Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2019/18

USNESENÍ z 18.zasedání rady města Dačice
konané dne 5.6.2019 v zasedací místnosti rady
268/18/RM/2019 Zápis Komise volnočasových aktivit Dačice
I. Rada města bere na vědomí zápis z 2. schůze Komise volnočasových aktivit Dačice, která se konala dne 14. 5. 2019.
II. Rada města souhlasí s odstoupením ░░░░ ░░░░ ░ z Komise volnočasových aktivit na vlastní žádost.
III. Rada města jmenuje s účinností od 5. 6. 2019 paní ░░░░ ░░░░ ░, zastupující DM Studio - mažoretky Dačice, členkou Komise volnočasových aktivit Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

269/18/RM/2019 Odstraňování odpadů shromážděných ve sběrném dvoře odpadů - doplnění cenového ujednání
I. Rada města schvaluje návrh Dodatku č. 18 ke Smlouvě o nakládání s komunálním odpadem č. 010/95 ze dne 21. 07. 1995 (dále jen "Dodatek č. 18").
II. Rada města pověřuje starostu města podepsáním Dodatku č. 18 v projednaném a schváleném znění.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]270/18/RM/2019 Poskytnutí finančního daru zapsanému spolku Linka bezpečí, z. s. Praha 8
I. Rada města neschvaluje poskytnutí finančního daru zapsanému spolku Linka bezpečí, z. s., Údolní 95, Praha 8, neboť se jedná o sociální službu s celostátní působností.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]271/18/RM/2019 Finanční dar Nadačnímu fondu Nemocnice DačiceI. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit poskytnutí finančního daru, ve výši 51 317 Kč, Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice, Krajířova 27/I, Dačice na nákup nových nočních stolků k lůžkům na stanici Léčebny dlouhodobě nemocných v Nemocnici Dačice, a.s.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

272/18/RM/2019 Vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby
I. Rada města schvaluje vyjádření obce/ORP k potřebnosti sociální služby poskytované dle zákona č.108/2006 Sb., o sociálních službách, § 51 - chráněné bydlení, jejímž poskytovatelem je zapsaný ústav Otevřená OKNA, z. ú., Na Piketě 742/III, Jindřichův Hradec.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

273/18/RM/2019 Jednostranné zvýšení nájemného v bytovém domě 305/I
I. Rada města schvaluje jednostranné zvýšení nájemného v bytovém domě 305/I ul. Bratrská v Dačicích o míru inflace 2,1 % za předcházející kalendářní rok uveřejněnou Českým statistickým úřadem.  
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

274/18/RM/2019 Pronájem místností č. 53, 54 v OC Antonínská 15/II
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní ░░░░ ░░░░ ░░, na pronájem místností č. 54 - prodejna o ploše 19,61 m2, č. 53 - sklad za prodejnou o ploše 16,64 m2, WC s předsíní o ploše 4,12 m2,  včetně společně užívané chodby v prvním nadzemním podlaží budovy OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 7. 2019 na dobu neurčitou, pro zřízení a provoz kadeřnictví za vzájemně dohodnuté čtvrtletní nájemné ve výši 6.246 Kč s tím, že tato částka bude  s platností od 1. 1. 2020 upravena každý rok o oficiální míru inflace zveřejněnou ČSÚ za předešlý kalendářní rok.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s paní ░░░░ ░░░░ ░░, na pronájem místností č. 54 - prodejna o ploše 19,61 m2, č. 53 - sklad za prodejnou o ploše 16,64 m2, WC s předsíní o ploše 4,12 m2,  včetně společně užívané chodby v prvním nadzemním podlaží budovy OC Antonínská 15/II v Dačicích od 1. 7. 2019 na dobu neurčitou, pro zřízení a provoz kadeřnictví.
III. Rada města souhlasí s tím, že nájemce může pronajaté prostory přenechat do podnájmu třetí osobě pro společnou činnost v oboru podnikání nájemce. V případě, že bude ukončena nájemní smlouva s nájemcem, končí i podnájem třetí osobě.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

275/18/RM/2019 Vymáhání pohledávek z neplacení závazků z náj. smlouvy uzavřené 21. 9. 2017
I. Rada města schvaluje vymáhání pohledávek z neplacení závazků z nájemní smlouvy na nebytové prostory - kancelář č. 114 v budově čp. 15/II v Antonínské ulici v Dačicích uzavřené dne 21. 9. 2017 s firmou Kompenza s.r.o., se sídlem Táborská 1874, 393 01 Pelhřimov, IČ 04827571.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]276/18/RM/2019 Doplnění Směrnice rady města č. R2-18 o nájmech bytů v majetku města
I. Rada města schvaluje směrnici, kterou se mění směrnice Rady města  č. R 2-18 o nájmech bytů v majetku města, která je přílohou usnesení, a vydává ji pod číslem R3-19.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

277/18/RM/2019 Souhlas se zřízením sídla pobočného spolku v budově čp. 175/I ul. Bratrská
I. Rada města vydává souhlas k umístění sídla pobočného spolku Základní organizace Českého zahrádkářského svazu č. 3 Dačice, IČ 70809437, na adrese Bratrská 175/I, Dačice, na dobu neurčitou s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy na byt v čp. 175/I s p. ░░░░ ░░░░ ░ , končí i udělený souhlas s umístěním sídla pobočného spolku. 
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

278/18/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 9/2019
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 9/2019 v těchto objemech: příjmy 12.506,00 Kč, výdaje 12.506,00 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

279/18/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 10/2019
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření č. 10/2019 v těchto objemech: příjmy 0,00 Kč, výdaje 15.890.205,99 Kč, financování 15.890.205,99 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

280/18/RM/2019 Smlouva o nájmu dopravního prostředku
I. Rada města schvaluje pronájem dopravního prostředku - vozidla Peugeot Boxer, reg. zn. 8C1 8551, panu ░░░░ ░░░░ ░, na středu 19. 6. 2019, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

281/18/RM/2019 Letní soutěž s první kostkou cukru
I. Rada města vyhlašuje na podporu zviditelnění města v rámci domácího cestovního ruchu v období 5. 6. - 15. 9. 2019 Letní soutěž s první kostkou cukru.
II. Rada města schvaluje pravidla Letní soutěže s první kostkou cukru.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

282/18/RM/2019 Cena města Dačice za rok 2018
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města udělit Cenu města Dačice za rok 2018 nominovaným:

kategorie Jiné (propagace města na celostátní úrovni) - ░░░░ ░░░░ ░
kategorie Jiné (záchrana lidského života) - ░░░░ ░░░░ ░
kategorie Jiné (dlouholetá dobrovolná činnost ve Svazu tělesně postižených) - ░░░░ ░░░░ ░

kategorie Jiné (celoživotní aktivní členství v Českém červeném kříži) - ░░░░ ░░░░ ░
kategorie Kultura - ░░░░ ░░░░ ░
kategorie Výchova a vzdělávání - ░░░░ ░░░░ ░

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

283/18/RM/2019 Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Beseda - Hodnocení výběrového řízení a opětovné vyhlášení veřejné zakázky

I. Rada města bere na vědomí výsledky hodnocení výběrového řízení na akci "Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Beseda" - 1. kolo.

II. Rada města Rada města schvaluje

  1. Vyhlášení 2. kola výběrového řízení s názvem "Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Beseda" dle přiložené zadávací dokumentace.
  2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Beseda".
  3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Beseda".
  4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Beseda".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

284/18/RM/2019 Předložení žádosti o dotaci v rámci MAS Česká Kanada o.p.s. - B.01.22 ''Bezbariérový výtah II pro Základní školu Dačice, Boženy Němcové''
I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci probíhající výzvy MAS Česká Kanada o.p.s. jako nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje ''SCLLD pro území MAS Česká Kanada na období 2014-2020'' v rámci 6. výzvy s názvem ''MAS Česká Kanada - IROP - Infrastruktura pro vzdělávání II na realizaci akce B.01.22 ''Bezbariérový výtah II pro Základní školu Dačice, Boženy Němcové''.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

285/18/RM/2019 Předložení žádosti o dotaci v rámci MAS Česká Kanada o.p.s. - ''A.03.12 Osvětlení přechodů pro chodce''
I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci probíhající výzvy MAS Česká Kanada o.p.s. jako nositele strategie komunitně vedeného místního rozvoje ''SCLLD pro území MAS Česká Kanada na období 2014-2020'' v rámci 5. výzvy s názvem ''MAS Česká Kanada - IROP - Bezpečná doprava II''. na realizaci akce ''A.03.12 Osvětlení přechodů pro chodce''.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

286/18/RM/2019 Předložení žádosti o dotaci v rámci Operačního programu Zaměstnanost - 92. výzva - ''Optimalizace chodu MěÚ Dačice''
I. Rada města schvaluje podání žádosti o dotaci v rámci probíhající výzvy Operačního programu Zaměstnanost v rámci prioritní osy 4 Efektivní veřejná správa, na realizaci akce ''Optimalizace chodu MěÚ Dačice''.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

287/18/RM/2019 Zařazení vybraných akcí k REA v roce 2020
I. Rada města schvaluje seznam vybraných akcí ODI a OSM MěÚ Dačice, u kterých bude v roce 2019 proveden výběr zhotovitele a uzavřena smlouva s realizací v roce 2020 dle přílohy usnesení "Vybrané akce k zařazení do rozpočtu města pro rok 2020".
II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města zařazení vybraných akcí ODI a OSM MěÚ Dačice do rozpočtu města pro rok 2020 dle přílohy usnesení "Vybrané  akce k zařazení do rozpočtu města pro rok 2020".
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

288/18/RM/2019 Informace o průběhu investičních akcí 2019
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí dokument "Informace o připravenosti a průběhu investičních akcí 2019" tak, jak je uveden v příloze tohoto usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

289/18/RM/2019 Smlouvy o bezúplatném převodu nemovitostí v k. ú. Dačice (142)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření Smluv o bezúplatném převodu nemovitostí, konkrétně pozemků p. č. 2771/28 - ostatní plocha o výměře 40 m2, p. č. 2271/213 - ostatní plocha o výměře 18 m2 (dle dosud nezapsaného gpl. č. 2869-133/2018) a p. č. 1673/1 - trvalý travní porost o výměře 321 m2 z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad, do výlučného vlastnictví města Dačice v obci a katastrálním území Dačice, dle přílohy usnesení č. 1 a č. 2.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

290/18/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na pozemku p. č. 495/1 v k. ú. Velký Pěčín (269)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrské sítě, konktrétně vodovodní přípojky na pozemku p. č. 495/1 v k. ú. Velký Pěčín v rámci stavby "Novostavba rodinného domu na pozemku p. č. 179/1 a 179/5 k. ú. Velký Pěčín", mezi ░░░░ ░░░░ ░, jako investorem stavby a budoucím oprávněným, a městem Dačice, jako budoucím povinným, za podmínek dle návrhu usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Velký Pěčín.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 1, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

291/18/RM/2019 Koupě nemovitostí v k. ú. Bílkov (124)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit nákup nemovitostí v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to pozemků p. č. 1037 o výměře 21.437 m2, p. č. 1048 o výměře 5.602 m2, p. č. 1056 o výměře 4499 m2, p. č. 1057 o výměře 14.318 m2, p. č. 1105 o výměře 8158 m2 a p. č. 1161/3 o výměře 322 m2 (všechny parcely s druhem pozemku - lesní pozemek), z podílového spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, do výlučného vlastnictví města Dačice, za kupní cenu ve výši 376.167,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

292/18/RM/2019 Pronájem části pozemku p. č. 2431/8 v k. ú. Dačice (121)
I. Rada města ruší usnesení č. 242/17/RM/2019 ze dne 22. 5. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

293/18/RM/2019 Pronájem části pozemku p. č. 2762/1 v k. ú. Dačice (125)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2762/1 o výměře 65 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností Drymat.cz s.r.o., IČO: 28819390, se sídlem Rabštejnská Lhota čp. 147, 537 01 Chrudim, jako nájemcem, na dobu určitou za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

294/18/RM/2019 Smlouva o závazku strpění cesty a stezky (268)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o závazku strpění cesty a stezky, jejichž předmětem je zpřístupnění cesty k nemovitosti (sportovnímu hřišti) ve vlastnictví města Dačice, a pro účely budoucí opravy komunikace, která se nachází mimo jiné i na pozemcích ve vlastnictví níže uvedených vlastníků a povinných, a to: 

pozemek p. č. 281/16 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 1755 pro obec Dačice a  k. ú. Borek u Dačic jako podílové spoluvlastnictví manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ podmínek dle přílohy usnesení č. 1,

pozemky p. č. 281/4 a p. č. 281/5 zapsané v katastru nemovitostí na LV 666 pro obec Dačice a katastrální území Borek jako výlučné vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smluv o závazku strpění cesty a stezky.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

295/18/RM/2019 Prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám v bytovém domě v ul. U Nemocnice č. p. 87 na pozemku p. č. 238 v k. ú. Dačice (174)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit vymezení jednotek v bytovém domě v ul. U Nemocnice č. p. 87 na pozemku p. č. 238 v k. ú. Dačice, na základě listiny Prohlášení o rozdělení práva k domu a pozemku na vlastnické právo k jednotkám, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

296/18/RM/2019 Poskytnutí finančního příspěvku
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města na základě splněné podmínky vyhlášené Veřejné nabídky na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích, schválit poskytnutí finančního příspěvku takto:

manželům ░░░░ ░░░░ ░ ve výši 77.700,00 Kč,

panu ░░░░ ░░░░ ░ ve výši 76.100,00 Kč,

panu ░░░░ ░░░░ ░ ve výši 80.000,00 Kč. 

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

297/18/RM/2019 Oprava chodníků v Máchově ulici - Hodnocení výběrového řízení a opětovné vyhlášení veřejné zakázky
I. Rada města bere na vědomí výsledky hodnocení výběrového řízení na dodavatele stavby "Oprava chodníků v Máchově ulici" - 1. kolo.

II. Rada města Rada města schvaluje

  1. Vyhlášení 2. kola výběrového řízení s názvem "Oprava chodníků v Máchově ulici" dle přiložené zadávací dokumentace.
  2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Oprava chodníků v Máchově ulici".
  3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Oprava chodníků v Máchově ulici".
  4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava chodníků v Máchově ulici".

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

299/18/RM/2019 Návrh dopravní koncepce Palackého náměstí
I. Rada města schvaluje dopravní koncepci Palackého náměstí formou okružní křižovatky o průměru 26 m.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

300/18/RM/2019 Návrh dopravní koncepce Palackého náměstí
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města projednat dopravní koncepci Palackého náměstí.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

 

 

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28
5
29
6
30
6
1
6
2
6
3
8
4
8
5
7
6
5
7
7
8
8
9
7
10
6
11
6
12
4
13
5
14
5
15
6
16
7
17
4
18
5
19
4
20
4
21
4
22
3
23
1
24 25
26 27
1
28
1
29 30 31 1
2

mobilní rozhlas

Plánovač tras

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru