Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2019/22

USNESENÍ z 22.zasedání rady města Dačice
konané dne 14.8.2019 v zasedací místnosti rady384/22/RM/2019 Spolupořadatelství závodu horských kol Downtown Dačice 2019

I. Rada města schvaluje

 1. spolupořadatelství závodu horských kol Downtown Dačice 2019,
 2. výdaje ve výši 30.000 Kč na materiálové a technické zajištění závodu horských kol Downtown Dačice 2019.

[Výsledek hlasování: Pro: 6, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 1, Usnesení bylo: Přijato]


 

385/22/RM/2019 Jednostranné započtení kauce na úhradu pohledávky
I. Rada města schvaluje započtení pohledávky města Dačice na nájemném za užívání nebytových prostor - kanceláře č. 144 v budově čp. 15/II v Antonínské ul. v Dačicích, za nájem a služby za 2. čtvrtletí 2019 ve výši 5 182 Kč a zálohy na energie na 2. čtvrtletí 2019 ve výši 2 705 Kč,  vůči pohledávce pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ na vrácení kauce dle čl. V, prvního odstavce smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání ve výši 7 800 Kč.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem oznámení o jednostranném započtení vzájemných pohledávek města Dačice a pana ░░░░ ░░░░ ░.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

386/22/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 13/2019
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 13/2019 v těchto objemech: příjmy 275.445,61 Kč, výdaje 275.445,61 Kč, financování 0,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

387/22/RM/2019 Dodatek č. 1 ke SOD - D.01.17 Zateplení domu 190/V, Komenského
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 1. 2019 se společností Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČ 720 91 444, spočívající v realizaci stavby ,,Zateplení domu 190/V, Komenského", kterým se rozšiřuje předmět smlouvy a navyšuje se cena díla o 9 725,00 Kč bez DPH.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 10. 1. 2019 se společností Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČ 720 91 444.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

388/22/RM/2019 Výsledek ZŘ - B.01.05 Přístavba učeben ZŠ Komenského - Vybavení učeben - Část 1 - Technologie

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek zadávacího řízení "Přístavba učeben ZŠ Komenského - Vybavení učeben - Část 1 - Technologie",
 2. rozhodnutí o výběru dodavatele AV MEDIA, a.s., IČ: 48108375, Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 6 151 548,00 Kč vč. DPH,
 3. uzavření kupní smlouvy s vybraným účastníkem - společností AV MEDIA, a.s., IČ: 48108375, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 6 151 548,00 Kč vč. DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy se společností - AV MEDIA, a.s., IČ: 48108375, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 6 151 548,00 Kč vč. DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

389/22/RM/2019 Výsledek ZŘ - B.01.05 Přístavba učeben ZŠ Komenského - Vybavení učeben - Část 2 - Digitální jazykové laboratoře, Homework

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek zadávacího řízení "Přístavba učeben ZŠ Komenského - Vybavení učeben - Část 2 - Digitální jazykové laboratoře, Homework",
 2. rozhodnutí o výběru dodavatele AV MEDIA, a.s., IČ: 48108375, Pražská 1335/63, Hostivař, 102 00 Praha 10, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 5 345 313,00 Kč vč. DPH,
 3. uzavření kupní smlouvy s vybraným účastníkem - společností AV MEDIA, a.s., IČ: 48108375, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 5 345 313,00 Kč vč. DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy se společností - AV MEDIA, a.s., IČ: 48108375, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 5 345 313,00 Kč vč. DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

390/22/RM/2019 Výsledek ZŘ - B.01.05 Přístavba učeben ZŠ Komenského - Vybavení učeben - Část 3 - Nábytek

I. Rada města schvaluje

 1. výsledek zadávacího řízení "Přístavba učeben ZŠ Komenského - Vybavení učeben - Část 3 - Nábytek",
 2. rozhodnutí o výběru dodavatele Potrusil s. r. o., IČ: 25310119, Hybešova 1647/51, 664 51 Šlapanice, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 1 674 595,94 Kč vč. DPH,
 3. uzavření kupní smlouvy s vybraným účastníkem - společností Potrusil s. r. o., IČ: 25310119, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 1 674 595,94 Kč vč. DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy se společností - Potrusil s. r. o., IČ: 25310119, s celkovou nabídkovou cenou pro Město Dačice ve výši 1 674 595,94 Kč vč. DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

391/22/RM/2019 Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene v k. ú. Malý Pěčín (281)
I. Rada města schvaluje uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemeni mezi městem Dačice, jako  budoucím povinným, a  společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem F.A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, jako budoucím oprávněným, na pozemcích:
pozemek p. č. 431/10, p. č. 908/1, p. č. 1012/1 a p. č. 1053 v k. ú. Malý Pěčín pro stavbu "Malý Pěčín, Tichánek - kab. vel. NN" spočívající v právu umístění zařízení distribuční soustavy - kabelového vedení NN, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

392/22/RM/2019 Pronájem části pozemku p. č. 868/1 v k. ú. Lipolec
I. Rada města ruší usnesení č. 141/13/RM/2019 ze dne 27. 3. 2019.
II. Rada města schvaluje pronájem části nemovitosti v obci Dačice, k. ú. Lipolec, a to části pozemku p. č. 868/1 o výměře 26 m2 - ostatní plocha, ostatní komunikace, mezi městem Dačice, jako pronajímatelem, a panem ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ , jako nájemcem, na dobu neurčitou za podmínek dle přílohy usnesení č. 4.
III. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

393/22/RM/2019 Nájemní smlouva na část pozemku p. č. 234/1 v k. ú. Malý Pěčín (131)
I. Rada města schvaluje uzavření Nájemní smlouvy pro účely umístění včelínu na části pozemku p. č. 234/1 v k. ú. Malý Pěčín, mezi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ jako nájemcem, a městem Dačice, jako pronajímatelem, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Nájemní smlouvy.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

394/22/RM/2019 Koupě pozemku p. č. 1007/14 v k. ú. Malý Pěčín (133)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi nemovitosti, a to pozemku p. č. 1007/14 o výměře 3 m2 odděleného na základě geometrického plánu č. 189-11/2018 z pozemku p. č. 1007/5 v k. ú. Malý Pěčín z podílového spoluvlastnictví, každý k id. 1/2 pana ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, do výlučného vlastnictví města Dačice, dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

395/22/RM/2019 Prodej pozemků v lokalitě Za Školou - výsledek III. etapy - 15. kolo
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit prodej pozemku v obci a k. ú. Dačice p. č. 2945/41, dle dosud nezapsaného GPL č. 2685-7521/2015 o výměře 1248 m2, do společného jmění manželů ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za kupní cenu ve výši 1 110 720 Kč (tj. 890,- Kč/m2), a za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

396/22/RM/2019 Záměr bezúplatného převodu pozemků v k. ú. Dačice (159)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit záměr bezúplatného převodu nemovitostí v obci a katastrálním území Dačice pro realizaci bytové výstavby a realizaci výsadby zeleně v k. ú. Dačice, a to pozemků:

p. č. 2271/159 - orná půda o výměře 58 m2,
p. č. 2271/160 - orná půda o výměře 47 m2,
p. č. 2396/57 - orná půda o výměře 758 m2,

z vlastnictví České republiky, s příslušností hospodařit pro Státní pozemkový úřad, do výlučného vlastnictví města Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

397/22/RM/2019 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o výpůjčce uzavřené mezi Městem Dačice a SH ČMS - SDH Dačice (IČO: 42408792), za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

398/22/RM/2019 Dodatek č. 3 - Oprava fasády průčelí budovy čp. 4, Dačice
I. Rada města schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo ze dne 18. 9. 2018 uzavřené mezi městem Dačice, jako objednatelem, a firmou  KV-STAVING servis s.r.o., Na Bouralce 280, 58865 Nová Říše, IČO: 07034300, jako zhotovitelem, na akci "Oprava fasády průčelí budovy čp. 4, Dačice - SO02", dle přílohy usnesení č. 1.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Dodatku č. 3.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

399/22/RM/2019 Prodloužení lhůty dočasnosti stávající stavby ČSPH Benzina na rohu ul. tř. 9. května a Dělnická v Dačicích
I. Rada města schvaluje prodloužení lhůty dočasnosti stávající stavby čerpací stanice pohonných hmot Benzina na rohu ul. třída 9. května a ul. Dělnická v Dačicích  do 31. 12. 2021.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

400/22/RM/2019 Smlouva o dílo - Výměna vodovodního potrubí bezvýkopovou metodou - Dolní Němčice

I. Rada města schvaluje

 1. podobu Smlouvy o dílo, která bude uzavřena s firmou TRASKO BVT, s.r.o., sídlem Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov,
 2. uzavření Smlouvy o dílo se zhotovitelem TRASKO BVT, s. r. o., sídlem Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov, s celkovou nabídnutou cenou ve výši 2.747.581,00 Kč bez DPH a termínem realizace od 19. 8. 2019 do 8. 12. 2019.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo s firmou TRASKO BVT, s.r.o., sídlem Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

401/22/RM/2019 Smlouva o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR na realizaci akce "Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech"
I. Rada města bere se souhlasem na vědomí uzavření smlouvy o poskytnutí podpory se Státním fondem životního prostředí ČR ve výši 601 600 Kč na realizaci akce ''Udržitelné využívání území v Dačicích a místních částech''.
[Výsledek hlasování: Pro: 7, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

 

Samospráva

Kostka cukru na tripu

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
26
5
27
7
28
5
29
5
30
5
1
6
2
5
3
6
4
7
5
4
6
7
7
5
8
9
9
7
10
4
11
5
12
5
13
5
14
6
15
8
16
5
17
4
18
6
19
5
20
5
21
4
22
4
23
5
24
6
25
7
26
5
27
5
28
5
29
7
30
5
31
6
1
7
2
5
3
6
4
5
5
6
6
5

DATEL - aktuální vysílání

Přehled oMoravská Dyjeblasti LVS Dačice - vstup do web prohlížeče naměřených dat

Přihlašovací údaje: 

 • jméno: dacice
 • heslo: dacice  

nabídky práce

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Turistická oblast

Česká Kanada

Partnerská města
 
Gross-siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko

nahoru