Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2019/21

USNESENÍ z 21.zasedání rady města Dačice
konané dne 31.7.2019 v zasedací místnosti rady
353/21/RM/2019 Dodatky k bytům 1,4,6,7,8 v domě 305/I
I. Rada města schvaluje uzavření dodatků k nájemním smlouvám v nájemních bytech č. 1, 4, 6, 7 a 8 v bytovém domě 305/I ul. Bratrská v Dačicích, a to změnu článku II, že  věty "Nájemce je oprávněn přenechat byt nebo jeho část do podnájmu nebo k jinému užívání dalším osobám pouze po předchozím písemném souhlasu pronajímatele. V žádosti o souhlas musí být uvedena třetí osoba, která se má stát uživatelem bytu a doba podnájmu nebo bezplatného užívání, na jakou nájemce třetí osobě byt do podnájmu nebo bezplatného užívání přenechá " se nahrazuje větou: Pronajatý byt nebo jeho část nesmí nájemce přenechat jiné osobě do podnájmu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
 

354/21/RM/2019 Nabídka bytu 305/I - 5 veřejnosti
I. Rada města schvaluje nabídku volného bytu č. 5, o velikosti 1+0, v bytovém domě 305/I, ul. Bratrská v Dačicích veřejnosti. 
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

355/21/RM/2019 Výpověď z nájmu bytu 305/I - 8 a nabídka veřejnosti
I. Rada města schvaluje ukončení nájmu bytu č. 8, o velikosti 1+1, v bytovém domě 305/I, ul. Bratrská v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ke dni 31. 8. 2019 a nabídku volného bytu veřejnosti.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dohody o ukončení nájmu na byt č. 8, o velikosti 1+1, v bytovém domě 305/I, ul. Bratrská v Dačicích s ░░░░ ░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

356/21/RM/2019 Výpověď z nájmu bytu 41/I - 1 a pronájem v zájmu města

I. Rada města schvaluje

 1. ukončení nájmu bytu č. 1, o velikosti 4+1, v bytovém domě 41/I, ul. Palackého náměstí v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ke dni 31. 8. 2019,
 2. pronájem bytu č. 1, o velikosti 4+1, v bytovém domě 41/I, ul. Palackého náměstí v Dačicích pro ░░░░ ░░░░ ░░, dle Směrnice Rady města Dačice č.R2-18 ze dne 1. 7. 2018, část druhá, Čl. 6. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2023 s možností prodloužení pokud bude trvat pracovní poměr na MěÚ Dačice.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem

 1. dohody o ukončení nájmu na byt č. 1, o velikosti 4+1, v bytovém domě 41/I, ul. Palackého náměstí v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░,
 2. nájemní smlouvy na byt č. 1, o velikosti 4+1, v bytovém domě 41/I, ul. Palackého náměstí v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░ na dobu určitou od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2023 s možností prodloužení pokud bude trvat pracovní poměr na MěÚ Dačice.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

357/21/RM/2019 Nabídka pronájmu garáže č. 11

I. Rada města schvaluje

 1. nabídku pronájmu uvolněné garáže č. 11  u bytového domu Nivy 161-165/IV v Dačicích nájemcům těchto domů,
 2. nabídku pronájmu uvolněné garáže č. 11 u bytového domu Nivy 161-165/IV v Dačicích veřejnosti v  případě, že mezi nájemci bytových domů Nivy 161-165/IV v Dačicích nebude o garáž zájem.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

358/21/RM/2019 Pronájem garáže č. 18 na Nivách
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněné garáže č. 18, o velikosti 15,68 m2, u bytového domu Nivy 161-165/IV  v Dačicích s ░░░░ ░░░░.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na garáž č. 18 u bytového domu 161-165/IV v Dačicích s ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

359/21/RM/2019 Odstoupení od smlouvy na pronájem nebytových prostor č. 114 v čp. 15/II

I. Rada města schvaluje

 1. odstoupení od nájemní smlouvy uzavřené dne 10. 12. 2018 s░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na pronájem nebytových prostor - místnost č. 114 o ploše 20,0 m2  včetně společně užívaných prostor v budově čp. 15/II v Antonínské ul. v Dačicích, z důvodu neplacení nájemného a záloh na energie, podle článku V, odst. 7, nájemní smlouvy,
 2. vymáhání pohledávky z neplacení závazků z nájemní smlouvy  uzavřené dne 10. 12. 2018 s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , na pronájem nebytových prostor v budově čp. 15/II v Antonínské ul. v Dačicích.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

360/21/RM/2019 Žádost o finanční příspěvek na pořádání kulturní akce Country fest Dačice 2019
I. Rada města schvaluje poskytnutí peněžního daru ve výši 4.000 Kč na uspořádání 5. ročníku kulturní akce Country Fest Dačice 2019.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

361/21/RM/2019 Žádost o finanční dar pro SDH Bílkov na soutěž v požárním útoku
I. Rada města neschvaluje poskytnutí věcného daru SDH Bílkov z důvodu, že SDH již obdrželo finanční příspěvek na činnost.
[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]

 

362/21/RM/2019 Smlouva o poskytnutí dotace na realizaci projektu Vybavení IC Dačice v roce 2019
I. Rada města schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové dotace ve výši 40.000 Kč na realizaci projektu Vybavení IC Dačice uzavíranou mezi Jihočeským krajem (poskytovatelem) a Městem Dačice (příjemcem).
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


363/21/RM/2019 Změna platu ředitele ZŠ v ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje výši platu ředitele Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec, s účinností od 1. 8. 2019 tak, jak je uvedeno v návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

364/21/RM/2019 Smlouva o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy o vkladovém účtu s výpovědní lhůtou 3 měsíce mezi městem Dačice a Waldviertler Sparkasse Bank AG, se sídlem Sparkassenplatz 3, Zwettl, Rakouská republika podnikající prostřednictvím své organizační složky umístěné v Jindřichově Hradci, Klášterská 126/II, IČO org. složky 49060724.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

365/21/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 12/2019
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 12/2019 v těchto objemech:  příjmy 10.117.599,01 Kč, výdaje 6.411.650,07 Kč, financování 3.705.948,94 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


366/21/RM/2019 Směna pozemků v k. ú. Malý Pěčín (39)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směnu nemovitostí s finančním vyrovnáním ve prospěch města Dačice, a to pozemku p. č. 403/2 o výměře 21 m2 odděleného na základě geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p. č. 403 v k. ú. Malý Pěčín z výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, do výlučného vlastnictví města Dačice, směnou za pozemek p. č. 225/9 o výměře 13 m2, část pozemku p. č. 225/1 o přibližné výměře 120 m2 a část pozemku 234/1 o přibližné výměře 40 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ za podmínek v návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

367/21/RM/2019 Směna pozemků v k. ú. Malý Pěčín a k. ú. Velký Pěčín (41)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit směny nemovitostí bez finančního vyrovnání v rámci majetkoprávního vypořádání částí pozemků pod místní komunikací III. tř., vedené v pasportu komunikací pod inventárním číslem 4C v k. ú. Malý Pěčín a v k. ú. Velký Pěčín s vlastníky dotčených pozemků, a to: 

pozemek p. č. 294/2 o výměře 335 m2 oddělený na základě geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p. č. 294/1 - trvalý travní porost, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 10 pro obec Dačice a k. ú. Malý Pěčín jako výlučné vlastnictví pana ░░░░ ░░░░,
pozemek p. č. 297/2 o výměře 530 m2 - orná půda oddělený na základě geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p. č. 297 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 46 pro obec Dačice a k. ú. Malý Pěčín, jako výlučné vlastnictví Zemědělského družstva, sídlem Hříšice 63, 380 01 Hříšice,
pozemky p. č. 79/11 o výměře 3254 m2 - orná půda oddělený na základě geometrického plánu č. 205-13/2018 z pozemku p. č. 79/5 zapsaný v katastru nemovitostí na LV 120 pro obec Dačice a k. ú. Velký Pěčín, jako výlučné vlastnictví Zemědělského družstva, sídlem Hříšice 63, 380 01 Hříšice,
pozemek p. č. 150/31 o výměře 1138 m2 - orná půda oddělený na základě geometrického plánu č. 205-13/2018 z pozemku p. č. 150/19 zapsaný v katastru nemovitostí pro obec Dačice a k. ú. Velký Pěčín jako výlučné vlastnictví Zemědělského družstva, sídlem Hříšice 63, 380 01 Hříšice,
pozemky p. č. 314/2  o výměře 90 m2 - orná půda oddělený na základě geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p. č. 314 a p. č. 378/32 o výměře 346 m2 - orná půda oddělený na základě geometrického plánu č. 189-11/2018  z pozemku p. č. 378/10, zapsané v katastru nemovitostí na LV 57 pro obec Dačice a k. ú. Malý Pěčín jako výlučné vlastnictví ░░░░ ░░░░,
pozemek p. č. 378/35 o výměře 131 m2 oddělený na základě geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p. č. 378/17 - orná půda, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 125 pro obec Dačice a k. ú. Malý Pěčín jako výlučné vlastnictví pana ░░░░ ░░░░,
pozemek p. č. 378/36 o výměře 172 m2 oddělený na základě geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p. č. 378/18 - orná půda, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 65 pro obec Dačice a k. ú. Malý Pěčín jako výlučné vlastnictví pana ░░░░ ░░░░,
pozemek p. č. 378/37 o výměře 385 m2 oddělený na základě geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p. č. 378/19 - orná půda, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 84 pro obec Dačice a k. ú. Malý Pěčín jako výlučné vlastnictví paní ░░░░ ░░░░,
pozemky p. č. 75/8  o výměře 14 m2 - trvalý travní porost oddělený na základě geometrického plánu č. 203-10/2018 z pozemku p. č. 75/1 a p. č. 75/4 o výměře 1138 m2 - ostatní plocha, zapsané v katastru nemovitostí na LV 30 pro obec Dačice a k. ú. Velký Pěčín jako výlučné vlastnictví paní ░░░░ ░░░░

z výlučného vlastnictví výše uvedených vlastníků do výlučného vlastnictví města Dačice, směnou m2/m2 za části pozemku p. č. 832/1 - orná půda o výměře 9151 m2 z výlučného vlastnictví města Dačice do výlučného vlastnictví výše uvedených vlastníků, za podmínek dle návrhu usnesení uvedených.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
368/21/RM/2019 Pronájem pozemku
I. Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem části veřejného prostranství na Palackého náměstí v Dačicích nájemci p. ░░░░ ░░░░ uvedené v příloze č. 1 usnesení.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy s p. ░░░░ ░░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

369/21/RM/2019 Nájemní smlouva na pronájem stavby bez č. p. na pozemku p. č. 1343/2 v k. ú. Dačice (130)
I. Rada města schvaluje uzavření Nájemní smlouvy na pronájem stavby bez č. p. na pozemku p. č. 1343/2 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 22 m2 v k. ú. Dačice, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a společností NT Engineering s.r.o., sídlem Větrná 388, 380 01 Dačice, jako nájemcem, dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Nájemní smlouvy na pronájem stavby bez č. p. na pozemku p. č. 1343/2 v k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

370/21/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice - optický kabel" (273)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni v rámci stavby "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice - optický kabel, a to budoucí věcné břemeno spočívající v právu uložení HDPE trubek s optickým kabelem na pozemcích p. č. 2771/29, p. č. 2777 v obci a k. ú. Dačice a na pozemcích p. č. 1130/3 a p. č. 1130/4 v obci Dačice a k. ú. Dolní Němčice mezi městem Dačice, jako investorem a budoucím oprávněným, a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, jako vlastníkem pozemků a budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice - optický kabel".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

371/21/RM/2019 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti na p. č. 215/17 a p. č. 446/4 v k. ú. Dolní Němčice (274)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemcích p. č. 215/17 a p. č. 446/4 v k. ú. Dolní Němčice v rámci plánované stavby "Optická síť Dolní Němčice - rozvod trubek HDPE" mezi městem Dačice, jako budoucím oprávněným, a ČR - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha, jako budoucím povinným., dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

372/21/RM/2019 Smlouvy o smlouvách budoucích na zřízení věcného břemene pro stavby v k. ú. Dačice (275) (276)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi městem Dačice, jako  budoucím povinným, a  společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, na pozemcích:

p. č. 2714/1 v k. ú. Dačice pro stavbu "Dačice, B. Smetany 203 - kab. vel. NN" spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,
191/1 v k. ú. Dačice pro stavbu "Dačice, DAMATECH - kabelové vedení NN" spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smluv.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

373/21/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "Optická síť Dolní Němčice - rozvod trubek HDPE" (278)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni v rámci stavby "Optická síť Dolní Němčice - rozvod trubek HDPE", a to budoucí věcné břemeno spočívající v právu uložení HDPE trubek s optickým kabelem na pozemcích:

p. č. 1130/1 a  p. č. 1130/3 v obci a k. ú. Dačice a k. ú. Dolní Němčice mezi městem Dačice, jako investorem a budoucím oprávněným, a Jihočeským krajem, sídlem U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice, s právem hospodařit se svěřeným majetkem pro Správu a údržbu silnic Jihočeského kraje, sídlem Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice, jako vlastníkem pozemků a budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni pro stavbu "Optická síť Dolní Němčice - rozvod trubek HDPE".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

374/21/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice" (279) (280)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni v rámci stavby "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice", a to:
 

budoucí věcné břemeno spočívající v právu uložení vodovodního, kanalizačního vedení a chráničky optického kabelu na pozemcích p. č. 464, p. č. 489/4 a p. č. 1220/4 v obci Dačice a k. ú. Dolní Němčice mezi městem Dačice, jako investorem a budoucím oprávněným, a společností LUČINA s.r.o., sídlem Dolní Němčice 80, 380 01 Dačice, jako vlastníkem pozemků a budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č.1,

budoucí věcné břemeno spočívající v právu uložení vodovodního, kanalizačního vedení a chráničky optického kabelu na pozemku p. č. 2336/6 v obci a k. ú. Dačice mezi městem Dačice, jako investorem a budoucím oprávněným, a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ , jako vlastníkem pozemku a budoucím povinným, za podmínek dle přílohy usnesení č. 3.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu pro stavbu "Rekonstrukce vodovodu a kanalizace Dolní Němčice".
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

375/21/RM/2019 Majetkoprávní vypořádání pozemků pod místní komunikací Malý Pěčín - Velký Pěčín (128) (129) (130) (131) (132)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města majetkoprávního vypořádání pozemků v obci Dačice a k. ú. Malý Pěčín a k. ú. Velký Pěčín pro účely narovnání vlastnických vztahů, a to vlastnictví pozemků pod místní komunikací s níže uvedenými vlastníky nemovitostí a vlastnictví místní komunikace, vedené v pasportu komunikací pod inventárním číslem 4C, ve vlastnictví města Dačice:

Formou koupě

pozemek p. č. 402/3 - orná půda o  výměře 25 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p. č. 402/2, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 83 pro obec Dačice a k. ú. Malý Pěčín, jako podílové spoluvlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, za cenu stanovenou znaleckým posudkem 40,- Kč/m2, tj. 1.000,- Kč a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,

pozemek p. č. 306/3 - orná půda o  výměře  16 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p. č. 306/1, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 109 pro obec Dačice a k. ú. Malý Pěčín, jako výlučné vlastnictví paní ░░░░ ░░░░, za cenu stanovenou znaleckým posudkem 40,- Kč/m2, tj. 640,- Kč a za podmínek dle přílohy usnesení č. 2,

pozemek p. č. 79/12 - orná půda o  výměře 62 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 205-13/2018 z pozemku p. č. 79/6, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 125 pro obec Dačice a k. ú. Velký Pěčín, jako výlučné vlastnictví pana ░░░░ ░░░░, za cenu stanovenou znaleckým posudkem 40,- Kč/m2, tj. 2.480,- Kč a za podmínek dle přílohy usnesení č. 3,

pozemek p. č. 126/2 - orná půda o  výměře 60 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 205-13/2018 z pozemku p. č. 126, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 138 pro obec Dačice a k. ú. Velký Pěčín, jako výlučné vlastnictví ░░░░ ░░░░, za cenu stanovenou znaleckým posudkem 40,- Kč/m2, tj. 2.400,- Kč a za podmínek dle přílohy usnesení č. 4,

pozemek p. č. 378/38 - orná půda o  výměře  107 m2 oddělený na základě dosud nezapsaného geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p. č. 378/14, zapsaný v katastru nemovitostí na LV 139 pro obec Dačice a k. ú. Malý Pěčín, jako výlučné vlastnictví společnosti ANIBAS s.r.o., sídlem Palackého nám. 59, 380 01 Dačice, za cenu stanovenou znaleckým posudkem 40,- Kč/m2, tj. 4.2800,- Kč a za podmínek dle přílohy usnesení č. 5.

[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

376/21/RM/2019 Poskytnutí finančního příspěvku
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města na základě splněné podmínky vyhlášené Veřejné nabídky na prodej pozemků pro výstavbu rodinných domů v lokalitě Za Školou v Dačicích, schválit poskytnutí finančního příspěvku takto: manželům ░░░░ ░░░░ ve výši 80.700,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

377/21/RM/2019 Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na údržbu veřejné zeleně
I. Rada města ruší usnesení č. 338/20/RM/2019 ze dne 26. 6. 2019.
II. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo uzavřené  mezi městem Dačice a SH ČMS, SDH Dolní Němčice (IČO: 60819600), za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 4.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

378/21/RM/2019 Dodatek č. 1 - Místní komunikace k RD, Borek u Dačic
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 5. 2019 uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou SWIETELSKY stavební, s.r.o., Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice, IČ: 48035599, jako zhotovitelem, na akci "Místní komunikace k RD, Borek u Dačic", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

379/21/RM/2019 Vyhodnocení VZ - Parkovací stání Jiráskova (II. etapa)

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Parkovací stání Jiráskova (II. etapa)" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti SATES ČECHY, s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO: 25172654, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 650.884,55 Kč bez DPH,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností SATES ČECHY, s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO: 25172654, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 650.884,55 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností SATES ČECHY, s.r.o., Radkovská 252, 588 56 Telč, IČO: 25172654, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 650.884,55 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

380/21/RM/2019 Vyhodnocení VZ - oprava komunikací místních částí Dačice

I. Rada města schvaluje

 1. vyhodnocení veřejné zakázky "Oprava komunikací místních částí Dačice" uvedené ve Zprávě o hodnocení nabídek,
 2. přidělení veřejné zakázky společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 2.149.239,71 Kč bez DPH,
 3. uzavření smlouvy o dílo s vítězným účastníkem společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 2.149.239,71 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo se společností SWIETELSKY stavební s.r.o., Pražská čp. 495, 370 04 České Budějovice, IČO: 48035599, s celkovou nabídkovou cenou pro město Dačice ve výši 2.149.239,71 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

381/21/RM/2019 Odměny jednatelů s.r.o.
I. Rada města schvaluje v souladu s ust. čl. 2 Směrnice rady města č. 2/2016 odměnu pro jednatele společnosti Technické služby Dačice s.r.o. a odměnu pro jednatele společnosti Městské lesy Dačice s.r.o. tak, jak jsou uvedeny v návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

382/21/RM/2019 Schválení kontokorentu pro Městské lesy Dačice s.r.o.
I. Rada města schvaluje poskytnutí kontokorentní úvěru ve výši 2 000 000 Kč se splatností 31. 10. 2019,  který bude zajištěn zástavním právem k nemovitosti parcela č. st. 71, jejíž součástí je stavba č. p. 25 v katastrálním území Hradišťko u Dačic, k pohledávkám z pojistného plnění a k pohledávkám z běžného účtu. Dále schvaluje obnovu kontokorentního úvěru ve výši 2 000 000 Kč se splatností 31. 10. 2020,  který bude zajištěn zástavním právem k nemovitosti parcela č. st. 71, jejíž součástí je stavba č. p. 25 v katastrálním území Hradišťko u Dačic, k pohledávkám z pojistného plnění a k pohledávkám z běžného účtu. Úvěr bude poskytnut Českou spořitelnou, a.s.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

383/21/RM/2019 Dohoda o ukončení smlouvy
I. Rada města schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy číslo SWRp/11/61 uzavřené dne 30. 6. 2011 mezi městem Dačice a VERA, spol. s r. o.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dohody o ukončení smlouvy číslo SWRp/11/61 uzavřené dne 30. 6. 2011 mezi městem Dačice a VERA, spol. s r. o.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]
Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru