Menu
Dačice
Město, které dalo
světu kostkový cukr.

2019/23

USNESENÍ z 23.zasedání rady města Dačice
konané dne 28.8.2019 v zasedací místnosti rady402/23/RM/2019 Plná moc - Malý Pěčín - přeložka části VO
I. Rada města schvaluje udělení plné moci společnosti FIERA, a.s., sídlem Mládežnická 146, 377 01 Jindřichův Hradec IV, IČO 25166361 k zastupování Města Dačice ve věci zajištění závazných stanovisek dotčených orgánů státní správy a souhlasů vlastníků dotčených pozemků k projektové dokumentaci stavby "Malý Pěčín - přeložka části VO" pro vydání územního souhlasu.
II. Rada města pověřuje starostu města Dačice podpisem této plné moci.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]

 

403/23/RM/2019 Dodatek č. 4 ke SOD na projektové práce - A.01.22 Výstavba parkoviště v ul. Berky z Dubé
I. Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 12. 2017 se společností Agroprojekt Jihlava spol. s r. o., IČ 499 74 424, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Výstavba parkoviště v ulici Berky z Dubé".

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 15. 12. 2017 se společností Agroprojekt Jihlava spol. s r. o., IČ 499 74 424, spočívající v provedení projektových prací stavby ,,Výstavba parkoviště v ulici Berky z Dubé".
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

404/23/RM/2019 Zrušení usnesení č. 387/22/RM/2019 (uzavření dodatku č. 1 SOD - Zateplení domu 190/V, Komenského)
I. Rada města ruší usnesení číslo 387/22/RM/2019 - uzavření dodatku č. 1 ke SOD - "Zateplení domu 190/V, Komenského"  se  společností Miroslav Brtník - ZEDNICTVÍ, IČ 720 91 444.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

405/23/RM/2019 Rekonstrukce Palackého náměstí - návrh architektonického řešení

I. Rada města schvaluje

  1. uzavření smlouvy o dílo s kanceláří P.P. Architects s.r.o. s celkovou nabídkovou cenou na zpracování návrhu architektonického řešení vybrané části Palackého náměstí ve výši 180 000 Kč bez DPH.
  2. uzavření smlouvy o dílo s kanceláří M2AU s.r.o. s celkovou nabídkovou cenou na zpracování návrhu architektonického řešení vybrané části Palackého náměstí ve výši 98 000 Kč bez DPH.
  3. uzavření smlouvy o dílo s kanceláří JPS J. Hradec s.r.o. s celkovou nabídkovou cenou na zpracování návrhu architektonického řešení vybrané části Palackého náměstí ve výši 100 000 Kč bez DPH.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo s:

kanceláří P.P. Architects s.r.o. s celkovou nabídkovou cenou na zpracování návrhu architektonického řešení vybrané části Palackého náměstí ve výši 180 000 Kč bez DPH.
kanceláří M2AU s.r.o. s celkovou nabídkovou cenou na zpracování návrhu architektonického řešení vybrané části Palackého náměstí ve výši 98 000 Kč bez DPH.
kanceláří JPS J. Hradec s.r.o. s celkovou nabídkovou cenou na zpracování návrhu architektonického řešení vybrané části Palackého náměstí ve výši 100 000 Kč bez DPH.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

406/23/RM/2019 Pronájem garáže č. 11 na Nivách
I. Rada města schvaluje uzavření smlouvy na pronájem uvolněné garáže č. 11, o velikosti 15,68 m2, u bytového domu Nivy 161-165/IV  v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░.
II. Rada města pověřuje starostu města podpisem nájemní smlouvy na garáž č. 11 u bytového domu 161-165/IV v Dačicích s ░░░░ ░░░░ ░░░.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

407/23/RM/2019 Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2019

I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit uzavření veřejnoprávní smlouvy s Karmelem Matky Boží, se sídlem Jemnická 21/III, Dačice, IČO 685 21 979 o poskytnutí dotace z Programu regenerace MPZ Dačice v roce 2019 na obnovu Kláštera bosých karmelitek, rejstř. č. ÚSKP 22086/3-1831, projekt Stavebně udržovací práce na vnějších omítkách, II. etapa. 
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

408/23/RM/2019 Souhlas s přijetím finančního daru - ŠJ Dačice
I. Rada města vydává souhlas s přijetím finančního daru pro Školní jídelnu Dačice, Boženy Němcové 213 ve výši  4.624,00 Kč na úhradu stravného pro 1 žákyni Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213 na školní rok 2019/2020 od společnosti Lékárna Na Náměstí Dačice s.r.o., se sídlem Palackého nám. 41/I., 380 01 Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

409/23/RM/2019 Změna platového zařazení ředitele ZŠ v ul. B. Němcové
I. Rada města schvaluje zařazení ředitele Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec Mgr. Bohumila Havlíka do 13. platové třídy dle návrhu.
II. Rada města schvaluje výši platu ředitele Základní školy Dačice, Boženy Němcové 213, okres Jindřichův Hradec Mgr. Bohumila Havlíka s účinností od 1. 9. 2019 dle návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

410/23/RM/2019 Změna platového zařazení ředitelky MŠ Dačice
I. Rada města schvaluje zařazení ředitelky Mateřské školy Dačice Mgr. Hany Švarcové do 12. platové třídy dle návrhu.
II. Rada města schvaluje výši platu ředitelky Mateřské školy Dačice Mgr. Hany Švarcové s účinností od 1. 9. 2019 dle návrhu.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

411/23/RM/2019 Rozpočtové opatření č. 14/2019
I. Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 14/2019 v těchto objemech: příjmy 1.605.000,00 Kč, výdaje 2.895.000,00 Kč, financování 1.290.000,00 Kč.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

412/23/RM/2019 Smlouvy o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene v k. ú. Bílkov, k. ú. Prostřední Vydří a k. ú. Dačice (282) (283) (284)
I. Rada města schvaluje uzavření Smluv o smlouvách budoucích o zřízení věcného břemene služebnosti inženýrských sítí, a to:
kanalizační přípojky na pozemku p. č. 758/22 v k. ú. Prostřední Vydří pro stavbu "Domovní ČOV na p. č. 34/1 v k. ú. Prostřední Vydří" uzavřenou mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a manželi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░, jako budoucími oprávněnými a investory stavby, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1,

inženýrskou síť kabelového vedení vysokého napětí na pozemku p. č. 530/21 v k. ú. Bílkov pro stavbu "Bílkov, Tekaben - kabel. vedení VN" uzavřené mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a společností E.ON, sídlem F. A. Gerstnera 2152/6, 370 01 České Budějovice, jako budoucím oprávněným a investorem stavby, za podmínek dle přílohy usnesení č. 4,

kanalizační přípojky na pozemku p. č. 2241/1 v k. ú. Dačice pro stavbu "Oprava kanalizační přípojky k provozní budově MO ČRS v Dačicích, ul. Na Sádkách 133/IV"  uzavřenou mezi městem Dačice, jako budoucím povinným, a organizací Český rybářský svaz, z. s., Na Sádkách 133, 380 01 Dačice, jako budoucím oprávněným a investorem stavby, za podmínek dle přílohy usnesení č. 6.

II. Rada města pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti v k. ú. Bílkov, k. ú. Prostřední Vydří a k. ú. Dačice.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

413/23/RM/2019 Smlouva kupní na část pozemku p. č. 1428/2 v k. ú. Chlumec u Dačic (126)
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit koupi pozemku p. č. 1428/2 o výměře 5 m2 odděleného na základě geometrického plánu č. 199-1111/2018 z pozemku p. č. 1428 v obci Dačice a k. ú. Chlumec u Dačic v rámci majetkoprávního vypořádání pro dokončenou stavbu "Oprava chodníků podél silnice III/4088 v Chlumci" mezi městem Dačice, jako kupujícím, a podílovými spoluvlastníky pozemku,░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░, jako prodávajícími, za podmínek dle návrhu usnesení.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

414/23/RM/2019 Pronájem movité věci
I. Rada města schvaluje pronájem movité věci - prodejního stánku o rozměru 300x210 cm, umístěného na pozemku p. č. 2749 v obci a k. ú. Dačice na určené dny v období od 18. 11. 2019 do 10. 1. 2020, společnosti Rybníkářství Dačice, z. s., sídlem Krajířova 13/I, Dačice, za podmínek dle přílohy usnesení č. 1.
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]


 

415/23/RM/2019 Schválení Baskické deklarace - nové cesty pro evropská města a obce
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města schválit přijetí Baskické deklarace - významného  dokumentu přijatého na 8. Evropské konferenci Udržitelná města, konané v Bilbau (Španělsko) 27. - 29. dubna 2016.  
[Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0, Usnesení bylo: Přijato]Ing. Karel Macků, starosta
Ing. Jiří Baštář, místostarosta

Samospráva

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
25
3
26
4
27
3
28
5
29
4
30
3
1
5
2
4
3
4
4
4
5
3
6
5
7
4
8
5
9
3
10
5
11
4
12
3
13
4
14
8
15
4
16
3
17
2
18
2
19
3
20
2
21
5
22
3
23
4
24
3
25
3
26
5
27
5
28
6
29
4
30
4
31
3
1
3
2
3
3
3
4
4
5
3

Dačice - stav vody v Moravské Dyji

Mobilní rozhlas

munipolis

Zdravé město Dačice

Zdravé město Dačice

Mikroregion Dačicko

Mikroregion Dačicko

Turistická oblast

Česká Kanada

Dačická televize

Dačická televize - DATEL

Partnerská města
 
Groß-Siegharts
Rakousko
Urtenen-Schönbühl
Švýcarsko
 

nahoru