Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2019/20

USNESENÍ z 20.zasedání rady města Dačice
konané dne 26.6.2019 v zasedací místnosti rady
303/20/RM/2019 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu "Dny zdraví 2019 v Dačicích"I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 26.640 Kč na realizaci projektu Dny zdraví v Dačicích v roce 2019 uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem).
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

304/20/RM/2019 Smlouva o výpůjčce mobilního podia DSO Mikroregionu Dačicko pro potřeby města Dačice
I. Rada města schvaluje smlouvu o výpůjčce mobilního pódia včetně všech potřebných komponent od DSO Mikroregion Dačicko pro účely kulturní akce Hraní pod Lipkami, která se bude konat ve dnech 9.  a 10. 8. 2019.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o výpůjčce mobilního pódia včetně všech potřebných komponent od DSO Mikroregion Dačicko pro účely kulturní akce Hraní pod Lipkami.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

305/20/RM/2019 Žádost DM Studia - mažoretky Dačice, z. s. o sponzorský dar na ME MWF v Chorvatsku
I. Rada města schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 10.000 Kč pro DM studio - mažoretky Dačice, z. s., IČ: 270 52 303, který bude použit na úhradu nákladů spojených s dopravou na ME MWF do Chorvatska ve dnech 4. - 7. 7. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

306/20/RM/2019 Pronájem bytu č. 7, čp. 190/V Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněného bytu č. 7 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 82,22 m2 ul. Komenského 190/V v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ ░░░ do 30. 9. 2019 s možností prodloužení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 7 o velikosti 2+1 o celkové podlahové ploše 82,22 m2 ul. Komenského 190/V v Dačicích s paní ░░░░ ░░░░ ░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

307/20/RM/2019 Pronájem bytu č. 8, 162/IV v zájmu města
I. Rada města schvaluje pronájem bytu č. 8, o velikosti 3+0, v bytovém domě 162/IV, ul. Nivy v Dačicích pro ░░░░ ░░░░, dle Směrnice Rady města Dačice č. R2-18 ze dne 1. 7. 2018, část druhá, Čl. 6. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 7.  2019 - do 30. 6. 2023 s možností prodloužení pokud bude trvat pracovní poměr učitele Gymnázia Dačice.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 8, o velikosti 3+0, v bytovém domě 162/IV, ul. Nivy v Dačicích pro ░░░░ ░░░░, na dobu určitou od 1. 7.  2019 - do 30. 6. 2023 s možností prodloužení pokud bude trvat pracovní poměr učitele Gymnázia Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

308/20/RM/2019 Výměna bytu č. 73 za byt č. 40 oba v domě 221/I - DPS
I. Rada města schvaluje výměnu bytu č. 73,  o velikosti 2+1, uživatel ░░░░ ░░░░ za byt č. 40 o velikosti 1+0, volný po pí. ░░░░ ░░ , oba v domě 221/I ul. Bratrská v Dačicích. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou od 1. 7. 2019.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na byt č. 40, o velikosti 1+0, v domě 221/I ul. Bratrská v Dačicích s panem ░░░░ ░░░░ ░░░ na dobu neurčitou od 1. 7. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

309/20/RM/2019 Nabídka pronájmu garáže č. 18

I. Rada města schvaluje

 1. nabídku pronájmu uvolněné garáže č. 18  u bytového domu Nivy 161-165/IV v Dačicích nájemcům těchto domů,
 2. nabídku pronájmu uvolněné garáže č. 18 u bytového domu Nivy 161-165/IV v Dačicích veřejnosti v  případě, že mezi nájemci bytových domů Nivy 161-165/IV v Dačicích nebude o garáž zájem.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

310/20/RM/2019 Zrušení usnesení 225/17/RM/2019
I. Rada města schvaluje zrušení usnesení číslo 225/17/RM/2019 -  Výpověď z bytu č. 4, Dačice 164/IV.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

311/20/RM/2019 SOD - Oprava balkónů na DPS č. p. 221/I
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou KEY - STAV GROUP s.r.o. Dačice na akci "Oprava balkonů na bytovém domě DPS č. p. 221/I ul. Bratrská v Dačicích" za celkovou cenu 473 626 Kč bez DPH, s termínem dokončení do 31. 10. 2019.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s firmou KEY - STAV GROUP s.r.o. Dačice na akci "Oprava balkonů na bytovém domě DPS č. p. 221/I ul. Bratrská v Dačicích".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

312/20/RM/2019 Grant zajištění provozu šatníku na rok 2020 a 2021
I. Rada města schvaluje vyhlášení Grantového programu zajištění provozu šatníku v roce 2020 a 2021, složení hodnotitelské komise a hodnotící kritéria.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

313/20/RM/2019 Grant poskytování osobní asistence v roce 2020 a 2021
I. Rada města schvaluje vyhlášení Grantového programu zajištění osobní asistence v roce 2020 a 2021 v Dačicích, složení hodnotitelské komise a hodnotící kritéria.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

314/20/RM/2019 Grant zajištění provozu mateřského centra na rok 2020 a 2021
I. Rada města schvaluje vyhlášení Grantového programu zajištění provozu mateřského centra v roce 2020 a 2021 v Dačicích, složení hodnotitelské komise a hodnotící kritéria.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

315/20/RM/2019 Grant Harm reduction zneužívání návykových látek na rok 2020 a 2021
I. Rada města schvaluje vyhlášení Grantového programu harm reduction zneužívání návykových látek v roce 2020 a 2021 v Dačicích, složení hodnotitelské komise a hodnotící kritéria.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

316/20/RM/2019 Grant poskytování pečovatelské služby v roce 2020 a 2021
I. Rada města schvaluje vyhlášení Grantového programu zajištění pečovatelské služby v roce 2020 a 2021 v Dačicích, složení hodnotitelské komise a hodnotící kritéria.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

317/20/RM/2019 Dodatek č. 4 ke SOD na projektové práce - A.04.41 - Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 5. 2018 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec".
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 28. 5. 2018 se společností VAK projekt s. r. o., IČ 281 59 721, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Kanalizace a vodovod Hostkovice a Lipolec".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

318/20/RM/2019 Dodatek č. 1 ke SOD - D.01.11 Zateplení domu Sokolská 200
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 1. 2019 se společností Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČ 720 91 444, spočívající v realizaci stavby ,,Zateplení domu Sokolská 200", kterým se prodlužuje termín realizace a rozšiřuje předmět smlouvy a navyšuje se cena díla o 47 784,00 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 1. 2019 se společností Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČ 720 91 444.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

319/20/RM/2019 A.04.47 Optická síť Dolní Němčice - uzavření SoD

I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice na stavební práce akce "Optická síť Dolní Němčice" s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1.499.867,36 Kč bez DPH a s termínem dokončení realizace akce do 30. 11. 2019.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností SETO, spol. s r.o., Hradecká 17/IV, 380 01 Dačice na stavební práce akce "Optická síť Dolní Němčice" s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1.499.867,36 Kč bez DPH a s termínem dokončení realizace akce do 30. 11. 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

320/20/RM/2019 Vyhlášení ZŘ - B.01.05 Přístavba učeben ZŠ Komenského - Vybavení učeben

I. Rada města schvaluje

 1. zahájení zadávacího řízení s názvem "Přístavba učeben ZŠ Komenského  - Vybavení učeben" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. osoby určené pro elektronické otevírání obálek a členy komise pro posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci veřejné zakázky s názvem "Přístavba učeben ZŠ Komenského  - Vybavení učeben".
 3. předpokládaný harmonogram veřejné zakázky s názvem "Přístavba učeben ZŠ Komenského  - Vybavení učeben".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

321/20/RM/2019 Aktualizace odpisového plánu - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Mateřské školy Dačice na rok 2019 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

322/20/RM/2019 Použití fondu investic - MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje použití finančních prostředků fondu investic Mateřské školy Dačice ve výši 7.400,00 Kč na dofinancování pořízení herního prvku (houpadlo na pružině) na pracoviště v ul. Boženy Němcové.  
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

323/20/RM/2019 Prodloužení provozní doby v MŠ Dačice - pracoviště Bílkov a Dolní Němčice
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí prodloužení provozní doby na pracovištích MŠ Dačice v Bílkově a v Dolních Němčicích od školního roku 2019/2020 o 1 hodinu s tím, že provozní doba na těchto pracovištích bude stejná jako na ostatních pracovištích, tedy od 6.15 do 16.15 hod.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

324/20/RM/2019 Souhlas zřizovatele se zapojením MŠ Dačice do programu Potravinová a materiální pomoc dětem v hmotné nouzi
I. Rada města souhlasí se zapojením MŠ Dačice do projektu kraje financovaného z Operačního programu Potravinové a materiální pomoci na pozici partnera s finančním příspěvkem s názvem "Potravinová pomoc dětem ve hmotné nouzi v Jihočeském kraji".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

325/20/RM/2019 Aktualizace odpisového plánu - ZŠ Dačice, ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje aktualizaci odpisového plánu Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 na rok 2019 - dle přílohy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

326/20/RM/2019 Převod prostředků mezi fondy, použití fondu investic a rozpočtu provozu - ZŠ Dačice, ul. B. Němcové
I. Rada města souhlasí s převodem finančních prostředků ve výši 8.000,00 Kč z rezervního fondu do fondu investic Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 v rámci projektu Vybavení základní školy Dačice.
II. Rada města schvaluje

 1. použití finančních prostředků fondu investic Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši 16.806,97 Kč na dofinancování projektu Vybavení Základní školy Dačice;
 2. použití prostředků rozpočtu provozu Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši 19,360,00 Kč na navýšení neuznatelných nákladů projektu Vybavení Základní školy Dačice.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

327/20/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 11/2019
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 11/2019 v těchto objemech: příjmy 4.388.615,05 Kč, výdaje 2.149.206,00 Kč, financování - 2.239.409,05 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

328/20/RM/2019 Smlouva o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dačice (270)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni služebnosti se společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako oprávněným, spočívající v právu zřízení a provozování zařízení distribuční soustavy pro stavbu "Dačice, Komenského ul. - přeložka VN" na pozemcích p. č. 797 a p. č. 798/1 v k. ú. Dačice, za podmínek, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o zřízení věcného břemene v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

329/20/RM/2019 Smlouvy o právu provést stavbu na cizím pozemku v k. ú. Bílkov (149) (150) (151)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o právu provést stavbu na cizím pozemku v rámci připravované stavby "Oprava místní komunikace Bílkov" mezi městem Dačice, jako stavebníkem a investorem, a vlastníky pozemků dotčený stavbou, a to pozemků:
p. č. 73/1 - ostatní plocha zapsaný v katastru nemovitostí na LV 123 pro obec Dačice a katastrální území Bílkov ve výlučném vlastnictví ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
p. č. 1269/12 - ostatní plocha zapsaný v katastru nemovitostí na LV 46 pro obec Dačice a katastrální území Bílkov ve výlučném vlastnictví ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení 2,
p. č. 72/1 - zahrada zapsaný v katastru nemovitostí na LV 279 pro obec Dačice a katastrální území Bílkov ve výlučném vlastnictví ░░░░ ░░░░, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smluv o právu provést stavbu na cizím pozemku v k. ú. Bílkov.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

330/20/RM/2019 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti na pozemku p. č. 1640/1 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic (271) (272)

I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí, konktrétně vodovodních přípojek na pozemku ve vlastnictví města Dačice p. č. 1640/1 v k. ú. Hostkovice u Dolních Němčic uzavřenou mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a budoucími oprávněnými a investory stavby:

 • manželé ░░░░ ░░░░, jako budoucí oprávnění  a investoři  stavby "Vodovodní přípojka k RD čp. 40", za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
 • pan ░░░░ ░░░░, jako budoucím oprávněným a investorem stavby "Vodovodní přípojka k RD čp. 4", za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Dolní Němčice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

331/20/RM/2019 Pozemek p. č. 521/34 v k. ú. Bílkov (13)
I. Rada města schvaluje předání složky k vymáhání dlužného pachtovného za užívání nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Bílkov, a to pozemku p. č. 521/34 odboru vnitřních věcí, MěÚ v Dačicích.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

332/20/RM/2019 Pronájem pozemků p. č. 2741/3 a 2741/4 v k. ú. Dačice (120)
I. Rada města schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Dačice, a to pozemek p. č. 2741/3 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 778 m2, a pozemek p. č. 2741/4 - ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 791 m2, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností BVAM Music concerts, IČO: 27029697, se sídlem Havlíčkovo náměstí 99, Dačice, jako nájemcem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 5.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

333/20/RM/2019 Pronájem části pozemku p. č. 2643/1 v k. ú. Dačice (126)
I. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci a katastrálním území Dačice, a to části pozemku p. č. 2643/1 o výměře 20 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako nájemcem, na dobu určitou za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

334/20/RM/2019 Ukončení nájmu části pozemku p. č.1343/2 v k. ú. Dačice (49)
I. Rada města schvaluje ukončení Nájemní smlouvy uzavřené dne 20. 5. 2016 se společností AD Novák, s.r.o., jako nájemcem, a městem Dačice, jako pronajímatelem, jejímž předmětem je pronájem stavby bez čp. na pozemku p. č. 1343/2 v k. ú. Dačice o výměře 22 m2 za účelem uskladnění materiálu, a to dohodou k 30. 6. 2019, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dohody o ukončení nájmu nemovitosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

335/20/RM/2019 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu části nemovitosti p. č. 89/1 v k. ú. Lipolec (54)
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 31. 7. 2013 mezi městem Dačice, jako pronajímatelem a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ , jako nájemcem, na část nemovitosti v obci Dačice a katastrálním území Lipolec, a to na část pozemku p. č. 89/1 o výměře 130 m2, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 2 ke Smlouvě o nájmu nemovitosti.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

336/20/RM/2019 Lokalita Za Školou - Veřejná nabídka na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 15. kolo (77)
I. Rada města schvaluje vyhlášení Veřejné nabídky na prodej stavebních pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě "Za Školou" v Dačicích - III. etapa - 15. kolo, a to pozemků dle dosud nezapsaných GPL č. 2644-7259/2015 a č. 2685-7521/2015 v k. ú. Dačice  p. č. 2945/24,  a 2945/41, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

337/20/RM/2019 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo - Kominické družstvo Jihlava
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo mezi městem Dačice, jako objednavatelem, a Kominickým družstvem, Havířská 1051/3, Jihlava, jako zhotovitelem, ze dne 29. 04. 2010.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo s Kominickým družstvem Jihlava.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

338/20/RM/2019 Dodatek ke Smlouvě o dílo na údržbu veřejné zeleně
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené  mezi městem Dačice a SH ČMS, SDH Dolní Němčice (IČO: 60819600), za podmínek dle přílohy usnesení č. 3.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 4.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

339/20/RM/2019 Oprava fasády průčelí budovy čp. 4, Dačice - Dodatek č.2 k SOD
I. Rada města Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Smlouvě o dílo na realizaci stavby "Oprava fasády průčelí budovy čp. 4, Dačice" - SO01" uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a společností KV-STAVING servis s.r.o., jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
uzavření Dodatku č. 2 k Smlouvě o dílo na realizaci stavby "Oprava fasády průčelí budovy čp. 4, Dačice" - SO02" uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a společností KV-STAVING servis s.r.o., jako zhotovitelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 2.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem předmětných dodatků.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

340/20/RM/2019 Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod-koupaliště Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o dodávce vody č. 11009974/4 vč. dohody o přistoupení k platbám vodného a Smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod č. 11009976/6 vč. dohody o přistoupení k platbám vodného a stočného pro odběrné místo - Dačice - koupaliště, Dlouhá čp. 568/V, Dačice  dle přílohy usnesení č. 1 a 2.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv č. 11009974/4 vč. dohody o přistoupení k platbám vodného a č. 11009976/6 vč. přistoupení k platbám vodného a stočného pro odběrné místo - koupaliště Dačice, Dlouhá 568/V, Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

342/20/RM/2019 Vyřazení majetku
I. Rada města schvaluje vyřazení nepoužitelného majetku inv. č. 000902537 - Program SOPHOS AV 2 ROKY dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

343/20/RM/2019 Prodej nepotřebného majetku
I. Rada města bere na vědomí výsledky 3. kola prodeje osobního automobilu zn. Škoda Fabia.
II. Rada města schvaluje na základě veřejné nabídky na prodej nepotřebného majetku - automobilu Škoda Fabia inv. č. 000903052 za kupní cenu 35.000 Kč, uzavřít kupní smlouvu o prodeji nepotřebného majetku - automobilu Škoda Fabia s panem ░░░░ ░░░░ dle přílohy usnesení č. 2.
III. Rada města bere na vědomí výsledky 4. kola prodeje užitkového automobilu zn. Peugeot Boxer.

IV. Rada města schvaluje v souladu s ustanovením čl. III odst. 4 směrnice pro převod evidence nepotřebného majetku, vyřazování a případnou fyzickou likvidaci nepoužitelného movitého majetku ve vlastnictví města Dačice, uzavřít kupní smlouvu na prodej nepotřebného majetku - automobilu Peugeot Boxer inv. č. 000903048 s firmou Technické služby Dačice, s.r.o., U Stadionu 50/V, 380 01 Dačice,  IČO: 26040344, za cenu 130.000 Kč dle přílohy usnesení č. 3.

V. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv o prodeji nepotřebného majetku.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
344/20/RM/2019 Směrnice rady města č. 2/2019
I. Rada města schvaluje Směrnici rady města č. 2/2019 - Pravidla pro převod evidence nepotřebného movitého majetku, vyřazování a případnou fyzickou likvidaci nepoužitelného movitého majetku ve vlastnictví města Dačice dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu, místostarostku a místostarostu  města podpisem Směrnice rady města č. 2/2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

345/20/RM/2019 Plná moc - Přístřešek na hřišti v Borku
I. Rada města schvaluje udělení plné moci panu ░░░░ ░░░░  k zastupování Města Dačice při všech úkonech souvisejících s projednáním projektové dokumentace na stavbu  "Přístřešek na hřišti v Borku" s dotčenými orgány a správci sítí.
II. Rada města pověřuje starostu města jako zmocnitele k podpisu udělené plné moci zmocněnci panu ░░░░ ░░░░ k zastupování Města Dačice při všech úkonech souvisejících s projednáním projektové dokumentace na stavbu  "Přístřešek na hřišti v Borku" s dotčenými orgány a správci sítí.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

346/20/RM/2019 Zpráva o průběhu prodeje investičního majetku - ke dni 18. 6. 2019
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí zprávu o průběhu prodeje investičního majetku a výhled prodeje investičního majetku ke dni 18. 6. 2019 tak, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

347/20/RM/2019 Oprava chodníků v ulici Tyršova- uzavření SOD

I. Rada města schvaluje

 1. v souladu s ust. čl. 2, odst. 7.  Směrnice Rady města Dačice č. 1/2018 O postupu zadávání veřejných zakázek malého rozsahu přímé zadání stavebních prací "Oprava chodníků v ulici Tyršova" firmě Technické služby Dačice s.r.o., sídlem U Stadionu 50/V, Dačice, IČ 260 40 344.
 2. uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem Technické služby Dačice s.r.o., IČ 260 40 344, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 554.493,60 Kč bez DPH a termínem realizace od 15. 9. 2019 do 30. 11.2 019.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]348/20/RM/2019 Vyhlášení výběrového řízení - Oprava komunikací místních částí Dačice

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Oprava komunikací místních částí Dačice" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Oprava komunikací místních částí Dačice".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Oprava komunikací místních částí Dačice".
 4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Oprava komunikací místních částí Dačice".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]349/20/RM/2019 Vyhlášení výběrového řízení - Parkovací stání Jiráskova - II. etapa

I. Rada města Rada města schvaluje

 1. Vyhlášení výběrového řízení s názvem "Parkovací stání Jiráskova - II. etapa" dle přiložené zadávací dokumentace.
 2. Seznam dodavatelů doporučených k obeslání v rámci VŘ s názvem "Parkovací stání Jiráskova - II. etapa".
 3. Členy komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek a jejich náhradníky v rámci VŘ s názvem "Parkovací stání Jiráskova - II. etapa".
 4. Harmonogram veřejné zakázky malého rozsahu s názvem "Parkovací stání Jiráskova - II. etapa".

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]350/20/RM/2019 Výměna vodovodního potrubí bezvýkopovou metodou - Dolní Němčice - oprava havarijního stavu

I. Rada města schvaluje

 1. z důvodu havarijního stavu přímé zadání stavebních prací "Výměna vodovodního potrubí bezvýkopovou metodou - Dolní Němčice" firmě TRASKO BVT, s.r.o., sídlem Na Nouzce 487/8, 682 01  Vyškov, IČ 06020666.
 2. uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem TRASKO BVT, s.r.o., Na Nouzce 487/8, 682 01  Vyškov, s celkovou nabídkovou cenou ve výši 2.747.581,00 Kč bez DPH a termínem realizace od 15. 8. 2019 do 8. 12. 2019.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]351/20/RM/2019 Vyhodnocení VZ - Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Beseda

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Rekonstrukce elektroinstalace sálu KD Beseda" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti Divadelní technika s.r.o., Příční 162, 683 52 Křenovice, IČ: 25570781, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 560.790,00 bez DPH,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností Divadelní technika s.r.o., Příční 165, 683 52 Křenovice, IČ: 25570781, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 560.790,00 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností Divadelní technika s.r.o., Příční 165, 683 52 Křenovice, IČ: 25570781, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 560.790,00 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

352/20/RM/2019 Vyhodnocení VZ - Oprava chodníku v Máchově ulici (2. vyhlášení)

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Oprava chodníků v Máchově ulici" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti JN stavitelství, s.r.o., Berky z Dubé 295, 380 01 Dačice, IČO: 28124928, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1.175.324,39 Kč bez DPH,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností JN stavitelství, s.r.o., Berky z Dubé 295, 380 01 Dačice, IČO: 28124928, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1.175.324,39 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností JN stavitelství, s.r.o., Berky z Dubé 295, 380 01 Dačice, IČO: 28124928, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 1.175.324,39 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
6
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru