkov, Dolní Němčice, Hradišťko, Hostkovice, Chlumec, Malý Pěčín, Velký Pěčín a Toužín za rok 2018.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

257/17/RM/2019 Oznámení o zvýšení ceny obědů od 1. 9. 2019 - ŠJ Dačice
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí ceny oběda pro strávníky Školní jídelny Dačice od 1. 9. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

258/17/RM/2019 Souhlas s přijetím věcných darů - MŠ Dačice

I. Rada města vydává

  1. souhlas s přijetím věcného daru "klec pro chov morčat" ve výši 1.399,00 Kč pro děti na pracovišti v ul. Za Lávkami od ░░░░ ░░░░ ░░░░;
  2. souhlas s přijetím věcného daru "terárium" v hodnotě 637,00 Kč pro děti na pracovišti v ul. Za Lávkami od ░░░░ ░░░░ ░░░░.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

259/17/RM/2019 Vymáhání pohledávek ze samostatné působnosti
I. Rada města rozhoduje řešit neuhrazené pohledávky uvedené v příloze usnesení podáním občanskoprávní žaloby.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

260/17/RM/2019 Použití Fondu rezerv a rozvoje
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit použití Fondu rezerv a rozvoje až do výše 20 mil. Kč na překlenutí nedostatku peněžních prostředků, na úhradu provozních výdajů v časové a věcné souvislosti s tím, že po obdržení dotace od MMR na "Přístavbu učeben k ZŠ Komenského" budou použité prostředky převedeny zpět do Fondu rezerv a rozvoje.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

261/17/RM/2019 Poskytnutí příspěvků z rozpočtu města pro rok 2019
I. Rada města schvaluje rozdělení příspěvků z rozpočtu města pro rok 2019 dle přílohy č. 1.
II. Rada města schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí příspěvků z rozpočtu města na rok 2019 se subjekty uvedenými v příloze č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

262/17/RM/2019 Poskytnutí příspěvků z rozpočtu města pro rok 2019
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí příspěvku z rozpočtu města pro rok 2019 dle přílohy č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

263/17/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 8/2019
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 8/2019 v těchto objemech: příjmy 983.000,000 Kč, výdaje 983.000,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

264/17/RM/2019 Závěrečný účet města za rok 2018

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

1. schválit Závěrečný účet města Dačice za rok 2018,

2. vyjádřit souhlas s celoročním hospodařením, a to bez výhrad.

II. Rada města pověřuje místostarostku Ing. Kateřinu Markovou, aby předložila návrh Závěrečného účtu města Dačice za rok 2018 na jednání zastupitelstva města.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]265/17/RM/2019 Schválení účetní závěrky Města Dačice k 31. 12. 2018
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit účetní závěrku účetní jednotky Města Dačice, IČO 00246476, Krajířova 27, Dačice I, sestavenou k rozvahovému dni 31. 12. 2018 s výrokem Schváleno.

Osoby rozhodující o schválení účetní závěrky - zastupitelé města:

Jméno zastupitele

Výsledek hlasování

Jiří Albrecht

Ing. Jan Bartošek

Ing. Jiří Baštář

Vladimír Dušek

MUDr. Ladislava Fabešová

Ing. Zdeňka Koutná

Milan Kubek

Ing. Eva Macků

Ing. Karel Macků

Ing. Kateřina Marková

Milan Navrátil

Petr Nováček

Bc. Miloš Novák

Ludmila Rehartová

Bc. Martin Rychlík

Ing. Luboš Stejskal

Bc. Vít Svoboda

Mgr. Bohumil Šuhaj

Vlastislav Švec

Mgr. Milan Točík

Ing. Richard Tůma

Vyjádření Rady Města Dačice k výroku o schválení účetní závěrky:

v případě schválení účetní závěrky za rok 2018 zastupitelstvem města nemáme k dané účetní závěrce žádná další vyjádření.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

266/17/RM/2019 Roční plán zlepšování Zdravého města Dačice a MA21 na rok 2019
I. Rada města schvaluje Roční plán zlepšování Zdravého města Dačice a MA21 na rok 2019 ve znění dle přílohy usnesení.
II. Rada města bere na vědomí Hodnotící zprávu Zdravého města Dačice a MA21 za rok 2018 ve znění dle přílohy usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

267/17/RM/2019 Partnerská spolupráce za účelem rozvoje projektu Zdravé město Dačice a MA21
I. Rada města schvaluje uzavření dohody o přistoupení k partnerství mezi Městem Dačice a níže uvedenými organizacemi ve znění dle přílohy usnesení, a to za účelem rozvoje projektu Zdravé město Dačice a místní Agendy 21.
Sbor dobrovolných hasičů Dačice, Tyršova 571, 380 01 Dačice, IČ: 42408792
Svaz tělesně postižených Dačice, Bratrská 221, 380 01 Dačice I, IČ: 75004208
II. Rada města pověřuje starostu města Ing. Karla Macků podpisem dohody o přistoupení k partnerství.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
4
27
3
28
5
29
4
30
3
1
5
2
4
3
4
4
4
5
3
6
5
7
4
8
5
9
3
10
5
11
4
12
3
13
4
14
8
15
4
16
3
17
2
18
2
19
3
20
3
21
5
22
3
23
4
24
3
25
3
26
5
27
5
28
6
29
4
30
4
31
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru